zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1968 - 350
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450
0001 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0002 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego.

Dz.U. 1966 nr 23 poz. 150
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1968 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Naczelnej Rady Uzdrowisk i Wczasów Pracowniczych oraz wojewódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.

Dz.U. 1937 nr 47 poz. 361
0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 stycznia 1968 r. dotyczące uczestnictwa Malty w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

0006 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

0007 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o funduszu emerytalnym.

0008 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy.

0009 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

0010 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

0011 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

0012 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy.

0013 Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

0014 Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

0015 Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa.

Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli orzeczeń i zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 11
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie najniższych emerytur i rent.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167
0018 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 9
0019 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U. 1938 nr 101 poz. 672
0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania, do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Dz.U. 1954 nr 16 poz. 59
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1957 nr 32 poz. 139
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie tylko części górniczej emerytury.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie opodatkowania hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Otwocku oraz ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0026 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0027 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0028 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru statków morskich.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 7
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 7
0030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w niektórych uspołecznionych zakładach prowadzonych w formie rozliczenia zryczałtowanego.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311
0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
0034 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0037 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 lutego 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101
0038 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101
0039 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną.

Dz.U. 1968 nr 2 poz. 4
0040 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0041 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli lisów i norek.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 16
0042 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 12
0043 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 13
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 14
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 15
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie rent i innych świadczeń pieniężnych z tytułu przekazania nieruchomości rolnych na własność Państwa, trybu postępowania przy przejmowaniu tych nieruchomości oraz trybu wykonywania prawa pierwokupu w stosunku do budynków.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0047 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 7
0048 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1968 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń pracowników wydawnictw, redakcji i agencji prasowych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1968 r. w sprawie utworzenia nowych wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich).

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0054 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie sprostowania tekstu Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0055 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1968 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające wykonywać czynności mierniczego górniczego, geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55
0056 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 14
0057 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 14
0058 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zaliczania gospodarstw rolnych do kategorii wykazujących niski poziom produkcji wskutek zaniedbania i w sprawie ustalania wysokości nakładów niezbędnych do przywrócenia żyzności gruntów.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 15
0059 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa.

Dz.U. 1961 nr 42 poz. 216
0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie wejścia w życie poprawki do artykułu 2 ust. 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U. 1925 nr 34 poz. 236
0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

0063 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach.

0064 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

0065 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych.

Dz.U. 1968 nr 12 poz. 64
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0068 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 213
0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Burundi do Konwencji o Międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz do Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 213
0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 10
0071 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 marca 1968 r. w sprawie uznania za zatrudnienie wykonywane na kolei okresów zatrudnienia na kolejach państw obcych oraz zasad i trybu zaliczania tych okresów.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0072 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia uczniom (słuchaczom) szkół medycznych.

Dz.U. 1962 nr 48 poz. 236
0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Panamy i Botswany do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Dz.U. 1959 nr 4 poz. 24
0075 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 185
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1934 nr 98 poz. 900
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.

Dz.U. 1965 nr 9 poz. 53
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Tunezji do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

Dz.U. 1959 nr 54 poz. 321
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 1968 r. dotyczące przystąpienia Nigeru do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r.

0080 Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzona w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

Dz.U. 1968 nr 14 poz. 80
0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, sporządzonej w Kopenhadze dnia 12 września 1964 r.

0082 Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.

Dz.U. 1968 nr 14 poz. 82
0083 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.

0084 Protokół w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzony w Londynie dnia 14 listopada 1966 r.

Dz.U. 1968 nr 14 poz. 84
0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 1968 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1958 r., sporządzonego w Londynie dnia 14 listopada 1966 r.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie zgłaszania chorób zawodowych i ich stwierdzania oraz dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki tych chorób.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0087 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie orzekania o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy w związku z chorobą zawodową o szczególnym zagrożeniu.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie lekarskich badań profilaktycznych pracowników.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0090 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1968 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 153
0091 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1968 r. w sprawie personelu lotniczego.

Dz.U. 1962 nr 11 poz. 54
0092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach i asesorach sądowych.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1968 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Zgierzu.

Dz.U. 1961 nr 17 poz. 87
0094 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0095 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286
0096 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U. 1961 nr 42 poz. 216
0097 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Iranu do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0098 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1968 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 1967 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne.

Dz.U. 1962 nr 38 poz. 166
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 90
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury państwowego przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy" oraz przewodników turystycznych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu