zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1985 - 335
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naprawiania szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego.

Dz.U. 1984 nr 34 poz. 181
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestrów stowarzyszeń kultury fizycznej, warunków wpisu do rejestru oraz zasad udostępniania rejestrów.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0009 Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie pilotażu morskiego.

Dz.U. 1984 nr 51 poz. 261
0010 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 stycznia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

0011 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości.

0012 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

0013 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185
0014 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania przestrzennego, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji w zakresie projektowania w planowaniu przestrzennym.

0015 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz funduszu gminnego i funduszu miejskiego.

0017 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0019 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0023 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.

0024 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej podpisana w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r.

Dz.U. 1985 nr 8 poz. 24
0025 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, podpisanej w Pekinie dnia 14 lipca 1984 r.

0026 Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r. zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r.

Dz.U. 1985 nr 9 poz. 26
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczypospolitą Ludową Protokołu zmieniającego Międzynarodową Konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r., zmienioną Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r., sporządzonego w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie rodzajów kosztów i strat uznanych za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1985 r. w sprawie trybu wyboru i zasad działania rad załogi w państwowej jednostce organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1981 nr 17 poz. 76
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207
0033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1985 r. w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304
0034 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 lutego 1985 r. w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji artystycznych.

0035 Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.

Dz.U. 1985 nr 10 poz. 35
0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzonej w Genewie dnia 15 listopada 1975 r.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie zasad ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej z tytułu przyrostu wynagrodzeń oraz premii i nagród z nadwyżki bilansowej w niektórych jednostkach gospodarczych prowadzących działalność rolniczą.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1985 r. w sprawie organizacji, zasad i zakresu działania Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275
0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1985 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lutego 1985 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji państwowej do spraw gospodarki energetycznej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0045 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119
0046 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0047 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. w sprawie określenia rodzajów i czasu sprzedaży napojów alkoholowych za waluty wymienialne.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0048 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

0049 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

0050 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

0051 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.

Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakładów pracy, w których stosuje się szczególne przepisy dotyczące stosunku pracy w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0053 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rodzajów szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania i eksploatacji urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242
0057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1985 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U. 1985 nr 3 poz. 12
0058 Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

0059 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o ustanowieniu Krzyża Oświęcimskiego.

0060 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0062 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie dodatkowych znaków i sygnałów dla kierujących tramwajami i trolejbusami.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0063 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie szkolenia osób kierujących tramwajami.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173
0064 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1985 r. w sprawie likwidacji archiwów państwowych w Skierniewicach i Tarnobrzegu.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0065 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0066 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.

0067 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisana w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r.

Dz.U. 1985 nr 16 poz. 67
0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 1985 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Algierze dnia 4 grudnia 1983 r.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, dzielenia oraz likwidacji instytucji artystycznych.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 304
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1985 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276
0076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

Dz.U. 1983 nr 42 poz. 188
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56
0082 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zwrotu cła pobranego od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0083 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0084 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 marca 1985 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.

0085 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

0086 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 158
0088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenia zakładów sztucznego wylęgu drobiu przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

0089 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ustanowieniu "Medalu Rodła".

0090 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

0091 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Dz.U. 1984 nr 55 poz. 280
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, jego Prezydium oraz Przewodniczącego Komitetu.

Dz.U. 1984 nr 55 poz. 280
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.

Dz.U. 1984 nr 55 poz. 280
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1985 r. w sprawie przekazania do właściwości Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń spraw należących dotychczas do właściwości Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

0098 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

0099 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

0100 Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu