zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

50 najnowszych
Moze sie zdarzyc ze w najnowszych aktach jest brak pliku PDF z textem Monitora - nalezy zachowac spokoj i cierpliwosc...
Paczka Nr dz Akt Tytu?

0048 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

0047 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r.

0046 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.

0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku, podpisaną w Warszawie dnia 6 listopada 2018 r.

0043 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku, podpisana w Warszawie dnia 6 listopada 2018 r.

0042 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

0041 Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona

0040 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

0039 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 stycznia 2019 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

0038 Komunikat nr 01/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych, podpisanym w Warszawie dnia 31 października 2018 r.

0036 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 31 października 2018 r.

0035 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. nr 1130.51.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0034 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin

0033 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 112.82.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

0032 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. nr 112.79.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

0031 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.74.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2018 roku, podpisaną w Kijowie dnia 9 listopada 2018 r.

0029 Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2018 roku, podpisana w Kijowie dnia 9 listopada 2018 r.

0028 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2018 r. nr 112.80.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała

0027 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.73.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała

0026 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2018 r. nr 112.68.2018 w sprawie mianowania na stopień admirała floty

0025 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 112.67.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

0024 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

0023 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0022 Zarządzenie nr 32/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego

0021 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0020 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0019 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.

0018 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.

0017 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

0016 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

0015 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

0014 Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0013 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 1130.55.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0012 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2018 r. nr 1130.54.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0011 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2018 r. nr 1130.53.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0010 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2018 r. nr 1130.52.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0009 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023

0008 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023

0007 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej

0006 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia

0005 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. ustanawiająca rok 2019 Rokiem Matematyki

0004 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0003 Zarządzenie nr 31/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Stefan Batory

0002 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

0001 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego

1291 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego

1290 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt

Box

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu