zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19


1) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;
2) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.;
3) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.;
4) art. 17 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 września 2020 r.;
5) art. 14 i art. 17 pkt 14 wchodzą w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;
6) art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
7) art. 1 pkt 1 oraz art. 13 pkt 1, 3-5 i 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Więcej... obowiązujący (spr: 2020-10-10 14:25:03) Dz.U. 2020 poz. 1747
16
WDU20200001747
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu