zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
2009 - 1837
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >1100 >1200 >1300 >1400 >1500 >1600 >1700 >1800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

0002 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

0003 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

0004 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0007 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984
0008 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ładzice w województwie łódzkim

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
0009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702
0010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

0011 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984
0014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ulanowa w województwie podkarpackim

Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94
0015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

0016 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 2009 r. sygn. akt SK 22/06

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0018 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321
0019 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131
0020 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu

Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
0021 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800
0022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112
0023 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138
0024 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania i wypłacania uposażeń rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz członkom ich rodzin

Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
0025 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
0026 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
0027 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
0028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
0029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555
0030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
0031 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555
0032 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

0033 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282
0035 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750
0036 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0037 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

0038 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

0039 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622
0041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776
0042 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776
0043 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0045 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
0046 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750
0047 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94
0048 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94
0049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921
0050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634
0051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1299
0052 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394
0054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658
0055 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

0056 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

0057 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

0058 Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.

0059 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365
0061 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0062 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130
0063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
0064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0065 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

0066 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0067 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie granicy państwowej

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
0068 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

0069 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

0070 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394
0071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298
0072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy biura Ochrony Rządu

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381
0073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej

0074 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

0075 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

0076 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzona w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

Dz.U. 2008 nr 138 poz. 864
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

0078 Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzona w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Dz.U. 2008 nr 139 poz. 877
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0080 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
0081 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0082 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik

Dz.U. 2004 nr 62 poz. 574
0083 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
0084 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
0085 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104
0086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546
0087 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546
0088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu

Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44
0089 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394
0090 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001
0091 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
0092 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
0093 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44
0094 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu

Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113
0095 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawi stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej

Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
0096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

0097 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200
0098 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych

Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112
0099 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

0100 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu