Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811
- akt objęty tekstem jednolitym 2018-08-16 05:31:51 >>
2003-06-29 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2014 poz. 817
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 01:40:02 >>
2014-09-24 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2018-08-21
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2012 poz. 890
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 02:10:40 >>
2012-08-03 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
Dz.U. 2012 poz. 445
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 02:11:42 >>
2012-04-25 Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne
Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 02:50:15 >>
2010-06-24 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 04:30:36 >>
2005-02-02 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 05:40:07 >>
2002-12-16 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 06:11:20 >>
2000-10-11 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 06:41:46 >>
1998-04-24 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
- obowiązujący 2018-08-16 02:22:11 >>
2011-09-06 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
- obowiązujący 2018-08-16 02:31:51 >>
2011-03-03 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868
- obowiązujący 2018-08-16 03:01:50 >>
2009-10-02 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318
- obowiązujący 2018-08-16 04:20:04 >>
2005-08-27 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716
- obowiązujący 2018-08-16 04:21:31 >>
2005-05-26 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973
- obowiązujący 2018-08-16 06:31:17 >>
1999-03-11 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704
- obowiązujący 2018-08-16 06:50:08 >>
1997-10-03 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287
- obowiązujący 2018-08-16 07:00:40 >>
1996-06-02 Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
---- -- --
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
- obowiązujący 2018-08-16 05:02:32 >>
0000-00-00 Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
Dz.U. 2012 poz. 601
- uznany za uchylony WDU20150000675 2018-08-16 02:11:19 >>
2012-05-29 Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
2015-06-01
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
Dz.U. 2016 poz. 1601
- obowiązujący 2018-08-16 00:41:46 >>
2016-10-18 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi
Dz.U. 2015 poz. 1694
- obowiązujący 2018-08-16 01:10:18 >>
2016-01-01 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
Dz.U. 2015 poz. 1277
- obowiązujący 2018-08-16 01:11:18 >>
2015-09-16 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
Dz.U. 2014 poz. 1923
- obowiązujący 2018-08-16 01:21:58 >>
2015-01-01 Dz.U. 2013 poz. 21
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 860
- obowiązujący 2018-08-16 05:31:46 >>
2002-07-16 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614
- uznany za uchylony WDU20160000093 2018-08-16 03:11:33 >>
2009-01-14 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2016-01-24
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206
- uznany za uchylony WDU20140001923 2018-08-16 05:50:53 >>
2002-01-01 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2015-01-01
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2017 poz. 1690
- obowiązujący 2018-08-16 00:20:49 >>
2017-10-01 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2017 poz. 584
- obowiązujący 2018-08-16 00:31:02 >>
2017-04-04 Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2014 poz. 1542
- obowiązujący 2018-08-16 01:30:40 >>
2014-11-22 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2014 poz. 1546
- uchylony 2018-08-16 01:30:40 >>
2014-11-22 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2018-04-14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558
- uznany za uchylony WDU20140001546 2018-08-16 02:30:55 >>
2011-05-25 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2014-11-22
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964
- akt posiada tekst jednolity 2018-08-16 04:00:17 >>
2006-08-16 Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 1178
- obowiązujący 2018-08-16 00:50:40 >>
2016-08-20 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 1187
- obowiązujący 2018-08-16 00:50:39 >>
2016-08-20 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 681
- obowiązujący 2018-08-16 00:51:55 >>
2016-06-02 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 85
- obowiązujący 2018-08-16 01:00:51 >>
2016-02-03 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Dz.U. 2015 poz. 521
- obowiązujący 2018-08-16 01:20:42 >>
2015-04-29 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2014 poz. 1800
- obowiązujący 2018-08-16 01:30:04 >>
2014-12-31 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988
- obowiązujący 2018-08-16 04:10:48 >>
2005-12-15 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
---- -- --
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2014 poz. 1482
- uchylony 2018-08-16 01:30:51 >>
2014-11-14 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-08-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1018
- uchylony 2018-08-16 03:01:30 >>
2009-08-19 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685
- uchylony 2018-08-16 03:02:14 >>
2009-06-17 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2013 poz. 1558
- uznany za uchylony WDU20160001178 2018-08-16 01:50:04 >>
2013-12-31 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-08-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549
- uznany za uchylony WDU20170001566 2018-08-16 02:20:58 >>
2011-12-14 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2018-01-01
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
- uznany za uchylony WDU20160001178 2018-08-16 02:20:58 >>
2011-12-14 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2016-08-20
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169
- uznany za uchylony WDU20140001800 2018-08-16 03:11:00 >>
2009-03-06 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2014-12-31
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1008
- uznany za uchylony WDU20112571545 2018-08-16 03:20:39 >>
2008-09-24 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2011-12-14
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984
- uznany za uchylony WDU20140001800 2018-08-16 04:00:14 >>
2006-07-31 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
2015-07-13

Książki

onepress

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 59.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 29.00

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu