Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwi?zane do paczki -Transport - kliknij nazwe ustawy aby wyœwietliæ wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20150000046

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:01
2015-01-13
2015-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000025

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-15 01:10:02
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:02
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001836

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:09
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140001704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:14
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140001691

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-15 01:10:14
2014-12-17
2014-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001686

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:15
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140001629

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:17
2014-11-23
2014-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001593

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:19
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140001566

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:20
2014-11-28
2014-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001534

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:21
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001520

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:22
2014-11-20
2014-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140001249

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:32
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001250

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:32
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001217

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:33
2014-09-16
2014-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001112

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:37
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001070

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-15 01:20:01
2014-08-12
2014-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000961

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:20:05
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:20:06
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

akt posiada tekst jednolity na dzień 2017-12-15 01:20:06
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000937

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:20:07
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140001976

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei

uznany za uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-03-01
WDU20140001933

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:05
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-04-21
WDU20140001421

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:25
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
2017-03-01
WDU20140001345

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:29
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20150000046

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:01
2015-01-13
2015-01-13
---- -- --
---- -- --
WDU20150000025

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-15 01:10:02
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:02
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001976

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei

uznany za uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:04
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2016-03-01
WDU20140001933

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:05
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2017-04-21
WDU20140001836

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:09
2014-12-26
2014-12-26
---- -- --
---- -- --
WDU20140001704

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:14
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140001691

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-15 01:10:14
2014-12-17
2014-12-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140001686

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:15
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140001629

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:17
2014-11-23
2014-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20140001593

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:19
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --
WDU20140001566

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:20
2014-11-28
2014-11-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001534

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:21
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001520

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:22
2014-11-20
2014-11-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140001421

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej

uznany za uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:25
2014-10-21
2014-10-21
---- -- --
2017-03-01
WDU20140001345

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

uznany za uchylony na dzień 2017-12-15 01:10:29
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
2017-03-01
WDU20140001249

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:32
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001250

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:32
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001217

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:33
2014-09-16
2014-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20140001112

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:10:37
2014-09-01
2014-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001070

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2017-12-15 01:20:01
2014-08-12
2014-08-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000961

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:20:05
2014-08-07
2014-08-07
---- -- --
---- -- --
WDU20140000948

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:20:06
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000949

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

akt posiada tekst jednolity na dzień 2017-12-15 01:20:06
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20140000937

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

obowiązujący na dzień 2017-12-15 01:20:07
2014-07-20
2014-07-20
---- -- --
---- -- --
32007D0230

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczcego przepisw socjalnych odnoszcych si do dziaalnoci w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470) (2007/230/WE)

2007-04-12
32006R0561

ROZPORZDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektrych przepisw socjalnych odnoszcych si do transportu drogowego oraz zmieniajce rozporzdzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak rwnie uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2006-03-15
32006L0022

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunkw wykonania rozporzdze Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczcych przepisw socjalnych odnoszcych si do dziaalnoci w transporcie drogowym oraz uchylajca dyrektyw Rady 88/599/EWG (Tekst majcy znaczenie dla EOG) - Deklaracje

2006-03-15
32002L0015

DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osb wykonujcych czynnoci w trasie w zakresie transportu drogowego

2002-03-11
31985R3821

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urzdze rejestrujcych stosowanych w transporcie drogowym

1985-12-20
31985R3820

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektrych przepisw socjalnych odnoszcych sie do transportu drogowego

1985-12-20
32009R0765

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 765/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustanawiajce zakaz pooww dorsza w cieninie Skagerrak przez statki pywajce pod bander Niderlandw

2009-08-20
32009D0750

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 padziernika 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usugi opaty elektronicznej oraz jej elementw technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (Tekst majcy znaczenie dla EOG) (2009/750/WE)

2009-10-06
32004L0052

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjnoci systemw elektronicznych opat drogowych we Wsplnocie

2004-04-29
32006L0126

DYREKTYWA 2006/126/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przeksztacenie) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2006-12-20
32003L0059

DYREKTYWA 2003/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstpnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowcw niektrych pojazdw drogowych do przewozu rzeczy lub osb, zmieniajca rozporzdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw Rady 91/439/EWG i uchylajca dyrektyw Rady 76/914/EWG

2003-07-15
31991L0439

Dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy

1991-07-29
31985R3820

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektrych przepisw socjalnych odnoszcych sie do transportu drogowego

1985-12-20
31976L0914

Dyrektywa Rady 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowcw w transporcie drogowym

1976-12-16
32010L0061

DYREKTYWA KOMISJI 2010/61/UE z dnia 2 wrzenia 2010 r. dostosowujca po raz pierwszy do postpu naukowo-technicznego zaczniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu ldowego towarw niebezpiecznych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-09-02
32010L0035

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie cinieniowych urzdze transportowych oraz uchylajca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-06-16
32008L0068

DYREKTYWA 2008/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 wrzenia 2008 r. w sprawie transportu ldowego towarw niebezpiecznych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-09-24
31995L0050

Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 padziernika 1995 w sprawie jednolitych procedur kontroli transportu drogowego towarw niebezpiecznych

1995-10-06
31984L0527

Dyrektywa Rady z dnia 17 wrzenia 1984 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do zgrzewanych butli do gazu z niestopowej stali

1984-09-17
31984L0526

Dyrektywa Rady nr 84/526/EWG z dnia 17 wrzenia 1984 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do butli do gazu bez szww, wykonanych z niestopowego aluminium oraz stopu aluminiowego

1984-09-17
31984L0525

Dyrektywa Rady z dnia 17 wrzenia 1984 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich dotyczcych stalowych butli do gazu bez szww

1984-09-17
31976L0767

Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do wsplnych przepisw dotyczcych zbiornikw cinieniowych oraz procedury ich kontroli

1976-07-27
32011R0181

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczce praw pasaerw w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2011-02-16
32009R1073

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 padziernika 2009 r. w sprawie wsplnych zasad dostpu do midzynarodowego rynku usug autokarowych i autobusowych i zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 561/2006 (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32007R1371

ROZPORZDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 padziernika 2007 r. dotyczce praw i obowizkw pasaerw w ruchu kolejowym

2007-10-23
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja angielskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 20566:2013-06 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 20566:2007 - wersja polskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na porysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 14505-2:2007 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 2: Wyznaczanie temperatury rwnowanej
PN-EN ISO 20566:2006 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-ISO 612:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Wymiary pojazdw samochodowych i pojazdw cignitych
-Terminy i definicje
PN-ISO 6813:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Klasyfikacja zderze
-Terminologia
PN-EN ISO 14505-3:2006 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 3: Ocena komfortu termicznego z udziaem czowieka
PN-ISO 6487:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Techniki pomiarowe w testach zderzeniowych
-Oprzyrzdowanie
PN-ISO 3560:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Procedura testw zderzeniowych czoowych z barier lub supem
PN-ISO 362:2003 - wersja polskaAkustyka
-Pomiar haasu wytwarzanego przez przyspieszajce pojazdy drogowe
-Metoda techniczna
PN-EN 13423:2002 - wersja polskaUytkowanie pojazdw zasilanych spronym gazem ziemnym
PN-V-80004:2000 - wersja polskaWojskowy sprzt samochodowy
-Parametry zdolnoci pokonywania przeszkd terenowych przez samochody
-Metody pomiaru
PN-ISO 8855:1999 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-ISO 10392:1997 - wersja polskaPojazdy drogowe dwuosiowe
-Okrelenie pooenia rodka masy
PN-ISO 3795:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe oraz cigniki, maszyny rolnicze i lene
-Okrelanie palnoci materiaw stosowanych wewntrz pojazdw
PN-S-16000:1996 - wersja polskaWytoczki dla przemysu motoryzacyjnego
-Wymagania i badania
PN-S-73200:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Tablice rejestracyjne
-Wymagania i badania
PN-S-02014:1994 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Masy i obcienia
-Nazwy, okrelenia i oznaczenia kodowe
PN-S-73102:1994 - wersja polskaTablice wyrniajce pojazdy wolno poruszajce si
-Wymagania i badania
PN-S-73101:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Tylne tablice wyrniajce cikie i dugie pojazdy
-Wymagania i badania
PN-S-02011:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Wymiary
-Terminy i definicje
PN-S-73103:1993 - wersja polskaCigniki rolnicze, pojazdy wolnobiene i przyczepy
-Wspornik i uchwyt do mocowania tablicy wyrniajcej pojazdw wolno poruszajcych si
PN-S-02051:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
-Wymagania
PN-S-04000:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa
-Metody pomiaru
PN-S-47405:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Aparatura do pomiaru zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym w warunkach ustalonych
PN-S-47406:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy hamowaniu pojazdu (prba hamowania silnika w pojedzie)
PN-S-47407:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy ustalonej prdkoci obrotowej silnika
PN-S-02060:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Czci skadowe i budowa
PN-S-02061:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Miejsce i sposb znakowania
PN-S-02062:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producenta (WMI)
PN-S-02063:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producentw czci (WPMI)
PN-S-04051:1992 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-77500:1992 - wersja polskaBadania samochodw
-Pomiary prdkoci i intensywnoci rozpdzania
PN-S-02030:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Trjwymiarowy ukad odniesienia i punkty bazowe
-Nazwy i okrelenia
PN-S-73104:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Trjkt ostrzegawczy
-Wymagania i badania
PN-S-04100:1991 - wersja polskaDrgania
-Metody bada i oceny drga mechanicznych na stanowiskach pracy w pojazdach
PN-S-04052:1990 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02007:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy i zespoy pojazdw
-Klasyfikacja i terminologia
PN-S-02006:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Kategorie
-Symbole i okrelenia
PN-S-47350:1987 - wersja polskaSamochody osobowe
-Metoda bada w ustalonych stanach ruchu na torze koowym
PN-S-76005:1987 - wersja polskaPrzemysowe zakcenia radioelektryczne
-Pojazdy samochodowe z silnikami spalinowymi i urzdzenia zawierajce takie silniki
-Dopuszczalne poziomy
-Wymagania i badania
PN-S-04003:1984 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa samochodw o masie powyej 3500 kg
-Metody pomiarw
PN-S-04051:1983 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-02015:1982 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Prdkoci
-Nazwy i okrelenia
PN-S-02051:1981 - wersja polskaSamochody i przyczepy samochodowe
-Znakowanie identyfikacyjne
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
PN-S-04052:1977 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02050:1964 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Znakowanie silnikw i podwozi
PN-S-02020:1963 - wersja polskaOznaczenia pojazdw samochodowych charakteryzujce ich ukady jezdne

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu