zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1980 - 132
001> 100 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226
0001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej.

Dz.U. 1979 nr 28 poz. 162
0002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

Dz.U. 1976 nr 2 poz. 15
0003 Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 158
0005 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

0006 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226
0007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1980 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób fizycznych z działalności zarobkowej w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.

0008 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

0009 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279
0012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0013 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pływających.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0014 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 434
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym.

0018 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

0019 Konwencja o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienie Eksploatacyjne dotyczące Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) sporządzone w Londynie dnia 3 września 1976 r.

0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonej w Londynie dnia 3 września 1976 r.

0021 Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzona w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.

0022 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1980 r. w sprawie obowiązku posiadania dowodów zakupu silnikowych paliw płynnych przez niektórych podatników opłacających podatki w formach zryczałtowanych.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0024 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229
0025 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.

Dz.U. 1980 nr 4 poz. 8
0026 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

0027 Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzona w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.

0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzonej w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.

Dz.U. 1962 nr 39 poz. 173
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.

Dz.U. 1980 nr 4 poz. 9
0030 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 kwietnia 1980 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0031 Konwencja nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.

0032 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.

0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych przez instytucje kościelne i zakonne.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0035 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.

Dz.U. 1951 nr 17 poz. 138
0036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.

Dz.U. 1972 nr 23 poz. 164
0037 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania.

0038 Międzynarodowa konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzona w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1980 r. w sprawie powszechnych przeglądowych badań profilaktycznych niektórych grup ludności.

0041 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229
0043 Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 maja 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zagrożonych pożarem.

0044 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.

0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Wiedniu dnia 27 maja 1978 r.

0046 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.

0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisanej w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.

0048 Protokół sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu sporządzonego w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r., zmieniającego Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 90
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.

Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122
0053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91
0054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Towarzystwa Rozwoju Rodziny za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 229
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 137
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1980 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229
0062 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0063 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

0064 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r.

0065 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84
0067 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych.

0068 Dekret z dnia 25 sierpnia 1980 r. zmieniający ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0069 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

Dz.U. 1980 nr 4 poz. 8
0070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1980 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tymczasowego uregulowania właściwości tego sądu.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 309
0071 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1980 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.

Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309
0072 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0074 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0075 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

0076 Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisana w Hanoi dnia 27 września 1979 r.

0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r.

Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia kwoty miesięcznego dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0080 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

0081 Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0082 Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

0083 Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent.

Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279
0085 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 października 1980 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1980 r. w sprawie zastępczej służby poborowych.

Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106
0088 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów przetwórstwa rybnego.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu