zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
Ustawystatus RozpUE
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw obowiązujący 0
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach obowiązujący 2
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym TJ 47
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców TJ 0
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. TJ 154
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami TJ 69
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. TJ 65
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych TJ 24
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym TJ 6
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązujący 14
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych TJ 9
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. TJ 138
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym TJ 157
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych TJ 14
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego TJ 24
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. TJ 533
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. TJ 32
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. obowiązujący 19
Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. obowiązujący 0
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Transport - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180002250

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002200

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:05:02
2018-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002063

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:10:07
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:10:06
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002023

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:10:13
2018-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:01
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001938

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:11
2018-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001884

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:05
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001849

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:09
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001839

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:11
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001841

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:10
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001764

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:25:09
2018-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:25:11
2018-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001678

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:08
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001684

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:07
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:10
2018-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001656

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:11
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001657

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:11
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001650

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:11
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:35:03
2018-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001584

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:35:08
2018-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 00:40:08
2018-08-06
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
WDU20180001460

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 00:40:12
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
WDU20180002280

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:00:05
2019-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002250

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002200

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:05:02
2018-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002063

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:10:07
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:10:06
2018-10-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002023

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania z prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:10:13
2018-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:01
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001938

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:15:11
2018-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001884

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:05
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001846

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:10
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001849

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:09
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001839

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:11
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001841

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:20:10
2018-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001764

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:25:09
2018-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001743

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:25:11
2018-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001678

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:08
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001684

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:07
2018-09-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:10
2018-10-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001656

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:11
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001657

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:11
2018-08-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001650

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:30:11
2018-09-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001624

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:35:03
2018-08-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001584

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

obowiązujący na dzień 2018-12-12 00:35:08
2018-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 00:40:08
2018-08-06
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
WDU20180001460

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

uznany za uchylony na dzień 2018-12-12 00:40:12
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
2018-10-01
32007D0230

2007/230/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

2007-04-12
32006R0561

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG) - Deklaracja

2006-03-15
32006L0022

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) - Deklaracje

2006-03-15
32002L0015

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

2002-03-11
31985R3821

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

1985-12-20
31985R3820

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

1985-12-20
32009R0765

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

2009-08-20
32009D0750

2009/750/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-06
32004L0052

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we WspólnocieTekst mający znaczenie dla EOG.

2004-04-29
32006L0126

DYREKTYWA 2006/126/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2006-12-20
32003L0059

DYREKTYWA 2003/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG

2003-07-15
31991L0439

Dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy

1991-07-29
31985R3820

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących sie do transportu drogowego

1985-12-20
31976L0914

Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym

1976-12-16
32010L0061

DYREKTYWA KOMISJI 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-09-02
32010L0035

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010-06-16
32008L0068

DYREKTYWA 2008/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-09-24
31995L0050

Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych

1995-10-06
31984L0527

Dyrektywa Rady z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zgrzewanych butli do gazu z niestopowej stali

1984-09-17
31984L0526

Dyrektywa Rady nr 84/526/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do butli do gazu bez szwów, wykonanych z niestopowego aluminium oraz stopu aluminiowego

1984-09-17
31984L0525

Dyrektywa Rady z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stalowych butli do gazu bez szwów

1984-09-17
31976L0767

Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących zbiorników ciśnieniowych oraz procedury ich kontroli

1976-07-27
32011R0181

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011-02-16
32009R1073

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32007R1371

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

2007-10-23
PN-ISO 8855:2018-04 - wersja angielskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja angielskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 20566:2013-06 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 20566:2007 - wersja polskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na porysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 14505-2:2007 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 2: Wyznaczanie temperatury rwnowanej
PN-EN ISO 20566:2006 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-ISO 612:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Wymiary pojazdw samochodowych i pojazdw cignitych
-Terminy i definicje
PN-ISO 6813:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Klasyfikacja zderze
-Terminologia
PN-EN ISO 14505-3:2006 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 3: Ocena komfortu termicznego z udziaem czowieka
PN-ISO 6487:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Techniki pomiarowe w testach zderzeniowych
-Oprzyrzdowanie
PN-ISO 3560:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Procedura testw zderzeniowych czoowych z barier lub supem
PN-ISO 362:2003 - wersja polskaAkustyka
-Pomiar haasu wytwarzanego przez przyspieszajce pojazdy drogowe
-Metoda techniczna
PN-EN 13423:2002 - wersja polskaUytkowanie pojazdw zasilanych spronym gazem ziemnym
PN-V-80004:2000 - wersja polskaWojskowy sprzt samochodowy
-Parametry zdolnoci pokonywania przeszkd terenowych przez samochody
-Metody pomiaru
PN-ISO 8855:1999 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-ISO 10392:1997 - wersja polskaPojazdy drogowe dwuosiowe
-Okrelenie pooenia rodka masy
PN-ISO 3795:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe oraz cigniki, maszyny rolnicze i lene
-Okrelanie palnoci materiaw stosowanych wewntrz pojazdw
PN-S-16000:1996 - wersja polskaWytoczki dla przemysu motoryzacyjnego
-Wymagania i badania
PN-S-73200:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Tablice rejestracyjne
-Wymagania i badania
PN-S-02014:1994 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Masy i obcienia
-Nazwy, okrelenia i oznaczenia kodowe
PN-S-73102:1994 - wersja polskaTablice wyrniajce pojazdy wolno poruszajce si
-Wymagania i badania
PN-S-73101:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Tylne tablice wyrniajce cikie i dugie pojazdy
-Wymagania i badania
PN-S-02011:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Wymiary
-Terminy i definicje
PN-S-73103:1993 - wersja polskaCigniki rolnicze, pojazdy wolnobiene i przyczepy
-Wspornik i uchwyt do mocowania tablicy wyrniajcej pojazdw wolno poruszajcych si
PN-S-02051:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
-Wymagania
PN-S-04000:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa
-Metody pomiaru
PN-S-47405:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Aparatura do pomiaru zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym w warunkach ustalonych
PN-S-47406:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy hamowaniu pojazdu (prba hamowania silnika w pojedzie)
PN-S-47407:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy ustalonej prdkoci obrotowej silnika
PN-S-02060:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Czci skadowe i budowa
PN-S-02061:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Miejsce i sposb znakowania
PN-S-02062:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producenta (WMI)
PN-S-02063:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producentw czci (WPMI)
PN-S-04051:1992 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-77500:1992 - wersja polskaBadania samochodw
-Pomiary prdkoci i intensywnoci rozpdzania
PN-S-02030:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Trjwymiarowy ukad odniesienia i punkty bazowe
-Nazwy i okrelenia
PN-S-73104:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Trjkt ostrzegawczy
-Wymagania i badania
PN-S-04100:1991 - wersja polskaDrgania
-Metody bada i oceny drga mechanicznych na stanowiskach pracy w pojazdach
PN-S-04052:1990 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02007:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy i zespoy pojazdw
-Klasyfikacja i terminologia
PN-S-02006:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Kategorie
-Symbole i okrelenia
PN-S-47350:1987 - wersja polskaSamochody osobowe
-Metoda bada w ustalonych stanach ruchu na torze koowym
PN-S-76005:1987 - wersja polskaPrzemysowe zakcenia radioelektryczne
-Pojazdy samochodowe z silnikami spalinowymi i urzdzenia zawierajce takie silniki
-Dopuszczalne poziomy
-Wymagania i badania
PN-S-04003:1984 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa samochodw o masie powyej 3500 kg
-Metody pomiarw
PN-S-04051:1983 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-02015:1982 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Prdkoci
-Nazwy i okrelenia
PN-S-02051:1981 - wersja polskaSamochody i przyczepy samochodowe
-Znakowanie identyfikacyjne
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
PN-S-04052:1977 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02050:1964 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Znakowanie silnikw i podwozi
PN-S-02020:1963 - wersja polskaOznaczenia pojazdw samochodowych charakteryzujce ich ukady jezdne

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu