Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


podstawa: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego


§ 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2016 r. objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2017 r. poz. 121) Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:00:15) Dz.U. 2016 poz. 33839

_

Książki

bezdroza

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 42.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 26.90

Cena: 44.90

Cena: 49.90

Cena: 26.90

Cena: 52.90

Cena: 34.90

Cena: 26.90

Cena: 49.90

Cena: 20.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu