zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy

uznany za uchylony na dzieñ 2019-03-20 16:46:03
2010-04-07
2010-04-22
2010-04-22
---- -- --
2013-07-26

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

uznany za uchylony na dzieñ 2019-03-21 14:40:35
2010-12-28
2011-01-12
2011-01-12
---- -- --
2013-07-26

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

uznany za uchylony na dzieñ 2019-03-21 14:10:16
2011-04-28
2011-06-29
2011-06-29
---- -- --
2013-07-26

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-03-21 13:22:16
2011-10-24
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony na dzieñ 2019-03-21 10:56:41
2013-08-19
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
2018-04-27

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-03-21 10:05:47
2014-03-03
2014-03-18
2014-03-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-03-21 09:50:18
2014-04-25
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 08:35:06
2015-01-13
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-03-21 08:05:15
2015-05-06
0000-00-00
0000-00-00
2016-01-29
---- -- --

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-03-21 07:15:26
2015-10-09
2015-11-09
2015-11-09
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-03-21 06:20:27
2016-03-04
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-23
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 06:20:08
2016-03-14
2016-03-29
2016-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-03-21 06:20:08
2016-03-14
2016-03-29
2016-03-29
---- -- --
---- -- --

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 05:20:05
2016-09-23
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 04:35:14
2017-01-13
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 04:35:03
2017-01-19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony na dzieñ 2019-03-21 04:30:21
2017-01-27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
2018-04-27

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 04:00:15
2017-04-13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 02:25:05
2018-01-23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 02:00:24
2018-03-26
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

obowiązujący na dzieñ 2019-03-21 01:50:26
2018-04-27
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
benc benc
BHP
bzium
dupa
ekologia
Energia
Gleba
Hałas
huk
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
siam siam
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Box

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu