zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1967 - 247
001> 100 >200 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1965 nr 52 poz. 318
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 prawa o notariacie.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 221
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.

Dz.U. 1962 nr 22 poz. 96
0003 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 1966 r. w sprawie wejścia w życie zmian tekstu artykułu 2 i artykułu 5 załącznika 3 oraz artykułu 5 bis załącznika 6 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Dz.U. 1961 nr 46 poz. 239
0004 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1966 nr 23 poz. 147
0005 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie zasad organizacji okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar oraz określenia ich właściwości miejscowej i siedzib.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0006 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych.

Dz.U. 1924 nr 103 poz. 944
0007 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1966 r. o opłatach konsularnych.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 435
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1967 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych z tytułu nakładów inwestycyjnych.

Dz.U. 1966 nr 14 poz. 86
0009 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i terminów zakończenia działalności rzeczników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0010 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych zakładów przemysłu materiałów budowlanych.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dz.U. 1953 nr 16 poz. 63
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie wymierzania kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczania do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0014 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0015 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu mięsnego.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0016 Rozporządzenie Ministrów Żeglugi i Rolnictwa z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 98
0017 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.

Dz.U. 1966 nr 30 poz. 180
0019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1967 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników administracyjnych Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego.

0020 Ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o wyższych szkołach artystycznych.

0021 Ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o paszportach.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 90
0025 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1967 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kolumbii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu zmieniającego te konwencję, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Filipin Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "Pekaes".

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

0031 Konwencja (nr 122) dotycząca polityki zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.

Dz.U. 1967 nr 8 poz. 31
0032 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.

Dz.U. 1951 nr 66 poz. 454
0033 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
0034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1967 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych i zakładów pracy pod względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem.

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74
0035 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie wycofania przez Indonezję wystąpienia z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na podstawie Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1931 nr 84 poz. 648
0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Hongkongu i Malty w Protokole o klauzulach arbitrażowych, sporządzonym w Genewie dnia 24 września 1923 r.

Dz.U. 1963 nr 21 poz. 109
0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie akceptacji przez Luksemburg i Meksyk Poprawki Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.

Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
0038 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie przyjęcia Gujany, Botswany, Lesotho i Barbadosu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U. 1938 nr 101 poz. 672
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 132
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcą oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.

Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0042 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0043 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1967 r. w sprawie zmiany właściwości miejscowej organów finansowych w zakresie podatku dochodowego od dochodów ustalanych na podstawie znamion zewnętrznych.

Dz.U. 1937 nr 33 poz. 258
0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów i Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Dz.U. 1925 nr 34 poz. 236
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Nepalu i Malty w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U. 1930 nr 9 poz. 64
0046 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r.

Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.

Dz.U. 1966 nr 23 poz. 147
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie podejmowania środków koniecznych dla usuwania wad jakości wyrobów oraz wstrzymywania produkcji wyrobów niskiej jakości.

0049 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisana w Algierze dnia 22 lipca 1964 r.

Dz.U. 1967 nr 12 poz. 49
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Algierze dnia 22 lipca 1964 r.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 44 poz. 215
0052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.

Dz.U. 1958 nr 44 poz. 215
0053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0054 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

0055 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0056 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich zatrudnionych.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich z tytułu kierownictwa tych zespołów oraz uczestnictwa w nich.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0059 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.

Dz.U. 1948 nr 43 poz. 308
0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany i Lesotho do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Dz.U. 1961 nr 46 poz. 239
0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie warunków dotyczących składu i jakości niektórych środków farmaceutycznych nie objętych Farmakopeą polską.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 102
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.

Dz.U. 1966 nr 14 poz. 87
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0067 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie podstawy wymiaru składek i świadczeń oraz zryczałtowania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0068 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 kwietnia 1967 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212
0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0070 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1967 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1967 nr 6 poz. 20
0071 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie zmiany granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0074 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0075 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek kształcenia oraz internatów i burs podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 54
0076 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0077 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116
0078 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1967 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na metanol.

Dz.U. 1958 nr 31 poz. 136
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie wykonania ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U. 1957 nr 17 poz. 86
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.

Dz.U. 1967 nr 6 poz. 21
0081 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0082 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U. 1967 nr 9 poz. 40
0083 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad zbywania przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju.

Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60
0086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1967 r. w sprawie wydawania orzeczeń lekarskich o trwałej niezdolności do pracy naukowej i dydaktycznej oraz do pracy na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0087 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 maja 1967 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznego.

Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0091 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0092 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0093 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 1967 r. dotyczące przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 121
0094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 295
0095 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224
0097 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 1967 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.

0098 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Warszawie dnia 1 marca 1967 r.

Dz.U. 1967 nr 22 poz. 98
0099 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 1 marca 1967 r.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1967 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Praga-Północ w m. st. Warszawie za obszar urbanizacyjny.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu