zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1982 - 305
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Protokół sporządzony w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.

Dz.U. 1982 nr 1 poz. 1
0002 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 24 października 1979 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972 r.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zakresu stosowania ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w przeważającej części zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, a także do wykonujących te zadania jednostek organizacyjnych innych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Sprawiedliwości, działających przy zakładach karnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy i wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących członkom Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309
0009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie sporządzania i przesyłania informacji podatkowych przez sądy i państwowe biura notarialne.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 124
0011 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 stycznia 1982 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 227
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie skróconego czasu pracy oraz dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0017 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

0018 Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.

0019 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0020 Uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dz.U. 1972 nr 53 poz. 341
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów lub ukończenia 80 lat życia.

Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

0024 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r.

Dz.U. 1982 nr 4 poz. 24
0025 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach dnia 24 października 1979 r.

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe na rzecz nie uspołecznionych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych niektórych składników mienia tych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0027 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 22 stycznia 1982 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154
0028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1982 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1982 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56
0031 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

0032 Protokół sporządzony w Warszawie dnia 18 września 1980 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.

Dz.U. 1982 nr 5 poz. 32
0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Warszawie dnia 18 września 1980 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0037 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0038 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących działalność zarobkową w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0042 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101
0043 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób pobierających te stypendia.

Dz.U. 1971 nr 27 poz. 254
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.

Dz.U. 1971 nr 27 poz. 254
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0046 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230
0049 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55
0050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1982 r. w sprawie zwalczania chorób tytoniu.

0051 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym.

0052 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

0053 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen.

0054 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

0055 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.

0056 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe.

0057 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego.

0058 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej.

0059 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego.

0060 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

0061 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

0062 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

0063 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

0064 Ustawa z dnia 27 lutego 1982 r. o utworzeniu Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1982 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1972 nr 23 poz. 164
0066 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia istotnych cech wytwórczości ludowej i artystycznej jako działalności nie wymagającej uprawnień do wykonywania rzemiosła.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów z niektórych usług hotelarskich.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat w miastach.

0071 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.

Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71
0072 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.

0073 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.

Dz.U. 1982 nr 10 poz. 73
0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącej obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.

Dz.U. 1980 nr 12 poz. 38
0075 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia w kraju przywozu.

0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.8 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia za granicą.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 228
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.

0079 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

0080 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów.

0081 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

0082 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

0083 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0084 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.

0085 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ujednoliceniu terminu upływu kadencji rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 230
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U. 1976 nr 12 poz. 71
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445
0088 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 64
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.

Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0095 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0096 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 230
0097 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

0098 Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.

Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98
0099 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.

Dz.U. 1981 nr 17 poz. 77
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu