zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1932 - 978
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Umowa między Polską a Francją w sprawie uregulowania długu Polski względem Francji z tytułu niezapłaconej reszty kosztów okupacji terytorjum plebiscytowego Górnego Śląska, podpisana w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).

0002 Porozumienie w sprawie uregulowania długu Polski w stosunku do Wielkiej Brytanji z tytułu pozostałości niezapłaconych kosztów okupacji obszarów plebiscytowych na Górnym Śląsku i w Olsztynie, podpisane w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa krakowskiego.

Dz.U. 1931 nr 99 poz. 761
0004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.

Dz.U. 1927 nr 32 poz. 289
0005 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia detalicznych cen sprzedażnych butelkowanego spirytusu o mocy 90 promili na cele lecznicze i domowe.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0006 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0007 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem.

0008 Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku).

Dz.U. 1932 nr 2 poz. 8
0009 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1931 roku w sprawie zgłoszenia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku.

Dz.U. 1922 nr 26 poz. 213
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na Ziemie Wschodnie i Ziemię Wileńską.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0011 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 22 grudnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1932.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0012 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1932 r. w sprawie cennika wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U. 1929 nr 6 poz. 54
0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.

0015 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych w powiecie oświęcimskim.

0016 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zamiany państwowych pól górniczych na pola górnicze, stanowiące własność prywatną.

0017 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o sprzedaży gruntów państwowych, znajdujących się w użytkowaniu Liceum Krzemienieckiego.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu kolneńskiego w województwie białostockiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 324
0020 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 24 grudnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów, przewidujących zamieszczanie ogłoszeń w odddzielnym dodatku do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości "Ruch Służbowy".

0022 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.

Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1107
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych.

Dz.U. 1930 nr 80 poz. 632
0024 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0025 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1932 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U. 1925 nr 108 poz. 767
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Litwy do międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

0027 Konwencja pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca przeniesienia wierzytelności oraz wkładów posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie, podpisana w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r.

Dz.U. 1931 nr 37 poz. 286
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie.

0029 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Lublinie.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1932 r. o uzupełnieniu tabeli tarowej.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. o uprawie tytoniu w r. 1932.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0032 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 18 stycznia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu konstantynowskiego w województwie lubelskiem.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu słupeckiego w województwie łódzkiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa poznańskiego.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa lwowskiego.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa stanisławowskiego.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0038 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie państwowych egzaminów pielęgniarskich.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747
0039 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia III Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1924 r. do ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0040 Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1932 r. w sprawie częściowego przekazania wojewodom uprawnień z art. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0041 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.

Dz.U. 1931 nr 9 poz. 45
0042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. celem dalszego wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym.

0043 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.

0044 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 17 lutego 1928 r. o katastrze sił wodnych.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

0046 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. na III sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.

0047 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Chile dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt dnia 5 czerwca 1925 r. na VII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.

Dz.U. 1922 nr 87 poz. 783
0048 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Litwę przystąpienia do porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do konwencji międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.

Dz.U. 1924 nr 65 poz. 636
0049 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1931 r. o wykazach i spisach młodocianych.

Dz.U. 1931 nr 101 poz. 771
0050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U. 1931 nr 99 poz. 760
0051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0052 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0053 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 stycznia 1932 r. o przywróceniu obiegu nadzwyczajnych pocztowych znaczków opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202
0054 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 16 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych dla uzyskania prawa kierowania robotami budowlanemi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie zrzeczenia się przez Norwegję zastrzeżeń, poczynionych przy ratyfikacji międzynarodowej konwencji, dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 grudnia 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r.

0056 Porozumienie między Polską a Włochami dotyczące uregulowania długu powstałego z kosztów okupacji terytorjów plebiscytowych Górnego Śląska, Kwidzynia i Olsztyna, podpisane w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U. 1931 nr 112 poz. 880
0058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1932 r. o obliczaniu i poborze podatku od energji elektrycznej.

Dz.U. 1927 nr 67 poz. 590
0059 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa z dnia 20 stycznia 1932 r. w sprawie zmiany siedziby 23 obwodu inspekcji pracy.

0060 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. zmieniająca niektóre przepisy postępowania karnego.

Dz.U. 1927 nr 71 poz. 623
0061 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu niektórych miejscowości do właściwych klas czynszowych.

0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Palestyny wraz z Transjordanją, Sarawaku, Wysp Gilbert i Ellice oraz Wysp Salomona do porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do konwencji międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.

0063 Międzynarodowa konwencja dotycząca statystyk gospodarczych oraz protokół, podpisane w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).

Dz.U. 1932 nr 11 poz. 63
0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.

0065 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia znaków wyróżniających, przewidzianych w art. 5 konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 stycznia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie przystąpienia do konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.

0067 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. o dodatkowych kredytach na rok 1929/30.

0068 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/31.

0069 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. o dodatkowym kredycie na rok 1931/32.

0070 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1931 r. o zakazie używania na drogach publicznych z twardą nawierzchnią podków u koni z wystającemi ostremi częściami.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0071 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1931 r. o zespoleniu osobnych urzędów i organów technicznych z władzami administracji ogólnej w zakresie państwowej służby budowlanej.

Dz.U. 1930 nr 33 poz. 276
0072 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rozciągnięciu na kodeinę systemu certyfikacji przywozu lub wywozu.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0073 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie ustanowienia właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych, podległych Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opoczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U. 1925 nr 58 poz. 411
0075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1932 r. w sprawie przesunięcia na rok 1932 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U. 1927 nr 81 poz. 700
0076 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 377
0077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1932 r. o uzupełnieniu i zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu trybu i sposobu konwersji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtawskiego oraz obligacyj b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0078 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.

0079 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie wykonania konwencji, dotyczącej procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

0080 Konwencja między Polską a Bułgarją dotycząca eksploatacji regularnych linij komunikacji powietrznej, podpisana w Sofji dnia 7 kwietnia 1931 r.

0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Bułgarją dotyczącej eksploatacji regularnych linij komunikacji powietrznej, podpisanej w Sofji dnia 7 kwietnia 1931 r.

Dz.U. 1931 nr 32 poz. 229
0082 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lutego 1932 r. o wykonaniu porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r.

Dz.U. 1924 nr 79 poz. 764
0083 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych.

Dz.U. 1929 nr 14 poz. 123
0084 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0085 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zryczałtowania podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw.

0087 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. i ustawy o przetargu przymusowym i zarządzie przymusowym.

Dz.U. 1931 nr 112 poz. 880
0088 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lutego 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Robót Publicznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku od energji elektrycznej.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 314
0089 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie przepisów dyscyplinarnych dla obrońców.

0090 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Borki Wielkie - Grzymałów.

0091 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Drohobycz - Truskawiec.

0092 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Lwów - Podhajce.

0093 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o skupie kolei lokalnej Muszyna - Krynica.

0094 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznem, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.

0095 Ustawa z dnia 13 lutego 1932 r. o ujawnianiu hipotecznem zezwoleń na parcelację gruntów.

Dz.U. 1927 nr 33 poz. 298
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. w sprawie powiększenia liczby członków sejmiku wojewódzkiego pomorskiego.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tarpno Folwark w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kobierno i Różopole w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202
0099 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1931 r. rozciągające przepisy dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa poznańskiego.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuckim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu