zaloguj facebukiem
Szukaj
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw EUR-Lex - 32001R0070 - PL

32001R0070Dziennik Urzędowy L 010 , 13/01/2001 P. 0033 - 0042


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001

z dnia 12 stycznia 2001 r.

w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa [1], w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) ppkt i),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia [2],

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do uznania, zgodnie z art. 87 Traktatu, że pod pewnymi warunkami pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega zgłoszeniu wymaganemu zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 994/98 upoważnia Komisję do uznania, zgodnie z art. 87 Traktatu, że pomoc, która spełnia warunki zatwierdzonego przez Komisję dla każdego Państwa Członkowskiego planu przyznania pomocy regionalnej, jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie podlega zgłoszeniu wymaganemu zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu.

(3) Komisja stosowała art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw w obrębie i poza wspieranymi regionami w licznych decyzjach jak również określiła swoją politykę w tym zakresie, ostatnio w ramach wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw [3] i w wytycznych w sprawie pomocy krajowej dotyczącej rozwoju regionalnego [4]. W świetle dużego doświadczenia Komisji w stosowaniu tych artykułów do małych i średnich przedsiębiorstw oraz w świetle tekstów ogólnych nawiązujących do małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy regionalnej udzielanej przez Komisję na podstawie przepisów zawartych w tych artykułach właściwym jest, z punktu widzenia zapewnienia skutecznego nadzoru i uproszczenia administracji, ale bez osłabienia monitoringu przez Komisję, aby Komisja użyła swych uprawnień powierzonych jej na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98.

(4) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości zgłoszenia przez Państwa Członkowskie pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Takie zgłoszenia będą oceniane przez Komisję, w szczególności w świetle kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Wytyczne w sprawie pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw powinny zostać zniesione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zostaną one zastąpione przez warunki niniejszego rozporządzenia.

(5) Małe i średnie przedsiębiorstwa grają decydującą rolę w tworzeniu miejsc pracy oraz, w znaczeniu bardziej ogólnym, są czynnikiem stabilności społecznej i rozwoju gospodarczego. Jednakże ich rozwój może być ograniczony przez niedoskonałości rynku. Często mają one trudności z uzyskaniem kapitału lub kredytu, przy niechęci do podejmowania ryzyka na niektórych rynkach finansowych oraz ograniczonych gwarancji, jakie są one w stanie zaoferować. Ich ograniczone zasoby mogą również ograniczyć ich dostęp do informacji, dotyczącej w szczególności nowych technologii i potencjalnych rynków. Uwzględniając te rozważania, celem pomocy wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia powinno być umożliwienie rozwoju działań gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw, pod warunkiem że pomoc ta nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno zwalniać każdą pomoc spełniającą wszelkie stosowne warunki niniejszego rozporządzenia oraz jakikolwiek system pomocy, pod warunkiem że każda pomoc jaka mogłaby zostać przyznana w ramach tego systemu spełnia wszelkie stosowne warunki niniejszego rozporządzenia. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru i uproszczenia administracji bez osłabienia monitoringu przez Komisję, systemy pomocy i indywidualne dotacje przyznawane poza jakimikolwiek systemami pomocy powinny zawierać wyraźne odniesienie do niniejszego rozporządzenia.

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane bez uszczerbku dla szczególnych reguł w rozporządzeniach i dyrektywach dotyczących pomocy państwa w niektórych sektorach, takich, które istnieją obecnie w przemyśle stoczniowym, nie powinno się go jednak stosować w rolnictwie, rybołówstwie i akwakulturze.

(8) W celu wyeliminowania różnic, które mogą spowodować zakłócenie konkurencji, w celu ułatwienia koordynacji między różnymi inicjatywami Wspólnoty i inicjatywami krajowymi dotyczącymi małych i średnich przedsiębiorstw oraz ze względu na jasność administracyjną i pewność prawną definicja "małych i średnich przedsiębiorstw" stosowana w niniejszym rozporządzeniu jest zgodna z określoną w zaleceniu Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r., dotyczącym definicji małych i średnich przedsiębiorstw [5]. Definicja ta była również stosowana w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw [6].

(9) Zgodnie z ustaloną praktyką Komisji oraz w celu lepszego zapewnienia, aby pomoc była proporcjonalna i ograniczona do niezbędnej kwoty, należy określić granice przedstawione w intensywności pomocy w stosunku do ogółu uznanych kosztów, a nie przeliczone na maksymalne kwoty pomocy.

(10) W celu ustalenia, czy pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem na podstawie niniejszego rozporządzenia niezbędne jest uwzględnienie intensywności pomocy, a zatem kwoty pomocy wyrażonej jako ekwiwalent dotacji. Obliczenie ekwiwalentu dotacji pomocy płatnej w kilku ratach oraz obliczenie kwoty pomocy w formie pożyczki uprzywilejowanej wymaga zastosowania rynkowych stóp procentowych obowiązujących na rynku w okresie dotacji. W celu jednolitego, przejrzystego i prostego stosowania reguł pomocy państwa, kursy rynkowe powinny być, do celów niniejszego rozporządzenia, uznane za stopy referencyjne, pod warunkiem że w przypadku pożyczki uprzywilejowanej pożyczka ta powinna być standardowo zabezpieczona i nie powinna pociągać za sobą nadmiernego ryzyka. Za stopy referencyjne powinno się uznawać te, które Komisja ustala okresowo na podstawie obiektywnych kryteriów i które są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz w Internecie.

(11) Uwzględniając różnice między małymi a średnimi przedsiębiorstwami, należy ustalić inne pułapy intensywności pomocy dla przedsiębiorstw małych, a inne dla średnich.

(12) Pułapy intensywności pomocy powinny zostać ustalone na poziomie, który w świetle doświadczenia Komisji wprowadza właściwą równowagę między zminimalizowaniem zakłóceń konkurencji w sektorze objętym pomocą a celem, jakim jest ułatwienie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw.

(13) Właściwe jest ustanowienie dalszych warunków, które powinny zostać spełnione przez jakikolwiek program pomocy lub pomoc indywidualną wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia. Uwzględniając art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, taka pomoc nie powinna jedynie skutkować ciągłą lub okresową obniżką kosztów operacyjnych, które beneficjent musiałby zwykle ponosić i powinna być proporcjonalna do przeszkód, które trzeba pokonać, aby zabezpieczyć korzyści społeczno-gospodarcze uważane za będące w interesie Wspólnoty. Właściwe jest więc ograniczenie zakresu niniejszego rozporządzenia do pomocy przyznawanej na cele związane z niektórymi inwestycjami materialnymi i niematerialnymi, niektóre usługi świadczone beneficjentom i niektóre inne rodzaje działalności. W świetle niewykorzystanych mocy Wspólnoty w sektorze transportowym, z wyłączeniem taboru kolejowego, uznane koszty inwestycji przedsiębiorstw, których podstawową formą działalności gospodarczej jest sektor transportowy, nie powinny obejmować środków transportu i urządzeń transportowych.

(14) Niniejsze rozporządzenie zwalnia pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, bez względu na ich lokalizację. Inwestycje i tworzenie miejsc pracy może się przyczynić do rozwoju gospodarczego słabiej rozwiniętych regionów Wspólnoty. Małe i średnie przedsiębiorstwa w tych regionach cierpią zarówno ze względu na strukturalną słabość swej lokalizacji, jak również z powodu trudności wynikających z ich wielkości. Dlatego właściwe jest, aby małe i średnie przedsiębiorstwa we wpieranych regionach, korzystały z wyższych pułapów pomocy.

(15) Aby nie faworyzować czynnika kapitałowego inwestycji wobec czynnika siły roboczej, należy ustanowić przepisy dotyczące możliwości mierzenia rozmiaru pomocy na inwestycje albo na podstawie kosztów inwestycji albo na podstawie kosztów nowych miejsc pracy związanych z przeprowadzeniem projektu inwestycyjnego.

(16) W świetle Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych [7] niniejsze rozporządzenie nie zwalnia pomocy wywozowej lub pomocy faworyzującej produkty krajowe wobec produktów przywożonych. Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych, bądź szkoleniach lub też kosztów usług konsultingowych potrzebnych do wprowadzenia nowego produktu lub produktu już istniejącego na nowy rynek nie stanowi zwykle pomocy wywozowej.

(17) Uwzględniając potrzebę wprowadzenia właściwej równowagi między zminimalizowaniem zakłóceń konkurencji w sektorze objętym pomocą a celami niniejszego rozporządzenia, rozporządzenie to nie będzie wyłączać dotacji pomocy indywidualnej przekraczających ustaloną kwotę maksymalną, bez względu na to, czy są one przyznane w ramach programu pomocy wyłączonego przez niniejsze rozporządzenie czy też nie.

(18) W celu zapewnienia, aby pomoc była niezbędna i działała jako bodziec do rozwoju niektórych działalności, niniejsze rozporządzenie nie powinno zwalniać pomocy dla działalności, które beneficjent mógłby już podjąć jedynie z uwagi na warunki rynkowe.

(19) Niniejsze rozporządzenie nie powinno zwalniać pomocy skumulowanej z inną pomocą państwa, w tym pomocy udzielanej przez władze krajowe, regionalne i lokalne lub przyznanej przy wsparciu Wspólnoty, w stosunku do tych samych uznanych kosztów, gdy ta skumulowana kwota przekracza próg ustalony w niniejszym rozporządzeniu.

(20) W celu zapewnienia przejrzystości i skutecznego monitoringu zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 994/98 właściwe jest ustanowienie standardowego formularza, w jakim Państwa Członkowskie powinny dostarczać Komisji zbiorcze informacje, w celu ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, kiedy tylko, stosownie do niniejszego rozporządzenia, program pomocy zostanie wyłączony lub też przyznana zostanie pomoc indywidualna poza takim programem. Z tych samych powodów właściwe jest ustanowienie zasad dotyczących prowadzenia przez Państwa Członkowskie zapisów dotyczących pomocy wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia. Jeśli chodzi o roczne sprawozdania, które Państwa Członkowskie mają składać Komisji, uważa się za właściwe, aby Komisja ustanowiła szczególne wymagania w tym, mając na względzie powszechną dostępność niezbędnych środków technicznych, dotyczące informacji w formie skomputeryzowanej.

(21) Uwzględniając doświadczenie Komisji w tej dziedzinie, w szczególności częstotliwość, z jaką ogólnie niezbędne jest korygowanie polityki pomocy państwa, właściwe jest ograniczenie okresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Gdy niniejsze rozporządzenie wygaśnie a nie zostanie przedłużone, programy pomocy już wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia będą nadal wyłączone przez okres sześciu miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres zastosowania

1. Bez uszczerbku dla szczególnych rozporządzeń i dyrektyw Wspólnoty wydanych na podstawie Traktatu WE, dotyczących przyznawania pomocy państwa w szczególnych sektorach, bez względu na to, czy są one bardziej czy mniej restrykcyjne od niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie stosuje się do przyznawania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach.

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

a) działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu;

b) pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z bieżącymi wydatkami dotyczącymi działalności wywozowej;

c) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia:

a) "pomoc" oznacza jakiekolwiek środki spełniające wszystkie kryteria określone w art. 87 ust. 1 Traktatu;

b) "małe i średnie przedsiębiorstwa" oznaczają przedsiębiorstwa, tak jak są określono w załączniku I;

c) "inwestycja w aktywa materialne" oznacza inwestycję w fizykalne aktywa trwałe związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozszerzeniem istniejącego przedsiębiorstwa lub zaangażowanie w działalność wymagającą fundamentalnej zmiany w wytwarzanym produkcie lub procesie produkcyjnym istniejącego przedsiębiorstwa (w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację). Inwestycja w aktywa trwałe podjęta w formie przejęcia przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub które zostałoby zamknięte, jeśli nie zostałoby kupione będzie również uważane za inwestycję w aktywa materialne;

d) "inwestycja w wartości niematerialne i prawne" oznacza inwestycję w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

e) "intensywność pomocy brutto" oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako odsetek uznanych kosztów projektu. Wszystkie stosowane kwoty będą wielkościami przed potrąceniem podatków bezpośrednich. W przypadkach, gdy pomoc udzielana jest w formie innej niż dotacja, kwotą pomocy jest równowartość udzielonej dotacji. Pomoc wypłacana w kilku ratach będzie zdyskontowana do wartości w momencie przyznania dotacji. Stopa procentowa stosowana do celów dyskontowych oraz do wyliczenia kwoty pomocy w przypadku pożyczki uprzywilejowanej będzie stopą referencyjną stosowaną w momencie przyznania dotacji;

f) "intensywność pomocy netto" oznacza kwotę pomocy pomniejszoną o podatek, wyrażony jako odsetek uznanych kosztów projektu;

g) "liczba pracowników" oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, które wyrażają się ułamkowymi częściami jednostek RJR.

Artykuł 3

Warunki wyłączenia

1. Pomoc indywidualna przyznawana poza jakimkolwiek programem, ale spełniająca wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że zawiera wyraźne nawiązanie do niniejszego rozporządzenia, przez zamieszczenie jego tytułu i danych dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2. Programy pomocy spełniające wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 są wyłączone z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że:

a) każda pomoc, która może być przyznana w ramach takiego programu pomocy spełnia wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia;

b) program zawiera wyraźnie odniesienie do niniejszego rozporządzenia, przez zamieszczenie jego tytułu i danych dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

3. Pomoc przyznana zgodnie z programem określonym w ust. 2 jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że przyznawana pomoc bezpośrednio spełnia wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Inwestycja

1. Pomoc przeznaczona na inwestycję w aktywa materialne i w wartości niematerialne i prawne wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i zostaje wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 2–6.

2. Intensywność pomocy brutto nie przekroczy:

a) 15 % w przypadku małych przedsiębiorstw;

b) 7,5 % w przypadku średnich przedsiębiorstw.

3. W przypadku gdy inwestycja ma miejsce w obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy nie przekroczy pułapu regionalnej pomocy inwestycyjnej określonej w planie zatwierdzonym przez Komisję dla każdego Państwa Członkowskiego o więcej niż:

a) 10 punktów procentowych brutto na obszarach, których dotyczy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, pod warunkiem że ogólna intensywność pomocy netto nie przekroczy 30 %; lub

b) 15 punktów procentowych brutto na obszarach, których dotyczy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu, pod warunkiem że ogólna intensywność pomocy netto nie przekroczy 75 %

Wyższe pułapy pomocy regionalne stosuje się tylko wtedy, gdy pomoc jest przyznana pod warunkiem, że inwestycja będzie utrzymana w regionie otrzymującym pomoc przez okres co najmniej pięciu lat, a wkład beneficjenta w jej finansowanie wyniesie co najmniej 25 %.

4. Pułapy ustalone w ust. 2 i 3 stosują się do intensywności pomocy obliczonej albo jako odsetek uznanych kosztów inwestycji, albo jako odsetek kosztów płac roboczych zatrudnienia powstałego dzięki podjęciu inwestycji (pomoc dla tworzenia miejsc pracy) albo jako ich kombinacja, pod warunkiem że pomoc nie przekroczy najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania którejkolwiek metody obliczania.

5. W przypadkach, gdy rozmiar pomocy jest obliczany na podstawie kosztów inwestycji, uznane koszty inwestycji materialnych są kosztami związanymi z inwestycją w grunty, budynki, maszyny i urządzenia. W sektorze transportowym, z wyłączeniem taboru kolejowego, środki transportu i urządzenia transportowe nie są uwzględnione w uznanych kosztach. Uznanymi kosztami inwestycji niematerialnych są koszty nabycia technologii.

6. W przypadkach gdy rozmiar pomocy jest obliczany na podstawie tworzonych miejsc pracy, kwota pomocy wyrażona jest jako odsetek kosztów płac roboczych w okresie dwóch lat, związanych z liczbą miejsc pracy utworzonych pod warunkami, że:

a) tworzenie miejsc pracy będzie związane z przeprowadzeniem projektu inwestycji w aktywa materialne i w wartości niematerialne i prawne. Miejsca pracy zostaną utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji;

b) projekt inwestycyjny doprowadzi do wzrostu liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za poprzednie dwanaście miesięcy; oraz

c) zwiększenie zatrudnienia będzie utrzymane przez okres co najmniej pięciu lat.

Artykuł 5

Doradztwo oraz inne usługi i działalności

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, wypełniająca poniższe warunki jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 Traktatu. W przypadku gdy udzielana jest ona na:

a) usługi świadczone przez doradców zewnętrznych, wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50 % wartości kosztów tych usług. Dane usługi nie będą działaniami ciągłymi lub okresowymi, nie będą też związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;

b) udział w targach i wystawach, wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50 % wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska. Wyłączenie pomocy na te cele będzie stosowane tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w określonych targach czy wystawie.

Artykuł 6

Duża indywidualna dotacja pomocowa

Niniejsze rozporządzenie nie zwolni dotacji z tytułu pomocy indywidualnej, w przypadku gdy osiągnięty zostanie jeden z progów:

a) całość uznanych kosztów całego projektu wyniesie co najmniej 25000000 EUR oraz

i) na obszarach, które nie kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 % pułapu określonego w art. 4 ust. 2;

ii) na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 % pułapu pomocy netto, jak to zostało ustalone w planie pomocy regionalnej dla danego obszaru; lub

b) cała kwota pomocy brutto wynosi co najmniej 15000000 EUR.

Artykuł 7

Potrzeba pomocy

Niniejsze rozporządzenie zwolni pomoc jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad wspomaganym projektem, tylko w przypadku gdy:

- wniosek o przyznanie pomocy zostanie przedłożony Państwu Członkowskiemu przez beneficjenta lub

- Państwo Członkowskie przyjęło przepisy prawne ustanawiające uprawnienia do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez potrzeby dalszego korzystania ze swobodnego uznania przez to Państwo Członkowskie.

Artykuł 8

Kumulacja

1. Ustalone w art. 4, 5 i 6 pułapy pomocy stosują się bez względu na to, czy projekt finansowany jest całkowicie ze środków państwa, czy też jest częściowo finansowany przez Wspólnotę.

2. Pomoc wyłączona na mocy niniejszego rozporządzenia nie jest kumulowana z żadną inną pomocą państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ani też z inną pomocą finansowaną przez Wspólnotę w odniesieniu do tych samych uznanych kosztów, jeżeli wynikiem tej kumulacji byłoby przekroczenie intensywności pomocy powyżej ustalonej na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Przejrzystość i monitorowanie

1. W przypadku realizacji programu pomocy lub też przyznania pomocy indywidualnej poza jakimkolwiek programem wyłączonym na mocy niniejszego rozporządzenia, Państwa Członkowskie prześlą Komisji, z zamiarem opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w ciągu dwudziesty dni roboczych, podsumowanie informacji dotyczącej tego rodzaju programu pomocy lub pomocy indywidualnej w formie określonej w załączniku II.

2. Państwa Członkowskie będą przetrzymywać szczegółowe zapisy programów pomocy wyłączonych na mocy niniejszego rozporządzenia, pomocy indywidualnej udzielonej zgodnie z tymi programami oraz pomocy indywidualnej wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia a przyznanej poza istniejącymi programami pomocy. Zapisy te zawierać będą wszystkie informacje niezbędne do ustalenia, że określone w niniejszym rozporządzeniu warunki wyłączenia zostały spełnione, w tym informacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa jako MŚP. Państwa Członkowskie przetrzymują zapisy dotyczące pomocy indywidualnej przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, a dotyczące programu pomocy – przez lat 10 od dnia, w którym przyznana została ostatnia pomoc indywidualna w ramach tego programu. Na pisemny wniosek Państwo Członkowskie przekaże Komisji w ciągu 20 dni roboczych lub w ciągu takiego dłuższego okresu czasu, jaki zostanie ustalony we wniosku, wszelkie informacje, które Komisja uzna za niezbędne do oceny, czy warunki określone w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione.

3. Państwa Członkowskie sporządzą sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia w każdym roku kalendarzowym lub jego części, w których rozporządzenie to stosuje się, w formie określonej w załączniku III, także w formie skomputeryzowanej. Państwa Członkowskie przekażą to sprawozdanie Komisji najpóźniej trzy miesiące po upływie okresu, którego to sprawozdanie dotyczy.

Artykuł 10

Wejście w życie i okres obowiązywania

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Rozporządzenie pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Wraz z końcem okresu ważności niniejszego rozporządzenia, programy pomocy wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia pozostają wyłączone w dostosowawczym okresie 6-miesięcznym.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2001 r.

W imieniu Komisji

Mario Monti

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

[2] Dz.U. C 89 z 28.3.2000, str. 15.

[3] Dz.U. C 213 z 23.7.1996, str. 4.

[4] Dz.U. C 74 z 10.3.1998, str. 9.

[5] Dz.U. L 107 z 30.4.1996, str. 4.

[6] Patrz przypis 3.

[7] Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 156.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

(Wyciąg z zalecenia Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r., dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 30.04.1996, str. 4))

"Artykuł 1

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa, zwane dalej "MŚP", definiuje się jako przedsiębiorstwa, które:

- zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz

- jedno z dwojga:

- ich roczne obroty nieprzekraczają 40 milionów EUR lub

- ich roczna suma bilansowa nieprzekracza 27 milionów EUR,

- odpowiada kryterium niezależności, określonym w ust. 3.

2. W przypadku gdy niezbędne jest rozróżnienie między przedsiębiorstwami małymi i średnimi, "małe przedsiębiorstwo" definiuje się jako przedsiębiorstwo:

- które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

- jedno z dwojga:

- jego roczne obroty nie przekraczają 7 milionów EUR lub

- jego roczna suma bilansowa nie przekracza 5 milionów EUR,

- odpowiada kryterium niezależności, określonym w ust. 3.

3. Przedsiębiorstwa niezależne to takie, których 25 % lub więcej kapitału bądź praw głosu nie znajduje się w posiadaniu jednego przedsiębiorstwa lub w posiadaniu większej liczby przedsiębiorstw wspólnie, których nie obejmuje definicja MŚP lub definicja małego przedsiębiorstwa. Próg ten można przekroczyć w dwóch przypadkach:

- gdy przedsiębiorstwo jest w posiadaniu publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek typu "venture capital" lub inwestorów instytucjonalnych przy założeniu, że nikt nie pełni indywidualnej czy też zbiorowej kontroli nad przedsiębiorstwem;

- gdy kapitał jest do tego stopnia rozdrobniony, iż nie można określić, kto jest jego właścicielem oraz jeżeli przedsiębiorstwo oświadcza, iż można w sposób prawnie uzasadniony przyjąć, że kapitał ten nie jest w posiadaniu jednej firmy lub większej liczby firm wspólnie w 25 % lub więcej, nie obejmuje go definicja MŚP lub definicja małego przedsiębiorstwa.

4. Do obliczenia progów określonych w ust. 1 i 2 niezbędne jest skumulowanie odpowiednich danych liczbowych dotyczących przedsiębiorstwa-beneficjenta oraz wszystkich przedsiębiorstw, które ono pośrednio lub bezpośrednio kontroluje przez posiadanie 25 lub więcej procent kapitału albo praw głosu.

5. W przypadku gdy niezbędne jest wyróżnienie mikroprzedsiębiorstwa spośród innych MŚP, definiuje się je jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników.

6. W przypadku gdy na ostatni dzień bilansu dane przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu MŚP, małego przedsiębiorstwa, średniego przedsiębiorstwa czy też mikroprzedsiębiorstwa nastąpi tylko wtedy, jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

7. Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku wraz z liczbą pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach oraz liczbą pracowników sezonowych, które są ułamkowymi częściami jednostek RJR. Rokiem referencyjnym, który jest w tym wypadku brany pod uwagę, jest ostatni zatwierdzony okres obrachunkowy.

8. Za progi obrotów i sumy bilansowej uważa się wielkości osiągnięte na koniec ostatniego, 12-miesięcznego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, których rachunki nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy zastosować progi oparte na godnych zaufania oszacowaniach dokonanych w ciągu roku finansowego"

.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Formularz informacji podsumowującej, jaki należy przekazać w przypadku wdrożenia programu pomocy wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia oraz w przypadku przyznania wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia pomocy indywidualnej poza programem

Informacja podsumowująca pomoc państwa, przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 |

Informacja, którą należy podać | Uwagi wyjaśniające |

Państwo Członkowskie | |

Region | Wskazać nazwę regionu, w przypadku gdy zostaje przyznana przez władze szczebla niecentralnego |

Nazwa programu pomocy lub nazwa firmy otrzymującej pomoc indywidualną | Wskazać nazwę programu pomocy, a w przypadku pomocy indywidualnej – nazwę firmy-beneficjenta. W ostatnim przypadku nie ma potrzeby tworzenia później sprawozdania rocznego! |

Podstawa prawna | Wskazać precyzyjnie podstawę prawną w danym kraju dotyczącą programu pomocy lub pomocy indywidualnej |

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całościowa kwota przyznanej firmie pomocy indywidualnej | Kwoty powinny zostać podane w euro lub, jeśli jest stosowana, w walucie danego państwa. W przypadku programu pomocy: wskazać roczną całościową kwotę środków przyznanych w budżecie lub szacowanych rocznych strat podatkowych dla państwa z tytułu wszystkich instrumentów pomocy zawartych w programie. W przypadku przyznania pomocy indywidualnej: wskazać roczną całościową kwotę pomocy/strat podatkowych. Jeśli jest to właściwe, wskazać też przez ile lat pomoc będzie ratalnie wypłacana lub przez ile lat ponoszone będą straty podatkowe. Jeśli chodzi o gwarancje, w obu przypadkach wskazać kwoty (maksymalne) gwarantowanych pożyczek |

Maksymalna intensywność pomocy | Wskazać maksymalną intensywność pomocy lub maksymalną kwotę pomocy przypadającą na uznaną pozycję |

Data wykonania | Wskazać datę, od którego przyznana może zostać pomoc w ramach programu lub data przyznania pomocy indywidualnej |

Okres trwania programu lub przyznania pomocy indywidualnej | Wskazać datę (miesiąc i rok), do której może zostać przyznana pomoc w ramach programu lub w przypadku pomocy indywidualnej oraz, jeśli jest to właściwe, oczekiwaną datę (miesiąc i rok) wypłacenia ostatniej raty |

Cel pomocy | Pierwszorzędnym celem jest pomoc dla MŚP. To pole pozwala wskazać dalsze (drugorzędne) cele (np. wyłącznie małe przedsiębiorstwa lub MŚP, pomoc inwestycyjna/ doradztwo) |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

Forma sprawozdania okresowego przekazywanego Komisji

Formularz rocznego sprawozdania dotyczącego programów pomocy wyłączonych na podstawie rozporządzenia o wyłączeniu grupowym przyjętym stosownie do art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98

Państwa Członkowskie są zobowiązane do stosowania przedstawionego poniżej formularza w celach dopełnienia ich obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji, zgodnie z przepisami o wyłączeniach grupowych, przyjętych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98.

Sprawozdania powinny być ponadto przekazywane w formie komputerowej.

Informacje wymagane w przypadku wszystkich programów pomocy wyłączonych na podstawie przepisów o wyłączeniach grupowych, przyjętych stosowanie do art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98.

1. Nazwa programu pomocy.

2. Mające zastosowanie rozporządzenie Komisji o wyłączeniu

3. Wydatki

Dla każdego instrumentu pomocy, zarówno w ramach programu, jak i pomocy indywidualnej (np. dotacji, pożyczek uprzywilejowanych itd.) należy podać osobną kwotę. Kwoty te należy przedstawiać w euro lub, jeśli jest stosowana, w walucie danego państwa. W przypadku wydatków podatkowych roczne straty podatkowe muszą być zgłoszone. Jeśli dokładne kwoty nie są znane, takie straty mogą być oszacowane.

Te kwoty wydatków powinny być przekazywane na następujących podstawach:

w przypadku roku poddanego badaniu należy wskazać, oddzielnie dla każdego instrumentu pomocy w ramach programu (np. dotacji, pożyczki uprzywilejowanej, gwarancji itd.), co następuje:

3.1. kwoty zaangażowane, (szacunkowe) straty podatkowe lub inne dochody utracone, dane o gwarancjach itd. dotyczące nowych projektów, które mają być wspomagane. W przypadku programów gwarancyjnych należy podać całościową kwotę wydanych nowych gwarancji;

3.2. faktyczne płatności, (szacunkowe) straty podatkowe lub inne dochody utracone, dane o gwarancjach itd. dotyczące bieżących i nowych projektów. W przypadku programów gwarancyjnych należy podać: ogólną sumę gwarancji, dochody z premii, kwoty odzyskane, wypłacone odszkodowania, wynik operacyjny programu w badanym roku;

3.3 liczbę nowych projektów, które mają być wspierane;

3.4 szacunkową ogólną liczbę miejsc pracy, powstałych lub utrzymywanych przez nowe projekty (jeśli właściwe jest ich podawanie);

3.5 szacunkową ogólną kwotę inwestycji, wspomaganych dzięki nowym projektom;

3.6 podział regionalny kwot z ppkt 3.1, albo z podziałem na regiony zgodnie z definicją NUTS [1] poziom 2, albo zgodnie z poniższym wykazem albo dla regionów z art. 87 ust. 3 lit. a), dla regionów z art. 87 ust. 3 lit. c) i dla regionów niewspomaganych.

3.7 podział branżowy kwot z ppkt 3.1 według branż beneficjentów działań (jeśli pomoc obejmuje więcej niż jedną branżę, należy wskazać udział każdej z nich w całości pomocy):

górnictwo

sektory wytwórcze

w tym:

hutnictwo stali

przemysł stoczniowy

włókna syntetyczne

przemysł samochodowy

inne sektory wytwórcze (należy wymienić)

usługi

w tym:

usługi transportowe

usługi finansowe

inne usługi (należy wymienić)

inne sektory (należy wymienić)

4. Pozostałe informacje i uwagi.

[1] NUTS to nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

--------------------------------------------------


Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 03:36:06
1994-11-23
1994-12-23
1994-12-23
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 03:30:10
1996-10-07
1997-01-08
1997-01-08
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 03:01:43
2000-12-13
2001-01-01
2001-01-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2018-09-17 02:45:45
2002-10-14
0000-00-00
0000-00-00
2013-02-15
---- -- --

Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 02:32:06
2003-11-05
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:56:11
2004-03-15
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:28
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:28
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:28
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:28
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:28
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:28
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:28
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:27
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:27
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:27
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-28

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:27
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:26
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-11-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:26
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:26:26
2004-04-23
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2004-10-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:48
2004-04-30
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:48
2004-04-30
2004-04-30
2004-04-30
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 02:25:42
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 02:25:42
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 02:25:41
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:41
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:41
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:41
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:32
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:32
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy, która będzie stanowić podstawę udzielania pomocy państwa

uznany za uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:32
2004-05-01
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:25:19
2004-05-19
2004-05-19
2004-05-19
---- -- --
2007-05-01

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-09-17 06:56:12
2004-05-31
2004-05-31
2004-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:21:17
2004-07-16
2004-07-16
2004-07-16
---- -- --
2007-04-27

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

uchylony na dzieñ 2018-09-17 06:56:11
2004-08-06
2004-08-21
2004-08-21
---- -- --
2018-04-30

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2018-09-17 02:21:01
2004-08-10
2004-08-10
2004-08-10
2007-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

uchylony na dzieñ 2018-09-17 02:20:55
2004-08-20
2004-08-28
2004-08-28
---- -- --
2006-12-19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

obowiązujący na dzieñ 2018-09-17 02:20:39
2004-09-07
2004-09-07
2004-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

uznany za uchylony na dzieñ 2018-11-06 23:55:17
2004-09-08
2004-09-08
2004-09-08
---- -- --
2005-12-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

uchylony na dzieñ 2018-11-06 23:55:12
2004-09-14
2004-09-29
2004-09-29
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:55:12
2004-09-22
2004-09-22
2004-09-22
---- -- --
2010-08-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:55:04
2004-10-01
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2006-11-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:55:04
2004-10-01
2004-10-09
2004-10-09
---- -- --
2007-02-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:55:01
2004-10-07
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2007-02-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:55:00
2004-10-07
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2007-02-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:50:12
2004-10-07
2004-10-22
2004-10-22
---- -- --
2007-01-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:50:11
2004-10-08
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2006-11-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-11-07 23:50:10
2004-10-11
2004-10-26
2004-10-26
---- -- --
2007-02-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:55:11
2004-10-13
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2006-12-08

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:55:11
2004-10-13
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2006-11-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:55:11
2004-10-13
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2007-01-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:55:10
2004-10-13
2004-10-28
2004-10-28
---- -- --
2007-02-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:55:09
2004-10-15
2004-10-30
2004-10-30
---- -- --
2006-12-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:55:09
2004-10-15
2004-10-30
2004-10-30
---- -- --
2007-02-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:55:07
2004-10-18
2004-11-02
2004-11-02
---- -- --
2006-12-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2018-12-01 23:50:13
2004-10-28
2004-10-28
2004-10-28
2006-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

obowiązujący na dzieñ 2018-12-01 23:50:10
2004-10-29
2004-10-29
2004-10-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2018-12-01 23:45:10
2004-11-18
2004-11-26
2004-11-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

uchylony na dzieñ 2018-12-01 23:45:06
2004-11-23
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2007-06-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-01-14 23:50:17
2004-12-17
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-01-14 23:50:17
2004-12-17
2004-12-17
2004-12-17
2006-12-31
---- -- --

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-01-14 23:45:48
2004-12-27
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

uchylony na dzieñ 2019-01-14 23:45:08
2004-12-29
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2018-04-30

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

obowiązujący na dzieñ 2019-01-14 23:45:07
2004-12-29
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-05-06 23:50:14
2005-04-06
2005-08-07
2005-08-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-05-13 23:55:10
2005-05-18
2005-05-18
2005-05-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

obowiązujący na dzieñ 2019-07-12 23:55:15
2005-07-13
2005-07-13
2005-07-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-07-14 23:55:07
2005-08-17
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

uznany za uchylony na dzieñ 2019-07-14 23:50:11
2005-08-25
2005-09-09
2005-09-09
---- -- --
2007-07-01

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-07-14 23:50:10
2005-08-30
2005-11-01
2005-11-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:55:10
2005-09-19
2005-10-20
2005-10-20
---- -- --
2008-07-17

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-09-04 23:55:10
2005-09-19
2005-10-04
2005-10-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

obowiązujący na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-10-28
2005-10-28
---- -- --
2006-06-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

uznany za uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem

obowiązujący na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

obowiązujący na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

uznany za uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

uznany za uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

uznany za uchylony na dzieñ 2019-09-04 23:40:07
2005-10-28
2005-11-12
2005-11-12
---- -- --
2007-06-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-09-04 23:40:03
2005-10-31
2005-11-15
2005-11-15
---- -- --
2006-07-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-09-04 23:40:01
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-09-04 23:40:01
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-09-04 23:40:01
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
2006-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

obowiązujący na dzieñ 2019-09-04 23:40:01
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy na ratowanie i pomocy na restrukturyzację przedsiębiorców

uznany za uchylony na dzieñ 2019-10-23 23:55:05
2006-03-01
2006-03-16
2006-03-16
---- -- --
2018-08-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-10-23 23:45:06
2006-04-10
2006-04-25
2006-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006

uchylony na dzieñ 2019-10-23 23:45:05
2006-04-10
2006-04-10
2006-04-10
---- -- --
2006-10-30

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-10-23 23:40:05
2006-04-28
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

uznany za uchylony na dzieñ 2019-10-23 23:35:07
2006-05-18
2006-06-02
2006-06-02
---- -- --
2017-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 23:55:15
2006-06-28
2006-07-13
2006-07-13
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:50:04
2006-07-17
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:45:05
2006-07-31
2006-07-31
2006-07-31
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:40:20
2006-08-08
2006-08-23
2006-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 23:40:17
2006-08-09
2006-08-24
2006-08-24
2007-01-01
---- -- --

Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:40:12
2006-08-11
2006-08-26
2006-08-26
---- -- --
2008-06-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorstwom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:30:17
2006-09-25
2006-10-10
2006-10-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:25:02
2006-10-11
2006-10-11
2006-10-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 23:20:14
2006-10-19
2007-01-01
2007-01-01
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:15:20
2006-11-07
2006-11-07
2006-11-07
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:15:17
2006-11-08
2006-11-23
2006-11-23
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorczości

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:15:12
2006-11-15
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:15:02
2006-11-23
2006-12-08
2006-12-08
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórym przedsiębiorcom, będącym dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonywania umów poręczenia lub gwarancji, pomocy na restrukturyzację

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 23:10:19
2006-11-27
2006-12-12
2006-12-12
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 23:10:19
2006-11-27
2006-12-12
2006-12-12
2007-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:10:19
2006-11-27
2006-12-12
2006-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:10:17
2006-11-28
2006-12-13
2006-12-13
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:05:17
2006-12-12
2006-12-12
2006-12-12
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Ubezpieczenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 23:05:12
2006-12-15
2006-12-15
2006-12-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:05:10
2006-12-19
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 23:05:10
2006-12-19
2007-01-03
2007-01-03
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 23:00:11
2006-12-28
2007-01-01
2007-01-01
2013-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:55:19
2006-12-29
2006-12-31
2006-12-31
---- -- --
2009-01-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:55:19
2006-12-29
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:55:18
2006-12-29
2006-12-29
2006-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia w sprawie krakowskiej specjalnie strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:17
2007-02-06
2007-02-14
2007-02-14
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:17
2007-02-06
2007-02-14
2007-02-14
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:16
2007-02-06
2007-02-14
2007-02-14
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:03
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:02
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:02
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:02
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:50:02
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:45:22
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:45:22
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:45:22
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:45:22
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:45:22
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:45:21
2007-02-16
2007-02-24
2007-02-24
---- -- --
2008-12-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-06 22:45:19
2007-02-20
2007-03-07
2007-03-07
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:45:08
2007-02-28
2007-03-15
2007-03-15
---- -- --
2007-07-01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 22:40:20
2007-03-09
0000-00-00
0000-00-00
2015-03-02
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 22:40:20
2007-03-09
0000-00-00
0000-00-00
2014-12-16
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-06 22:40:16
2007-03-14
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:40:08
2007-03-20
2007-04-04
2007-04-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:35:21
2007-03-29
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:35:14
2007-04-04
2007-04-04
2007-04-04
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 22:35:11
2007-04-05
0000-00-00
0000-00-00
2016-10-12
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:35:10
2007-04-06
2007-04-21
2007-04-21
---- -- --
2010-04-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:30:20
2007-04-20
2007-05-05
2007-05-05
---- -- --
2008-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenie pracowników niepełnosprawnych

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:30:15
2007-04-27
2007-05-01
2007-05-01
---- -- --
2008-02-01

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:30:11
2007-04-27
2007-04-27
2007-04-27
---- -- --
2009-01-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:30:10
2007-04-30
2007-05-01
2007-05-01
---- -- --
2009-02-26

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 22:30:06
2007-04-30
2007-04-30
2007-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:30:02
2007-05-09
2007-05-24
2007-05-24
---- -- --
2011-09-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:25:12
2007-05-18
2007-05-18
2007-05-18
---- -- --
2008-07-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:25:05
2007-05-29
2007-06-01
2007-06-01
---- -- --
2009-11-12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:25:04
2007-05-29
2007-06-13
2007-06-13
---- -- --
2009-02-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 22:25:03
2007-05-30
2007-05-30
2007-01-01
2008-04-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:15:16
2007-06-25
2007-06-25
2008-12-31
---- -- --
2009-04-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:05:22
2007-07-24
2007-08-08
2007-08-08
---- -- --
2008-09-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:05:12
2007-08-01
2007-08-16
2007-08-16
---- -- --
2008-08-27

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 22:00:05
2007-08-28
0000-00-00
0000-00-00
2010-10-14
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie

uchylony na dzieñ 2019-11-06 22:00:02
2007-08-31
2007-09-15
2007-09-15
---- -- --
2009-11-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 21:50:10
2007-09-28
2007-10-13
2007-10-13
2009-10-10
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:45:24
2007-10-10
2007-10-25
2007-10-25
---- -- --
2010-12-14

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:45:24
2007-10-10
2007-10-25
2007-10-25
---- -- --
2010-12-18

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna na dzieñ 2019-11-06 21:45:14
2007-10-16
2007-10-31
2007-10-31
---- -- --
2008-07-17

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:40:28
2007-10-19
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:40:28
2007-10-19
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 21:35:19
2007-11-13
2007-11-13
2007-11-13
2008-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 21:35:19
2007-11-13
2007-11-13
2007-11-13
2012-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 21:35:19
2007-11-13
2007-11-13
2007-11-13
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:35:17
2007-11-14
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2014-11-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:35:12
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2014-11-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim

uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:35:11
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2014-11-14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:35:11
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2014-11-14

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:35:10
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2010-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych

uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:30:10
2007-11-27
2007-12-12
2007-12-12
---- -- --
2010-03-11

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 21:30:03
2007-12-03
2007-12-03
2007-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

uchylony na dzieñ 2019-11-06 21:15:21
2007-12-31
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-02-26

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 21:10:17
2008-01-29
2008-01-29
2008-01-29
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 21:10:11
2008-02-01
2008-02-01
2008-02-01
2009-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:55:16
2008-04-14
2008-04-14
2008-04-14
---- -- --
2009-05-20

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 20:55:15
2008-04-14
2008-04-14
2008-04-14
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 20:55:14
2008-04-15
2008-04-15
2008-04-15
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:55:08
2008-04-24
2008-04-24
2008-04-24
---- -- --
2012-04-21

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 20:45:23
2008-05-23
2008-05-23
2008-05-23
2012-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:45:20
2008-05-26
2008-05-26
2008-05-26
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy

uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:45:18
2008-05-28
2008-06-01
2008-06-01
---- -- --
2008-10-01

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 20:40:23
2008-06-09
2008-06-24
2008-06-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:40:18
2008-06-13
2008-06-13
2008-06-13
---- -- --
2010-05-27

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:40:05
2008-06-27
2008-06-27
2008-06-27
---- -- --
2012-09-26

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

akt posiada tekst jednolity na dzieñ 2019-11-06 20:35:23
2008-07-02
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 20:35:22
2008-07-02
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

uznany za uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:35:22
2008-07-02
2008-07-17
2008-07-17
---- -- --
2014-01-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uchylony na dzieñ 2019-11-06 20:25:14
2008-08-22
2008-08-22
2008-08-22
---- -- --
2013-03-30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 20:20:09
2008-09-30
2008-09-30
2008-09-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

uchylony na dzieñ 2019-11-06 19:40:21
2009-02-11
2009-02-26
2009-02-26
---- -- --
2015-02-14

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

akt objęty tekstem jednolitym na dzieñ 2019-11-06 19:05:15
2009-06-19
2009-07-04
2009-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 18:35:23
2009-10-08
2009-10-08
2009-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 18:35:07
2009-10-28
2009-11-12
2009-11-12
2014-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony na dzieñ 2019-11-06 17:40:10
2010-05-27
2010-05-27
2010-05-27
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-06 17:20:11
2010-08-09
2010-08-09
2010-08-09
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-06 16:55:07
2010-11-24
0000-00-00
0000-00-00
2013-06-11
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 15:50:12
2011-08-12
2011-08-12
2011-08-12
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 14:40:02
2012-06-06
0000-00-00
0000-00-00
2016-03-17
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 13:15:06
2013-06-11
0000-00-00
0000-00-00
2015-04-29
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

uchylony na dzieñ 2019-11-07 12:55:10
2013-08-30
2013-09-30
2013-09-30
---- -- --
2015-02-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 12:05:08
2014-02-20
0000-00-00
0000-00-00
2015-10-27
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

uchylony na dzieñ 2019-11-07 11:50:04
2014-04-24
2014-05-09
2014-05-09
---- -- --
2015-02-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:55:11
2015-04-23
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-09
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 09:55:07
2015-04-28
0000-00-00
0000-00-00
2016-06-06
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 08:55:07
2015-10-27
0000-00-00
0000-00-00
2018-01-17
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 07:00:10
2016-09-20
0000-00-00
0000-00-00
2017-10-25
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 06:40:21
2016-11-04
0000-00-00
0000-00-00
2018-02-13
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:25:05
2017-11-21
0000-00-00
0000-00-00
2019-08-08
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 04:00:05
2018-01-12
0000-00-00
0000-00-00
2019-01-30
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

wygaśnięcie aktu na dzieñ 2019-11-07 03:55:18
2018-01-17
0000-00-00
0000-00-00
2019-07-28
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:35:15
2019-07-29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący na dzieñ 2019-11-07 00:30:14
2019-08-09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

alert smogowy

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu