zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1963 - 328
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1963 r. w sprawie odszkodowań za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy, za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.

Dz.U. 1960 nr 52 poz. 303
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych.

Dz.U. 1961 nr 7 poz. 46
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie ustalenia terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie żeglugi.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0005 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie wysokości dodatku za zwłokę oraz rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu funduszu gromadzkiego.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0007 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0009 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 54
0010 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.

0011 Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 19 września 1961 r.

Dz.U. 1963 nr 2 poz. 11
0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 19 września 1961 r.

Dz.U. 1959 nr 10 poz. 59
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1963 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania komisji lokalowych.

Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1963 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych oraz postępowania przed tymi komisjami.

Dz.U. 1960 nr 29 poz. 166
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 150
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 150
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 150
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę paliwowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznionej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 150
0019 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspektoratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dz.U. 1952 nr 32 poz. 214
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1963 r. w sprawie świadczeń dla osób, które uległy wypadkowi w związku z udziałem w akcji ochrony przed powodzią.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 221
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji.

Dz.U. 1960 nr 11 poz. 67
0024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0025 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie powoływania pracowników na doskonalenie podyplomowe organizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych.

Dz.U. 1931 nr 4 poz. 21
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. dotyczące uczestnictwa Togo, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie akceptacji przez Jemen i Republikę Algierską Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dz.U. 1938 nr 7 poz. 37
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Dahomeju, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Kongo (Brazzaville) w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U. 1961 nr 42 poz. 216
0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie przystąpienia Rumunii, Finlandii, Nowej Zelandii, Ekwadoru i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Yorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1963 r. w sprawie udziału w akcji bezpośredniej ochrony przed powodzią.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55
0033 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1963 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55
0034 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zwalczania niektórych chwastów.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Kłobucku.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu.

Dz.U. 1961 nr 7 poz. 46
0037 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 5 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 310
0038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0039 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0040 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85
0041 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki i Królestwa Burundi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U. 1937 nr 33 poz. 258
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki w Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych.

Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.

Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90
0048 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166
0049 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 lutego 1963 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną.

Dz.U. 1963 nr 8 poz. 44
0050 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

0051 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa z protokołem końcowym, umowami między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, regulaminem wykonawczym, załącznikami oraz postanowieniami dotyczącymi poczty lotniczej z protokołem końcowym i załącznikami, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o paczkach pocztowych z protokołem końcowym oraz regulaminem wykonawczym z protokołem końcowym i załącznikami, Porozumienie o przekazach pocztowych i pocztowych bonach podróżnych z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o prenumeracie dzienników i czasopism z regulaminem wykon

Dz.U. 1963 nr 9 poz. 51
0052 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i pięciu Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0054 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90
0055 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji.

Dz.U. 1961 nr 5 poz. 31
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie organów dozoru technicznego.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego.

Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U. 1962 nr 66 poz. 327
0060 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.

Dz.U. 1959 nr 4 poz. 24
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby i Republiki Libanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

Dz.U. 1937 nr 74 poz. 540
0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Mauretanii i Konga (Leopoldville) do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311
0063 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. dotyczące uczestnictwa Peru i Konga (Leopoldville) w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477
0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187
0071 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85
0072 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

0073 Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych.

0074 Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1963 r. w sprawie służby wojskowej w systemie obrony terytorialnej.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0076 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

0077 Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.

0078 Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1963 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1963 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167
0080 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 lutego 1963 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286
0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 77
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0083 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym oraz w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym oraz postępowania przed tą Komisją.

Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Rozjemczej przy Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz postępowania przed tą Komisją.

Dz.U. 1960 nr 29 poz. 165
0086 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym.

Dz.U. 1962 nr 66 poz. 326
0087 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

0088 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.

Dz.U. 1963 nr 17 poz. 88
0089 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.

0090 Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U. 1963 nr 17 poz. 90
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U. 1958 nr 3 poz. 7
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania dróg publicznych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449
0094 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1963 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla przedsiębiorstw przemysłu gospodniego.

Dz.U. 1958 nr 3 poz. 7
0095 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2
0096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0098 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie górniczych filarów ochronnych.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0099 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85
0100 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago oraz Republiki Rwanda do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu