zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1946 - 399
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0001 Dekret z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych.

Dz.U. 1944 nr 5 poz. 25
0002 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 r. w sprawie ustroju specjalnego szkolnictwa muzycznego.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 382
0003 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych na obszar województw krakowskiego i rzeszowskiego.

Dz.U. 1936 nr 55 poz. 398
0004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu loteryjnym.

0005 Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej.

0006 Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanych w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.: Karty Narodów Zjednoczonych oraz Porozumienia ustanawiającego Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.

0007 Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji układów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods w dniu 22 lipca 1944 r.

0008 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o nadzorze nad lecznictwem.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0009 Dekret z dnia 23 listopada 1945 r. o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0010 Dekret z dnia 18 grudnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0011 Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0012 Dekret z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0013 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0014 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0015 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie prawa górniczego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0016 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady i Warsztaty Samochodowe".

0017 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

0018 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu.

0019 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.

Dz.U. 1945 nr 55 poz. 305
0020 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot" oraz o dodatku naukowym do uposażenia.

0021 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".

0022 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0023 Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0024 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0025 Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 19
0026 Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 stycznia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0027 Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0028 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0029 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0030 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa pracy na cały obszar Państwa Polskiego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0031 Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa".

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0032 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużenia terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0033 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 664
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta Łodzi.

0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1946 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spisu ludności cywilnej.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu taryfy celnej wywozowej.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0038 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzeń w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę towarów.

Dz.U. 1928 nr 31 poz. 294
0039 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej niektórych spraw lotnictwa cywilnego.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 5 stycznia 1946 r. o nabywaniu materiałów wybuchowych na cele górnicze.

Dz.U. 1944 nr 12 poz. 64
0041 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 21 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru.

Dz.U. 1945 nr 25 poz. 153
0042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Dz.U. 1936 nr 32 poz. 249
0043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1946 r. w sprawie zakazu sprowadzania z zagranicy zagranicznych i krajowych pieniędzy papierowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0044 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0045 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0046 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego.

Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468
0047 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 11 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu, Administracji Publicznej, Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany przepisów wykonawczych do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym.

Dz.U. 1945 nr 21 poz. 123
0048 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 12 stycznia 1946 r. o utworzeniu dyrekcyj odbudowy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 23
0049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu.

Dz.U. 1946 nr 2 poz. 14
0050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 23
0051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek obrotowy.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0052 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. - Prawo rodzinne.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0053 Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rodzinne.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0054 Dekret z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków notariuszów sędziom i prokuratorom w okresie przejściowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0055 Dekret z dnia 5 lutego 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.

Dz.U. 1945 nr 25 poz. 151
0056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0057 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1946 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, w rozporządzeniu w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo i w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach niespornych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0058 Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0059 Dekret z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojskowych.

Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468
0060 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie przepisów dotyczących egzaminu na czeladnika.

Dz.U. 1945 nr 51 poz. 294
0061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Zdrowia, Oświaty, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1946 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za rok 1946.

Dz.U. 1946 nr 2 poz. 11
0063 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0064 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. - Prawo o sądach obywatelskich.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0065 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0066 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o utworzeniu i zakresie działania Instytutu Gospodarstwa Narodowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0067 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni.

Dz.U. 1944 nr 9 poz. 49
0068 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1946 r. w sprawie ograniczenia spożycia potraw mięsnych w przedsiębiorstwach przemysłu gastronomicznego i gospodniego oraz ograniczenia obrotu handlowego mięsem i jego przetworami, pochodzącymi z uboju zwierząt rzeźnych.

Dz.U. 1935 nr 27 poz. 198
0069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1946 r. o obowiązku zgłaszania zachorowań na grypę.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0071 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o Straży Obywatelskiej na obszarze Ziem Odzyskanych.

Dz.U. 1945 nr 50 poz. 281
0072 Rozporządzenie Ministrów Odbudowy i Administracji Publicznej z dnia 25 lutego 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0073 Dekret z dnia 22 lutego 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.

Dz.U. 1944 nr 5 poz. 25
0074 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1946 r. o utworzeniu katedr historii sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dz.U. 1945 nr 38 poz. 220
0075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0076 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0077 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o Banku Komunalnym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0078 Dekret z dnia 22 marca 1946 r. o Państwowym Instytucie Książki.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Gdyni.

Dz.U. 1939 nr 30 poz. 200
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1946 r. o obrocie i objęciu obowiązkiem świadczeń rzeczowych nawozów sztucznych.

Dz.U. 1945 nr 11 poz. 58
0082 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych, z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 r.

Dz.U. 1945 nr 57 poz. 322
0083 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej.

Dz.U. 1945 nr 56 poz. 311
0085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1946 r. o wypuszczeniu II emisji biletów skarbowych.

Dz.U. 1945 nr 51 poz. 295
0086 Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 29 marca 1946 r. o zrzeszeniach najemców dla dokonania naprawy budynków.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0087 Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0088 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie właściwości władz w zakresie zaopatrzeń oraz o unormowaniu charakteru stosunku służbowego pracowników Państwowego Zakładu Emerytalnego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0089 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0090 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0091 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o przeniesieniu siedziby Politechniki Śląskiej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0092 Dekret z dnia 22 marca 1946 r. o utworzeniu wydziałów elektromechanicznego i geologiczno-mierniczego w Akademii Górniczej w Krakowie.

Dz.U. 1944 nr 9 poz. 49
0093 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1946 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane.

Dz.U. 1932 nr 29 poz. 294
0094 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 grudnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o uregulowaniu cen węgla, koksu i brykietów na rynek krajowy.

Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202
0095 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 9 lutego 1946 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materiałów i konstrukcyj budowlanych.

Dz.U. 1945 nr 58 poz. 336
0096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach ławników.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0097 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Częstochowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziałów hipotecznych Sądów Okręgowych w Kaliszu, Piotrkowie i Sosnowcu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0098 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie włączenia okręgu Sądu Grodzkiego w Opocznie do okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie i w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Radomiu do wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0099 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0100 Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu