Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Zapisz się do newslettera


email
po wpisaniu prawidłowego adresu email, system wyśle wiadomość z potwierdzeniem subskrypcji.

Proponowane kategorie prawa

Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
Dz.U. 2015 poz. 1569
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 47
o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Dz.U. 2016 poz. 1206
o bezpieczeństwie morskim Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Dz.U. 2017 poz. 993
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Dz.U. 2017 poz. 820
o izbach morskich. Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
o konwencji o bombardowaniu Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212
o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162
o obszarach morskich RP i administracji morskie Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131
o ochronie kabli podmorskich Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269
o ochronie żeglugi i portów morskich Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055
o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213
o polskiej strefie rybołówstwa morskiego Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163
o portach i przystaniach morskich Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44
o portowych urządzeniach do odbioru odpadów Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361
o postępowaniu ze statkami handlowemi Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210
o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211
o rybołówstwie morskim Dz.U. 2015 poz. 222
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2017 poz. 32
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 2017 poz. 785
Program ochrony brzegów morskich Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2017 poz. 1448
o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. 2017 poz. 1089
o doradztwie podatkowym. Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475
o kontroli skarbowej Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442
o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 poz. 1947
o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635
o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31
o podatku akcyzowym Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959
o podatku od niektórych instytucji finansowych Dz.U. 2016 poz. 68
o podatku od spadków i darowizn. Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207
o podatku od towarów i usług VAT Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
o podatku od wydobycia niektórych kopalin Dz.U. 2012 poz. 362
o podatku tonażowym Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353
o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Dz.U. 2017 poz. 648
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702
o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2017 poz. 1537
Ordynacja podatkowa TJ Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
Prawo celne Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Dz.U. 2016 poz. 1444
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634
o Agencji Rynku Rolnego Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249
o funduszach promocji rolno-spożywczych Dz.U. 2009 nr 97 poz. 799
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
o grupach producentów rolnych i ich związkach Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Dz.U. 2017 poz. 623
o krajowym systemie ewidencji producentów Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76
o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592
o nasiennictwie Dz.U. 2012 poz. 1512
o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033
o ochronie roślin Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94
o ochronie zdrowia zwierząt Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921
o organizacji rynków owoców i warzyw Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Dz.U. 2004 nr 93 poz. 897
o paszach Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz.U. 2015 poz. 308
o podatku rolnym Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268
o produktach biobójczych Dz.U. 2015 poz. 1926
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Dz.U. 2017 poz. 67
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2004 nr 93 poz. 898
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71
o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 455
o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2015 poz. 349
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych Dz.U. 2017 poz. 706
o zwrocie podatku akcyzowego Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083
o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535
o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411
o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 2217
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485
o publicznej służbie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
o refundacji leków Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne Dz.U. 2017 poz. 1473
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 1774
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty Dz.U. 2017 poz. 599
o wychowaniu w trzeźwości Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039
o zawodzie fizjoterapeuty Dz.U. 2015 poz. 1994
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 844
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 52.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 59.90

Cena: 49.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu