zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych


1) art. 124 pkt 4 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 2) art. 49 ust. 5 i 6 wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.; 3) art. 77 ust. 3 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 4) art. 23 ust. 5 i 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. obowiązujący (spr: 2019-05-24 01:05:04) Dz.U. 2018 poz. 2215
10
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu