zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw


1) art. 1 pkt 15 w zakresie:
a) art. 27a wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1,
b) art. 27b i art. 27c wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie,
o którym mowa w art. 18 pkt 2,
c) art. 27d wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych
i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18
pkt 3,
d) art. 27e wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych
i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18
pkt 4,
e) art. 27f wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności
budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 5,
f) art. 27g ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności
budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 6;
2) art. 2 wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej
ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1;
3) art. 4 wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu
kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków,
określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 7;
4) art. 10 wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020 r.;
5) art.
Więcej... oczekujący na wejście w życie (spr: 2020-12-02 14:25:02) Dz.U. 2020 poz. 2127
4
WDU20200002127
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu