zaloguj facebukiem
Szukaj


Dz.U. 2019 poz. 1970

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1969

Ogloszony: 2019-10-15

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej


Dz.U. 2019 poz. 1968

Ogloszony: 2019-10-15

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach


Dz.U. 2019 poz. 1967

Ogloszony: 2019-10-15

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwieDz.U. 2019 poz. 1966

Ogloszony: 2019-10-15

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej


Dz.U. 2019 poz. 1965

Ogloszony: 2019-10-15

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.


Dz.U. 2019 poz. 1964

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1963

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1962

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1961

Ogloszony: 2019-10-15

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 października 2019 r. o sprostowaniu błędów

podstawa: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.
Akty zmienioneKategoria
Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r.


Dz.U. 2019 poz. 1960

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.


Dz.U. 2019 poz. 1959

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1958

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1957

Ogloszony: 2019-10-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1956

Ogloszony: 2019-10-15

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 1955

Ogloszony: 2019-10-15

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 1954

Ogloszony: 2019-10-14

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy


Dz.U. 2019 poz. 1953

Ogloszony: 2019-10-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego


Dz.U. 2019 poz. 1952

Ogloszony: 2019-10-14

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.


Dz.U. 2019 poz. 1951

Ogloszony: 2019-10-14

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


Dz.U. 2019 poz. 1950

Ogloszony: 2019-10-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.


Dz.U. 2019 poz. 1949

Ogloszony: 2019-10-14

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową


Dz.U. 2019 poz. 1948

Ogloszony: 2019-10-14

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Dz.U. 2019 poz. 1947

Ogloszony: 2019-10-14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń


Dz.U. 2019 poz. 1946

Ogloszony: 2019-10-14

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom


Dz.U. 2019 poz. 1945

Ogloszony: 2019-10-14

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 1944

Ogloszony: 2019-10-14

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych

podstawa: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych


Dz.U. 2019 poz. 1943

Ogloszony: 2019-10-11

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Dz.U. 2019 poz. 1942

Ogloszony: 2019-10-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej


Dz.U. 2019 poz. 1941

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 1940

Ogloszony: 2019-10-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2019 poz. 1939

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw

podstawa: Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2017 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw


Dz.U. 2019 poz. 1938

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych


Dz.U. 2019 poz. 1937

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych


Dz.U. 2019 poz. 1936

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych


Dz.U. 2019 poz. 1935

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt


Dz.U. 2019 poz. 1934

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Dz.U. 2019 poz. 1933

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów


Dz.U. 2019 poz. 1932

Ogloszony: 2019-10-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej

podstawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej


Dz.U. 2019 poz. 1931

Ogloszony: 2019-10-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu


Dz.U. 2019 poz. 1930

Ogloszony: 2019-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.

podstawa: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Dz.U. 2019 poz. 1929

Ogloszony: 2019-10-10

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.Dz.U. 2019 poz. 1928

Ogloszony: 2019-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

podstawa: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej


Dz.U. 2019 poz. 1927

Ogloszony: 2019-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych


Dz.U. 2019 poz. 1926

Ogloszony: 2019-10-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw


Dz.U. 2019 poz. 1925

Ogloszony: 2019-10-10

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia


Dz.U. 2019 poz. 1924

Ogloszony: 2019-10-10

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Dz.U. 2019 poz. 1923

Ogloszony: 2019-10-10

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych


Dz.U. 2019 poz. 1922

Ogloszony: 2019-10-10

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Dz.U. 2019 poz. 1921

Ogloszony: 2019-10-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym


Dz.U. 2019 poz. 1920

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej


Dz.U. 2019 poz. 1919

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

podstawa: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską


Dz.U. 2019 poz. 1918

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów


Dz.U. 2019 poz. 1917

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

podstawa: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Dz.U. 2019 poz. 1916

Ogloszony: 2019-10-09

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat


Dz.U. 2019 poz. 1915

Ogloszony: 2019-10-09

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2019 r. sygn. akt SK 31/16

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Dz.U. 2019 poz. 1914

Ogloszony: 2019-10-09

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

podstawa: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.


Dz.U. 2019 poz. 1913

Ogloszony: 2019-10-09

Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona), sporządzona w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.Dz.U. 2019 poz. 1912

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

podstawa: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym


Dz.U. 2019 poz. 1911

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

podstawa: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz


Dz.U. 2019 poz. 1910

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Dz.U. 2019 poz. 1909

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych


Dz.U. 2019 poz. 1908

Ogloszony: 2019-10-09

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim

podstawa: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m


Dz.U. 2019 poz. 1907

Ogloszony: 2019-10-08

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019


Dz.U. 2019 poz. 1906

Ogloszony: 2019-10-08

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.


Dz.U. 2019 poz. 1905

Ogloszony: 2019-10-08

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 1904

Ogloszony: 2019-10-08

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

podstawa: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi


Dz.U. 2019 poz. 1903

Ogloszony: 2019-10-08

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego


Dz.U. 2019 poz. 1902

Ogloszony: 2019-10-08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej


Dz.U. 2019 poz. 1901

Ogloszony: 2019-10-08

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Dz.U. 2019 poz. 1900

Ogloszony: 2019-10-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


Dz.U. 2019 poz. 1899

Ogloszony: 2019-10-08

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

podstawa: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie


Dz.U. 2019 poz. 1898

Ogloszony: 2019-10-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym


Dz.U. 2019 poz. 1897

Ogloszony: 2019-10-07

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

podstawa: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny


Dz.U. 2019 poz. 1896

Ogloszony: 2019-10-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej


Dz.U. 2019 poz. 1895

Ogloszony: 2019-10-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


Dz.U. 2019 poz. 1894

Ogloszony: 2019-10-07

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości 2019-10-07

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości


Dz.U. 2019 poz. 1893

Ogloszony: 2019-10-04

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.


Dz.U. 2019 poz. 1892

Ogloszony: 2019-10-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego


Dz.U. 2019 poz. 1891

Ogloszony: 2019-10-04

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego


Dz.U. 2019 poz. 1890

Ogloszony: 2019-10-04

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin

podstawa: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin


Dz.U. 2019 poz. 1889

Ogloszony: 2019-10-04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu


Dz.U. 2019 poz. 1888

Ogloszony: 2019-10-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji

podstawa: Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


Dz.U. 2019 poz. 1887

Ogloszony: 2019-10-04

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Dz.U. 2019 poz. 1886

Ogloszony: 2019-10-04

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

podstawa: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem


Dz.U. 2019 poz. 1885

Ogloszony: 2019-10-04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami


Dz.U. 2019 poz. 1884

Ogloszony: 2019-10-03

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą


Dz.U. 2019 poz. 1883

Ogloszony: 2019-10-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych


Dz.U. 2019 poz. 1882

Ogloszony: 2019-10-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.


Dz.U. 2019 poz. 1881

Ogloszony: 2019-10-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń


Dz.U. 2019 poz. 1880

Ogloszony: 2019-10-03

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych


Dz.U. 2019 poz. 1879

Ogloszony: 2019-10-03

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu


Dz.U. 2019 poz. 1878

Ogloszony: 2019-10-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie


Dz.U. 2019 poz. 1877

Ogloszony: 2019-10-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego


Dz.U. 2019 poz. 1876

Ogloszony: 2019-10-03

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

podstawa: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych


Dz.U. 2019 poz. 1875

Ogloszony: 2019-10-03

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.


Dz.U. 2019 poz. 1874

Ogloszony: 2019-10-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej


Dz.U. 2019 poz. 1873

Ogloszony: 2019-10-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

podstawa: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów


Dz.U. 2019 poz. 1872

Ogloszony: 2019-10-02

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie


Dz.U. 2019 poz. 1871

Ogloszony: 2019-10-02

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

-

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

0000-00-00 WMP20190001010

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

0000-00-00 WMP20190001009

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190001008

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190001007

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190001006

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190001005

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190001004

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20190001003

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190001002

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190001001

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20190001000

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000999

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000998

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000997

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000996

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000995

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000994

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000993

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000992

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000991

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000990

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000989

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000988

-

Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20190000987

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000986

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. nr 115.7.2019 w sprawie nadania tytułu profesora

0000-00-00 WMP20190000985

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 lipca 2019 r. nr 115.8.2019 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

0000-00-00 WMP20190000984

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000983

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 292/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

0000-00-00 WMP20190000982

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 291/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

0000-00-00 WMP20190000981

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 262/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000980

-

Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej

0000-00-00 WMP20190000979

-o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

0000-00-00 WMP20190000978

-

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych

0000-00-00 WMP20190000977

-

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

0000-00-00 WMP20190000976

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022, podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000975

Program współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022, podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000974

-

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 października 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

0000-00-00 WMP20190000973

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.28.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000972

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 110.26.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000971

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. nr 110.27.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000970

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.29.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000969

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kornela Andrzeja Morawieckiego

0000-00-00 WMP20190000968

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 112.75.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

0000-00-00 WMP20190000967

-o Krajowej Administracji Skarbowej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. nr 112.73.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej

0000-00-00 WMP20190000966

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. nr 112.65.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

0000-00-00 WMP20190000965

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.57.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

0000-00-00 WMP20190000964

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.56.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

0000-00-00 WMP20190000963

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.55.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

0000-00-00 WMP20190000962

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.54.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

0000-00-00 WMP20190000961

2019-10-16
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego

2019-10-16
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2019 r.

2019-10-16
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r.

2019-10-17
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

2019-10-17
Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622

Ustawa Prawo celne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

2019-10-17
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

Ustawa Kodeks karny wykonawczy.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności

2019-10-17
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Ustawa Ochrona ppoż

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2019 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

2019-10-18
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych

2019-10-18
Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175

Ustawa o usługach płatniczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

2019-10-18
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

2019-10-18
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

2019-10-18
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

2019-10-19
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

2019-10-19
Dz.U. 2013 poz. 455

Ustawa o środkach ochrony roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin

2019-10-22
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

2019-10-23
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696

Ustawa o refundacji leków

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

2019-10-23
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

2019-10-23
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa Prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

2019-10-24
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789

Ustawa o transporcie kolejowym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

2019-10-26
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej

2019-10-26
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

2019-10-26
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Fri, 04 Oct 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
Wed, 25 Sep 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Wed, 25 Sep 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Thu, 19 Sep 2019 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu