zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1992 - 526
001> 100 >200 >300 >400 >500 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0002 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 104 poz. 450
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie przyznania dodatkowych kwot wyrównania do niektórych emerytur i rent.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0007 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0008 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych dla sędziów.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138
0009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0010 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U. 1991 nr 75 poz. 332
0011 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.

0013 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych.

Dz.U. 1992 nr 3 poz. 13
0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491
0016 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491
0017 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491
0018 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.

Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491
0019 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.

0020 Ustawa z dnia 23 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 102
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202
0023 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0024 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272
0025 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0026 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1992 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329
0027 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

0028 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r.

Dz.U. 1992 nr 7 poz. 28
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Helsinkach dnia 5 kwietnia 1990 r.

Dz.U. 1991 nr 119 poz. 513
0030 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.

Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491
0031 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19
0035 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
0036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłków na dzieci osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0037 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 181
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
0039 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawki szacunkowej gruntów.

Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491
0040 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321
0041 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pierwszeństwie nabycia mieszkań wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego.

Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518
0046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344
0048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442
0049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
0050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179
0051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0052 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie wykładni art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie planów kont dla zarządów gmin oraz dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

0054 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.

Dz.U. 1992 nr 14 poz. 54
0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r.

0056 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

Dz.U. 1992 nr 14 poz. 56
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0059 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz na dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

0060 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

Dz.U. 1992 nr 16 poz. 60
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75
0063 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dotyczących pozbawiania uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385
0064 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1992 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
0068 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.

0069 Umowa Przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

Dz.U. 1992 nr 17 poz. 69
0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzonej w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445
0073 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

0074 Ustawa z dnia 30 stycznia 1992 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282
0075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie określenia wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sferze produkcji materialnej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

0077 Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.

0078 Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493
0080 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury.

Dz.U. 1987 nr 36 poz. 202
0081 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie dozoru technicznego dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych wojskowym dozorem technicznym.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 117
0082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych za niektóre wykroczenia.

0083 Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r.

0084 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego.

0085 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.

0086 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99
0087 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1934 nr 57 poz. 503
0088 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.

Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91
0089 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U. 1960 nr 52 poz. 303
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie zasad organizowania przetargów przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0091 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18
0092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31
0093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 30
0094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408
0096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzenie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

0097 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.

Dz.U. 1992 nr 23 poz. 97
0098 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.

0099 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.

Dz.U. 1992 nr 23 poz. 99
0100 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu