zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1981 - 191
001> 100 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

Dz.U. 1981 nr 1 poz. 1
0002 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 1980 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0003 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie organizacji studenckich.

0004 Konwencja nr 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

Dz.U. 1981 nr 2 poz. 4
0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 149 dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

0006 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r.

Dz.U. 1981 nr 2 poz. 6
0007 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1980 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Berlinie dnia 5 czerwca 1980 r.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 7
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1980 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1981 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej kar orzeczonych za wykroczenia.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1981 r. zmieniające przepisy w sprawie uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin oraz wypłacania zasiłków miesięcznych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0011 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.

Dz.U. 1971 nr 27 poz. 249
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.

Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy i zasad wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.

Dz.U. 1981 nr 2 poz. 10
0016 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.

Dz.U. 1981 nr 2 poz. 10
0017 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

0018 Ustawa z dnia 11 lutego 1981 r. o opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.

0019 Ustawa budżetowa na rok 1981 z dnia 12 lutego 1981 r.

Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106
0020 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 1981 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej na obszarze morskich portów i przystani.

Dz.U. 1980 nr 4 poz. 8
0021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.

Dz.U. 1976 nr 40 poz. 235
0022 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.

0023 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy oraz zasad i trybu udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom górnictwa głębinowego w 1981 r.

Dz.U. 1971 nr 27 poz. 254
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.

Dz.U. 1924 nr 103 poz. 944
0028 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.

0029 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisany w Tokio dnia 16 listopada 1978 r.

0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o handlu i żegludze, podpisanego w Tokio dnia 16 listopada 1978 r.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0031 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.

0032 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisane w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

Dz.U. 1961 nr 5 poz. 31
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie dozoru technicznego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1981 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie uznania Polskiego Komitetu Olimpijskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie terminu zakończenia kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie przekazywania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

0043 Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.

0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1981 r. w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 158
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnych.

Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70
0047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.

Dz.U. 1981 nr 4 poz. 18
0048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1981 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6
0049 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.

0050 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

0051 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o rejestracji kółek rolniczych oraz związków kółek i organizacji rolniczych.

0052 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. w sprawie rejestracji organizacji międzyzwiązkowych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów.

Dz.U. 1971 nr 27 poz. 254
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0056 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

0057 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

0058 Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.

Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23
0059 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.

Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23
0060 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie.

Dz.U. 1956 nr 17 poz. 92
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U. 1973 nr 27 poz. 150
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 232
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1981 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 434
0066 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1981 r. w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.

Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagrodzenia za te utwory.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dz.U. 1977 nr 32 poz. 140
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur, rent i świadczeń pieniężnych dla rolników oraz ich rodzin.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0071 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: częstochowskim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim i suwalskim.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116
0072 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na bezwodnik kwasu octowego oraz kwas octowy o stężeniu ponad 80%.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6
0073 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło.

0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 1981 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz Protokole haskim z dnia 28 września 1955 r. zmieniającym tę konwencję.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56
0075 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

0076 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

0077 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki.

0078 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

0079 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

0080 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego.

0081 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej.

0082 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

0083 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej.

0084 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939".

0085 Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0088 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111
0089 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1981 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56
0090 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

0091 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 9 lipca 1980 r.

0092 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 czerwca 1981 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 1980 r.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1981 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.

0098 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1981.

0099 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk.

0100 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu