Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Auditor nadzorowanych aktów prawnych System Zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Auditor jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.
System nadzoruje statusy nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika.
Posiadacz konta w serwisie otrzymuje email informację o zmianach i ma mozliwosc w dowolnym momencie modyfikacji listy aktów.
System generuje odpowiednie zestawienia i wydruki.

zobacz wersja prezentacyjną dla zestawu aktów - Srodowisko

Administracja

o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 akt posiada tekst jednolity 2002-01-01
o dowodach osobistych Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 akt posiada tekst jednolity 2015-03-01
o działach administracji rządowej. Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943 akt posiada tekst jednolity 1999-04-01
o ewidencji ludności Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 akt posiada tekst jednolity 2015-03-01
o ewidencji ludności Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85 uchylony 1975-01-01
o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492 akt posiada tekst jednolity 1997-01-01
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 akt posiada tekst jednolity 1967-01-01
o pracownikach urzędów państwowych. Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity 1983-01-01
o Służbie Celnej Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323 uchylony 2009-10-31
o służbie cywilnej Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 akt posiada tekst jednolity 2009-03-24
o statystyce publicznej Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 akt posiada tekst jednolity 1995-11-01
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 akt posiada tekst jednolity 2001-01-01
o zmianie imienia i nazwisk Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity 2009-06-13
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 akt posiada tekst jednolity 2004-01-01
Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 akt posiada tekst jednolity 2004-03-02

BHP i ppoż

Kodeks Pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity 1975-01-01
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 akt posiada tekst jednolity 1985-09-01
o służbie medycyny pracy Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 akt posiada tekst jednolity 2003-01-01
Ochrona ppoż Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 akt posiada tekst jednolity 1991-09-25
Państwowej Inspekcji Pracy Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 akt posiada tekst jednolity 2007-07-01
Substancje chemiczne Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 akt posiada tekst jednolity 2011-04-08

Budownictwo

o charakterystyce energetycznej budynk�w Dz.U. 2014 poz. 1200 akt posiada tekst jednolity 2015-03-09
o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 akt posiada tekst jednolity 2010-06-07
o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dz.U. 2017 poz. 1529 obowiązujący 0000-00-00
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 akt posiada tekst jednolity 2003-11-17
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 akt posiada tekst jednolity 2003-07-11
o szczególnych zasadach odbudowy Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906 akt posiada tekst jednolity 2001-08-14
o umowie koncesji na roboty budowlane Dz.U. 2016 poz. 1920 obowiązujący 2016-12-14
o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 akt posiada tekst jednolity 1995-01-01
Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 akt posiada tekst jednolity 1989-07-01
Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 akt posiada tekst jednolity 2012-01-01

Edukacja

Karta Nauczyciela Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 akt posiada tekst jednolity 1982-02-01
o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. 2017 poz. 2203 akt objęty tekstem jednolitym 0000-00-00
o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Dz.U. 2017 poz. 1530 obowiązujący 0000-00-00
o OgĂłlnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dz.U. 2017 poz. 2184 obowiązujący 0000-00-00
o systemie informacji oświatowej Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814 akt posiada tekst jednolity 2012-04-30
o systemie oświaty Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 akt posiada tekst jednolity 1991-10-25
o wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół Dz.U. 1920 nr 2 poz. 6 przedwojenne nieobowiązujące 1919-11-01
o zasadach finansowania nauki Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 akt posiada tekst jednolity 2010-10-01
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Dz.U. 2016 poz. 64 akt posiada tekst jednolity 2016-01-15
Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 akt posiada tekst jednolity 2005-09-01
Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59 akt posiada tekst jednolity 0000-00-00
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 60 obowiązujący 0000-00-00

Finanse

o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity 2005-10-24
Prawo bankowe Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
o nadzorze nad rynkiem finansowym Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119 akt posiada tekst jednolity 2006-09-19
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. 2016 poz. 996 akt posiada tekst jednolity 2016-10-09
o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity 2010-01-01
o funduszach inwestycyjnych Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546 akt posiada tekst jednolity 2004-07-01
o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Dz.U. 2017 poz. 819 obowiązujący 0000-00-00
o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym Dz.U. 2015 poz. 1513 akt posiada tekst jednolity 2015-11-01
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537 akt posiada tekst jednolity 2005-10-24
o Narodowym Banku Polskim Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
o odwróconym kredycie hipotecznym Dz.U. 2014 poz. 1585 akt posiada tekst jednolity 2014-12-15
o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1351 akt posiada tekst jednolity 2002-01-01
o usługach płatniczych Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 akt posiada tekst jednolity 2011-10-24
o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Dz.U. 2017 poz. 2102 obowiązujący 0000-00-00
Prawo dewizowe. Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 akt posiada tekst jednolity 2002-10-01

Gospodarka

Dz.U. 2018 poz. 646 obowiązujący 0000-00-00
Dz.U. 2018 poz. 647 obowiązujący 0000-00-00
Dz.U. 2018 poz. 650 obowiązujący 0000-00-00
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Dz.U. 2012 poz. 1342 obowiązujący 2013-01-01
o rzecznikach patentowych Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509 akt posiada tekst jednolity 2001-08-22
o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Dz.U. 2000 nr 60 poz. 704 uchylony 2001-01-01
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306 akt posiada tekst jednolity 2000-06-01
o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz.U. 2016 poz. 2259 akt posiada tekst jednolity 2017-01-01
Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 akt posiada tekst jednolity 2001-08-22

Gospodarka leśna

o broni i amunicji Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 akt posiada tekst jednolity 2000-03-20
o lasach Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 akt posiada tekst jednolity 1992-01-01
o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 akt posiada tekst jednolity 1995-03-24
o ochronie zwierząt Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724 akt posiada tekst jednolity 1997-10-24
o podatku leśnym Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682 akt posiada tekst jednolity 2003-01-01
Prawo łowieckie Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 akt posiada tekst jednolity 1996-02-17

Gospodarka morska

Dz.U. 2015 poz. 1569 akt posiada tekst jednolity 2015-11-09
Dz.U. 1984 nr 11 poz. 47 obowiązujący 0000-00-00
o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Dz.U. 2016 poz. 1206 akt posiada tekst jednolity 2017-01-01
o bezpieczeństwie morskim Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity 2012-01-25
o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Dz.U. 2017 poz. 993 obowiązujący 0000-00-00
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Dz.U. 2017 poz. 820 obowiązujący 0000-00-00
o izbach morskich. Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 akt posiada tekst jednolity 1962-01-01
o konwencji o bombardowaniu Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212 obowiązujący 1935-04-18
o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162 uchylony 1978-01-01
o obszarach morskich RP i administracji morskie Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 akt posiada tekst jednolity 1991-07-01
o ochronie kabli podmorskich Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269 obowiązujący 1934-04-11
o ochronie żeglugi i portów morskich Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 akt posiada tekst jednolity 2008-10-08
o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213 obowiązujący 1935-04-18
o polskiej strefie rybołówstwa morskiego Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163 obowiązujący 1978-01-01
o portach i przystaniach morskich Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44 akt posiada tekst jednolity 1997-08-06
o portowych urządzeniach do odbioru odpadów Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361 obowiązujący 2003-01-01
o postępowaniu ze statkami handlowemi Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210 obowiązujący 1935-04-18
o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211 obowiązujący 1935-04-18
o rybołówstwie morskim Dz.U. 2015 poz. 222 akt posiada tekst jednolity 2015-03-04
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899 uchylony 2004-05-01
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2017 poz. 32 obowiązujący 0000-00-00
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243 akt posiada tekst jednolity 1995-08-10
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 2017 poz. 785 obowiązujący 0000-00-00
Program ochrony brzegów morskich Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621 akt posiada tekst jednolity 2003-05-03

Handel

o Inspekcji Handlowej. Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 akt posiada tekst jednolity 2001-04-01
o kredycie konsumenckim Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 akt posiada tekst jednolity 2011-12-18
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U. 2016 poz. 1823 obowiązujący 2017-01-10
o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 akt posiada tekst jednolity 2014-12-25

Informatyka

Dz.U. 2018 poz. 1000 obowiązujący 0000-00-00
o informatyzacji działalności podmiotów Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 akt posiada tekst jednolity 2005-07-21
o ochronie baz danych. Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 obowiązujący 2002-11-10
o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 uchylony 1998-04-30
o ochronie informacji niejawnych Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 akt posiada tekst jednolity 2011-01-02
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 akt posiada tekst jednolity 2003-03-10
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. 2016 poz. 1579 obowiązujący 2016-10-07
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675 akt posiada tekst jednolity 2010-07-17
Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity 2004-09-03
ujednolicenie terminologii informatycznej Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056 obowiązujący 2008-10-08

Kodeksy

Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity 1965-01-01
Kodeks karny skarbowy Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 akt posiada tekst jednolity 1999-10-17
Kodeks karny wykonawczy. Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 akt posiada tekst jednolity 1998-09-01
Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 akt posiada tekst jednolity 1998-09-01
Kodeks morski Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity 2002-06-05
Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 akt posiada tekst jednolity 1961-01-01
Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 akt posiada tekst jednolity 1965-01-01
Kodeks postępowania karnego Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity 1998-09-01
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 akt posiada tekst jednolity 2001-10-17
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 akt posiada tekst jednolity 1965-01-01
Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 akt posiada tekst jednolity 2001-01-01
Kodeks wyborczy Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity 2011-08-01
Kodeks wykroczeń Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 akt posiada tekst jednolity 1972-01-01

Kultura

Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 akt posiada tekst jednolity 1991-12-27
o bibliotekach. Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 akt posiada tekst jednolity 1997-08-28
o muzeach Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity 1997-02-04
o restytucji narodowych dóbr kultury Dz.U. 2017 poz. 1086 obowiązujący 0000-00-00

Obronność

Dz.U. 1993 nr 34 poz. 154 akt posiada tekst jednolity 1993-04-30
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 967 akt posiada tekst jednolity 2001-11-29
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 akt posiada tekst jednolity 2007-01-01
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203 akt posiada tekst jednolity 2012-03-30
o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760 akt posiada tekst jednolity 2003-05-28
o Agencji Mienia Wojskowego Dz.U. 2015 poz. 1322 akt posiada tekst jednolity 2015-10-01
o dyscyplinie wojskowej Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1474 akt posiada tekst jednolity 2010-01-01
o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 akt posiada tekst jednolity 2001-01-01
o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1320 obowiązujący 2001-11-23
o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220 akt posiada tekst jednolity 1967-11-29
o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710 akt posiada tekst jednolity 2006-10-01
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709 akt posiada tekst jednolity 2006-10-01
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750 akt posiada tekst jednolity 2004-07-01
o uposażeniu żołnierzy Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282 akt posiada tekst jednolity 1975-01-01
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433 akt posiada tekst jednolity 1995-08-09
o Żandarmerii Wojskowej Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353 akt posiada tekst jednolity 2002-01-01

Paliwa i energia

Dz.U. 2016 poz. 961 obowiązujący 2016-07-16
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199 akt posiada tekst jednolity 2007-01-01
o efektywności energetycznej Dz.U. 2016 poz. 831 obowiązujący 2016-10-01
o odnawialnych �r�d�ach energii Dz.U. 2015 poz. 478 akt posiada tekst jednolity 2015-05-04
o rynku mocy Dz.U. 2018 poz. 9 obowiązujący 0000-00-00
o specjalnym podatku węglowodorowym Dz.U. 2014 poz. 1215 akt posiada tekst jednolity 2016-01-01
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz.U. 2015 poz. 1223 akt posiada tekst jednolity 2015-09-09
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200 akt posiada tekst jednolity 2007-01-01
o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw skarbu Państwa Dz.U. 2010 nr 65 poz. 404 akt posiada tekst jednolity 2010-04-01
o zapasach ropy naftowej Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 akt posiada tekst jednolity 2007-04-07
o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego Dz.U. 2017 poz. 1387 obowiązujący 0000-00-00
Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 akt posiada tekst jednolity 1997-12-05

Prawo pracy

Dz.U. 2018 poz. 1091 obowiązujący 0000-00-00
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Dz.U. 2016 poz. 868 obowiązujący 2016-06-18
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 akt posiada tekst jednolity 1999-01-01
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550 obowiązujący 2006-05-25
o świadczeniach przedemerytalnych Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity 2004-06-01
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 akt posiada tekst jednolity 2003-01-01
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1121 akt posiada tekst jednolity 2006-10-01
o promocji zatrudnienia Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 akt posiada tekst jednolity 2004-06-01
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 akt posiada tekst jednolity 1999-01-01
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844 akt posiada tekst jednolity 2004-01-01
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 akt posiada tekst jednolity 1999-09-01
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 777 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608 akt posiada tekst jednolity 2004-01-01
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 1543 obowiązujący 0000-00-00

Rachunkowość

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2017 poz. 1448 obowiązujący 0000-00-00
o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 akt posiada tekst jednolity 1999-01-01
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 uchylony 2009-06-06
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. 2017 poz. 1089 obowiązujący 0000-00-00
o doradztwie podatkowym. Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 akt posiada tekst jednolity 1997-01-01
o kontroli skarbowej Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 uchylony 1992-02-07
o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 poz. 1947 akt posiada tekst jednolity 2017-03-01
o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 akt posiada tekst jednolity 2007-01-01
o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity 1991-01-30
o podatku akcyzowym Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 akt posiada tekst jednolity 2009-03-01
o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 akt posiada tekst jednolity 1992-01-01
o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 akt posiada tekst jednolity 1992-01-01
o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 akt posiada tekst jednolity 2001-01-01
o podatku od niektórych instytucji finansowych Dz.U. 2016 poz. 68 akt posiada tekst jednolity 2016-02-01
o podatku od spadków i darowizn. Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 akt posiada tekst jednolity 1983-08-11
o podatku od towarów i usług VAT Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity 2004-04-20
o podatku od wydobycia niektórych kopalin Dz.U. 2012 poz. 362 akt posiada tekst jednolity 2012-04-18
o podatku tonażowym Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353 akt posiada tekst jednolity 2007-01-01
o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 akt posiada tekst jednolity 1995-01-01
o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 uchylony 2004-08-21
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403 akt posiada tekst jednolity 2013-04-28
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Dz.U. 2017 poz. 648 obowiązujący 0000-00-00
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 akt posiada tekst jednolity 1996-01-01
o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2017 poz. 1537 obowiązujący 0000-00-00
Ordynacja podatkowa TJ Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
Prawo celne Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01

Recykling

Rolnictwo

Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3 akt posiada tekst jednolity 1996-04-05
o szczegĂłlnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Dz.U. 2016 poz. 1444 obowiązujący 2016-09-13
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634 akt posiada tekst jednolity 2008-06-24
o Agencji Rynku Rolnego Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249 akt posiada tekst jednolity 2005-09-09
o funduszach promocji rolno-spożywczych Dz.U. 2009 nr 97 poz. 799 akt posiada tekst jednolity 2009-07-01
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 akt posiada tekst jednolity 1992-01-01
o grupach producentów rolnych i ich związkach Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983 akt posiada tekst jednolity 2000-11-21
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44 akt posiada tekst jednolity 2003-01-01
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Dz.U. 2017 poz. 623 akt posiada tekst jednolity 0000-00-00
o krajowym systemie ewidencji producentów Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76 akt posiada tekst jednolity 2004-02-07
o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 akt posiada tekst jednolity 2003-07-16
o nasiennictwie Dz.U. 2012 poz. 1512 akt posiada tekst jednolity 2013-01-28
o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 akt posiada tekst jednolity 2007-11-15
o ochronie roślin Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o ochronie zdrowia zwierząt Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921 akt posiada tekst jednolity 2007-08-08
o organizacji rynków owoców i warzyw Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 uchylony 2001-07-19
o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Dz.U. 2004 nr 93 poz. 897 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o paszach Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 akt posiada tekst jednolity 2006-08-26
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz.U. 2015 poz. 308 akt posiada tekst jednolity 2015-03-15
o podatku rolnym Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 akt posiada tekst jednolity 1985-01-01
o produktach biobójczych Dz.U. 2015 poz. 1926 akt posiada tekst jednolity 2015-12-05
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 akt posiada tekst jednolity 2006-02-17
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Dz.U. 2017 poz. 67 obowiązujący 0000-00-00
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2004 nr 93 poz. 898 uchylony 2004-05-01
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975 akt posiada tekst jednolity 2009-08-07
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 akt posiada tekst jednolity 1958-04-05
o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 455 akt posiada tekst jednolity 2013-04-27
o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 akt posiada tekst jednolity 1991-01-01
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2273 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2015 poz. 349 akt posiada tekst jednolity 2015-03-15
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427 akt posiada tekst jednolity 2007-04-11
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych Dz.U. 2017 poz. 706 akt objęty tekstem jednolitym 0000-00-00
o zwrocie podatku akcyzowego Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 akt posiada tekst jednolity 2006-04-01

Samorząd

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony 1994-01-01
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 akt posiada tekst jednolity 2004-01-01
o pracownikach samorządowych Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 akt posiada tekst jednolity 2009-01-01
o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 akt posiada tekst jednolity 1999-01-01
o samorządzie terytorialnym Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 akt posiada tekst jednolity 1990-05-27

Sport

Srodowisko

Dz.U. 2015 poz. 774 obowiązujący 2015-09-11
Dz.U. 2017 poz. 1074 akt objęty tekstem jednolitym 0000-00-00
o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 akt posiada tekst jednolity 2013-01-23
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060 obowiązujący 2011-09-29
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859 akt posiada tekst jednolity 2007-07-12
o ochronie i kształtowaniu środowiska. Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony 1980-09-01
o ochronie przyrody Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492 uchylony 1991-12-27
o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o odpadach Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 uchylony 1998-01-01
o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 uchylony 2001-10-01
o odpadach wydobywczych Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865 akt posiada tekst jednolity 2008-08-15
o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 akt posiada tekst jednolity 1991-10-29
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity 2009-09-18
o udostępnianiu informacji o środowisku Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 akt posiada tekst jednolity 2008-11-15
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 akt posiada tekst jednolity 1997-01-01
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628 akt posiada tekst jednolity 1997-09-28
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493 akt posiada tekst jednolity 2007-04-30
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 akt posiada tekst jednolity 2002-01-14
o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową Dz.U. 2017 poz. 1567 obowiązujący 0000-00-00
Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 akt posiada tekst jednolity 2001-10-01
Prawo wodne Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 uchylony 2002-01-01
Prawo wodne Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230 uchylony 1975-01-01
Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 obowiązujący 0000-00-00
Warstwa ozonowa Dz.U. 2015 poz. 881 akt posiada tekst jednolity 2015-07-10

Technika

o dozorze technicznym Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 akt posiada tekst jednolity 2001-01-01
o normalizacji Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 akt posiada tekst jednolity 2003-01-01
o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 akt posiada tekst jednolity 2004-01-31
o systemach oceny zgodności Dz.U. 2016 poz. 542 akt posiada tekst jednolity 2016-04-20
Prawo o miarach Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 akt posiada tekst jednolity 2003-01-01

Teksty ujednolicone

o ogłaszaniu aktów normatywnych Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 akt posiada tekst jednolity 2001-01-01

Transport

Dz.U. 2017 poz. 1260 obowiązujący 0000-00-00
Dz.U. 2018 poz. 1039 obowiązujący 0000-00-00
o autostradach płatnych Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 akt posiada tekst jednolity 1995-01-01
o czasie pracy kierowców Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 akt posiada tekst jednolity 2004-05-01
o drogach publicznych Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 akt posiada tekst jednolity 1985-09-30
o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 akt posiada tekst jednolity 2013-01-19
o żegludze śródlądowej. Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 akt posiada tekst jednolity 2001-04-25
o przewozie towarów niebezpiecznych Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 akt posiada tekst jednolity 2012-01-01
o publicznym transporcie zbiorowym Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 akt posiada tekst jednolity 2011-03-01
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Dz.U. 2017 poz. 708 obowiązujący 0000-00-00
o systemie tachografów cyfrowych Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 akt posiada tekst jednolity 2005-10-05
o transporcie drogowym. Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity 2002-01-01
o transporcie kolejowym Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 akt posiada tekst jednolity 2003-06-01
o ubezpieczeniach obowiązkowych Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 akt posiada tekst jednolity 2004-01-01
o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 akt posiada tekst jednolity 1993-01-01
o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Dz.U. 1997 nr 106 poz. 677 uchylony 1997-12-12
Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 akt posiada tekst jednolity 1998-01-01
Prawo przewozowe Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 akt posiada tekst jednolity 1985-07-01
Umowa europejska ADR Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189 obowiązujący 1975-06-06
Umowa o międzynarodowych przewozach (ATP) Dz.U. 2015 poz. 667 obowiązujący 1989-05-15

Turystyka

o imprezach turystycznych Dz.U. 2017 poz. 2361 obowiązujący 0000-00-00
o Polskiej Organizacji Turystycznej. Dz.U. 1999 nr 62 poz. 689 akt posiada tekst jednolity 2000-01-01
o usługach turystycznych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 akt posiada tekst jednolity 1998-07-01
Prawo lotnicze. Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 akt posiada tekst jednolity 2002-11-17

Unia Europejska

Wymiar sprawiedliwości

Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 akt posiada tekst jednolity 2006-03-02
o pracownikach sądów i prokuratury. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1125 akt posiada tekst jednolity 1998-12-30
o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 akt posiada tekst jednolity 2001-01-01
o Sądzie NajwyĹźszym Dz.U. 2018 poz. 5 obowiązujący 0000-00-00
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Dz.U. 2012 poz. 1514 obowiązujący 2013-06-30
Prawo o prokuraturze Dz.U. 2016 poz. 177 akt posiada tekst jednolity 2016-03-04
Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity 2001-10-01

Zdrowie

Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684 akt posiada tekst jednolity 2005-05-21
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418 akt posiada tekst jednolity 2009-06-05
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 akt posiada tekst jednolity 2001-10-03
o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 akt posiada tekst jednolity 2011-07-01
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 akt posiada tekst jednolity 2010-01-01
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 akt posiada tekst jednolity 2009-06-05
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 akt posiada tekst jednolity 1996-05-01
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 akt posiada tekst jednolity 1995-01-21
o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 akt posiada tekst jednolity 2007-01-01
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 akt posiada tekst jednolity 2006-01-01
o podstawowej opiece zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 2217 obowiązujący 0000-00-00
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 akt posiada tekst jednolity 2009-05-21
o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 akt posiada tekst jednolity 2005-10-04
o publicznej służbie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 akt posiada tekst jednolity 1999-01-01
o refundacji leków Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 akt posiada tekst jednolity 2012-01-01
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne Dz.U. 2017 poz. 1473 obowiązujący 0000-00-00
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 akt posiada tekst jednolity 2012-01-01
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 1774 obowiązujący 0000-00-00
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 akt posiada tekst jednolity 2004-10-01
o uzyskiwaniu tytułu specjalisty Dz.U. 2017 poz. 599 obowiązujący 0000-00-00
o wychowaniu w trzeźwości Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 akt posiada tekst jednolity 1983-05-13
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 akt posiada tekst jednolity 2010-09-18
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 akt posiada tekst jednolity 2009-01-01
o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 akt posiada tekst jednolity 2012-01-01
o zawodzie fizjoterapeuty Dz.U. 2015 poz. 1994 akt posiada tekst jednolity 2016-05-31
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 akt posiada tekst jednolity 1997-09-27
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916 akt posiada tekst jednolity 2015-12-03
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 844 akt objęty tekstem jednolitym 0000-00-00
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity 2002-10-01

Zywność (HACCP)

Książki

septem

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 26.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 49.00

Cena: 49.00

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 14.90

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 34.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu