zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1923 - 1157
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >1100 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej w brzmieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na Województwo Poznańskie i Pomorskie.

0002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 6 grudnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany ogólnych przepisów o totalizatorze na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 465
0003 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 grudnia 1922 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z dnia 15 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wypłacie zastępczej pewnych kategorji wierzytelności, należnych obywatelom Państwa Polskiego od niemieckich, austro-węgierskich i austrjackich b. rządów zaborczych, względnie okupacyjnych.

0004 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.

0005 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 grudnia 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

0006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 grudnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie opłaty za egzamina uczniów aptekarskich w b. dzielnicy pruskiej.

0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1923 r. w przedmiocie uchylenia stanu wyjątkowego zarządzonego na obszarze stoł. m. Warszawy.

0008 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.

0009 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

0010 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U. 1922 nr 28 poz. 226
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w sprawie podwyższenia djet należnych funkcjonarjuszom państwowym w razie podróży służbowych do Niemiec, w. m. Gdańska i na Górny Śląsk.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia § 7 ustępu do p. 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

0013 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany brzmienia punktu 10 artykułu 10 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r.

Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1015
0014 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1922 r. celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1922 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

0015 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od poświadczeń odbioru, zamieszczanych na asygnacjach władz i urzędów państwowych.

Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1054
0016 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej.

0017 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 grudnia 1922 r. w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.

0018 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ratyfikacji porozumienia międzynarodowego, dotyczącego utworzenia Biura Centralnego patentów na wynalazki, podpisanego w Paryżu dnia 15 listopada 1920 r.

0019 Konwencja handlowa między Polską a Austrją podpisana w Warszawie dnia 25 września 1922 r.

Dz.U. 1923 nr 4 poz. 19
0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 stycznia 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.

0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1923 r. w przedmiocie uchylenia sądów doraźnych wprowadzonych dnia 28 grudnia 1922 r. na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

0022 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

0023 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia ogólnego terminu dla wnoszenia spraw do Mieszanego Trybunału Rozjemczego.

0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Belgji do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

Dz.U. 1922 nr 28 poz. 226
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1922 r. o utworzeniu miasta Kamienna w powiecie koneckim.

0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

0028 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o wprowadzeniu tymczasowej polsko-niemieckiej komunikacji sąsiedzkiej.

0029 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o wprowadzeniu tymczasowej komunikacji towarowej pomiędzy Polską (z wyłączeniem polskiego Śląska Górnego) z jednej a Polską (włączając w to stacje zarządzanych przez Polskę kolei obszaru W.M. Gdańska) z drugiej strony przez polski i niemiecki Śląsk Górny.

0030 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o wprowadzeniu tymczasowej komunikacji towarowej pomiędzy Polskim Śląskiem Górnym z jednej strony a resztą Polski (włączając w to stacje zarządzanych przez Polskę kolei obszaru W.M. Gdańska) z drugiej strony, przez niemiecki śląsk Górny.

0031 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

0032 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1922 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.

0033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1923 r. w przedmiocie egzaminów sądowych w okręgach Sądu Apelacyjnego w Wilnie i Sądu Okręgowego w Łucku.

Dz.U. 1922 nr 38 poz. 315
0034 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1923 r. w przedmiocie uchylenia ustawy o poborze należytości ekwiwalentowej w b. dzielnicy austrjackiej.

0035 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1923 r. o zwinięciu kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1923 r. o tępieniu nadużyć handlu pośredniczącego przedmiotami powszedniego użytku.

Dz.U. 1922 nr 26 poz. 213
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich i ustawy z dnia 10 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1923 r. w sprawie uposażenia wojskowych zawodowych w stanie nieczynnym.

0039 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 20 grudnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów stanu cywilnego i urzędów gminnych (magistratów), mających siedzibę na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, przy wymiarze podatku spadkowego.

Dz.U. 1922 nr 46 poz. 388
0040 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 stycznia 1923 r. w sprawie osobnych ulg celnych dla górnośląskiej części województwa śląskiego.

0041 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 stycznia 1923 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej poznańskiej.

Dz.U. 1922 nr 33 poz. 267
0042 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 11 stycznia 1923 r. w przedmiocie uruchomienia i organizacji wewnętrznej okręgowego urzędu ziemskiego w Grudziądzu.

Dz.U. 1922 nr 49 poz. 433
0043 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 stycznia 1923 r. w przedmiocie zawieszenia czynności Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.

0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1923 r. o sądownictwie doraźnem w b. zaborze rosyjskim.

0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1923 r. w przedmiocie sądów doraźnych w województwie poznańskiem i pomorskiem.

0046 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 stycznia 1923 r. w sprawie zmian w rozporządzeniach z dnia 13 maja i 23 sierpnia 1922 r. o postępowaniu z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz przedmiotami znalezionemi.

Dz.U. 1922 nr 99 poz. 909
0047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1923 r. w sprawie zwolnienia koksu zagranicznego od 40% podatku.

Dz.U. 1922 nr 26 poz. 214
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1923 r. w przedmiocie liczenia czasu służby urzędnikom i profesorom szkół akademickich w wypadkach przejścia ich do służby sędziowskiej lub prokuratorskiej.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 239
0049 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonywania ustawy z dnia 7 maja 1920 r. ze zmianami, wprowadzonemi ustawą z dnia 7 kwietnia 1922 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

0050 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. o wykonaniu ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz w powiatach: białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.

0051 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 30 grudnia 1922 r. w przedmiocie sadzenia i utrzymywania drzew przydrożnych na drogach publicznych.

Dz.U. 1922 nr 52 poz. 470
0052 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 stycznia 1923 r. w przedmiocie opłat za legalizowanie gazomierzy.

0053 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od weksli.

Dz.U. 1922 nr 99 poz. 909
0054 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Opjumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. i do protokółu zamknięcia III Konferencji Opjumowej, podpisanego w Hadze dnia 25 czerwca 1914 r.

0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Republiki Finlandzkiej do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 4 maja 1920 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.

0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji przez Szwajcarję Konwencji Międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r., dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.

Dz.U. 1922 nr 88 poz. 791
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa polskiego przez obywateli b. cesarstwa austrjackiego, lub b. królestwa węgierskiego i prawa wyboru obywatelstwa obcego przez b. obywateli tych państw, posiadających obywatelstwo polskie.

0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas pracy w pocztach ruchomych i za czas konwojowania poczty kolejami.

0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.

Dz.U. 1922 nr 89 poz. 803
0061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1922 r. w przedmiocie zwolnienia funkcjonarjuszy związków komunalnych, tudzież ich zakładów i przedsiębiorstw od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

Dz.U. 1922 nr 89 poz. 803
0062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1922 r. dotyczące częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 stycznia 1922 r. w przedmiocie zastępczego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

0063 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1923 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

0064 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminu urzędowania dotychczasowego zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0065 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie nadzoru państwowego nad kasami chorych w zakresie lecznictwa na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0066 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie opustu od cen oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

0067 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 stycznia 1923 r. o taksie aptekarskiej.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0068 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia § 5 ust. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

0069 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

0070 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

0071 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.

0072 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

0073 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 stycznia 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat za rozmowy telefoniczne między Polską a Austrją.

0074 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od cukru.

0075 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 stycznia 1923 r. o podwyżce taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

0076 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

0077 Ustawa z dnia 31 stycznia 1923 r. o wypuszczeniu Serji IV biletów skarbowych.

Dz.U. 1923 nr 12 poz. 77
0078 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1923 r. o wypuszczeniu Serji IV biletów skarbowych.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0079 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1923 r. o zmianie cennika detalicznego sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz o ściągnięciu dodatkowej opłaty monopolowej od zapasów tychże wyrobów.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0080 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1923 r. w sprawie uzupełnienia wykazu towarów, zawartego w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i ulgowego.

0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie zniesienia sekwestru ropy i przetworów naftowych.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Skarbu nadzoru nad Ziemstwami Kredytowemi w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U. 1920 nr 67 poz. 451
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.

0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Dyrekcyjnego Pocztowej Kasy Oszczędności.

Dz.U. 1922 nr 88 poz. 785
0085 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie uchylenia podatków (opłat) od przyrostu wartości oraz o pobieraniu przez ciała samorządne opłat od umów o przejście własności nieruchomości.

0086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1923 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 lipca 1920 r. zawierającego przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.

0087 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1923 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.

0088 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie przekazania miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze miasta Łodzi.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0089 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie zmiany wysokości mnożników celnego normalnego i zniżonego.

0090 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

0091 Ustawa z dnia 31 stycznia 1923 r. zmieniająca art. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Dz.U. 1923 nr 6 poz. 37
0092 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 stycznia 1923 r. w przedmiocie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich na terenie Ziemi Wileńskiej.

0093 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 lutego 1923 r. w sprawie uzupełnienia przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.

Dz.U. 1922 nr 21 poz. 169
0094 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 lutego 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Dz.U. 1922 nr 21 poz. 169
0095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 lutego 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.

0096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 lutego 1923 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na śpiączkę epidemiczną (encephalitis lethargica).

Dz.U. 1921 nr 50 poz. 303
0097 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 lutego 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1921 r. o wydawaniu pozwoleń na ustawianie, przenoszenie i używanie kotłów parowych.

0098 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1923 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0099 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminu dla przedsiębiorstw ekspedycyjnych do załatwiania w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron.

Dz.U. 1922 nr 28 poz. 226
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1923 r. w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu