zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.


Z dniem 1 maja 2004 r. traci moc art. 10: 1) ust. 2 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 2, 2) ust. 3 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 4. akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:46:09) Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178
65
WDU20021411178
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

oczekujący na wejście w życie
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowiązujący
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

akt objęty tekstem jednolitym
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

obowiązujący
2009-05-15
2009-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

akt posiada tekst jednolity
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

obowiązujący
2004-10-16
2004-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej

obowiązujący
2004-09-04
2004-09-04
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2017-08-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2008-03-28
2007-12-21
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

uchylony
2007-10-15
2007-10-15
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2007-03-28
2006-12-29
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2006-04-26
2006-04-26
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

uznany za uchylony
2005-03-18
2005-03-18
---- -- --
2009-03-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

uznany za uchylony
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
2005-02-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-07-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-04-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-10-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-07-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

uznany za uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-04-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.

uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2004-10-16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

uznany za uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2005-02-22

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

oczekujący na wejście w życie
2021-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowiązujący
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

akt objęty tekstem jednolitym
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2017-08-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

obowiązujący
2009-05-15
2009-05-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2008-03-28
2007-12-21
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

uchylony
2007-10-15
2007-10-15
---- -- --
2010-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2007-10-03
2007-10-03
---- -- --
2009-05-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

akt posiada tekst jednolity
2007-07-24
2007-07-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2007-03-28
2006-12-29
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2006-04-26
2006-04-26
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

uznany za uchylony
2005-03-18
2005-03-18
---- -- --
2009-03-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

obowiązujący
2004-10-16
2004-10-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej

obowiązujący
2004-09-04
2004-09-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

uznany za uchylony
2004-07-29
2004-07-29
---- -- --
2005-02-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-07-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

uznany za uchylony
2004-07-01
2004-07-01
---- -- --
2007-04-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

uznany za uchylony
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-10-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-07-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

uznany za uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-04-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2007-10-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.

uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2004-10-16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

uznany za uchylony
2002-10-01
2002-10-01
---- -- --
2005-02-22

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu