zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1995 - 801
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

0002 Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251
0003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

0004 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie.

0005 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r.

0006 Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0007 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniająca uchwałę Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dz.U. 1983 nr 5 poz. 32
0008 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251
0009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118
0010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0011 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe.

Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50
0014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36
0015 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

0017 Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.

0018 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 310
0019 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0022 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radzie Szkół Katolickich.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0023 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0024 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie wykładni art. 49 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe.

0025 Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1994 nr 80 poz. 369
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie warunków przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na szczególny tryb sprzedaży niektórych należących do Skarbu Państwa akcji Banku Przemysłowo-Handlowego S.A.

Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272
0028 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

0029 Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie kwot na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.

0031 Ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia i organizacji działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz rodzajów dokumentów normalizacyjnych dotyczących tej problematyki, a także zasad i trybu opracowywania, ustanawiania i stosowania tych dokumentów.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1
0035 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie trybu sporządzania programów oraz negocjacji warunków wprowadzenia zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
0038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415
0039 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uprawnień urbanistycznych.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415
0040 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i prowadzenia wojewódzkiego rejestru.

Dz.U. 1994 nr 53 poz.214
0041 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0042 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
0043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452
0045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
0046 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
0047 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
0048 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0049 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0050 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie uznania niektórych gatunków dzikich zwierząt za łowne oraz wyłączenia niektórych gatunków ze spisu dzikich zwierząt łownych.

Dz.U. 1960 nr 10 poz. 64
0051 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452
0052 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz kontroli seryjnej.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0053 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.

Dz.U. 1991 nr 75 poz. 332
0054 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia.

Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Pobytu Wojsk Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0057 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U. 1995 nr 4 poz. 17
0058 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalania prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

0059 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

0060 Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492
0061 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

0062 Ustawa z dnia 15 grudnia 1994 r. o ratyfikacji Traktatu o otwartych przestworzach.

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493
0065 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0066 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0067 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 105 w związku z art. 78 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 92 w związku z art. 65 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa oraz art. 109 w związku z art. 82 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0068 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

0069 Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.

Dz.U. 1995 nr 15 poz. 69
0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 września 1994 r. w sprawie ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.

0071 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.

Dz.U. 1995 nr 15 poz. 71
0072 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.

0073 Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisany w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r.

Dz.U. 1995 nr 15 poz. 73
0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r.

0075 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

Dz.U. 1995 nr 15 poz. 75
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

0077 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

0078 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

0079 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o denominacji złotego.

Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Zadłużenia Zagranicznego wobec Zachodnich Banków Komercyjnych.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493
0081 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567
0082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia notariusza oraz wysokości wpisów sądowych za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34
0083 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

0084 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, sporządzony w Madrycie dnia 26 października 1992 r.

Dz.U. 1995 nr 18 poz. 84
0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, sporządzonego w Madrycie dnia 26 października 1992 r.

0086 Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r.

Dz.U. 1995 nr 18 poz. 86
0087 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

0088 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Dz.U. 1995 nr 19 poz. 88
0089 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

0090 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Dz.U. 1995 nr 19 poz. 90
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Dz.U. 1995 nr 13 poz. 60
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 602
0093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.

Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163
0094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0095 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0096 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0097 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228
0098 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228
0099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich.

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
0100 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu