zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1987 - 250
001> 100 >200 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 58
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie przeprowadzenia w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związanych z nim obowiązków osób fizycznych.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1987 r. w sprawie przekazania rektorom akademii wychowania fizycznego niektórych uprawnień Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0004 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0005 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych i progowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43
0006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na pistolety, rewolwery i inne przedmioty do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43
0007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.

Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji socjalistycznego związku młodzieży.

Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy.

Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia upoważnień dla terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. w sprawie dostosowania przepisów o gospodarce finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej do specyfiki zakładów doświadczalnych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0014 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245
0016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.

Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108
0017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 stycznia 1987 r. w sprawie profilaktycznych badań młodzieży.

0018 Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej.

0019 Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach.

0020 Ustawa z dnia 29 stycznia 1987 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1987 i 1988 r.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi.

Dz.U. 1984 nr 56 poz. 283
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1987 r. w sprawie przeznaczenia opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego.

Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży.

Dz.U. 1986 nr 47 poz. 226
0026 Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym.

0027 Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r.

Dz.U. 1987 nr 5 poz. 27
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1986 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1985 r.

0029 Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 17 listopada 1977 r.

0030 Poprawki do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., przyjęte w Londynie w dniu 15 listopada 1979 r.

Dz.U. 1987 nr 5 poz. 30
0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz rozporządzenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15
0036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.

Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210
0037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1987 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0041 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180
0043 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczania.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad wartościowania pracy.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie kaucji inwestycyjnych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1987 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1986 r.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0049 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 lutego 1987 r. w sprawie zasad porównywania poziomu średniego wynagrodzenia nauczycieli akademickich z poziomem średniego wynagrodzenia pracowników sfery produkcji materialnej w gospodarce uspołecznionej.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118
0051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.

Dz.U. 1986 nr 47 poz. 226
0052 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

Dz.U. 1986 nr 47 poz. 231
0053 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego.

0054 Ustawa z dnia 19 marca 1987 r. o zmianie ustawy o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1986 nr 12 poz. 70
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.U. 1951 nr 17 poz. 138
0057 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98
0058 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 1987 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.

Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu mieszkaniowego w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, jej Prezydium oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie ustalenia odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0066 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157
0067 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0068 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0069 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0070 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

0071 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 22 marca 1985 r.

Dz.U. 1987 nr 11 poz. 71
0072 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 1985 r.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207
0075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Dz.U. 1971 nr 28 poz. 260
0076 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.

Dz.U. 1986 nr 47 poz. 226
0077 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

0078 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.

Dz.U. 1987 nr 13 poz. 78
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.

0080 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.

Dz.U. 1987 nr 13 poz. 80
0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.

0082 Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0083 Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum.

0084 Ustawa z dnia 7 maja 1987 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach kombatantów.

Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby wicewojewodów, wiceprezydentów miast oraz zastępców naczelników.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych w górnictwie węglowym.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0087 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0088 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1987 r. w sprawie funduszu stypendialnego dla osób podejmujących studia prawnicze i zobowiązujących się do pracy w sądach powszechnych.

0089 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 1987 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia dotyczącego procedur licencjonowania importu, sporządzonego w Genewie dnia 12 kwietnia 1979 r.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu zawierania, rozwiązywania i rejestracji układów zbiorowych pracy oraz zawierania i rejestracji zakładowych umów zbiorowych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zawodów, dla których mogą być zawierane układy zbiorowe pracy.

Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Dz.U. 1987 nr 9 poz. 54
0094 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.

0095 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r.

Dz.U. 1987 nr 16 poz. 95
0096 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 1987 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku.

Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0099 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie opłat za używanie radiowych urządzeń nadawczych, nadawczo-odbiorczych i odbiorczych oraz wysokości kar za zwłokę w uiszczaniu opłat.

Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15
0100 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu