zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1928 - 960
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1010
0001 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie prasowem.

Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1011
0002 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej zmieniającego niektóre postanowienia ustaw karnych o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i o zniewagach.

Dz.U. 1927 nr 5 poz. 26
0003 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 grudnia 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych wartości 25 gr. z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dz.U. 1926 nr 91 poz. 527
0004 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uregulowaniu wypieku chleba pszenno-żytniego.

Dz.U. 1923 nr 28 poz. 166
0005 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1927 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0006 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. zmieniające niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0007 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany art. 39 ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0008 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zamianie parceli państwowej na parcelę Towarzystwa Polskiej Bursy Ludowej w Przemyślu.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0009 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

0010 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 1927 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.

Dz.U. 1925 nr 38 poz. 260
0011 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1926 r.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1927 r. o reorganizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Nowym Targu w okręgu izby skarbowej w Krakowie.

Dz.U. 1927 nr 40 poz. 354
0013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1927 r. o sprawozdaniach z działalności i rachunkowości instytucyj opiekuńczych.

0014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie jędrzejowskim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0015 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

0016 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1927 r. w sprawie złożenia przez Finlandję, Danję, Monaco, Marokko, Szwecję, Wielką Brytanję i Irlandję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootji, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Dz.U. 1922 nr 88 poz. 795
0017 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 grudnia 1927 r. w sprawie przystąpienia Haiti, Liberji, Paraguayu i Salvadoru do międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0018 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0019 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zmianie dekretu o rejestrze handlowym.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0020 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0021 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0022 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności, ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich.

Dz.U. 1924 nr 43 poz. 450
0023 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa o zmianie statutu Państwowego Banku Rolnego.

0024 Protokół w przedmiocie otwarcia dróg celnych i innych przejść przez polsko-niemiecką granicę, podpisany w Poznaniu dnia 2 grudnia 1925 r.

0025 Protokół dodatkowy sporządzony w Poznaniu dnia 27 października 1928 r. do polsko-niemieckiego protokółu w przedmiocie otwarcia dróg celnych i innych przejść przez granicę polsko-niemiecką, podpisanego w Poznaniu dnia 2 grudnia 1925 r.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0026 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 stycznia 1928 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U. 1927 nr 25 poz. 195
0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o wydzieleniu z ogólnej administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Lotnicze" w Warszawie.

0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570
0029 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłatach stemplowych.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

0031 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie stopnickim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

0032 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1928 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużającem moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o przekazaniu spraw rybołówstwa morskiego Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747
0034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 grudnia 1927 r. w sprawie uchylenia zarządzenia pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalającego wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, wydawanych przez powiatowe związki komunalne i gminy miejskie oraz wiejskie.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0035 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1927 r. do 30 września 1928 r.

Dz.U. 1927 nr 10 poz. 80
0036 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie spisu prywatnych szkół zawodowych, równoznacznych - pod względem praw szeregowych wojska polskiego do awansu w stopniach - z ukończeniem sześciu klas gimnazjum lub trzech kursów seminarjum nauczycielskiego.

Dz.U. 1927 nr 89 poz. 799
0037 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji.

Dz.U. 1927 nr 91 poz. 818
0038 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów zarządu w gminach wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0039 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o zmianie dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o aplikacji sądowej.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0040 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0041 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 stycznia 1928 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów, osób wojskowych oraz emerytów, wdów i sierot.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0042 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 stycznia 1928 r. w sprawie podwyższenia uposażenia wojskowych zawodowych i oficerów rezerwy, zatrzymanych w czynnej służbie.

Dz.U. 1926 nr 96 poz. 559
0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niektórych towarów krajowych w wewnętrznym handlu detalicznym.

Dz.U. 1926 nr 111 poz. 648
0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o zakazie używania czeskosłowackich nazw regionalnych.

Dz.U. 1925 nr 125 poz. 892
0045 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 15 lutego 1926 r. o wykonaniu ustawy z dnia 26 listopada 1925 r. w sprawie uzupełnienia odszkodowania osób, dotkniętych skutkami nieszczęśliwych wypadków przy pracy w b. dzielnicy rosyjskiej lub na wychodźtwie w Rosji.

Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1043
0046 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienia rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0048 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.

Dz.U. 1920 nr 112 poz. 737
0049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany statutu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Dz.U. 1927 nr 110 poz. 934
0050 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1928 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie i wiewiórki.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0051 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

0052 Układ polsko-niemiecki podpisany w Berlinie dnia 24 stycznia 1927 r. o wykonaniu art. 312 Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r.

Dz.U. 1928 nr 8 poz. 52
0053 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego, podpisanego w Berlinie dnia 24 stycznia 1927 r. o wykonaniu art. 312 Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0054 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wojennym.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0055 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o przedłużeniu terminu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. w przedmiocie rewizji uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów, objętych monopolem skarbowym.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0056 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o budowie i utrzymaniu wojewódzkich zakładów opiekuńczo-wychowawczych.

Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o przemyśle zastawniczym.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0058 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1927 r. w sprawie emisji Serji I 5% państwowej renty ziemskiej.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0059 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży "Presówki" i "Skrętków śląskich".

Dz.U. 1927 nr 3 poz. 14
0060 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1928 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych o ustaleniu regulaminu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0061 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o częściowem otwarciu ruchu na międzymiastowej kolei elektrycznej Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa.

Dz.U. 1927 nr 89 poz. 799
0062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1928 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie czasowego wstrzymania emigracji do Argentyny.

0063 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisu § 179 ordynacji powiatowej dla prowincji wschodnio i zachodnio pruskiej, Brandenburgji, Pomorza, Śląska i Saksonji z dnia 19 marca 1881 r. na obszar województwa poznańskiego.

0064 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń.

Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570
0065 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie wymiany obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i obligacyj kolei północnej cesarza Ferdynanda na oobligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0066 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.

Dz.U. 1926 nr 92 poz. 530
0067 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 grudnia 1927 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych potrzebnych do ustalenia nauczycieli państwowych konserwatorjów muzycznych czynnych przed dniem 1 stycznia 1927 r.

0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Salvador, Holandję, Sudan, Bułgarię, Czechosłowację, Siam, Francję i Austrję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

0071 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Norweski międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 r.

0072 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Portugalski międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

0073 Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wymiany akt po byłych władzach wojskowych austrjackich, węgierskich i austro-węgierskich, podpisany w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r.

Dz.U. 1928 nr 10 poz. 73
0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wymiany akt po byłych władzach wojskowych austrjackich, węgierskich i austro-węgierskich, podpisanego w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r.

0075 Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie podziału akt i archiwów kolejowych, podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r.

Dz.U. 1928 nr 10 poz. 75
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie podziału akt i archiwów kolejowych, podpisanego w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r.

0077 Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie akt przechowywanych dotąd przez urzędy austrjackie, podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r.

Dz.U. 1928 nr 10 poz. 77
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie akt przechowywanych dotąd przez urzędy austrjackie, podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r.

0079 Deklaracja podpisana w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu akt starszych aniżeli to przewidziane jest w umowie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.

Dz.U. 1928 nr 10 poz. 79
0080 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji, podpisanej w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu wzajemnem akt starszych aniżeli to jest przewidziane w art. 23 punkcie d. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0081 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem o zastosowaniu ceł wywozowych, podpisanej w Gdańsku dnia 12 sierpnia 1925 r., oraz protokółu końcowego.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0082 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 stycznia 1928 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.

Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570
0083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1928 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.

Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1000
0084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1928 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie wykupu maszyn, narzędzi, materjałów i fabrykatów tytoniowych.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1928 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży tytoniowych wyrobów importowanych i zmiany cennika detalicznej sprzedaży wyrobów ogólnej taryfy.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0086 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.

Dz.U. 1927 nr 32 poz. 289
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 r.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o likwidacji funduszów, przeznaczonych na cele parcelacji i osadnictwa.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. o rozszerzeniu granic miasta Białej Podlaskiej w powiecie bialskim, województwie lubelskiem.

Dz.U. 1923 nr 92 poz. 718
0090 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.

0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1928 r. w sprawie przystąpienia Andorry, San Marino, Monaco i Finlandji do międzynarodowej konwencji, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0092 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1928 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0093 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0094 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów, dotyczących ustroju Najwyższego Trybunału Administracyjnego, oraz o stosunku służbowym sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Dz.U. 1926 nr 127 poz. 741
0095 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. o rozwiązaniu Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany.

Dz.U. 1920 nr 61 poz. 388
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.

0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. o poborze rekruta w 1928 r.

Dz.U. 1923 nr 116 poz. 924
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.

Dz.U. 1926 nr 78 poz. 443
0099 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. w sprawie emisji 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. o wyłączeniu gminy Beremiany z powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem i o włączeniu jej do powiatu buczackiego w temże województwie.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu