zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1969 - 327
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie uposażeń i kwalifikacji naczelnych lekarzy uzdrowisk.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 439
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1968 r. w sprawie przedsiębiorstw lasów państwowych oraz jednostki grupującej te przedsiębiorstwa.

Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 10
0005 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1968 r. w sprawie obliczenia podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1968 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym we Wrocławiu.

Dz.U. 1937 nr 86 poz. 617
0008 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.

Dz.U. 1961 nr 42 poz. 218
0009 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Maltę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238
0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Mali Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311
0011 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 listopada 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ludową Republikę Jemenu Południowego, Barbados i Mauritius Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171
0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0013 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0014 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 grudnia 1968 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania.

Dz.U. 1925 nr 108 poz. 767
0015 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Botswany i Zambii w Międzynarodowym porozumieniu o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanym w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo uruchamianych prywatnych zakładów gastronomicznych oraz ulg podatkowych dla istniejących prywatnych zakładów gastronomicznych z tytułu nakładów inwestycyjnych.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55
0018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 stycznia 1969 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka.

Dz.U. 1968 nr 31 poz. 204
0019 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1929 nr 28 poz. 278
0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

Dz.U. 1966 nr 45 poz. 277
0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

0022 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzona w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r.

Dz.U. 1969 nr 4 poz. 22
0023 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzonej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu przemysłu ciężkiego.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków funkcyjnych i specjalnego dodatku pedagogicznego dla nauczycieli zatrudnionych w administracji szkolnej.

Dz.U. 1956 nr 17 poz. 92
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży.

Dz.U. 1968 nr 25 poz. 164
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu socjalnego w prezydiach rad narodowych oraz sposobu jego wykorzystania.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0029 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
0030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego podczas żniw i omłotów oraz przy składowaniu płodów rolnych.

Dz.U. 1968 nr 46 poz. 334
0031 Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym.

Dz.U. 1968 nr 46 poz. 335
0032 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

0033 Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 roku, sporządzony w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r.

Dz.U. 1969 nr 5 poz. 33
0034 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie wejścia w życie układu, sporządzonego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r., między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U. 1965 nr 46 poz. 288
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 295
0036 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0037 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie udzielania zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
0038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
0039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie czyszczenia przewodów kominowych.

Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468
0040 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 10 lutego 1969 r. w sprawie prowadzenia rzemiosła kominiarskiego.

Dz.U. 1968 nr 43 poz. 311
0041 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.

Dz.U. 1968 nr 30 poz. 197
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile i Malediwy Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) z dnia 20 grudnia 1965 r.

Dz.U. 1962 nr 22 poz. 96
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1969 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z załącznikami i z protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

0044 Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzona w Teheranie dnia 13 maja 1968 r.

Dz.U. 1969 nr 6 poz. 44
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, sporządzonej w Teheranie dnia 13 maja 1968 r.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0046 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lutego 1969 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0047 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 1969 r. w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U. 1968 nr 46 poz. 334
0048 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U. 1968 nr 37 poz. 263
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Gabon Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.

Dz.U. 1959 nr 20 poz. 122
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Kuwejt Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.

Dz.U. 1959 nr 60 poz. 359
0051 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1969 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U. 1967 nr 8 poz. 31
0052 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238
0053 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dz.U. 1964 nr 21 poz. 131
0054 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1968 nr 37 poz. 261
0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.

Dz.U. 1934 nr 102 poz. 919
0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 10 kwietnia 1929 r.

Dz.U. 1960 nr 57 poz. 323
0057 Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0060 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społecznej służby zdrowia terenowym opiekunom społecznym.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0061 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 11 marca 1969 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1968 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą upoważniającą do górniczej emerytury lub renty.

Dz.U. 1967 nr 24 poz. 111
0062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0063 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 lutego 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6
0064 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 marca 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty oraz zasiłków dla osób, które były zatrudnione za granicą.

Dz.U. 1958 nr 3 poz. 7
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 90
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego właścicieli taksówek.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1969 r. w sprawie sposobu oznaczania środków farmaceutycznych oraz artykułów sanitarnych.

Dz.U. 1960 nr 38 poz. 221
0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

Dz.U. 1968 nr 30 poz. 197
0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 90
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0072 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.

Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151
0073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0074 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2
0075 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 90
0076 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 kwietnia 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli taksówek.

Dz.U. 1966 nr 45 poz. 277
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Jordanię i Wenezuelę Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

0079 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej.

0080 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

0081 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi.

Dz.U. 1959 nr 39 poz. 240
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1965 nr 8 poz. 45
0083 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.

0084 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. o zmianie Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0085 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

0086 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0087 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 kwietnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0088 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 kwietnia 1969 r. w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.

Dz.U. 1956 nr 9 poz. 52
0089 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238
0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Sierra Leone Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1969 r. dotyczące przystąpienia Nepalu do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171
0092 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Barbadosu w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189
0093 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.

0094 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.

0095 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

0096 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego.

0097 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

0098 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U. 1957 nr 62 poz. 336
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1969 r. w sprawie podatku wyrównawczego od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dz.U. 1969 nr 12 poz. 85
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu