zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1997 - 1136
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >1100 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600
0002 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
0004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713
0005 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w I kwartale 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcję doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191
0009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402
0010 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96
0011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Dziwnowie.

Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506
0012 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201
0013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
0016 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie przepisów technicznych w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki, trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, wzorów międzynarodowych świadectw, wysokości opłat z tym związanych oraz powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Dz.U. 1996 nr 124 poz. 584
0018 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96
0019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów do niektórych rad gmin w województwach: katowickim, łódzkim i nowosądeckim.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 495
0020 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475
0021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452
0022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
0023 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego.

0024 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0027 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Zbigniewa Siemiątkowskiego.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96
0028 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie wyborów przedterminowych Rady Gminy w Miedzianej Górze.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0029 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.

0030 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi Państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokołu dodatkowego.

0031 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustaw: o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, o drogach publicznych, Prawo celne, o ochronie granicy państwowej oraz o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

0032 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U. 1996 nr 90 poz. 404
0036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.

Dz.U. 1995 nr 138 poz. 682
0037 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 134
0038 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków, zasad i trybu udzielania koncesji na działalność w zakresie sportu profesjonalnego oraz wysokości opłaty koncesyjnej.

Dz.U. 1996 nr 124 poz. 584
0040 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.

Dz.U. 1996 nr 124 poz. 584
0041 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania oceny i wydawania orzeczeń o jakości handlowej towarów, rozpatrywania odwołań od orzeczeń inspektorów i powoływania Komisji Rzeczoznawców Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz wzorów druków wymaganych dokumentów.

Dz.U. 1996 nr 124 poz. 584
0042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.

0043 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

0044 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0046 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462
0048 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Straży Granicznej środkami finansowymi, uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw celnych i dewizowych, oraz zasad przyznawania nagród funkcjonariuszom z tych środków.

Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78
0049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34
0050 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439
0052 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0053 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0054 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.

Dz.U. 1996 nr 7 poz. 44
0055 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

0056 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1992 r.

Dz.U. 1997 nr 11 poz. 56
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 października 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1992 r.

0058 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.

Dz.U. 1997 nr 11 poz. 58
0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.

0060 Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisany w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.

Dz.U. 1997 nr 11 poz. 60
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisanego w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.

0062 Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzona w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r.

Dz.U. 1997 nr 11 poz. 62
0063 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r.

Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie sposobu finansowania i obsługi organów pomocniczych, opiniodawczo-doradczych wspólnych tworzonych lub powoływanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88
0066 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0067 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341
0068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0069 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego.

0072 Ustawa z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

Dz.U. 1991 nr 94 poz. 422
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie rządowego programu systemowej pomocy finansowej na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy.

Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402
0074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1991 nr 104 poz. 450
0075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie jednorazowej wypłaty w marcu 1997 r. dla niektórych emerytów i rencistów.

Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535
0076 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19
0077 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341
0079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od gier.

Dz.U. 1995 nr 149 poz. 724
0080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0081 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie kursowego dokształcania kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0082 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

0083 Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

0084 Ustawa z dnia 7 lutego 1997 r. o waloryzacji za IV kwartał 1995 r. niektórych emerytur i rent.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250
0087 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145
0088 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie trybu wydawania licencji połowowych, ich wzoru, okresu ich ważności oraz wysokości opłat za licencje połowowe.

Dz.U. 1995 nr 85 poz. 428
0089 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475
0091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600
0092 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1
0093 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1
0094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.

Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34
0095 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

0096 Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. o ratyfikacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

0097 Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. o ratyfikacji Protokołu nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492
0099 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0100 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie organizacji kuratorium oświaty.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu