Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


art. 1 pkt 17 w zakresie art. 80x wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7, w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
obowiązujący (spr: 2018-08-15 00:11:03) Dz.U. 2018 poz. 7910

_

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 32.90

Cena: 37.00

Cena: 37.00

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 37.00

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu