zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1921 - 690
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o ujednostajnieniu na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym.

0002 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności Urzędów Miar.

Dz.U. 1920 nr 61 poz. 387
0003 Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy o rejestracji i ostemplowaniu austrjackich pożyczek wojennych.

0006 Ustawa z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie poboru należytości ekwiwalentowej na obszarze b. dzielnicy austrjackiej za rok 1921.

0007 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. uchylająca rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie kar za obrazę Naczelnika Państwa.

0008 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany art. VI ustawy z dnia 23 maja 1873 r. ustawy wprowadzającej procedurę karną.

Dz.U. 1920 nr 47 poz. 290
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1920 r. normującego użytkowanie funduszu osadniczego, przeznaczonego do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego.

Dz.U. 1920 nr 67 poz. 451
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 468
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie administracji funduszu, przekazanego Głównemu Urzędowi Ziemskiemu na cele sfinansowania reformy rolnej.

Dz.U. 1920 nr 65 poz. 435
0012 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli, dyrektorów, instruktorów państwowych szkół zawodowych oraz seminarjów dla nauczycieli szkół zawodowych.

0013 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 3 listopada 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji tymczasowej dla Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu.

0014 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie ustalenia głównych i bocznych linji kolejowych do celów wymiaru podatku przemysłowego na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

0015 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1920 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o policji państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. na obszarach okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego.

0017 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.

0018 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.

0019 Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 470
0021 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego oraz zmiany przepisów probierczych obowiązujących na tym obszarze.

0022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 listopada 1920 r. w przedmiocie utworzenia wojskowych sądów załogowych oraz podziału wojskowych okręgów generalnych na obwody sądowe.

Dz.U. 1920 nr 63 poz. 418
0023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z tymiż Ministrami do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób pełniących służbę w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0024 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1920 r. o przedłużeniu terminów dla przedsiębiorstw ekspedycyjnych do uzyskania pozwoleń na załatwianie formalności celnych oraz do załatwienia w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron.

0025 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r.

0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie ustalania wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.

0027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia okręgowych urzędów ziemskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej oraz reorganizacji Państwowej Komisji Generalnej i Urzędu Osadniczego w Poznaniu.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 470
0028 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.

0029 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień rozporządzeń o przepisach taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czeskosłowackiemi.

Dz.U. 1920 nr 61 poz. 388
0030 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w przedmiocie przymusowego szczepienia ochronnego przeciw cholerze i tyfusowi brzusznemu.

0032 Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

0033 Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. w przedmiocie reorganizacji sprawy zaopatrywania armji.

0034 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany tudzież uzupełnienia przepisów o przyznawaniu poszczególnych stopni płacy niższym funkcjonarjuszom państwowym.

0035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia na obszarze b. Galicji "Tymczasowej Instrukcji Służbowej dla Policji Państwowej".

0037 Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie umów, zawartych przez b. władze austrjackie lub austro-węgierskie co do majątku państwowego i funduszu religijnego na obszarze b. zaboru austrjackiego.

0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spraw szkolnych i oświatowych na obszarach b. dzielnicy pruskiej.

0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1921 r. o dalszem przedłużeniu pełnomocnictwa Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na obszarze tej dzielnicy zarządzeń wyjątkowych.

0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia okresu organizacji sądownictwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.

0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1921 r. w przedmiocie utrzymania w mocy sądownictwa doraźnego.

0044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Skarbu zarządu spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.

Dz.U. 1920 nr 88 poz. 579
0046 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Aprowizacji i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wyłączenia z pod obowiązku dostarczenia na cele odbudowy, oraz opałowe potrzeby ludności drzewa - właścicieli drobnych parcel leśnych.

0047 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 stycznia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki, ochrony wzorów rysunkowych i modeli oraz ochrony znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0048 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła.

0049 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 12 stycznia 1921 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oraz Robót Publicznych w przedmiocie utworzenia Głównej Komisji Szacunkowej we Lwowie i Miejscowych Komisji Szacunkowych w Małopolsce.

Dz.U. 1920 nr 112 poz. 735
0050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia djet dla sędziów przesięgłych i mężów zaufania.

0051 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Zdrowia Publicznego tudzież Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy weterynarzy w b. zaborze austrjackim.

0052 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 stycznia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

0053 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany § 3 rozporządzenia wykonawczego tychże Ministrów do ustawy sejmowej z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie nadzwyczajnych dodatków do zasiłków inwalidzkich.

0054 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1920 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu z dnia 17 września 1920 r. zawierającem przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym, ogłoszonem w Dzienniku Ustaw Rz. P. za r. 1920, nr 95 poz. 628.

0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1921 r. o ustanowieniu Komisarza i podkomisarzy granicznych do regulacji spraw, wynikających z rozgraniczenia Polski i Niemiec.

Dz.U. 1920 nr 79 poz. 528
0057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień niektórych postanowień rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.

0058 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.

0059 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 stycznia 1921 r. w sprawie uzupełnienia i zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.

0060 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 stycznia 1921 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.

0061 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 stycznia 1921 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.

0062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmiany § 383 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej.

0063 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1921 r. w przedmiocie kontroli nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych i opatrunkowych, wód mineralnych i trucizn oraz nad produkcją kosmetyków.

0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1921 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia pełnomocnictw Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania zarządzeń wyjątkowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

0067 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie sprzedaży wywożonych towarów za walutę polską i zagraniczną.

Dz.U. 1920 nr 15 poz. 81
0068 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wyłączenia niektórych gmin powiatów Wieluńskiego i Łaskiego z okręgu Urzędu Skarbowego podatków i opłat skarbowych w Piotrkowie i przyłączenia ich do okręgu Urzędów Skarbowych podatków i opłat skarbowych w Wieluniu i Łasku.

Dz.U. 1920 nr 115 poz. 764
0069 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 stycznia 1921 r. w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym.

0070 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami w przedmiocie zniesienia zakazu sprzedaży owoców na wszystkich dworcach kolejowych, w pociągach, przy torach kolejowych i t. d.

0072 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. zmieniająca art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. w brzmieniu ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny.

0073 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w byłej dzielnicy pruskiej.

0074 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy o opłatach świadków i znawców w byłej dzielnicy pruskiej.

0075 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu opłat pisarskich w postępowaniu przed sędziami polubownymi, kosztów postępowania przed sądami przemysłowemi i kosztów w przymusowem postępowaniu administracyjnem w byłej dzielnicy pruskiej.

0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1921 r. w przedmiocie dodatków do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych na obszarze okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego.

0077 Obwieszczenie Prezydenta Ministrów z dnia 25 stycznia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.

0078 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 grudnia 1920 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 466
0079 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.

Dz.U. 1920 nr 73 poz. 500
0080 Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1921 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 12 sierpnia 1920 r.

0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1921 r. w przedmiocie statystyki cen artykułów pierwszej potrzeby.

0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1921 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów o udzieleniu pozwoleń na przedsiębiorstwa przewozowe (zaprzęgowe i samochodowe) na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

0084 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmiany przepisów o egzaminach na stopień technika cywilnego (inżyniera cywilnego lub geometrę cywilnego) na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Dz.U. 1921 nr 3 poz. 6
0085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1921 r. o wykonaniu ustawy z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie poboru należytości ekwiwalentowej na obszarze b. dzielnicy austrjackiej za rok 1921.

Dz.U. 1920 nr 112 poz. 740
0086 Rozporządzenie wykonawcze z dnia 24 stycznia 1921 r. do ustawy z dnia 28 listopada 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska.

0087 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki w załączniku I. do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1920 r. w przedmiocie ujednostajnienia i podwyższenia podatków gruntowych i podymnego na obszarze b. Królestwa Kongresowego, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej za r. 1920 nr 97, poz. 639.

Dz.U. 1920 nr 92 poz. 609
0088 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 lutego 1921 r. do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. o dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska w b. dzielnicy pruskiej.

0089 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5 lutego 1921 r. w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek lekarstw i opłaty za ekspedycję nocną.

Dz.U. 1920 nr 61 poz. 388
0090 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami w przedmiocie utrzymywania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w stoł. mieście Warszawie.

0092 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 lutego 1921 r. w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeką).

0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie statystyki strajków i lokautów.

0095 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy o obywatelstwie Państwa Polskiego z dnia 20 stycznia 1920 r. na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

0096 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 lutego 1921 r. w sprawie zmiany postanowień, dotyczących tymczasowej bezpośredniej komunikacji z kolejami Wolnego Miasta Gdańska.

0097 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji.

0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1921 r. w przedmiocie wydzielenia powiatu Jaworowskiego z okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Przemyślu i przyłączenia go do okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu we Lwowie.

Dz.U. 1920 nr 73 poz. 501
0101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. w przedmiocie utrzymania na okres dalszych sześciu miesięcy sądownictwa doraźnego za przestępstwa urzędników, popełnione z części zysku.

Dz.U. 1920 nr 81 poz. 544
0102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 18 sierpnia 1920 r. o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawach cywilnych dla osób pozostających w służbie czynnej wojska polskiego.

0103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania zarządzeń w zakresie regulacji wypieku chleba tudzież regulacji i ograniczenia sprzedaży oraz spożycia chleba i cukru.

Dz.U. 1920 nr 56 poz. 347
0104 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

0105 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Dz.U. 1920 nr 62 poz. 404
0106 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 stycznia 1921 r. w sprawie wydawania przez delegatów Ministerstwa Skarbu pozwoleń na wywóz kruszców szlachetnych.

0107 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 lutego 1921 r. w sprawie skreślenia przędzy z jedwabiu sztucznego z listy towarów, których przywóz nie wymaga specjalnych pozwoleń.

0108 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 lutego 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.

0109 Obwieszczenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 lutego 1921 r. w przedmiocie sprostowania omyłki w rozporządzeniu z dnia 30 września 1920 r. w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników państwowych i funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.

0113 Ustawa z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów do przeprowadzenia w ustawach, wydanych po dniu 31 lipca 1920 r. zmian, dotyczących stopni służbowych i stopni płac funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U. 1920 nr 73 poz. 500
0114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie ustalania i ujawniania cen oraz ograniczania konsumcji i sprzedaży.

0115 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Robót Publicznych z dnia 17 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, b. Dzielnicy Pruskiej, oraz Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego - do ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe.

0116 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień § 68 p. 2 i § 72 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych na obszarze województw Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego.

0117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1921 r. w przedmiocie przesunięcia na obszarze b. zaboru austrjackiego terminów, wyznaczonych w art. 45-48 i 50 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.

0118 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu, Skarbu, Sprawiedliwości, Kolei Żelaznych, Poczt i Telegrafów, oraz b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień §§ 7, 14 i 15 rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 30 października 1920 r. w przedmiocie organizacji i przepisów postępowania urzędów, oraz izb przywozu i wywozu.

0119 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 lutego 1921 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 1919 r. w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu pocztowego za krajowe przesyłki pocztowe i telegramy.

0120 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lutego 1921 r. o uzupełnieniu art. 30 ogólnopolskiej taryfy osobowej i bagażowej.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu