zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1954 - 288
001> 100 >200 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie prawa o notariacie.

0002 Dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

0003 Dekret z dnia 30 grudnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie dekretu o ustalaniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego obywateli polskich.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. w sprawie opłat celnych i pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.

0006 Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

0007 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie ruchu rowerów na drogach publicznych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od członków pomocniczych spółdzielni przewozowych.

Dz.U. 1927 nr 77 poz. 673
0009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 325
0010 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 listopada 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu wyrobów gumowych.

Dz.U. 1949 nr 14 poz. 90
0011 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniające stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie określenia kopalin, których poszukiwanie i wydobywanie podlega prawu górniczemu.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0013 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 stycznia 1954 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na wydobywanie kopalin spółdzielniom i osobom nie będącym wykonawcami narodowych planów gospodarczych.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0014 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 16 stycznia 1954 r. w sprawie używania materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0015 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów białostockiego i sokólskiego, utworzenia powiatu monieckiego oraz zmiany granic miasta Białegostoku w województwie białostockim.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic województw zielonogórskiego i wrocławskiego.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim.

Dz.U. 1952 nr 32 poz. 214
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane od gospodarstw zalegających w obowiązkowych dostawach zbóż ze zbiorów roku 1953, i norm zamiany.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1954 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1954.

Dz.U. 1950 nr 36 poz. 326
0020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1953 r. w sprawie jednorazowych odpraw dla członków likwidowanych instytucji ubezpieczeniowych oraz instytucji wzajemnej pomocy b. izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1954 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 325
0022 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 r. w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu.

Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202
0023 Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych.

Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815
0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1954 r. w sprawie wypowiedzenia przez Irlandię, Filipiny i Finlandię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 340
0025 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1953 nr 11 poz. 40
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie przejmowania na własność Państwa gospodarstw rolnych, niecałkowicie lub nienależycie zagospodarowanych, na wniosek ich właścicieli oraz w sprawie odszkodowania za te gospodarstwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0027 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0028 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0029 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących układu pasowań i sprawdzianów.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85
0032 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Dz.U. 1952 nr 9 poz. 48
0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737
0034 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

0035 Dekret z dnia 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych.

Dz.U. 1928 nr 31 poz. 294
0036 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie dokumentów dla samolotowych pilotów sportowych.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0037 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lutego 1954 r. w sprawie ordynacji telegraficznej.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 46
0038 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0039 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0040 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego.

0041 Dekret z dnia 18 marca 1954 r. o zmianie właściwości w zakresie weryfikacji praw emerytalnych.

Dz.U. 1954 nr 12 poz. 41
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie trybu postępowania przy weryfikacji praw emerytalnych.

Dz.U. 1927 nr 108 poz. 922
0043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 52
0044 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie terminu wejścia w życie przepisów o Społecznej Inspekcji Pracy w gospodarstwach rolnych, leśnych i ogrodniczych.

Dz.U. 1953 nr 43 poz. 212
0045 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 lutego 1954 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815
0046 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 1954 r. w sprawie wypowiedzenia przez Indie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0048 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1954 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Lublinie i Kielcach.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0049 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla miasta Gdańska w Gdańsku i utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Sopocie.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 325
0051 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie obszarów górniczych.

Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320
0053 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

Dz.U. 1949 nr 18 poz. 109
0054 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1954 r. o uprawnieniach emerytalnych b. Pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego i Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 338
0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

0056 Dekret z dnia 9 kwietnia 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 325
0058 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.

0059 Dekret z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie wysokości i trybu uiszczania opłat w postępowaniu arbitrażowym.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 523
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0062 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0063 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0064 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0065 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej butli do gazów.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0066 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany normy państwowej dotyczącej blach kotłowych.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0067 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1954 nr 10 poz. 35
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie składu, sposobu powoływania i funkcjonowania zakładowych komisji rozjemczych i komisji rozjemczych przy terenowych organach związków zawodowych oraz trybu postępowania przed tymi komisjami i trybu postępowania odwoławczego.

Dz.U. 1954 nr 10 poz. 35
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii przedsiębiorstw uspołecznionych spod działania przepisów dekretu o zakładowych komisjach rozjemczych oraz rozciągnięcia przepisów dekretu na państwowe gospodarstwa rolne i państwowe ośrodki maszynowe.

Dz.U. 1947 nr 43 poz. 220
0070 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 340
0071 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael konwencji (nr 5) o określeniu najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r, konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

0072 Ustawa budżetowana na rok 1954 z dnia 24 kwietnia 1954 r.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0073 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej znaków rozpoznawczych statków powietrznych.

Dz.U. 1928 nr 31 poz. 294
0074 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych.

Dz.U. 1954 nr 16 poz. 59
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie nomenklatury stanowisk i zaszeregowania pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego.

Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38
0077 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 1954 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 1952 r. w sprawie organizacji jednorocznych studiów przygotowawczych w wieczorowych szkołach inżynierskich.

0078 Dekret z dnia 6 maja 1954 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U. 1951 nr 55 poz. 382
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie m. st. Warszawy.

Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie zatrudnienia pracowników nauki w Laboratorium Kolorystycznym, podległym Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0081 Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie higieny pracy w kopalniach arsenu.

0082 Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o odznaczeniu "Medal 10-lecia Polski Ludowej".

0083 Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń.

0084 Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gazowniczej.

Dz.U. 1950 nr 17 poz. 140
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1954 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych oraz w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych tych szkół.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0086 Rozporządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 11 maja 1954 r. w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0088 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej włókiennictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0089 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0090 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0091 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących struktury geometrycznej powierzchni.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0092 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konnych.

0093 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zastępstwie sądowym władz, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.

0094 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zmianie dekretu o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

0095 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej.

0096 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 284
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1954 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie zatrudniania pracowników nauki w Głównej Bibliotece Lekarskiej.

Dz.U. 1952 nr 49 poz. 326
0099 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie zasad ustalania należności i ich spłaty za odstąpione przez Państwo nieruchomości nierolnicze, przekazane nabywcom przez b. związki samorządu terytorialnego, a których cena nabycia nie została w całości uiszczona.

Dz.U. 1952 nr 49 poz. 326
0100 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów w przypadku rozwiązania przez nabywcę lub użytkownika umowy dotyczącej państwowego mienia nierolniczego.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu