zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015

System Zarządzania wg ISO 9001

Audyt aktualności nadzorowanych norm

Strona oparta na skrypcie aktualizującym status norm według informacji na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Strona nie prowadzi sprzedaży norm ani nie odpowiada za aktualność prezentowanych danych.
Wykonano na własny użytek jako demonstrację rozwiązań stosowanych w SZJ.

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA

01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
01.040 Słownictwo
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja(Słownictwo)
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem i jakość.Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
01.040.19 Badania (Słownictwo)
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
01.040.61 Przemysł odzieżowy (Słownictwo)
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
01.040.95 Wojskowość. Inżynieria wojskowa. Uzbrojenie (Słownictwo)
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
01.060 Wielkości i jednostki
01.070 Kodowanie barwne
01.075 Symbole literowe
01.080 Symbole graficzne
01.080.01 Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
01.080.99 Inne symbole graficzne
01.100 Rysunek techniczny
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
01.100.25 Rysunek techniczny elektryczny i elektroniczny
01.100.27 Rysunek techniczny telekomunikacyjny i technologii informacyjnej
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
01.100.40 Sprzęt kreślarski
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
01.140 Informacja. Działalność wydawnicza
01.140.10 Pismo. Transliteracja
01.140.20 Informacja naukowa
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
01.140.40 Działalność wydawnicza

03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA

03.020 Socjologia. Demografia
03.040 Praca. Zatrudnienie
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
03.080 Usługi
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
03.080.30 Usługi dla konsumentów
03.080.99 Inne usługi
03.100 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Systemy zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
03.100.20 Handel. Działalność handlowa. Marketing
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
03.100.60 Księgowość
03.100.70 Systemy zarządzania
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
03.120 Jakość
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
03.120.99 Inne normy dotyczące jakości
03.140 Patenty. Własność intelektualna
03.160 Prawo. Administracja
03.180 Edukacja
03.200 Rekreacja. Turystyka
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
03.200.10 Turystyka przygodowa
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
03.220 Transport
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
03.220.20 Transport drogowy
03.220.30 Transport kolejowy
03.220.40 Transport wodny
03.220.50 Transport powietrzny
03.220.99 Inne rodzaje transportu
03.240 Usługi pocztowe

07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE

11 TECHNIKA MEDYCZNA

11.020 Nauki medyczne i środki ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.020.20 Nauki medyczne
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
11.060 Stomatologia
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
11.060.10 Materiały dentystyczne
11.060.15 Implanty stomatologiczne
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
11.080 Sterylizacja i dezynfekcja
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
11.080.30 Pakowanie sterylne
11.080.99 Inne normy dotyczące sterylizacji i dezynfekcji
11.100 Medycyna laboratoryjna
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
11.100.30 Analiza krwi i moczu
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
11.120 Środki farmaceutyczne
11.120.01 Środki farmaceutyczne. Zagadnienia ogólne
11.120.10 Leki
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
11.140 Wyposażenie szpitalne
11.160 Pierwsza pomoc
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych.Zagadnienia ogólne
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
11.180.40 Pomoce do jedzenia i picia
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
11.220 Weterynaria

13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO

13.020 Ochrona środowiskowa
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
13.020.55 Bioprodukty
13.020.60 Cykle życia wyrobu
13.020.70 Projekty środowiskowe
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
13.030 Odpady
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
13.030.10 Odpady stałe
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
13.030.30 Odpady specjalne
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
13.030.50 Recykling
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
13.040 Jakość powietrza
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza
13.060 Jakość wody
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
13.060.20 Woda pitna
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
13.060.30 Ścieki
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
13.060.99 Inne normy dotyczące jakości wody
13.080 Jakość gleby. Gleboznawstwo
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
13.120 Bezpieczeństwo w domu
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
13.180 Ergonomia
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
13.220 Ochrona przed pożarem
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.220.10 Walka z pożarem
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
13.230 Ochrona przed wybuchami
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
13.310 Ochrona przed włamaniem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
13.340 Sprzęt ochronny
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
13.340.10 Odzież ochronna
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
13.340.99 Inny sprzęt ochronny

17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE

17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
17.040 Pomiary długości i kąta
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
17.040.10 Tolerancje i pasowania
17.040.20 Właściwości powierzchni
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
17.040.99 Inne normy dotyczące pomiarów długości i kąta
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
17.120 Pomiary przepływów
17.120.01 Pomiary przepływów. Zagadnienia ogólne
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
17.140 Akustyka i pomiary zjawisk akustycznych
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
17.140.50 Elektroakustyka
17.140.99 Inne normy dotyczące akustyki
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
17.180 Optyka i pomiary zjawisk optycznych
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
17.180.20 Barwy i pomiary światła
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
17.200 Termodynamika i pomiary temperatury
17.200.01 Termodynamika. Zagadnienia ogólne
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
17.240 Pomiary promieniowania

19 BADANIA

21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów,wyposażenia
21.040 Gwinty
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
21.040.10 Gwinty metryczne
21.040.20 Gwinty calowe
21.040.30 Gwinty specjalne
21.060 Części złączne
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
21.060.20 Nakrętki
21.060.30 Podkładki, elementy zabezpieczające
21.060.40 Nity
21.060.50 Sworznie, kołki, gwoździe
21.060.60 Pierścienie, tulejki, tuleje, kołnierze
21.060.70 Zaciski i klamry
21.060.99 Inne części złączne
21.080 Zawiasy, oczka i inne połączenia przegubowe
21.100 Łożyska
21.100.01 Łożyska. Zagadnienia ogólne
21.100.10 Łożyska ślizgowe
21.100.20 Łożyska toczne
21.120 Wały i sprzęgła
21.120.01 Wały i sprzęgła. Zagadnienia ogólne
21.120.10 Wały
21.120.20 Sprzęgła
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
21.120.99 Inne normy dotyczące wałów i sprzęgieł
21.140 Uszczelnienia, dławnice
21.160 Sprężyny
21.180 Obudowy, osłony i inne części maszynowe
21.200 Przekładnie zębate
21.220 Napędy elastyczne i pędnie
21.220.01 Napędy elastyczne i pędnie. Zagadnienia ogólne
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
21.220.20 Napędy linowe i ich elementy
21.220.30 Napędy łańcuchowe i ich elementy
21.220.99 Inne napędy elastyczne i pędnie
21.240 Mechanizmy korbowo?wodzikowe oraz ich części i elementy
21.260 Układy smarowania

23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

23.020 Urządzenia do przechowywania płynów
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
23.020.35 Butle do gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
23.020.99 Inne urządzenia do przechowywania płynów
23.040 Rurociągi i elementy rurociągów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
23.040.40 Łączniki metalowe
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
23.040.50 Rury i łączniki z innych materiałów
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
23.040.70 Przewody giętkie
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
23.040.99 Inne elementy rurociągów
23.060 Zawory
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
23.060.30 Zawory zasuwowe
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
23.060.50 Zawory zwrotne
23.060.99 Inne zawory
23.080 Pompy
23.100 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
23.100.10 Pompy i silniki
23.100.20 Cylindry
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
23.100.50 Elementy sterujące
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
23.160 Technika próżni

25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY

25.020 Procesy obróbki kształtowej
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
25.040.10 Centra obróbkowe
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
25.060 Obrabiarki zespołowe
25.060.01 Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne
25.060.10 Zespoły obrabiarkowe i inne urządzenia
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
25.060.99 Inne normy dotyczące obrabiarek zespołowych
25.080 Obrabiarki do metali
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
25.080.10 Tokarki
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
25.080.25 Strugarki wzdłużne
25.080.30 Przeciągarki
25.080.40 Wiertarki
25.080.50 Szlifierki i polerki
25.080.60 Przecinarki
25.080.99 Inne obrabiarki do metali
25.100 Narzędzia do obróbki skrawaniem
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
25.100.10 Noże tokarskie
25.100.20 Frezy
25.100.25 Narzędzia do strugarek i przeciągarek
25.100.30 Wiertła, pogłębiacze stożkowe, rozwiertaki
25.100.40 Piły
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
25.100.60 Pilniki
25.100.70 Materiały ścierne
25.100.99 Inne narzędzia do obróbki skrawaniem
25.120 Urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.120.01 Urządzenia do obróbki bezwiórowej. Zagadnienia ogólne
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
25.120.30 Urządzenia do formowania
25.120.40 Urządzenia do obróbki elektrochemicznej
25.120.99 Inne urządzenia do obróbki bezwiórowej
25.140 Narzędzia ręczne
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
25.160.10 Procesy spawalnicze
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
25.160.30 Urządzenia do spawania
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
25.180 Piece przemysłowe
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
25.180.10 Piece elektryczne
25.180.20 Piece paliwowe
25.200 Obróbka cieplna
25.220 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
25.220.20 Obróbka powierzchni
25.220.40 Powłoki metalowe
25.220.50 Emalie
25.220.60 Powłoki organiczne
25.220.99 Inne obróbki i powłoki

27 ENERGETYKA

27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
27.020 Silniki spalinowe
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
27.060 Palniki. Kotły
27.060.01 Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
27.060.20 Palniki gazowe
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
27.070 Ogniwa paliwowe
27.075 Technologie wodorowe
27.080 Pompy cieplne
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
27.120 Energetyka jądrowa
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
27.120.99 Inne normy dotyczące energetyki jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
27.160 Energetyka słoneczna
27.180 Systemy turbin wiatrowych
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna

29 ELEKTROTECHNIKA

29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.030 Materiały magnetyczne
29.035 Materiały izolacyjne
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
29.035.30 Materiały izolacyjne z ceramiki i szkła
29.035.50 Materiały na bazie miki
29.035.60 Tkaniny nasycone i lakiery elektroizolacyjne
29.035.99 Inne materiały izolacyjne
29.040 Płyny izolacyjne
29.040.01 Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne
29.040.10 Oleje izolacyjne
29.040.20 Gazy izolacyjne
29.040.99 Inne płyny izolacyjne
29.045 Materiały półprzewodnikowe
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
29.060 Kable i przewody elektryczne
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
29.060.10 Przewody
29.060.20 Kable
29.080 Izolacja
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
29.080.10 Izolatory
29.080.20 Izolatory przepustowe
29.080.30 Systemy izolacji
29.080.99 Inne normy dotyczące izolacji
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
29.100.10 Elementy magnetyczne
29.100.20 Elementy elektryczne i elektromechaniczne
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
29.120 Osprzęt elektryczny
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
29.120.40 Łączniki
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
29.120.70 Przekaźniki
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
29.130 Aparatura łączeniowa i sterownicza
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
29.140 Lampy i ich wyposażenie
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
29.140.20 Żarówki
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
29.160 Maszyny wirujące
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
29.160.20 Prądnice
29.160.30 Silniki elektryczne
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
29.180 Transformatory. Dławiki
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
29.220.01 Ogniwa galwaniczne i baterie. Zagadnienia ogólne
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
29.240.30 Wyposażenie sterownicze dla elektrowni
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
29.260 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.260.01 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej

31 ELEKTRONIKA

31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
31.040 Rezystory
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
31.040.10 Rezystory stałe
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
31.040.30 Termistory
31.040.99 Inne rezystory
31.060 Kondensatory
31.060.01 Kondensatory. Zagadnienia ogólne
31.060.10 Kondensatory stałe
31.060.20 Kondensatory ceramiczne i mikowe
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
31.060.60 Kondensatory zmienne
31.060.70 Kondensatory mocy
31.060.99 Inne kondensatory
31.080 Przyrządy półprzewodnikowe
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
31.080.10 Diody
31.080.20 Tyrystory
31.080.30 Tranzystory
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
31.100 Lampy elektronowe
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
31.160 Filtry elektryczne
31.180 Obwody drukowane i płytki
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
31.220 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
31.220.20 Przełączniki
31.220.99 Inne podzespoły elektromechaniczne
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe

33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO

33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
33.040 Systemy telekomunikacyjne
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
33.040.20 Systemy przesyłowe
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
33.040.35 Sieci telefoniczne
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
33.050 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne.Zagadnienia ogólne
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
33.050.20 Sprzęt przywoławczy
33.050.30 Wyposażenie dla teleksu, teletekstu, telefaksu
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
33.060 Radiokomunikacja
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
33.070 Radiokomunikacja ruchoma
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
33.070.20 Systemy przywoławcze
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
33.070.40 Satelita
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
33.070.99 Inne normy dotyczące radiokomunikacji ruchomej
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
33.100.10 Emisja
33.100.20 Odporność
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
33.120.30 Łączniki RF
33.120.40 Anteny
33.120.99 Inne podzespoły i osprzęt
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
33.160.10 Wzmacniacze
33.160.20 Odbiorniki radiowe
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
33.160.30 Systemy audio
33.160.40 Systemy wideo
33.160.50 Osprzęt
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
33.180 Łączność światłowodowa
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
33.180.10 Włókna i kable
33.180.20 Złącza światłowodowe
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
33.200 Telesterowanie. Telemetria

35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

35.020 Technologia informacyjna (IT). Zagadnienia ogólne
35.030 Bezpieczeństwo IT
35.040 Kodowanie informacji
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
35.080 Oprogramowanie
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
35.100.10 Warstwa fizyczna
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
35.100.30 Warstwa sieciowa
35.100.40 Warstwa transportu
35.100.50 Warstwa sesji
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
35.110 Tworzenie sieci
35.140 Grafika komputerowa
35.160 Systemy mikroprocesorowe
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
35.210 Chmura obliczeniowa
35.220 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.220.01 Urządzenia pamięciowe i nośniki informacji. Zagadnienia ogólne
35.220.10 Karty i taśmy papierowe
35.220.20 Urządzenia pamięci magnetycznej
35.220.21 Dyski magnetyczne
35.220.22 Taśmy magnetyczne
35.220.23 Kasety do taśm magnetycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
35.220.99 Inne urządzenia pamięciowe i nośniki informacji
35.240 Zastosowanie technologii informacyjnej
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentacji i działalności wydawniczej
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
35.240.95 Aplikacje internetowe
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
35.260 Urządzenia biurowe

37 TECHNIKA OBRAZU

39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO

43 POJAZDY DROGOWE

43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
43.040 Układy pojazdów drogowych
43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
43.040.30 Urządzenia wskazujące i kontrolne
43.040.40 Układy hamulcowe
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
43.040.70 Sprzęgi
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
43.040.99 Inne układy pojazdów drogowych
43.060 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych
43.060.01 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
43.060.30 Układy chłodzenia. Układy smarowania
43.060.40 Układy paliwowe
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
43.060.99 Inne układy i elementy silników spalinowych
43.080 Pojazdy użytkowe
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
43.080.20 Autobusy
43.080.99 Inne pojazdy użytkowe
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
43.140 Motocykle i motorowery
43.150 Rowery
43.160 Pojazdy specjalne
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań

45 KOLEJNICTWO

47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE

47.020 Budowa statków i konstrukcje morskie
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
47.020.30 Instalacje rurociągowe
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
47.020.80 Pomieszczenia mieszkalne
47.020.85 Pomieszczenia ładunkow
47.020.90 Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
47.040 Statki morskie
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
47.080 Małe jednostki pływające

49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
49.025 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
49.025.10 Stale
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
49.025.20 Aluminium
49.025.30 Tytan
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
49.025.50 Kleje
49.025.60 Materiały włókiennicze
49.025.99 Inne materiały
49.030 Części złączne w lotnictwie i kosmonautyce
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
49.030.10 Gwinty
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
49.030.30 Nakrętki
49.030.40 Kołki, gwoździe
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
49.030.60 Nity
49.030.99 Inne części złączne
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
49.050 Silniki i układy napędowe statków powietrznych i kosmicznych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie

53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA

59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
59.060 Włókna tekstylne
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
59.060.10 Włókna naturalne
59.060.20 Włókna chemiczne
59.060.30 Włókna mineralne i metalowe
59.060.99 Inne włókna tekstylne
59.080 Wyroby przemysłu tekstylnego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
59.080.20 Przędze
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
59.080.50 Liny i sznury
59.080.70 Geotekstylia
59.080.80 Inteligentne tekstylia
59.080.99 Inne wyroby przemysłu tekstylnego
59.100 Materiały do wzmacniania kompozytów
59.100.01 Materiały do wzmacniania kompozytów. Zagadnienia ogólne
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
59.100.20 Materiały węglowe
59.100.30 Materiały aramidowe
59.100.99 Inne materiały do wzmacniania kompozytów
59.120 Maszyny włókiennicze
59.120.01 Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
59.120.20 Maszyny i wyposażenie do przewijania
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
59.120.50 Wyposażenie do barwienia i wykończania
59.120.99 Inne maszyny włókiennicze
59.140 Technologia skórzana
59.140.01 Technologia skórzana. Zagadnienia ogólne
59.140.10 Procesy i materiały pomocnicze
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
59.140.35 Wyroby ze skóry
59.140.40 Maszyny i urządzenia do produkcji skór wyprawionych zwykłych i futerkowych
59.140.99 Inne normy dotyczące technologii skórzanej

61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY

65 ROLNICTWO

65.020 Gospodarka rolna i leśna
65.020.01 Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne
65.020.20 Uprawa roślin
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
65.020.40 Kształtowanie krajobrazu i gospodarka leśna
65.020.99 Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej
65.040 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa
65.040.01 Budynki, konstrukcje i instalacje dla rolnictwa. Zagadnienia ogólne
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
65.040.20 Budynki, instalacje i urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
65.060 Maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
65.060.20 Urządzenia do uprawy gleby
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
65.060.50 Maszyny do zbiorów
65.060.60 Maszyny do uprawy winorośli oraz urządzenia do wytwarzania win
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
65.060.80 Sprzęt leśny
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
65.080 Nawozy sztuczne
65.100 Pestycydy i inne środki ochrony roślin
65.100.01 Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne
65.100.10 Insektycydy
65.100.20 Herbicydy
65.100.30 Fungicydy
65.100.99 Inne pestycydy i środki ochrony roślin
65.120 Pasze dla zwierząt
65.140 Pszczelarstwo
65.145 Łowiectwo
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego

67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
67.080 Owoce. Warzywa
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
67.100 Mleko i przetwory mleczne
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
67.100.20 Masło
67.100.30 Sery
67.100.40 Lody i desery lodowe
67.100.99 Inne przetwory mleczne
67.120 Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.120.01 Produkty pochodzenia zwierzęcego. Zagadnienia ogólne
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
67.120.20 Drób i jaja
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
67.120.99 Inne produkty pochodzenia zwierzęcego
67.140 Herbata. Kawa. Kakao
67.140.10 Herbata
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
67.140.30 Kakao
67.160 Napoje
67.160.01 Napoje. Zagadnienia ogólne
67.160.10 Napoje alkoholowe
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
67.180 Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
67.180.20 Skrobia i produkty pochodne
67.190 Czekolada
67.200 Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
67.200.20 Nasiona oleiste
67.220 Przyprawy. Dodatki do żywności
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
67.220.20 Dodatki do żywności
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
67.240 Analiza sensoryczna
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego

71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY

71.020 Produkcja w przemyśle chemicznym
71.040 Chemia analityczna
71.040.01 Chemia analityczna. Zagadnienia ogólne
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
71.040.30 Odczynniki chemiczne
71.040.40 Analiza chemiczna
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
71.040.99 Inne normy dotyczące chemii analitycznej
71.060 Związki chemiczne nieorganiczne
71.060.01 Związki chemiczne nieorganiczne. Zagadnienia ogólne
71.060.10 Pierwiastki chemiczne
71.060.20 Tlenki
71.060.30 Kwasy
71.060.40 Zasady
71.060.50 Sole
71.060.99 Inne związki chemiczne nieorganiczne
71.080 Związki chemiczne organiczne
71.080.01 Związki chemiczne organiczne. Zagadnienia ogólne
71.080.10 Węglowodory alifatyczne
71.080.15 Węglowodory aromatyczne
71.080.20 Fluorowcopochodne węglowodorów
71.080.30 Związki organiczne zawierające azot
71.080.40 Kwasy organiczne
71.080.50 Bezwodniki
71.080.60 Alkohole. Etery
71.080.70 Estry
71.080.80 Aldehydy i ketony
71.080.90 Fenole
71.080.99 Inne związki chemiczne organiczne
71.100 Wyroby przemysłu chemicznego
71.100.01 Wyroby przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
71.100.20 Gazy przemysłowe
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
71.100.55 Silikony
71.100.60 Olejki eteryczne
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
71.120 Aparatura dla przemysłu chemicznego
71.120.01 Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
71.120.10 Reaktory chemiczne i ich części
71.120.20 Kolumny
71.120.30 Wymienniki ciepła
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego

73 GÓRNICTWO I KOPALINY

75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE

75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
75.040 Ropa naftowa
75.060 Gaz ziemny
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
75.120 Ciecze hydrauliczne
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
75.160 Paliwa
75.160.01 Paliwa. Zagadnienia ogólne
75.160.10 Paliwa stałe
75.160.20 Paliwa płynne
75.160.30 Paliwa gazowe
75.160.40 Biopaliwa
75.180 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
75.180.99 Inne wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

77 HUTNICTWO

77.020 Metalurgia
77.040 Badania metali
77.040.01 Badania metali. Zagadnienia ogólne
77.040.10 Badania mechaniczne metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
77.040.30 Analiza chemiczna metali
77.040.99 Inne metody badania metali
77.060 Korozja metali
77.080 Surówka, żeliwo i stal
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
77.080.10 Żeliwa
77.080.20 Stale
77.100 Żelazostopy
77.120 Metale nieżelazne
77.120.01 Metale nieżelazne. Zagadnienia ogólne
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
77.120.60 Ołów, cynk, cyna i ich stopy
77.120.70 Kadm, kobalt i ich stopy
77.120.99 Inne metale nieżelazne i ich stopy
77.140 Wyroby z żeliwa i stali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
77.140.20 Stale wysokojakościowe
77.140.25 Stale sprężynowe
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
77.140.35 Stale narzędziowe
77.140.40 Stale o specjalnych właściwościach magnetycznych
77.140.45 Stale niestopowe
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
77.140.70 Profile stalowe
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
77.150 Wyroby z metali nieżelaznych
77.150.01 Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
77.150.10 Wyroby z aluminium
77.150.20 Wyroby z magnezu
77.150.30 Wyroby z miedzi
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
77.150.50 Wyroby z tytanu
77.150.60 Wyroby z ołowiu, cynku i cyny
77.150.70 Wyroby z kadmu i kobaltu
77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa

79 TECHNOLOGIA DREWNA

81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY

83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH

83.020 Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych
83.040 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych
83.040.01 Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych.Zagadnienia ogólne
83.040.10 Lateks i kauczuk
83.040.20 Składniki gumy W tym sadza, kaolin itp.
83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych
83.060 Guma
83.080 Tworzywa sztuczne
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
83.100 Materiały porowate
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
83.140 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
83.140.10 Folie i arkusze
83.140.20 Arkusze laminowane
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
83.140.40 Węże
83.140.50 Uszczelnienia
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
83.160 Opony
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
83.160.20 Opony do statków powietrznych
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
83.160.99 Inne opony
83.180 Kleje
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych

85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW

91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE

91.010 Budownictwo
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
91.010.10 Aspekty prawne
91.010.20 Aspekty kontraktowe
91.010.30 Aspekty techniczne
91.010.99 Inne aspekty
91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli
91.040 Budynki
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
91.040.20 Budynki przemysłowe i handlowe
91.040.30 Budynki mieszkalne
91.040.99 Inne budynki
91.060 Elementy budynków
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
91.060.20 Dachy
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
91.060.50 Drzwi i okna
91.060.99 Inne elementy budynków
91.080 Konstrukcje budowlane
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
91.080.10 Konstrukcje metalowe
91.080.13 Konstrukcje stalowe
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
91.080.20 Konstrukcje drewniane
91.080.30 Konstrukcje murowe
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
91.080.99 Inne konstrukcje
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
91.100 Materiały budowlane
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
91.100.23 Płytki ceramiczne
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
91.100.40 Wyroby cementowo?włókniste
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
91.100.99 Inne materiały budowlane
91.120 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków
91.120.01 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków. Zagadnienia ogólne
91.120.10 Izolacja cieplna
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
91.120.30 Izolacja przeciwwilgociowa
91.120.40 Instalacja odgromowa
91.120.99 Inne materiały dotyczące ochrony wewnętrznej i zewnętrznej budynków
91.140 Instalacje w budynkach
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
91.140.10 Centralne ogrzewanie
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
91.140.40 Instalacje gazowe
91.140.50 Instalacje elektryczne
91.140.60 Instalacje wodociągowe
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
91.140.70 Instalacje sanitarne
91.140.80 Systemy odwadniające
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
91.160 Oświetlenie
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
91.160.20 Oświetlenie zewnętrzne budynków
91.180 Wykończenie wnętrz
91.190 Akcesoria budowlane
91.200 Technologie w budownictwie
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany

93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE

97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT

97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
97.040 Wyposażenie kuchni
97.040.01 Wyposażenie kuchni. Zagadnienia ogólne
97.040.10 Meble kuchenne
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
97.040.40 Zmywarki
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
97.060 Sprzęt pralniczy
97.080 Urządzenia do czyszczenia
97.100 Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe
97.100.01 Ogrzewacze. Zagadnienia ogólne
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
97.100.99 Ogrzewacze stosujące inne źródła energii
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
97.130 Wyposażenie sklepu
97.130.01 Wyposażenie sklepu. Zagadnienia ogólne
97.130.10 Regały
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
97.130.30 Wózki na zakupy stosowane w supermarketach
97.130.99 Inne wyposażenie sklepu
97.140 Meble
97.145 Drabiny
97.150 Pokrycia podłogowe
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
97.190 Sprzęt dla dzieci
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
97.200 Sprzęt rekreacyjny
97.200.01 Sprzęt rekreacyjny. Zagadnienia ogólne
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
97.200.20 Instrumenty muzyczne
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
97.200.40 Place do zabaw i gier
97.200.50 Zabawki
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
97.220 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
97.220.10 Obiekty sportowe
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
97.220.99 Inny sprzęt sportowy i obiekty sportowe
po wpisaniu prawidłowego adresu email,
system wyśle wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.
email
hasło
powtórz

Proponowane kategorie norm

01 ZAGADNIENIA OGÓLNE.TERMINOLOGIA. NORMALIZACJA.DOKUMENTACJA
03 USŁUGI.ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I JAKOŚĆ.ADMINISTRACJA. TRANSPORT.SOCJOLOGIA
07 NAUKI PRZYRODNICZE I STOSOWANE
11 TECHNIKA MEDYCZNA
13 ŚRODOWISKO.OCHRONA ZDROWIA.BEZPIECZEŃSTWO
17 METROLOGIA I POMIARY.ZJAWISKA FIZYCZNE
19 BADANIA
21 ZESPOŁY MECHANICZNE I CZĘŚCI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
23 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
25 PRZEMYSŁ MASZYNOWY
27 ENERGETYKA
29 ELEKTROTECHNIKA
31 ELEKTRONIKA
33 TELEKOMUNIKACJA. TECHNIKA AUDIO I WIDEO
35 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
37 TECHNIKA OBRAZU
39 MECHANIKA PRECYZYJNA. JUBILERSTWO
43 POJAZDY DROGOWE
45 KOLEJNICTWO
47 BUDOWA STATKÓW. KONSTRUKCJE MORSKIE
49 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
53 URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO
55 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
59 TECHNOLOGIA TEKSTYLNA I SKÓRZANA
61 PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY
65 ROLNICTWO
67 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
71 PRZEMYSŁ CHEMICZNY
73 GÓRNICTWO I KOPALINY
75 TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA ROPY NAFTOWEJ I TECHNOLOGIE ZWIĄZANE
77 HUTNICTWO
79 TECHNOLOGIA DREWNA
81 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY
83 PRZEMYSŁ GUMOWY I TWORZYW SZTUCZNYCH
85 PRZEMYSŁ PAPIERNICZY
87 PRZEMYSŁ FARB I BARWNIKÓW
91 BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE
93 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
95 WOJSKOWOŚĆ. INŻYNIERIA WOJSKOWA. UZBROJENIE
97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO.ROZRYWKI. SPORT

Opublikowane 2018-10-12

PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 144
Biopaliwa stałe
-Oznaczanie zawartości części lotnych
Do Rejestru:
PN-EN 12392:2016-04 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 225
Aluminium i stopy aluminium
-Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane
-Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
Do Rejestru:
PN-EN 12390-14:2018-10 - wersja angielska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 274
Badania betonu
-Część 14: Semi-adiabatyczna metoda oznaczania ciepła wydzielanego podczas procesu twardnienia betonu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 12058-1:2018-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 141
Tworzywa sztuczne
-Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką
-Część 1: Metoda z pochyłą rurką
Do Rejestru:
PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 140
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
-Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody
-Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia
Do Rejestru:
PN-EN 4833:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem
-Końcówka bez poszerzenia
-Seria calowa
-Gwint bardzo drobnozwojny
Do Rejestru:
PN-EN 13507:2018-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 106
Natryskiwanie cieplne
-Przygotowanie powierzchni metalowych części i przedmiotów przed natryskiwaniem cieplnym
Do Rejestru:

Opublikowane 2018-10-11

PN-EN ISO 10140-3:2011 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 253
Akustyka
-Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych
-Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych
Do Rejestru:
PN-EN 16698:2016-01 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 120
Jakość wody
-Wytyczne dotyczące pobierania próbek ilościowych i jakościowych fitoplanktonu z wód śródlądowych
Do Rejestru:
PN-EN 61242:2001/A2:2016-03 - wersja polska | SEL, Sektor Elektryki | KT 62
Sprzęt elektroinstalacyjny
-Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych
Do Rejestru:
PN-EN 13588:2017-11 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11138-3:2017-05 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia
-Wskaźniki biologiczne
-Część 3: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji ciepłem wilgotnym
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11138-2:2017-05 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia
-Wskaźniki biologiczne
-Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem etylenu
Do Rejestru:
PN-EN ISO 11138-1:2017-05 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 295
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia
-Wskaźniki biologiczne
-Część 1: Wymagania ogólne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 15551-1:2015-07 - wersja polska | SGR, Sektor Górnictwa | KT 31
Przemysł naftowy i gazowniczy
-Wyposażenie wiertnicze i eksploatacyjne
-Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych do wydobycia pompowego
Do Rejestru:
PN-Z-19005:2018-10 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 190
Jakość gleby
-Ocena stanu sanitarnego materiałów wprowadzanych do gleby
-Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych przeznaczonych do wprowadzenia do gleby
Do Rejestru:

Opublikowane 2018-10-10

PN-ISO 37100:2018-10 - wersja angielska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 270
Zrównoważone miasta i społeczności
-Terminologia
Do Rejestru:
PN-EN ISO 23900-5:2018-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Pigmenty i wypełniacze
-metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach
-Część 5: Oznaczenie przez badanie wartości ciśnienia na filtrze
Do Rejestru:
PN-EN ISO 23900-6:2018-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Pigmenty i wypełniacze
-Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach
-Część 6: Oznaczenie przez badanie powłoki
Do Rejestru:
PN-EN ISO 23900-4:2018-10 - wersja angielska | SCH, Sektor Chemii | KT 155
Pigmenty i wypełniacze
-Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach
-Część 4: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania białych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki
Do Rejestru:
PN-EN 4510:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Łączniki rurowe, 60°, kuliste, ze stopu tytanu TI-P64001, adaptery, proste, końcówka dwustronna, z pierścieniem zabezpieczającym
Do Rejestru:
PN-EN 4832:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Króciec redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem i reduktor zabezpieczany pierścieniem
-Seria calowa
-Specyfikacja techniczna
Do Rejestru:
PN-EN 1563:2018-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 301
Odlewnictwo
-Żeliwo sferoidalne
Do Rejestru:

Opublikowane 2018-10-09

PN-B-06265:2018-10 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 274
Beton
-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
-Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12
Do Rejestru:
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 6
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Do Rejestru:
PN-B-06265:2018-10 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 274
Beton
-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
-Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12
Do Rejestru:
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja polska | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania | KT 6
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Do Rejestru:

Opublikowane 2018-10-08

PN-EN 2540:2018-10 - wersja angielska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 145
Lotnictwo i kosmonautyka
-Stal X7CrNiAl17-7 (1.4568)
-Wytapiana na powietrzu
-Przesycona i utwardzona wydzieleniowo
-Blachy i taśmy
-a
Do Rejestru:
PN-EN 2796:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kauczuk fluorowy (FKM)
-Małe odkształcenie po ściskaniu
-Twardość 60 IRHD
Do Rejestru:
PN-EN ISO 4048:2018-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 20
Skóra wyprawiona
-Badania chemiczne
-Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych
Do Rejestru:
PN-EN IEC 60384-26:2018-10 - wersja angielska | SEK, Sektor Elektroniki | KT 293
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych
-Część 26: Specyfikacja grupowa
-Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym
Do Rejestru:
PN-EN ISO 7494-1:2018-10 - wersja angielska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 283
Stomatologia
-Stacjonarne unity i fotele stomatologiczne
-Część 1: Wymagania ogólne
Do Rejestru:
PN-EN 2796:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kauczuk fluorowy (FKM)
-Małe odkształcenie po ściskaniu
-Twardość 60 IRHD
Do Rejestru:
PN-EN ISO 4048:2018-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 20
Skóra wyprawiona
-Badania chemiczne
-Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych
Do Rejestru:

Opublikowane 2018-10-05

PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja polska | SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii | KT 277/PK 2
Statki i technika morska
-Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym
Do Rejestru:
PN-EN 13303:2017-10 - wersja polska | SCH, Sektor Chemii | KT 222/PK 2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu
Do Rejestru:
PN-EN 12312-6:2017-05 - wersja polska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych
-Wymagania szczegółowe
-Część 6: Urządzenia do odladzania i sprzęt do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem
Do Rejestru:
PN-EN 12021:2014-08 - wersja polska | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny | KT 21
Sprzęt do oddychania
-Sprężone gazy do aparatów oddechowych
Do Rejestru:
PN-EN 13381-3:2015-06 - wersja polska | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych | KT 180
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych
-Część 3: Zabezpieczenia elementów betonowych
Do Rejestru:
PN-EN 12312-3:2017-03 - wersja polska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych
-Wymagania szczegółowe
-Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi
Do Rejestru:
PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja polska | SHT, Sektor Hutnictwa | KT 127
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe
-Część 1: Wymagania ogólne
Do Rejestru:
PN-EN ISO 17423:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 17
Inteligentne systemy transportowe
-Systemy współpracujące
-Wymagania i cele aplikacji
Do Rejestru:
PN-EN 14596:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych
-Wyposażenie eksploatacyjne cystern
-Awaryjny ciśnieniowy zawór nadmiarowy
Do Rejestru:
PN-EN 17110:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 138
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych
-Wyposażenie eksploatacyjne cystern
-Zawór odpowietrzający kolektora pary
Do Rejestru:
PN-EN ISO 16380:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 17
Pojazdy drogowe
-Złącze do tankowania mieszanek paliw
Do Rejestru:
PN-EN 2799:2018-10 - wersja angielska | SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań | KT 19
Lotnictwo i kosmonautyka
-Kauczuk fluorowy (FKM)
-Małe odkształcenie po ściskaniu
-Twardość 90 IRHD
Do Rejestru:
PN-EN 16781:2018-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 22
Tekstylne artykuły dla dzieci
-Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące śpiworów dziecięcych do użytku w łóżeczku
Do Rejestru:
PN-EN 16780:2018-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 22
Tekstylne artykuły dla dzieci
-Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące ochraniaczy do łóżeczek dziecięcych
Do Rejestru:
PN-EN IEC 60238:2018-06/A1:2018-10 - wersja angielska | SEL, Sektor Elektryki | KT 4
Oprawki lampowe z gwintem Edisona
Do Rejestru:
PN-EN 16779-1:2018-10 - wersja angielska | SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku | KT 22
Tekstylne artykuły dla dzieci
-Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do łóżeczek dziecięcych
-Część 1: Kołdra (bez poszew)
Do Rejestru:
PN-EN 13497:2003 - wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie


PN-EN 12493+A1:2014-12 - wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG
-Stalowe spawane zbiorniki ciśnieniowe do cystern drogowych do LPG
-Projektowanie i wytwarzanie
link do rejestru
ICS
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów


PN-EN 1096-4:2006 - wersja polska
Szkło w budownictwie
-Szkło powlekane
-Część 4: Ocena zgodności wyrobu z normą
link do rejestru
ICS
81.040.20 Szkło budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 198, Szkła


Data wycofania: 2018-10-04

PN-EN 1149-5:2009 - wersja polska
Odzież ochronna
-Właściwości elektrostatyczne
-Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
link do rejestru
ICS
13.340.10 Odzież ochronna
SET, Sektor Elektrotechniki
KT 143, Elektryczności Statycznej


Data wycofania: 2018-10-03

PN-EN 12519:2007 - wersja polska
Okna i drzwi
-Terminologia
link do rejestru
ICS
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
91.060.50 Drzwi i okna
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć


PN-EN 13126-6:2009 - wersja angielska
Okucia budowlane
-Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych
-Część 6: Zawiasy rozwórkowe o zmiennej geometrii (z rozwórką cierną lub bez niej)
link do rejestru
ICS
91.190 Akcesoria budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć


PN-EN 1073-1:2016-05 - wersja angielska
Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne
-Część 1: Wymagania i metody badań odzieży ochronnej wentylowanej powietrzem sprężonym, chroniącej ciało i układ oddechowy
link do rejestru
ICS
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
13.340.10 Odzież ochronna
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników


PN-EN 10221:1998 - wersja polska
Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanych na gorąco
-Warunki techniczne dostawy
link do rejestru
ICS
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych


Data wycofania: 2018-09-13

PN-EN 12079-3:2006 - wersja angielska
Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia
-Część 3: Kontrole okresowe, próby i badania
link do rejestru
ICS
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


Data wycofania: 2018-09-10

PN-EN 12830:2002 - wersja polska
Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów
-Badania, charakterystyka działania, przydatność
link do rejestru
ICS
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury

67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych


PN-EN 12079-1:2006 - wersja angielska
Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia
-Część 1: Kontener morski
-Projektowanie, produkcja i znakowanie
link do rejestru
ICS
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


PN-EN 12079-2:2006 - wersja angielska
Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia
-Część 2: Zespoły do podnoszenia
-Projektowanie, produkcja i znakowanie
link do rejestru
ICS
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


PN-EN 13704:2004 - wersja polska
Chemiczne środki dezynfekcyjne
-Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
-Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
link do rejestru
ICS
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki


Data wycofania: 2018-09-06

PKN-CEN/TS 15293:2012 - wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych
-Paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych
-Wymagania i metody badań
link do rejestru
ICS
75.160.20 Paliwa płynne
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych


Data wycofania: 2018-09-04

PN-EN 12972:2015-04 - wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych
-Badanie, kontrola i znakowanie cystern ze zbiornikami metalowymi
link do rejestru
ICS
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


PN-EN 13765+A1:2015-06 - wersja angielska
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów
-Wymagania
link do rejestru
ICS
23.040.70 Przewody giętkie
SCH, Sektor Chemii
KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych


PN-EN 13765+A1:2015-06 - wersja polska
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów
-Wymagania
link do rejestru
ICS
23.040.70 Przewody giętkie
SCH, Sektor Chemii
KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych


PN-EN 10083-2:2008 - wersja polska
Stale do ulepszania cieplnego
-Część 2: Warunki techniczne dostawy stali niestopowych
link do rejestru
ICS
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 127, Surowców Hutniczych i Stali


PN-EN 10084:2009 - wersja polska
Stale do nawęglania
-Warunki techniczne dostawy
link do rejestru
ICS
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 127, Surowców Hutniczych i Stali


PN-EN 10087:2000 - wersja polska
Stal automatowa
-Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów i walcówki walcowanych na gorąco
link do rejestru
ICS
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 127, Surowców Hutniczych i Stali


PN-EN 10277-1:2009 - wersja polska
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej
-Warunki techniczne dostawy
-Część 1: Postanowienia ogólne
link do rejestru
ICS
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych


PN-EN 10277-2:2009 - wersja polska
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej
-Warunki techniczne dostawy
-Część 2: Stale konstrukcyjne ogólnego stosowania
link do rejestru
ICS
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.20 Stale wysokojakościowe
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych


PN-EN 10277-3:2009 - wersja polska
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej
-Warunki techniczne dostawy
-Część 3: Stale automatowe
link do rejestru
ICS
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych


PN-EN 10277-4:2009 - wersja polska
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej
-Warunki techniczne dostawy
-Część 4: Stale do nawęglania
link do rejestru
ICS
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.20 Stale wysokojakościowe
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych


PN-EN 10277-5:2009 - wersja polska
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej
-Warunki techniczne dostawy
-Część 5: Stale do ulepszania cieplnego
link do rejestru
ICS
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
77.140.20 Stale wysokojakościowe
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych


PN-EN 1090-2+A1:2012 - wersja polska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
-Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
link do rejestru
ICS
91.080.13 Konstrukcje stalowe
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych


Data wycofania: 2018-09-03

PN-B-23118:1997 - wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
-Otuliny z wełny mineralnej
link do rejestru
ICS
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie


PN-EN 13463-3:2006 - wersja polska
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
-Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej "d"
link do rejestru
ICS
13.230 Ochrona przed wybuchami
SCH, Sektor Chemii
KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego


PN-EN 13821:2004 - wersja polska
Przestrzenie zagrożone wybuchem
-Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem
-Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych
link do rejestru
ICS
13.230 Ochrona przed wybuchami
SCH, Sektor Chemii
KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego


Data wycofania: 2018-08-31

PN-EN 13317+A1:2007 - wersja angielska
Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych
-Wyposażenie eksploatacyjne cystern
-Zespół pokrywy włazu
link do rejestru
ICS
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
KT 138, Kolejnictwa


PN-EN 1279-6:2004 - wersja polska
Szkło w budownictwie
-Szyby zespolone izolacyjne
-Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe
link do rejestru
ICS
81.040.20 Szkło budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 198, Szkła


Data wycofania: 2018-08-30

PN-EN 10083-1:2008 - wersja polska
Stale do ulepszania cieplnego
-Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
link do rejestru
ICS
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 127, Surowców Hutniczych i Stali


PN-EN 10083-3:2008 - wersja polska
Stale do ulepszania cieplnego
-Część 3: Warunki techniczne dostawy stali stopowych
link do rejestru
ICS
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
SHT, Sektor Hutnictwa
KT 127, Surowców Hutniczych i Stali


PN-EN 1279-1:2006 - wersja polska
Szkło w budownictwie
-Szyby zespolone izolacyjne
-Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu
link do rejestru
ICS
81.040.20 Szkło budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 198, Szkła


PN-EN 1279-2:2004 - wersja polska
Szkło w budownictwie
-Szyby zespolone izolacyjne
-Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci
link do rejestru
ICS
81.040.20 Szkło budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 198, Szkła


PN-EN 1279-3:2004 - wersja polska
Szkło w budownictwie
-Szyby zespolone izolacyjne
-Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu
link do rejestru
ICS
81.040.20 Szkło budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 198, Szkła


PN-EN 1279-4:2004 - wersja polska
Szkło w budownictwie
-Szyby zespolone izolacyjne
-Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży
link do rejestru
ICS
81.040.20 Szkło budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 198, Szkła


PN-EN 1279-5+A2:2011 - wersja polska
Szkło w budownictwie
-Izolacyjne szyby zespolone
-Część 5: Ocena zgodności
link do rejestru
ICS
81.040.20 Szkło budowlane
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 198, Szkła


Data wycofania: 2018-08-28

PN-EN 12809:2002/A1:2006 - wersja polska
Kotły grzewcze na paliwa stałe
-Nominalna moc cieplna do 50 kW
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
91.140.10 Centralne ogrzewanie
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


PN-EN 12809:2002 - wersja polska
Kotły grzewcze na paliwa stałe
-Nominalna moc cieplna do 50 kW
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
91.140.10 Centralne ogrzewanie
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


PN-EN 12815:2004/A1:2006 - wersja polska
Kuchnie na paliwa stałe
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


PN-EN 12815:2004 - wersja polska
Kuchnie na paliwa stałe
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


PN-EN 13229:2002/A1:2005 - wersja polska
Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


PN-EN 13229:2002/A2:2006 - wersja polska
Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


PN-EN 13229:2002 - wersja polska
Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


PN-EN 13240:2008 - wersja polska
Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe
-Wymagania i badania
link do rejestru
ICS
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa


Data wycofania: 2018-08-22

PN-EN 13684+A3:2010 - wersja angielska
Maszyny ogrodnicze
-Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego
-Bezpieczeństwo
link do rejestru
ICS
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych


PN-EN 12697-12:2008 - wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe
-Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco
-Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 12697-24:2012 - wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe
-Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco
-Część 24: Odporność na zmęczenie
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 12697-26:2012 - wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe
-Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco
-Część 26: Sztywność
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


PN-EN 13285:2010 - wersja angielska
Mieszanki niezwiązane
-Specyfikacja
link do rejestru
ICS
93.080.20 Materiały do budowy dróg
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg


Data wycofania: 2018-08-10

PN-EN 12665:2011 - wersja angielska
Światło i oświetlenie
-Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
link do rejestru
ICS
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
SEL, Sektor Elektryki
KT 4, Techniki Świetlnej


PN-EN 1092-1+A1:2013-07 - wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia
-Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN
-Część 1: Kołnierze stalowe
link do rejestru
ICS
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych


PN-EN 1252-2:2002 - wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne
-Materiały
-Część 2: Wymagania dotyczące ciągłości (wiązkości) w temperaturach od -80 stopni C do -20 stopni C
link do rejestru
ICS
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów


Data wycofania: 2018-08-08

PN-EN 1060-3+A2:2010 - wersja polska
Nieinwazyjne sfigmomanometry
-Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi
link do rejestru
ICS
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych


PN-EN 13649:2005 - wersja polska
Emisja ze źródeł stacjonarnych
-Oznaczanie stężenia masowego indywidualnych gazowych związków organicznych
-Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem
link do rejestru
ICS
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
KT 280, Jakości Powietrza


Data wycofania: 2018-08-06

PN-EN 13589:2011 - wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe
-Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem
link do rejestru
ICS
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych


PN-EN 1277:2005 - wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
-Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią
-Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym
link do rejestru
ICS
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
SCH, Sektor Chemii
KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych


Data wycofania: 2018-08-01

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska
Badania geotechniczne
-Badania laboratoryjne gruntów
-Część 12: Oznaczanie granic Atterberga
link do rejestru
ICS
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
KT 254, Geotechniki


PN-A-86946:1997/Az1:2000 - wersja polska
Substancje aromatyczne i aromaty spożywcze
-Terminologia, klasyfikacja i metody badań
link do rejestru
ICS
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
67.220.20 Dodatki do żywności
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86946:1997 - wersja polska
Substancje aromatyczne i aromaty spożywcze
-Terminologia, klasyfikacja i metody badań
link do rejestru
ICS
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
67.220.20 Dodatki do żywności
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-C-89260:1997 - wersja polska
Wyroby z tworzyw sztucznych
-Węże ze zmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-P) dla motoryzacji
link do rejestru
ICS
23.040.70 Przewody giętkie
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-E-93204:1997 - wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego
-Gniazda wtyczkowe i wtyczki ze stykami prostokątnymi w układzie liniowym na napięcie znamionowe 440 V i prąd znamionowy 25 A
link do rejestru
ICS
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
SEL, Sektor Elektryki
KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego


PN-C-87020:1997 - wersja polska
Nawozy sztuczne
-Superfosfat potrójny granulowany 46 procent P2O5
link do rejestru
ICS
65.080 Nawozy sztuczne
SCH, Sektor Chemii
KT 156, Nawozów


PN-A-86033:2002 - wersja polska
Mleko i przetwory mleczne
-Mleko
-Wykrywanie antybiotyków i sulfonamidów (Metoda odwoławcza)
link do rejestru
ICS
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych


PN-A-86956:1997/Az1:2002 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Cząber
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86956:1997 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Cząber
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86957:1997 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Kolendra
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86959:1997/Az1:2002 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Bazylia
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86959:1997 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Bazylia
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86960:1997 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Czarnuszka
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86965:1997/Az1:2002 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Pieprz czarny
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-A-86965:1997 - wersja polska
Przyprawy ziołowe
-Pieprz czarny
link do rejestru
ICS
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich


PN-C-89258-5:1997 - wersja polska
Tworzywa sztuczne
-Folie opakowaniowe
-Folia do pakowania mleka i płynnych produktów mlecznych
link do rejestru
ICS
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
83.140.10 Folie i arkusze
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-C-86064:1997/Az1:2001 - wersja polska
Górnicze zapalniki elektryczne
-Pakowanie, przechowywanie i transport
link do rejestru
ICS
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
SCH, Sektor Chemii
KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych


PN-C-86064:1997 - wersja polska
Górnicze zapalniki elektryczne
-Pakowanie, przechowywanie i transport
link do rejestru
ICS
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
SCH, Sektor Chemii
KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych


PN-D-95000:2002/Az1:2005 - wersja polska
Surowiec drzewny
-Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
link do rejestru
ICS
79.040 Drewno, kłody, tarcica
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 181, Gospodarki Leśnej


PN-D-95000:2002 - wersja polska
Surowiec drzewny
-Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
link do rejestru
ICS
79.040 Drewno, kłody, tarcica
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 181, Gospodarki Leśnej


PN-C-89261:1997 - wersja polska
Wyroby z tworzyw sztucznych
-Uszczelki magnetyczne z płaszczem ze zmiękczonego poli(chlorku winylu) do chłodziarek
link do rejestru
ICS
83.140.50 Uszczelnienia
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-C-89264-1:1997 - wersja polska
Tworzywa sztuczne
-Folie z celulozy regenerowanej
-Metody badań
link do rejestru
ICS
83.140.10 Folie i arkusze
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-C-89264-2:1997 - wersja polska
Tworzywa sztuczne
-Folie z celulozy regenerowanej
-Folia nie lakierowana
link do rejestru
ICS
83.140.10 Folie i arkusze
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-C-89264-3:1997 - wersja polska
Tworzywa sztuczne
-Folie z celulozy regenerowanej
-Folia lakierowana
link do rejestru
ICS
83.140.10 Folie i arkusze
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-C-89273:1997 - wersja polska
Materiały rejestracyjne
-Folia kryminalistyczna
link do rejestru
ICS
83.140.10 Folie i arkusze
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-C-89274:1997 - wersja polska
Tworzywa sztuczne
-Pasty uszczelkowe z poli(chlorku winylu) do zamknięć metalowych
link do rejestru
ICS
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


PN-C-89275:1997 - wersja polska
Tworzywa sztuczne porowate
-Elastyczne kształtki poliuretanowe
link do rejestru
ICS
83.100 Materiały porowate
SCH, Sektor Chemii
KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych


Data wycofania: 2018-07-12

PN-A-75113:1997 - wersja polska
Preparaty pektynowe
-Metody badań
link do rejestru
ICS
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-75958:2002 - wersja polska
Produkty warzywne i owocowo-warzywne
-Soki
link do rejestru
ICS
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-75961:2002 - wersja polska
Produkty warzywne i owocowo-warzywne
-Nektary
link do rejestru
ICS
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-75980:1997 - wersja polska
Produkty mięsno-warzywne i warzywne
-Zupy zagęszczone
link do rejestru
ICS
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77603:2007 - wersja polska
Przetwory warzywne
-Warzywa suszone
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77608:1997 - wersja polska
Produkty owocowe
-Jabłka, gruszki, wiśnie suszone
link do rejestru
ICS
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77701:1997 - wersja polska
Produkty warzywne
-Ogórki kwaszone i przeciery z ogórków kwaszonych
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77750:1997 - wersja polska
Produkty warzywne i warzywno-grzybowe
-Sałatki
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77801:1997 - wersja polska
Produkty warzywne
-Ogórki konserwowe i korniszony
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77802:2007 - wersja polska
Przetwory warzywne
-Fasolka konserwowa
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77803:2007 - wersja polska
Przetwory warzywne
-Groszek konserwowy
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77805:1997 - wersja polska
Produkty warzywne
-Zagęszczony sok z buraków ćwikłowych
link do rejestru
ICS
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77806:1997 - wersja polska
Produkty warzywne, owocowe i warzywno-owocowe
-Warzywa i owoce marynowane
link do rejestru
ICS
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77807:1997/Az1:2004 - wersja polska
Produkty warzywne
-Warzywa konserwowe
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


PN-A-77807:1997 - wersja polska
Produkty warzywne
-Warzywa konserwowe
link do rejestru
ICS
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych


O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Kontakt- oferta
wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu