zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1935 - 614
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1934 nr 94 poz. 846
0001 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1934 r. o zasadach i warunkach konwersji na pożyczki długoterminowe pożyczek krótkoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz zaległych rat, odsetek, prowizyj, kosztów i innych należności ubocznych z tytułu pożyczek tak krótkoterminowych jak i długoterminowych, udzielonych związkom samorządowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki komunalne.

Dz.U. 1933 nr 102 poz. 793
0002 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie współdziałania gmin przy wykonywaniu ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U. 1934 nr 94 poz. 842
0003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o obniżeniu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z tytułu pożyczek, udzielonych na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o państwowym funduszu kredytu na meljoracje rolne.

Dz.U. 1921 nr 50 poz. 303
0004 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniom Dozoru Kotłów.

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Dz.U. 1934 nr 87 poz. 794
0006 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

Dz.U. 1928 nr 73 poz. 663
0007 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu z dnia 9 grudnia 1923 r. o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych.

Dz.U. 1934 nr 98 poz. 900
0008 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

Dz.U. 1934 nr 87 poz. 793
0009 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

Dz.U. 1927 nr 71 poz. 621
0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi.

0011 Konwencja handlowa między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).

Dz.U. 1935 nr 2 poz. 11
0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 października 1933 r.

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0013 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie przystąpienia Indyj do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815
0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737
0015 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o linjach ładunkowych.

0016 Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34.

0017 Ustawa z dnia 20 grudnia 1934 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35.

Dz.U. 1927 nr 97 poz. 855
0018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. o organizacji Mennicy Państwowej.

Dz.U. 1934 nr 93 poz. 834
0019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem.

Dz.U. 1934 nr 93 poz. 835
0020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o zawiadomieniach w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 253
0021 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. o wykonywaniu nadzoru nad działalnością urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 253
0022 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczemi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0023 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1935 r. o zakresie nadzoru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nad ubezpieczalniami społecznemi i o likwidacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U. 1928 nr 27 poz. 245
0024 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1933 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 248
0025 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1935 r.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0026 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1934/35 r.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0027 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Września-Południe i Września-Północ w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdyni.

0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1934 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków, podpisanej w Gdańsku dnia 17 marca 1924 r.

0030 Umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ochrony i pomocy prawnej w dziedzinie podatków.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 669
0031 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 238
0032 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkiem z dnia 17 marca 1932 r.

0033 Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna wraz z regulaminami telegraficznym, telefonicznym, radjokomunikacyjnemi i odnośnemi załącznikami, podpisana w Madrycie w dniach 9-10 grudnia 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).

Dz.U. 1935 nr 6 poz. 33
0034 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1934 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.

Dz.U. 1934 nr 41 poz. 365
0035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1935 r. o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych.

Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854
0036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854
0037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie wyznaczenia ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy i sądu okręgowego.

Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854
0038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 stycznia 1935 r. o należnościach ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dz.U. 1933 nr 25 poz. 211
0039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sposobie zawieszania przez urzędy rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich egzekucyj, prowadzonych przez instytucje kredytowe.

Dz.U. 1927 nr 108 poz. 920
0040 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie przystąpienia Republiki Honduras do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r., dotyczącej opjum.

Dz.U. 1928 nr 63 poz. 576
0041 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 818
0042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1934 r. do 30 września 1935 r.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gąsawa i Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie złożenia przez Litwę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.

Dz.U. 1927 nr 71 poz. 621
0046 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi.

Dz.U. 1925 nr 125 poz. 893
0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.

Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu na rok 1935 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U. 1932 nr 25 poz. 216
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1936.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1935 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań dla wymiaru podatku dochodowego na rok 1935 przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte), prowadzące księgi handlowe lub gospodarcze oraz terminu płatności przedpłaty.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 665
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 668
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0053 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U. 1934 nr 32 poz. 285
0054 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o uzbrojeniu organów ochrony kolei.

0055 Ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do przyznawania obligacjom m. st. Warszawy praw papierów pupilarnych.

0056 Układ między Polską a Wielką Brytanją dotyczący traktowania komiwojażerów i ich próbek, podpisany w Warszawie dnia 26 października 1933 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1934 r.).

Dz.U. 1935 nr 11 poz. 56
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 26 października 1933 r. między Polską a Wielką Brytanją o traktowaniu komiwojażerów.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów.

Dz.U. 1934 nr 59 poz. 511
0059 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1935 r. w sprawie oznaczenia daty przekazania rejestrów handlowych sądom okręgowym.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0060 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1935 r. o utworzeniu Sądu Grodzkiego w Janowie w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku.

Dz.U. 1934 nr 26 poz. 204
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowej konwencji z dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu towarów kolejami żelaznemi.

Dz.U. 1932 nr 2 poz. 8
0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Japonji do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0063 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Południowej Rodezji do konwencji z dnia 2 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia szeregu kolonij, protektoratów i innych terytorjów brytyjskich do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 643
0065 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1933 r.

Dz.U. 1934 nr 96 poz. 864
0066 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowem.

Dz.U. 1934 nr 96 poz. 864
0067 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko pośrednikom ubezpieczeniowym.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0068 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 stycznia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tłumaczeniu polskiem tekstu francuskiego konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Turcją.

Dz.U. 1932 nr 64 poz. 597
0069 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0070 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0071 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1935 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815
0072 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zejandji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U. 1934 nr 17 poz. 135
0073 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Australji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.

Dz.U. 1934 nr 17 poz. 135
0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych państw malajskich do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.

0075 Konwencja o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisana w Genewie dnia 24 września 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1933 r.).

Dz.U. 1935 nr 14 poz. 75
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów, bądź też przystąpień do niej.

0077 Konwencja między Polską a Argentyną dotycząca odszkodowań za wypadki przy pracy, podpisana w Buenos-Aires dnia 17 marca 1932 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).

Dz.U. 1935 nr 14 poz. 77
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 17 marca 1932 r. między Polską a Argentyną o odszkodowaniach za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0079 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0080 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na śledzie.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0081 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1923 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".

0082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie utworzenia posterunku celnego w Żegiestowie.

Dz.U. 1930 nr 80 poz. 632
0084 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815
0085 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 lipca 1933 r. o zapewnieniu statkom morskim, służącym do przewozu pasażerów, obsługi łodzi i tratew ratunkowych oraz o świadectwach wioślarskich.

Dz.U. 1927 nr 106 poz. 911
0086 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. o ustaleniu kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0087 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 października 1934 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o określaniu cen aptecznych.

0088 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1935 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0089 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0090 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0091 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zaliczkowego dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

0092 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1935 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0095 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1935 nr 17 poz. 97
0096 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do konwencji z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich.

0097 Konwencja międzynarodowa o ochronie kabli podmorskich.

Dz.U. 1934 nr 110 poz. 976
0098 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r.

0099 Ustawa z dnia 31 stycznia 1935 r. o oznaczaniu wagi na ładunkach przewożonych na statkach.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu