zaloguj facebukiem
Szukaj
    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji Tekst mający znaczenie dla EOG

  • Text unijny
  • Powiazane prawo krajowe
  • Twój Rejestr wymagań
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji Tekst mający znaczenie dla EOG

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 02:55:40
2001-10-25
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:56:21
2004-06-28
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-20 23:20:11
2005-09-23
2005-10-24
2005-10-24
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-26 23:00:09
2006-09-04
2006-09-19
2006-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-26 19:25:02
2008-12-30
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 13:30:14
2012-12-11
2012-12-26
2012-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 11:40:08
2014-02-27
2014-03-14
2014-03-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 11:10:13
2014-06-10
2014-06-25
2014-06-25
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-26 10:30:05
2014-11-06
0000-00-00
0000-00-00
2016-08-19
---- -- --

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 10:00:07
2015-01-15
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-26 09:50:08
2015-02-20
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-26 09:30:04
2015-05-06
0000-00-00
0000-00-00
2016-02-12
---- -- --

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-06-26 09:25:09
2015-05-15
2015-05-30
2015-05-30
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 08:55:02
2015-08-31
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 08:55:02
2015-08-31
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji CCP albo o zamiarze stania się podmiotem dominującym CCP

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 08:45:01
2015-09-23
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-26 08:40:05
2015-10-01
2015-11-01
2015-11-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-26 08:35:08
2015-10-12
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-27
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-26 07:55:01
2015-12-31
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-06-26 07:25:04
2016-04-13
2016-04-28
2016-04-28
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 07:15:14
2016-05-04
2016-06-04
2016-06-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-06-26 07:05:04
2016-06-15
2016-06-30
2016-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 06:55:12
2016-07-07
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 06:55:12
2016-07-07
2016-07-22
2016-07-22
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-26 06:55:10
2016-07-08
2016-10-09
2016-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji domów maklerskich wyłączonych z limitów dużych ekspozycji

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 06:55:06
2016-07-14
2016-07-29
2016-07-29
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-26 06:40:06
2016-08-19
0000-00-00
0000-00-00
2017-08-02
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-26 06:05:12
2016-11-25
0000-00-00
0000-00-00
2017-12-06
---- -- --

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 06:00:09
2016-12-09
2017-02-08
2017-02-08
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-26 06:00:07
2016-12-14
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-16
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 05:35:10
2017-01-19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-26 05:30:13
2017-01-31
0000-00-00
0000-00-00
2018-03-27
---- -- --

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-26 05:05:02
2017-04-05
2017-05-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-06-27 04:30:12
2017-04-27
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
2018-04-30

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 04:30:12
2017-04-27
2017-04-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-06-27 04:00:14
2017-07-28
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 04:00:14
2017-07-28
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 04:00:08
2017-08-02
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-24
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-06-27 03:55:13
2017-08-18
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 03:45:07
2017-09-25
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 03:40:00
2017-10-17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 03:35:13
2017-10-18
0000-00-00
0000-00-00
2019-03-12
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 03:35:12
2017-10-19
0000-00-00
0000-00-00
2019-04-29
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-06-27 03:35:09
2017-10-23
2017-11-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 03:30:12
2017-11-08
0000-00-00
0000-00-00
2018-12-21
---- -- --

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-06-27 03:10:04
2017-12-29
2018-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 03:05:07
2018-01-10
0000-00-00
0000-00-00
2018-07-13
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 03:00:12
2018-01-17
0000-00-00
0000-00-00
2019-01-15
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obligacjach

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 02:45:02
2018-03-06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 02:35:13
2018-03-27
0000-00-00
0000-00-00
2019-02-15
---- -- --

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 02:35:02
2018-04-06
2018-04-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 02:20:04
2018-05-22
2019-10-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-06-27 02:15:07
2018-05-30
0000-00-00
0000-00-00
2019-05-10
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 02:10:12
2018-06-08
2018-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 02:00:05
2018-07-13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 01:55:09
2018-07-24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 01:40:07
2018-09-06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 01:15:07
2018-11-27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 01:10:10
2018-12-07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 00:45:13
2019-02-04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 00:40:16
2019-02-15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 00:15:16
2019-04-29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 00:15:11
2019-05-06
2019-05-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-06-27 00:15:04
2019-05-10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu