Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
Dz.U. 2015 poz. 1277
- 2017-12-15 00:50:32 >>
0000-00-00 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi
Dz.U. 2015 poz. 1694
- 2017-12-15 00:50:17 >>
0000-00-00 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
Dz.U. 2016 poz. 1601
- 2017-12-15 00:30:05 >>
0000-00-00 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
Dz.U. 2014 poz. 1923
- obowiązujący 2017-12-15 01:10:06 >>
2015-01-01 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 860
- obowiązujący 2017-12-15 05:20:06 >>
2002-07-16 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614
- uznany za uchylony WDU20160000093 2017-12-15 02:50:35 >>
2009-01-14 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2016-01-24
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206
- uznany za uchylony WDU20140001923 2017-12-15 05:30:30 >>
2002-01-01 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2015-01-01
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2017 poz. 1690
- 2017-12-15 00:00:25 >>
0000-00-00 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2017 poz. 584
- 2017-12-15 00:10:31 >>
0000-00-00 Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2014 poz. 1542
- obowiązujący 2017-12-15 01:10:21 >>
2014-11-22 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2014 poz. 1546
- obowiązujący 2017-12-15 01:10:21 >>
2014-11-22 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558
- uznany za uchylony WDU20140001546 2017-12-15 02:10:25 >>
2011-05-25 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2014-11-22
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Dz.U. 2015 poz. 521
- 2017-12-15 01:00:22 >>
0000-00-00 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 85
- 2017-12-15 00:40:25 >>
0000-00-00 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 681
- 2017-12-15 00:30:42 >>
0000-00-00 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 1178
- 2017-12-15 00:30:23 >>
0000-00-00 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 1187
- 2017-12-15 00:30:22 >>
0000-00-00 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964
- akt posiada tekst jednolity 2017-12-15 03:40:15 >>
2006-08-16 Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2014 poz. 1800
- obowiązujący 2017-12-15 01:10:10 >>
2014-12-31 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549
- obowiązujący WDU20170001566 2017-12-15 02:00:25 >>
2011-12-14 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2018-01-01
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988
- obowiązujący 2017-12-15 03:50:23 >>
2005-12-15 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2014 poz. 1482
- uchylony 2017-12-15 01:10:23 >>
2014-11-14 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-08-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1018
- uchylony 2017-12-15 02:40:34 >>
2009-08-19 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685
- uchylony 2017-12-15 02:50:07 >>
2009-06-17 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2013 poz. 1558
- uznany za uchylony WDU20160001178 2017-12-15 01:30:12 >>
2013-12-31 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-08-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
- uznany za uchylony WDU20160001178 2017-12-15 02:00:25 >>
2011-12-14 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-08-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169
- uznany za uchylony WDU20140001800 2017-12-15 02:50:26 >>
2009-03-06 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2014-12-31
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1008
- uznany za uchylony WDU20112571545 2017-12-15 03:00:21 >>
2008-09-24 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984
- uznany za uchylony WDU20140001800 2017-12-15 03:40:14 >>
2006-07-31 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2015-07-13

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu