zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1984 - 324
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0001 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35
0002 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 56
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0007 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70
0008 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0010 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 stycznia 1984 r. w sprawie określenia wykroczeń, na które pracownicy niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0011 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

0012 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o przyspieszeniu terminu wypłaty ostatniej raty podwyżki emerytur i rent.

0013 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia, zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0018 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0019 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52
0020 Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0021 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124
0022 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0023 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie wyłączenia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

0024 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

0025 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.

0026 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Poznaniu imienia Karola Marcinkowskiego.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172
0028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172
0029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172
0030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie warunków użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1983 nr 61 poz. 278
0031 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0032 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych.

0033 Ustawa konstytucyjna z dnia 13 lutego 1984 r. o przedłużeniu kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0034 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1973 nr 38 poz. 225
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. w sprawie zasad, trybu i organów właściwych do udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0038 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

0039 Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o nadaniu Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach imienia Georgi Dymitrowa.

Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32
0040 Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw, oraz do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 200
0042 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0043 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Dz.U. 1983 nr 5 poz. 32
0044 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 1984 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.

Dz.U. 1932 nr 35 poz. 357
0045 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony ryb i raków.

0046 Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r.

Dz.U. 1984 nr 11 poz. 46
0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1983 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r.

0048 Konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r.

Dz.U. 1984 nr 11 poz. 48
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 r.

Dz.U. 1968 nr 21 poz. 137
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1984 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).

Dz.U. 1954 nr 37 poz. 160
0051 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1984 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.

0052 Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie zakończenia działalności Społecznej Komisji Konsultacyjnej.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0056 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0057 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 lutego 1984 r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu ze świadczeniami o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0058 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1984 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318
0059 Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99
0060 Uchwała Rady Państwa z dnia 23 lutego 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk.

Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1984 r. zmieniające niektóre przepisy dotyczące depozytów oraz zbywania ruchomości stanowiących własność Państwa.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0062 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia miast w województwach katowickim i szczecińskim.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0063 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia gminy Międzyzdroje w województwie szczecińskim.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0064 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: katowickim, kieleckim, legnickim, radomskim i wrocławskim.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 436
0065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0066 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1984 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdujących się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288
0069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.

Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288
0070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.

Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288
0071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.

Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288
0072 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318
0074 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318
0075 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

0076 Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.

Dz.U. 1984 nr 17 poz. 76
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r.

0078 Poprawki do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. przyjęte w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r.

Dz.U. 1984 nr 17 poz. 78
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r., przyjętych w Warszawie dnia 11 listopada 1982 r.

Dz.U. 1976 nr 19 poz. 121
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1984 r. w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie szczególnych zasad obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych, nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energetyki.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289
0083 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0084 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0085 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów tej opłaty.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1984 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spółek wodnych i ich związków.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie zasad użycia jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz formacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad użycia przez członków (pracowników) tych jednostek i formacji środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 334
0090 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania przyrostu wynagrodzeń i kwot obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0091 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia importu inwestycyjnych towarów przemysłowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1984 r. w sprawie poboru składki za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55
0094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 335
0095 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

0096 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.

0097 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

0098 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.

0099 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o utworzeniu Akademii Nauk Społecznych.

0100 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu