Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


podstawa: Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach


Objęte tekstem jednolitym z dniem 18 listopada 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1328) Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach
akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-02-25 02:01:13) Dz.U. 2012 poz. 17828

_

Książki

helion

Cena: 54.90

Cena: 17.90

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 69.00

Cena: 44.90

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 67.00

Cena: 99.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu