zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
2000 - 1346
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >1100 >1200 >1300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
0003 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
0004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przyjęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii.

0005 Ustawa z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

0006 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych.

0007 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 7
0008 Oświadczenie Rządowe z dnia z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.

0009 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 9
0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.

0011 Poprawka do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 11
0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawki do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.

0013 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r.

Dz.U. 2000 nr 2 poz. 13
0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

Dz.U. 1991 nr 63 poz. 266
0017 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0018 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0019 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0020 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754
0021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1121
0022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2000 r. premii termomodernizacyjnej.

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0023 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96
0024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, zadań i wyposażenia ratownictwa górniczego przedsiębiorcy i podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz prowadzenie akcji ratowniczych.

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 774
0025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nabywania akcji przez uprawnionych rolnikow korzystających z usług sztucznego unasienniania zwierząt gospodarskich.

0026 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r. sygn. akt. K. 18/99.

0027 Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

0028 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

0029 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.

Dz.U. 2000 nr 3 poz. 29
0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428
0034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0036 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0037 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282
0039 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej dla żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
0040 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1
0041 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593
0042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.U. 1987 nr 36 poz. 202
0043 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

0045 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 7/99.

0046 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. sygn. akt P. 11/98.

Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1256
0047 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie określenia wzoru rocznej deklaracji rozliczeniowej za rok 1999 i zasad jej sporządzania.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1
0048 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

0049 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

Dz.U. 2000 nr 5 poz. 49
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

0051 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzona w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r.

Dz.U. 2000 nr 5 poz. 51
0052 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji, sporządzonej w Kanberze dnia 3 czerwca 1998 r.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach.

Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0056 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250
0058 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0059 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0060 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1
0061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0062 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
0064 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół.

Dz.U. 1999 nr 62 poz. 689
0065 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U. 1991 nr 41 poz. 178
0066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.

0067 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 17/99.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0068 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2000 r. o sprostowaniu błędów.

0069 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

0070 Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 49 poz. 483
0071 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz członków komisji dyscyplinarnej urzędu.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0072 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0073 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności.

Dz.U. 1998 nr 150 poz. 983
0074 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026
0075 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1
0076 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776
0077 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145
0078 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145
0079 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145
0080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania licencji połowowych, ich wzoru, okresu ich ważności oraz wysokości opłat za licencje połowowe.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145
0081 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo-rekreacyjnych.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145
0082 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zakresu, trybu składania i sposobu weryfikacji raportów połowowych.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130
0083 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
0084 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

0085 Ustawa Budżetowa na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0092 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0094 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0095 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0096 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0097 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu