zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1996 - 821
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

0002 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

0003 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0004 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
0005 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0006 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0007 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 42
0008 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zasad współdziałania gmin warszawskich z organami administracji rządowej oraz określenia, które sprawy indywidualne z zakresu zadań własnych gmin rozpatrywane będą w trybie właściwym dla decyzji administracyjnych należących do zadań zleconych.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1993 nr 44 poz. 202
0012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0013 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0014 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0015 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 1 (zdanie drugie) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na działalność związaną z wykorzystywaniem energii atomowej.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Wynalazczości", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą).

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
0021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
0022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118
0023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1991 nr 63 poz. 266
0026 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0027 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0031 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami.

0032 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

0033 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

0034 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 114
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przypadków oraz warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 114
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków użycia uzbrojonych pododdziałów zwartych wojskowych organów porządkowych oraz szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez te pododdziały.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 345
0037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie trybu przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej.

Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535
0038 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy.

0039 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.

0040 Ustawa z dnia 29 listopada 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

0041 Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

0042 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

0043 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw.

0044 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U. 1963 nr 15 poz. 77
0049 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0050 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36
0051 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201
0052 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179
0053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

0054 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

0055 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

0056 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji (udziałów), ustalenia dłuższego terminu udostępnienia akcji (udziałów) oraz odstąpienia od publicznego trybu zbycia akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34
0059 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Dz.U. 1995 nr 99 poz. 487
0060 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendowej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Dz.U. 1993 nr 105 poz. 481
0061 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 stycznia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 53 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe.

Dz.U. 1995 nr 96 nr 478
0062 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie określenia na 1996 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.

Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego tryb sprawowania nadzoru przez Ministra Finansów nad działalnością Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej w zakresie ubezpieczania kontraktów eksportowych.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia należących do Skarbu Państwa akcji niektórych spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1993 nr 45 poz. 205
0067 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.

Dz.U. 1993 nr 45 poz. 205
0068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0070 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
0071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0072 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.

Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245
0073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwarzania i obrotu oraz nadawania uprawnień w zakresie grzyboznawstwa.

Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601
0074 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 247
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251
0077 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0078 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dz.U. 1991 nr 94 poz. 422
0079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0080 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 90 poz. 446
0081 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 2
0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych, wynagradzania za udział w ich pracy oraz odpłatności za badania specjalistyczne.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0084 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.

Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601
0085 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0086 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.

0087 Ustawa budżetowa na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r.

Dz.U. 1984 nr 21 poz. 96
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie wprowadzania ograniczeń w dostawie mocy elektrycznej i zużyciu paliw gazowych ze wspólnej sieci.

Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie uzupełnienia postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
0091 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493
0092 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504
0093 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 134
0094 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z uprawnień do przejazdu na koszt wojska.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0095 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach bydgoskim, elbląskim, gdańskim, gorzowskim, legnickim, krakowskim, łódzkim, skierniewickim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim i wrocławskim.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0096 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 w związku z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U. 1989 nr 3 poz. 10
0099 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U. 1995 nr 154 poz. 792
0100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu