zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1986 - 249
001> 100 >200 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 30 stycznia 1986 r. o podwyższeniu emerytur i rent w 1986 r.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 169
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1986 r. w sprawie przedłużenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń za 1985 r.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U. 1952 nr 44 poz. 301
0009 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem z uboju gospodarczego.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0020 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0021 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
0023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49
0024 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz zasad i trybu opiniowania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud.

Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

Dz.U. 1985 nr 32 poz. 141
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie rocznych nagród z zakładowego funduszu nagród w uspołecznionych zakładach pracy nie będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz w sprawie niektórych wynagrodzeń i świadczeń za czas efektywnie nie przepracowany, stanowiących podstawę ustalania wysokości nagród.

Dz.U. 1985 nr 32 poz. 141
0030 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie określenia przypadków i warunków, w których pracownik nabywa prawo do rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi mimo nieprzepracowania w jednym zakładzie pracy całego roku.

Dz.U. 1986 nr 5 poz. 28
0031 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

Dz.U. 1986 nr 5 poz. 28
0032 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 51
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie podwyższonego wymiaru czasu pracy w niektórych zakładach pracy w latach 1986-1990.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0035 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat taryfowych za usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0036 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0037 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1986 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych i sporządzania opinii dotyczących stosunku służbowego sędziów.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1985 nr 59 poz. 296
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0043 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Dz.U. 1985 nr 37 poz. 174
0044 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1985 nr 37 poz. 174
0045 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1985 nr 37 poz. 174
0046 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0050 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157
0051 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157
0052 Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1986 r. w sprawie zasad współdziałania państwowych jednostek organizacyjnych z zakładami ubezpieczeń.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0055 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0056 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów międzynarodowych.

Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188
0057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U. 1985 nr 38 poz. 181
0058 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
0059 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia i organizacji jednostek drogowych podległych właściwym radom narodowym oraz zasad i zakresu ich działania.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0060 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1986 r. w sprawie powołania okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0061 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie świadectw homologacji i warunków uzyskania zgody na zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa.

Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U. 1984 nr 56 poz. 283
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 153
0066 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie opłat za korzystanie z lotnisk cywilnych oraz lotniczych urządzeń i służb naziemnych w ruchu międzynarodowym.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0067 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie wykonania umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304
0068 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 1986 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o instytucjach artystycznych do instytucji artystycznych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137
0069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zgłaszania radom narodowym liczby ławników ludowych dla sądów wojewódzkich i rejonowych.

0070 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe.

0071 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.

0072 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach mieszanych.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad zatrudniania w szkołach wyższych osób nie będących obywatelami polskimi na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz ich praw i obowiązków.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0075 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0076 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0077 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.

Dz.U. 1985 nr 55 poz. 284
0078 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.

0079 Międzynarodowa konwencja o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971, sporządzona w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

Dz.U. 1986 nr 14 poz. 79
0080 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189
0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

0082 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisana w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r.

Dz.U. 1986 nr 14 poz. 82
0083 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1981 r.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

0085 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisana w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r.

Dz.U. 1986 nr 16 poz. 85
0086 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0087 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 lutego 1986 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

0088 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.

0089 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1986 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych na placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U. 1985 nr 59 poz. 297
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami centralnych funduszów na rozwój nauki i techniki.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15
0095 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.

Dz.U. 1985 nr 63 poz. 327
0096 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dz.U. 1985 nr 59 poz. 299
0097 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0099 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie, zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych, warunków ich używania oraz organów właściwych w tych sprawach.

Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15
0100 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie odrębnych form działalności profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu