zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1966 - 330
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1965 nr 46 poz. 289
0001 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ich domowników oraz ich rodzin.

Dz.U. 1962 nr 37 poz. 165
0002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie warunków zaliczania rolniczych spółdzielni produkcyjnych do spółdzielni wyższego typu dla celów zaopatrzenia emerytalnego.

Dz.U. 1962 nr 37 poz. 165
0003 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników.

Dz.U. 1964 nr 28 poz. 180
0004 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Francji do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1962 nr 9 poz. 44
0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1965 r. w sprawie wystąpienia Indonezji z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na mocy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r., oraz wycofania deklaracji Wielkiej Brytanii dotyczącej Sarawaku i Północnego Borneo.

Dz.U. 1961 nr 17 poz. 87
0006 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych składników majątkowych oraz rozporządzenie w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1965 r. w sprawie udzielania przez Państwo pomocy spółkom wodnym.

Dz.U. 1961 nr 7 poz. 47
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0010 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Zabrzu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U. 1965 nr 46 poz. 288
0012 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym.

Dz.U. 1961 nr 7 poz. 46
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0015 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0016 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171
0017 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Islandii i Sierra Leone w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311
0018 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Singapur Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

0019 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Dz.U. 1966 nr 4 poz. 19
0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1966 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0021 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1966 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1964 nr 21 poz. 131
0022 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię, Rumunię i Syryjską Republikę Arabską Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1959 nr 54 poz. 321
0023 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez Trynidad i Tobago znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.

Dz.U. 1962 nr 16 poz. 68
0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Wybrzeża Kości Słoniowej do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 185
0025 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. dotyczące przystąpienia Islandii do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 364
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. dotyczące uczestnictwa Cypru i Malty w Międzynarodowej konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 187
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1966 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U. 1957 nr 32 poz. 139
0030 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 stycznia 1966 r. w sprawie określenia stanowisk pracy, na których zatrudnienie w kopalniach siarki oraz w przedsiębiorstwach robót górniczych wykonujących roboty dla kopalń siarki uważa się za zatrudnienie na odkrywce.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0031 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 stycznia 1966 r. w sprawie określenia, które osoby wykonujące pracę nakładczą są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie uznania Naczelnej Organizacji Technicznej za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0033 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1966 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Żeglugi.

Dz.U. 1959 nr 39 poz. 240
0034 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Singapuru w Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 388
0035 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty i Singapuru w Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 235
0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty w konwencjach nr 10, nr 35, nr 36 i nr 42 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238
0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189
0038 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1966 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii i ratyfikacji przez Liechtenstein Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1966 r. w sprawie przyjęcia Gambii, Singapuru i Malediwów do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477
0040 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Malediwy Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

0041 Rezolucja nr 1991 (XVIII) zawierająca poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotycząca sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.

Dz.U. 1966 nr 7 poz. 41
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rezolucji nr 1991 (XVIII) zawierającej poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotyczącej sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0044 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0045 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1966 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232
0046 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Malajzji i ratyfikacji przez Filipiny Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dz.U. 1965 nr 43 poz. 270
0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Turcję Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r., oraz uzupełnienia dokumentu ratyfikacyjnego Szwajcarii dodatkowym oświadczeniem.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 164
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1966 r. w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych resortu przemysłu ciężkiego.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 185
0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z protokołem, podpisanej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1958 nr 77 poz. 397
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym na przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Dz.U. 1965 nr 51 poz. 314
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie udziału w kosztach budowy urządzeń zbiorowego zaopatrywania rolnictwa i wsi w wodę oraz opłat za wodę pobieraną z tych urządzeń.

Dz.U. 1964 nr 47 poz. 319
0058 Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221
0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, i Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętych w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.

Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278
0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. dotyczące przystąpienia Belgii i Malawi do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Dz.U. 1951 nr 59 poz. 407
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1966 r. dotyczące przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r. i zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.

Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie powoływania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 435
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie określenia rzemiosł i obszarów objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji oraz wysokości ulg i czasokresu potrącania ich z podatków.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 435
0065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U. 1965 nr 52 poz. 319
0066 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych dla rzemieślników z tytułu inwestycji.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449
0068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie stosowania podwyżek w podatku obrotowym.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450
0069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wykonujących rzemiosło i niektóre usługi.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449
0070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku obrotowym oraz rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0071 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz jednostek handlu uspołecznionego.

Dz.U. 1961 nr 37 poz. 188
0072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0073 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Ghany do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0074 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 lutego 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu olejarskiego.

Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179
0075 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Konwencji o szelfie kontynentalnym i Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1963 nr 17 poz. 90
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1952 nr 9 poz. 50
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., oraz Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r., zmienionych Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1966 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U. 1959 nr 54 poz. 321
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz stosowania postanowień tej konwencji do Fidżi.

Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232
0083 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie przystąpienia Salwadoru do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124
0084 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru w Konwencjach nr 7, nr 8, nr 12, nr 15, nr 19, nr 22 i nr 45 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

0085 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju".

0086 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych.

0087 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyczczaniem.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1966 r. w sprawie zwolnienia z obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych niektórych gospodarstw rolnych w województwie rzeszowskim.

Dz.U. 1966 nr 14 poz. 85
0089 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 185
0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1966 r. dotyczące uczestnictwa Brazylii i Malty w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0092 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1966 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dz.U. 1958 nr 2 poz. 6
0093 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 kwietnia 1966 r. w sprawie wypłaty rent osobom pozbawionym wolności oraz świadczeń dla osób, które uległy wypadkowi przy pracy w czasie pozbawienia wolności.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43
0094 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.

Dz.U. 1959 nr 60 poz. 357
0095 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 1966 r. dotyczące przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U. 1959 nr 54 poz. 321
0096 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez nią znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.

Dz.U. 1923 nr 9 poz. 55
0097 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477
0098 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1966 r. o wyłączeniu niektórych państwowych gospodarstw rolnych spod działania ustawy o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych.

0100 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu