zaloguj facebukiem
Szukaj

Wyliczenie objêto¶ci paliwa w temperaturze 15°C na podstawie objêto¶ci i temperatury rzeczywistej.


kg/m3
oC

Na podstawie:
PETROLEUM MEASUREMENT TABLES
Volume Correction Factors Volume VIII TABLE 53B Generalized Products Correction of Observed Density to Density at 15°C ASTM D 1250-80
Obliczenia s± zgodne z PN-ISO 91-1 z sierpnia 1999 roku, ASTM International (API-ASTM-IP 53B i 54B) (American Society for Testing and Materials, t³um. Amerykañskie Stowarzyszenie Badañ i Materia³ów).


Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /przelicznik_gestosci.php on line 111
PN-ISO 91-1:1999 - wersja polska
Tablice przeliczeniowe dla przetworw naftowych
-Tablice oparte na temperaturze odniesienia 15 stopni C i 60 stopni F
Powoano tablice opublikowane przez Amerykaski Instytut Naftowy (API, USA), Amerykaskie Stowarzyszenie Bada Materiaowych (ASTM, USA) i Instytut Naftowy (IP, UK), i dokumenty towarzyszce, w ktrych poprawiono bdy drukarskie wystpujce w tych publikacjach. Standardow temperatur odniesienia jest 15 stopni C

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworw Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 91-1:1992 [IDT]
Daty 1999-08-12~---- -- --
2017-12-30

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

alert smogowy

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu