zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym


obowiązujący (spr: 2019-01-16 02:10:16) Dz.U. 2018 poz. 510
Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

1
WMP20180000319

Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania

na dzie? 2019-01-16 01:46:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000633

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

na dzie? 2019-01-16 01:11:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000634

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. nr 127.2.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

na dzie? 2019-01-16 01:11:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000664

Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania

na dzie? 2019-01-16 01:06:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000674

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-01-16 01:05:55
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000831

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.3.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

na dzie? 2019-01-16 00:52:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000832

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.4.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

na dzie? 2019-01-16 00:52:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001042

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2018 r. nr 1131.14.2018 o powierzeniu kierowania Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-01-16 00:26:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Box

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu