Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Zapisz się do newslettera


email
po wpisaniu prawidłowego adresu email, system wyśle wiadomość z potwierdzeniem subskrypcji.

Proponowane kategorie prawa

Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 47
o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Dz.U. 2016 poz. 1206
o bezpieczeństwie morskim Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Dz.U. 2017 poz. 993
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Dz.U. 2017 poz. 820
o izbach morskich. Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
o konwencji o bombardowaniu Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212
o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162
o obszarach morskich RP i administracji morskie Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131
o ochronie kabli podmorskich Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269
o ochronie żeglugi i portów morskich Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055
o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213
o polskiej strefie rybołówstwa morskiego Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163
o portach i przystaniach morskich Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44
o portowych urządzeniach do odbioru odpadów Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361
o postępowaniu ze statkami handlowemi Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210
o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211
o rybołówstwie morskim Dz.U. 2015 poz. 222
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2017 poz. 32
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 2017 poz. 785
Program ochrony brzegów morskich Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2017 poz. 1448
o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. 2017 poz. 1089
o doradztwie podatkowym. Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475
o kontroli skarbowej Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442
o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 poz. 1947
o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635
o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31
o podatku akcyzowym Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959
o podatku od niektórych instytucji finansowych Dz.U. 2016 poz. 68
o podatku od spadków i darowizn. Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207
o podatku od towarów i usług VAT Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
o podatku od wydobycia niektórych kopalin Dz.U. 2012 poz. 362
o podatku tonażowym Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353
o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Dz.U. 2017 poz. 648
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702
o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2017 poz. 1537
Ordynacja podatkowa TJ Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
Prawo celne Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Dz.U. 2016 poz. 1444
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634
o Agencji Rynku Rolnego Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249
o funduszach promocji rolno-spożywczych Dz.U. 2009 nr 97 poz. 799
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
o grupach producentów rolnych i ich związkach Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Dz.U. 2017 poz. 623
o krajowym systemie ewidencji producentów Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76
o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592
o nasiennictwie Dz.U. 2012 poz. 1512
o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033
o ochronie roślin Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94
o ochronie zdrowia zwierząt Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921
o organizacji rynków owoców i warzyw Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Dz.U. 2004 nr 93 poz. 897
o paszach Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz.U. 2015 poz. 308
o podatku rolnym Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268
o produktach biobójczych Dz.U. 2015 poz. 1926
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Dz.U. 2017 poz. 67
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2004 nr 93 poz. 898
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71
o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 455
o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2015 poz. 349
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych Dz.U. 2017 poz. 706
o zwrocie podatku akcyzowego Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083
o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535
o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411
o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 2217
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485
o publicznej służbie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
o refundacji leków Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne Dz.U. 2017 poz. 1473
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 1774
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty Dz.U. 2017 poz. 599
o wychowaniu w trzeźwości Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039
o zawodzie fizjoterapeuty Dz.U. 2015 poz. 1994
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 844
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu