zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


Dz.U. 2019 poz. 107

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych


Dz.U. 2019 poz. 106

Ogloszony: 2019-01-17

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych


Dz.U. 2019 poz. 105

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

podstawa: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku


Dz.U. 2019 poz. 104

Ogloszony: 2019-01-17

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjętych w Londynie dnia 25 listopada 2016 r.

podstawa: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.


Dz.U. 2019 poz. 103

Ogloszony: 2019-01-17

Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r., przyjęte w Londynie dnia 25 listopada 2016 r.

Akty zmienioneKategoria
Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.


Dz.U. 2019 poz. 102

Ogloszony: 2019-01-17

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce


Dz.U. 2019 poz. 101

Ogloszony: 2019-01-17

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny


Dz.U. 2019 poz. 100

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów


Dz.U. 2019 poz. 99

Ogloszony: 2019-01-17

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny


Dz.U. 2019 poz. 98

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów


Dz.U. 2019 poz. 97

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej


Dz.U. 2019 poz. 96

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień


Dz.U. 2019 poz. 95

Ogloszony: 2019-01-17

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych


Dz.U. 2019 poz. 94

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków


Dz.U. 2019 poz. 93

Ogloszony: 2019-01-17

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania dodatkowej zdolności połowowej

podstawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim


Dz.U. 2019 poz. 92

Ogloszony: 2019-01-16

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.


Dz.U. 2019 poz. 91

Ogloszony: 2019-01-16

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 90

Ogloszony: 2019-01-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń


Dz.U. 2019 poz. 89

Ogloszony: 2019-01-16

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

podstawa: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2019 poz. 88

Ogloszony: 2019-01-16

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"


Dz.U. 2019 poz. 87

Ogloszony: 2019-01-16

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.


Dz.U. 2019 poz. 86

Ogloszony: 2019-01-16

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Dz.U. 2019 poz. 85

Ogloszony: 2019-01-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 84

Ogloszony: 2019-01-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa


Dz.U. 2019 poz. 83

Ogloszony: 2019-01-16

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 82

Ogloszony: 2019-01-15

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2019 poz. 81

Ogloszony: 2019-01-15

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.


Dz.U. 2019 poz. 80

Ogloszony: 2019-01-15

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


Dz.U. 2019 poz. 79

Ogloszony: 2019-01-15

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju"

podstawa: Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.


Dz.U. 2019 poz. 78

Ogloszony: 2019-01-15

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyróżnień w Służbie Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2019 poz. 77

Ogloszony: 2019-01-15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


Dz.U. 2019 poz. 76

Ogloszony: 2019-01-15

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. sygn. akt SK 6/16

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.


Dz.U. 2019 poz. 75

Ogloszony: 2019-01-15

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Dz.U. 2019 poz. 74

Ogloszony: 2019-01-15

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień


Dz.U. 2019 poz. 73

Ogloszony: 2019-01-15

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Dz.U. 2019 poz. 72

Ogloszony: 2019-01-15

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy


Dz.U. 2019 poz. 71

Ogloszony: 2019-01-15

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów"

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Dz.U. 2019 poz. 70

Ogloszony: 2019-01-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich


Dz.U. 2019 poz. 69

Ogloszony: 2019-01-14

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Dz.U. 2019 poz. 68

Ogloszony: 2019-01-14

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu


Dz.U. 2019 poz. 67

Ogloszony: 2019-01-14

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów


Dz.U. 2019 poz. 66

Ogloszony: 2019-01-14

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 28 grudnia 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

podstawa: Porozumienie z dnia 28 grudnia 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.


Dz.U. 2019 poz. 65

Ogloszony: 2019-01-14

Porozumienie z dnia 28 grudnia 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.Dz.U. 2019 poz. 64

Ogloszony: 2019-01-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

podstawa: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Dz.U. 2019 poz. 63

Ogloszony: 2019-01-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników


Dz.U. 2019 poz. 62

Ogloszony: 2019-01-14

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów


Dz.U. 2019 poz. 61

Ogloszony: 2019-01-14

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych


Dz.U. 2019 poz. 60

Ogloszony: 2019-01-11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 59

Ogloszony: 2019-01-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Dz.U. 2019 poz. 58

Ogloszony: 2019-01-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 57

Ogloszony: 2019-01-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków


Dz.U. 2019 poz. 56

Ogloszony: 2019-01-11

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego


Dz.U. 2019 poz. 55

Ogloszony: 2019-01-11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r.o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych


Dz.U. 2019 poz. 54

Ogloszony: 2019-01-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2019 poz. 53

Ogloszony: 2019-01-11

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 52

Ogloszony: 2019-01-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Dz.U. 2019 poz. 51

Ogloszony: 2019-01-11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej


Dz.U. 2019 poz. 50

Ogloszony: 2019-01-10

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii


Dz.U. 2019 poz. 49

Ogloszony: 2019-01-10

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.Dz.U. 2019 poz. 48

Ogloszony: 2019-01-10

Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisany w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.Dz.U. 2019 poz. 47

Ogloszony: 2019-01-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych


Dz.U. 2019 poz. 46

Ogloszony: 2019-01-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów


Dz.U. 2019 poz. 45

Ogloszony: 2019-01-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.


Dz.U. 2019 poz. 44

Ogloszony: 2019-01-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.


Dz.U. 2019 poz. 43

Ogloszony: 2019-01-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Dz.U. 2019 poz. 42

Ogloszony: 2019-01-10

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy


Dz.U. 2019 poz. 41

Ogloszony: 2019-01-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


Dz.U. 2019 poz. 40

Ogloszony: 2019-01-09

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podw&oacut

podstawa: Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.


Dz.U. 2019 poz. 39

Ogloszony: 2019-01-09

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 38

Ogloszony: 2019-01-09

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Baptystycznej Akcji Charytatywnej

podstawa: Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.


Dz.U. 2019 poz. 37

Ogloszony: 2019-01-08

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Dz.U. 2019 poz. 36

Ogloszony: 2019-01-08

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Dz.U. 2019 poz. 35

Ogloszony: 2019-01-08

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie


Dz.U. 2019 poz. 34

Ogloszony: 2019-01-08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Dz.U. 2019 poz. 33

Ogloszony: 2019-01-08

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego


Dz.U. 2019 poz. 32

Ogloszony: 2019-01-08

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

podstawa: Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa


Dz.U. 2019 poz. 31

Ogloszony: 2019-01-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym


Dz.U. 2019 poz. 30

Ogloszony: 2019-01-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego


Dz.U. 2019 poz. 29

Ogloszony: 2019-01-07

Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Dz.U. 2019 poz. 28

Ogloszony: 2019-01-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych

podstawa: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy


Dz.U. 2019 poz. 27

Ogloszony: 2019-01-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym

podstawa: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych


Dz.U. 2019 poz. 26

Ogloszony: 2019-01-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

podstawa: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych


Dz.U. 2019 poz. 25

Ogloszony: 2019-01-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o orderach i odznaczeniach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.


Dz.U. 2019 poz. 24

Ogloszony: 2019-01-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt


Dz.U. 2019 poz. 23

Ogloszony: 2019-01-04

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego


Dz.U. 2019 poz. 22

Ogloszony: 2019-01-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych


Dz.U. 2019 poz. 21

Ogloszony: 2019-01-04

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

podstawa: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Dz.U. 2019 poz. 20

Ogloszony: 2019-01-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych

podstawa: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


Dz.U. 2019 poz. 19

Ogloszony: 2019-01-04

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych

podstawa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości


Dz.U. 2019 poz. 18

Ogloszony: 2019-01-04

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu


Dz.U. 2019 poz. 17

Ogloszony: 2019-01-04

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury


Dz.U. 2019 poz. 16

Ogloszony: 2019-01-04

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli mas pojazdów lub zespołów pojazdów

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 15

Ogloszony: 2019-01-04

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej


Dz.U. 2019 poz. 14

Ogloszony: 2019-01-04

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.


Dz.U. 2019 poz. 13

Ogloszony: 2019-01-03

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.


Dz.U. 2019 poz. 12

Ogloszony: 2019-01-03

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców


Dz.U. 2019 poz. 11

Ogloszony: 2019-01-03

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Dz.U. 2019 poz. 10

Ogloszony: 2019-01-03

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 27/14Dz.U. 2019 poz. 9

Ogloszony: 2019-01-03

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów


Dz.U. 2019 poz. 8

Ogloszony: 2019-01-03

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000048

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000047

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000046

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.

0000-00-00 WMP20190000045

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku, podpisaną w Warszawie dnia 6 listopada 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000044

Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku, podpisana w Warszawie dnia 6 listopada 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000043

-

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

0000-00-00 WMP20190000042

Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona

0000-00-00 WMP20190000041

-o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

0000-00-00 WMP20190000040

-Prawo o prokuraturze

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 stycznia 2019 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

0000-00-00 WMP20190000039

-

Komunikat nr 01/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20190000038

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych, podpisanym w Warszawie dnia 31 października 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000037

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 31 października 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000036

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. nr 1130.51.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0000-00-00 WMP20190000035

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin

0000-00-00 WMP20190000034

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 112.82.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

0000-00-00 WMP20190000033

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. nr 112.79.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

0000-00-00 WMP20190000032

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.74.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

0000-00-00 WMP20190000031

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2018 roku, podpisaną w Kijowie dnia 9 listopada 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000030

Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2018 roku, podpisana w Kijowie dnia 9 listopada 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000029

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2018 r. nr 112.80.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała

0000-00-00 WMP20190000028

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.73.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała

0000-00-00 WMP20190000027

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2018 r. nr 112.68.2018 w sprawie mianowania na stopień admirała floty

0000-00-00 WMP20190000026

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 112.67.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

0000-00-00 WMP20190000025

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000024

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000023

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 32/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego

0000-00-00 WMP20190000022

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20190000021

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000020

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000019

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000018

-Prawo własności przemysłowej.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

0000-00-00 WMP20190000017

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000016

-o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000015

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20190000014

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 1130.55.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0000-00-00 WMP20190000013

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2018 r. nr 1130.54.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0000-00-00 WMP20190000012

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2018 r. nr 1130.53.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0000-00-00 WMP20190000011

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2018 r. nr 1130.52.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

0000-00-00 WMP20190000010

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023

0000-00-00 WMP20190000009

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023

0000-00-00 WMP20190000008

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej

0000-00-00 WMP20190000007

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia

0000-00-00 WMP20190000006

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. ustanawiająca rok 2019 Rokiem Matematyki

0000-00-00 WMP20190000005

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000004

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 31/2018 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Stefan Batory

0000-00-00 WMP20190000003

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

0000-00-00 WMP20190000002

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego

0000-00-00 WMP20190000001

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego

0000-00-00 WMP20180001291

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt

0000-00-00 WMP20180001290

2019-01-18
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

2019-01-18
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

2019-01-22
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

2019-01-23
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

2019-01-23
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

2019-01-24
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

2019-01-25
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Ustawa Kodeks postępowania karnego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

2019-01-25
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

2019-01-25
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

2019-01-25
Dz.U. 2016 poz. 542

Ustawa o systemach oceny zgodności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

2019-01-29
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

2019-01-29
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Ustawa Ochrona ppoż

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

2019-01-30
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

2019-01-31
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2019-01-31
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa

2019-02-01
Dz.U. 2015 poz. 222

Ustawa o rybołówstwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania dodatkowej zdolności połowowej

2019-02-01
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

2019-02-01
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535

Ustawa o podatku od towarów i usług VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

2019-02-01
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76

Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

2019-02-16
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

2019-03-01
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Mon, 19 Nov 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

jestes na indexie


O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu