Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |

50 najnowszych
Moze sie zdarzyc ze w najnowszych aktach jest brak pliku PDF z textem ustawy - nalezy zachowac spokoj i cierpliwosc...
Dziedzina Nr dz Tytu

Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975
1761 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw nieprawidowoci lub narusze przepisw dotyczcych rolnictwa ekologicznego i minimalnych rodkw, jakie jednostki certyfikujce s obowizane zastosowa w przypadku stwierdzenia wystpienia tych nieprawidowoci lub narusze w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557
1760 Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 wrzenia 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 897
1759 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawiera wniosek o uznanie organizacji producentw, zrzesze organizacji producentw i organizacji midzybranowych na rynku mleka i przetworw mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentw potwierdzajcych spenienie przez te podmioty warunkw uznania

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
1758 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgoszenia znaku imiennego do rejestru znakw imiennych

Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
1757 Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewntrzwsplnotowego

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
1756 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania broni oraz umiejtnoci posugiwania si broni

Dz.U. 2017 poz. 1530
1755 Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
1754 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
1753 Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb prawnych

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
1752 Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
1751 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg krajowych

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
1750 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie pozbawienia drg kategorii drg krajowych

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
1749 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania

Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539
1748 Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw wezwa do zapisywania si na sprzeda lub zamian akcji spki publicznej, szczegowego sposobu ich ogaszania oraz warunkw nabywania akcji w wyniku tych wezwa

Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679
1747 Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac oraz wysokoci minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
1746 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa

Dz.U. 2012 poz. 1514
1745 Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu sporzdzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomie w postaci papierowej oraz szczegowoci umieszczanych w nich informacji

Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
1744 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie terminw przekazywania informacji przez grupy producentw owocw i warzyw oraz organizacje producentw owocw i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentw owocw i warzyw

Dz.U. 2017 poz. 59
1743 Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie orzecze i opinii wydawanych przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
1742 Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw odznak i legitymacji wydawanych w zwizku z honorowym dawstwem krwi

Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
1741 Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw pobierania krwi od kandydatw na dawcw krwi i dawcw krwi

Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007
1740 Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobw pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiaami wybuchowymi i ich kontroli

Dz.U. 2016 poz. 177
1739 Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
1738 Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)

Dz.U. 2015 poz. 349
1737 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej na operacje typu

Dz.U. 2016 poz. 1947
1736 Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celw specjalnych przeznaczenia rodkw budetowych i mienia pastwowego oraz oceny wykorzystania rodkw budetowych i mienia pastwowego na te cele

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615
1735 Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112
1734 Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Jeewo w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555
1733 Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu postpowania z protokoami przesucha i innymi dokumentami lub przedmiotami, na ktre rozciga si obowizek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy zwizanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403
1732 Rozporzdzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ogaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w rodkach masowego przekazu wiadomoci, a take przyjmowania upominkw i innych wiadcze o podobnym charakterze przez czonkw suby zagranicznej

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
1731 Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
1730 Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

Dz.U. 2015 poz. 308
1729 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania patnoci bezporednich i patnoci niezwizanej do tytoniu

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
1728 Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

1727 Wyrok Trybunau Konstytucyjnego z dnia 11 wrzenia 2017 r. sygn. akt K 10/17

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
1726 Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie przeduenia terminu zoenia zeznania podatkowego niektrym podatnikom podatku od spadkw i darowizn

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
1725 Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
1724 Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie okrelenia kwalifikacji oraz stau pracy wymaganych od osb zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej suby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczeglnych dziaach i pracowniach tych jednostek

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
1723 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zawiadcze o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zawiadcze i ewidencji wypaconych (wydanych) wygranych

Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
1722 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakanego zapalenia nosa i tchawicy/otrtu byda oraz wirusowej biegunki byda i choroby bon luzowych w wybranych stadach byda

Dz.U. 2000 nr 50 poz. 580
1721 Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowoci informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu

Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411
1720 Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawcw szpiku i krwi ppowinowej

1719 Owiadczenie rzdowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejcia w ycie zmian do Przepisw zaczonych do Umowy europejskiej dotyczcej midzynarodowego przewozu rdldowymi drogami wodnymi towarw niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowizujcych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Dz.U. 1997 nr 107 poz. 687
1718 Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budetu pastwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spka Akcyjna

Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
1717 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinny spenia wnioski w sprawach dotyczcych patnoci w ramach systemw wsparcia bezporedniego

Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
1716 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wcieklizny

Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91
1715 Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie prowadzenia ksig notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentw sdom rejonowym

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
1714 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego

Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386
1713 Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu zada realizowanych przez Krajowy Orodek Wsparcia Rolnictwa zwizanych z wdroeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szk

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
1712 Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zada wiodcych orodkw koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuczych

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu