zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1956 - 297
001> 100 >200 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle chemicznym.

Dz.U. 1946 nr 7 poz. 58
0002 Rozporządzenie Ministrów: Transportu Drogowego i Lotniczego, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0003 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie opłat za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi oraz zniesienia sądów powiatowych dla dzielnic w Łodzi.

Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279
0007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U. 1930 nr 80 poz. 632
0008 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 marca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów na polskich morskich statkach handlowych.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

0011 Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy.

0012 Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej.

0013 Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania cywilnego.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0016 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w nowych powiatach.

Dz.U. 1951 nr 14 poz. 108
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1956 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1956 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1956.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0019 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278
0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Dz.U. 1950 nr 47 poz. 428
0021 Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1951 nr 66 poz. 452
0023 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1956 r. w sprawie wykonania art. 33 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 284
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.

Dz.U. 1935 nr 27 poz. 198
0027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku zgłaszania nagminnego i wszczepionego zapalenia wątroby oraz krętkowic.

Dz.U. 1951 nr 58 poz. 400
0028 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministra Kultury i Sztuki do udzielania zezwoleń na wywóz dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.

0029 Dekret z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o dowodach osobistych.

0030 Dekret z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o ochronie lasów nie stanowiących własności państwa.

Dz.U. 1955 nr 46 poz. 312
0031 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Jaworzno w województwie krakowskim.

Dz.U. 1946 nr 41 poz. 239
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie przeprowadzenia spisu stacji obsługi samochodów, samochodowych warsztatów naprawczych i garaży samochodowych.

Dz.U. 1951 nr 55 poz. 382
0035 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 18 lutego 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1952 r. o opłatach w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 361
0037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Kocku oraz właściwości Sądu Powiatowego dla m. Gdańska w sprawach karnych dotyczących nieletnich.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 225
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., Konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221
0040 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1927 r., i Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 378
0041 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt i zastosowania przez Danię Konwencji (nr 11) dotyczącej prawa zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 364
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0043 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 245
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dz.U. 1951 nr 55 poz. 382
0047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 marca 1952 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.

Dz.U. 1935 nr 27 poz. 198
0048 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku posiadania przez osoby starające się o wizę wjazdową do Polski świadectw szczepienia przeciwko ospie i cholerze.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 366
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Indie oraz zastosowania przez Danię i Francję międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 380
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw międzynarodowej Konwencji (nr 12) dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

0051 Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych.

0052 Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0053 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 1956 r. w sprawie stosowanych w obrotach z zagranicą opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich przez Sąd Powiatowy w Lublinie w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Żyrardowie.

0057 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii.

Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0059 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad organizacji przychodni dla studentów.

0060 Ustawa budżetowa na rok 1956 z dnia 26 kwietnia 1956 r.

0061 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

0062 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu.

0063 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli.

Dz.U. 1954 nr 16 poz. 59
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Bełchatowie.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2
0066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1
0067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa.

Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61
0068 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie przerywania ciąży.

0069 Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisana w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.

Dz.U. 1956 nr 14 poz. 69
0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0074 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 kwietnia 1956 r. w sprawie określenia zakresu obowiązywania norm państwowych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0075 Rozporządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 340
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Kubę i Argentynę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 234
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję i Meksyk Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U. 1937 nr 86 poz. 619
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez Urugwaj Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 6) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r., oraz Konwencji (nr 18) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.

Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 341
0080 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Panamę i Japonię Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83
0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 202
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.) przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1956 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0084 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0085 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.

Dz.U. 1952 nr 9 poz. 50
0086 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu, podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. zmieniającego umowy, konwencje i protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r.

0087 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

0088 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie prawa o notariacie.

0089 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli.

Dz.U. 1952 nr 44 poz. 300
0090 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 maja 1956 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej.

Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

0092 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U. 1956 nr 17 poz. 92
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom.

Dz.U. 1955 nr 46 poz. 309
0094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1956 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych.

0095 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.

Dz.U. 1956 nr 12 poz. 62
0096 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 32
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 51
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach.

0100 Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o zniesieniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu