Monitoring aktów prawnych Ekoinfonet

20161015
20161016
20161017
20161018
20161019
20161020
20161021
20161022
20161023
20161024
20161025
20161026
20161027

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 2


Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2012 nr 0 poz. 341obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U.2012 nr 0 poz. 166obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 7


Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1180obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej

Dz.U.2016 nr 0 poz. 799obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1584obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

Dz.U.2015 nr 0 poz. 897obowiązujący

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1174obowiązujący

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2011 nr 129 poz. 747obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U.2010 nr 174 poz. 1181uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2009 nr 108 poz. 899uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2008 nr 41 poz. 244uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2008 nr 39 poz. 233uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

Dz.U.2007 nr 81 poz. 551uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Dz.U.2007 nr 21 poz. 126uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2006 nr 71 poz. 496uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów weryfikacji rocznych raportów

Dz.U.2006 nr 71 poz. 495uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli

Dz.U.2004 nr 262 poz. 2605uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2003 nr 5 poz. 58obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dz.U.2002 nr 186 poz. 1554uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2000 nr 107 poz. 1144uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Dz.U.1999 nr 40 poz. 406nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

Dz.U.1999 nr 29 poz. 274uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.1999 nr 3 poz. 21uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U.1998 nr 126 poz. 838nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

Dz.U.1994 nr 131 poz. 666uchylony

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Dz.U.1992 nr 95 poz. 471uchylony

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 9


Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 297obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 449obowiązujący

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Dz.U.2016 nr 0 poz. 934obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Dz.U.2013 nr 0 poz. 122obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dz.U.2012 nr 0 poz. 676obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

Dz.U.2012 nr 0 poz. 645obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 630uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.U.2012 nr 0 poz. 299obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.U.2006 nr 5 poz. 33uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Dz.U.2002 nr 193 poz. 1617obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Dz.U.2002 nr 188 poz. 1576obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 3


Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1399obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1398obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1396obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych

Dz.U.2008 nr 103 poz. 664uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia

Dz.U.2008 nr 82 poz. 501uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 88


Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Akty wykonawcze


1 - 100 z 238    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 992obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

M.P.2016 nr 0 poz. 939obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

M.P.2016 nr 0 poz. 718obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017

M.P.2016 nr 0 poz. 530obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2015 nr 0 poz. 905obowiązujący

Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza

M.P.2015 nr 0 poz. 904obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016

M.P.2015 nr 0 poz. 815obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

M.P.2015 nr 0 poz. 814obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

M.P.2015 nr 0 poz. 385obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2014 nr 0 poz. 801obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

M.P.2014 nr 0 poz. 790obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

M.P.2014 nr 0 poz. 648obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

M.P.2014 nr 0 poz. 324obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2013 nr 0 poz. 821obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014

M.P.2013 nr 0 poz. 782obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

M.P.2013 nr 0 poz. 729obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

M.P.2013 nr 0 poz. 545obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2012 nr 0 poz. 766obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

M.P.2012 nr 0 poz. 705obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013

M.P.2012 nr 0 poz. 471obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2011 nr 94 poz. 958obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

M.P.2011 nr 94 poz. 957obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012

M.P.2011 nr 61 poz. 586obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2010 nr 78 poz. 965obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011

M.P.2009 nr 69 poz. 893obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010

M.P.2009 nr 57 poz. 780obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010

M.P.2009 nr 33 poz. 495obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2008 nr 80 poz. 707obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009

M.P.2008 nr 79 poz. 698obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

M.P.2008 nr 41 poz. 373obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2007 nr 68 poz. 754obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008

M.P.2007 nr 65 poz. 732obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008

M.P.2007 nr 32 poz. 377obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2006 nr 73 poz. 734obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2007

M.P.2006 nr 71 poz. 714obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007

M.P.2006 nr 36 poz. 402obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2005 nr 74 poz. 1040obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

M.P.2005 nr 57 poz. 782obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006

M.P.2005 nr 53 poz. 734obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

M.P.2005 nr 27 poz. 386obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2004 nr 40 poz. 706obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005

M.P.2004 nr 39 poz. 693obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005

M.P.2004 nr 20 poz. 364obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2003 nr 50 poz. 783obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004

M.P.2003 nr 50 poz. 782obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004

M.P.2003 nr 23 poz. 340obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2002 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P.2002 nr 54 poz. 743obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2002 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2003.

M.P.2002 nr 49 poz. 715obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003.

M.P.2002 nr 21 poz. 376obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1397obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1395obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1353obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1099obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

Dz.U.2016 nr 0 poz. 821obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

Dz.U.2016 nr 0 poz. 473obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 287obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

Dz.U.2016 nr 0 poz. 138obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2250obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2145obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1875obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1138obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 540obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1546obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1542obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1183obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1169obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Dz.U.2014 nr 0 poz. 908uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2014 nr 0 poz. 274obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1667wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1606uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1479uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1279wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Dz.U.2013 nr 0 poz. 755uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

Dz.U.2013 nr 0 poz. 580obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczególowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Dz.U.2013 nr 0 poz. 25obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

Dz.U.2013 nr 0 poz. 24akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1109akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1034obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1032obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1031obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1030obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1029obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1028obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 914obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

Dz.U.2012 nr 0 poz. 735uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

Dz.U.2012 nr 0 poz. 510uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

Dz.U.2011 nr 288 poz. 1697obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Dz.U.2011 nr 150 poz. 894obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Dz.U.2011 nr 140 poz. 824obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Dz.U.2011 nr 105 poz. 617uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U.2011 nr 95 poz. 558uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Dz.U.2011 nr 94 poz. 555uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wynikuwykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

Dz.U.2011 nr 22 poz. 116obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Dz.U.2011 nr 8 poz. 31obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Dz.U.2010 nr 257 poz. 1746uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U.2010 nr 240 poz. 1609obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.U.2010 nr 226 poz. 1479obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.U.2010 nr 215 poz. 1414obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

Dz.U.2010 nr 130 poz. 881obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Dz.U.2010 nr 130 poz. 880obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

1 - 100 z 238    Następne >

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 67


Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Akty wykonawcze


1 - 100 z 104    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 652obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

M.P.2015 nr 0 poz. 1187obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2016

M.P.2014 nr 0 poz. 1120obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015

M.P.2013 nr 0 poz. 957obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014

M.P.2012 nr 0 poz. 909obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2013

M.P.2011 nr 98 poz. 998wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

M.P.2011 nr 62 poz. 589obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

M.P.2010 nr 86 poz. 1010obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie za śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2011

M.P.2010 nr 58 poz. 775obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji

M.P.2009 nr 74 poz. 929obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2010

M.P.2008 nr 90 poz. 783wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, na rok 2009

M.P.2007 nr 82 poz. 875obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008

M.P.2006 nr 85 poz. 868obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2007

M.P.2004 nr 49 poz. 851obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2005 r.

M.P.2003 nr 51 poz. 806obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2003 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2004 r.

M.P.2002 nr 57 poz. 785obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1187obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1178obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 813obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

Dz.U.2016 nr 0 poz. 681obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 622obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 621obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 534obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

Dz.U.2016 nr 0 poz. 85obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 60obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1672obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1510akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1155obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania

Dz.U.2015 nr 0 poz. 521obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1800obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1482uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 995obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1558uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 803akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Dz.U.2013 nr 0 poz. 578obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 104obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Dz.U.2011 nr 258 poz. 1550uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U.2011 nr 258 poz. 1549obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Dz.U.2011 nr 257 poz. 1546obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

Dz.U.2011 nr 257 poz. 1545uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Dz.U.2011 nr 254 poz. 1528uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

Dz.U.2011 nr 91 poz. 527obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Dz.U.2011 nr 86 poz. 478akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

Dz.U.2011 nr 36 poz. 191obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku

Dz.U.2010 nr 138 poz. 934uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

Dz.U.2010 nr 137 poz. 922uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Dz.U.2010 nr 130 poz. 874obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Dz.U.2009 nr 122 poz. 1018uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Dz.U.2009 nr 106 poz. 882uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Dz.U.2009 nr 81 poz. 685uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U.2009 nr 27 poz. 169uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Dz.U.2008 nr 229 poz. 1538obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Dz.U.2008 nr 225 poz. 1501obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną

Dz.U.2008 nr 162 poz. 1008uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

Dz.U.2008 nr 143 poz. 896uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

Dz.U.2008 nr 107 poz. 681obowiązujący

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej

Dz.U.2007 nr 158 poz. 1114obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania

Dz.U.2007 nr 97 poz. 642obowiązujący

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej

Dz.U.2007 nr 27 poz. 181obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Dz.U.2006 nr 240 poz. 1747obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę

Dz.U.2006 nr 226 poz. 1652obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Dz.U.2006 nr 199 poz. 1468uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Dz.U.2006 nr 150 poz. 1087obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

Dz.U.2006 nr 137 poz. 984uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Dz.U.2006 nr 132 poz. 927obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie

Dz.U.2006 nr 126 poz. 878obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Dz.U.2006 nr 108 poz. 744obowiązujący

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej

Dz.U.2006 nr 21 poz. 162obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni

Dz.U.2006 nr 13 poz. 90obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Dz.U.2005 nr 265 poz. 2226obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

Dz.U.2005 nr 239 poz. 2019wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

Dz.U.2005 nr 233 poz. 1988obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Dz.U.2005 nr 233 poz. 1987uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

Dz.U.2005 nr 7 poz. 55akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Dz.U.2004 nr 283 poz. 2841uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Dz.U.2004 nr 264 poz. 2632obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Dz.U.2004 nr 250 poz. 2506obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Dz.U.2004 nr 180 poz. 1867obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Dz.U.2004 nr 168 poz. 1763uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Dz.U.2004 nr 154 poz. 1632uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Dz.U.2004 nr 136 poz. 1457obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Dz.U.2004 nr 126 poz. 1318uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego

Dz.U.2004 nr 47 poz. 458uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych

Dz.U.2004 nr 43 poz. 406uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

Dz.U.2004 nr 32 poz. 284uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód

Dz.U.2004 nr 13 poz. 114obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Dz.U.2003 nr 120 poz. 1124uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Dz.U.2003 nr 41 poz. 345obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej

Dz.U.2003 nr 35 poz. 309uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Dz.U.2003 nr 34 poz. 290uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Dz.U.2003 nr 16 poz. 149obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną.

Dz.U.2003 nr 4 poz. 44obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Dz.U.2002 nr 241 poz. 2093obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Dz.U.2002 nr 239 poz. 2036uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dz.U.2002 nr 239 poz. 2035obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

Dz.U.2002 nr 232 poz. 1953uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne.

Dz.U.2002 nr 212 poz. 1799uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dz.U.2002 nr 210 poz. 1786obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.

Dz.U.2002 nr 204 poz. 1728obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Dz.U.2002 nr 196 poz. 1658uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.

1 - 100 z 104    Następne >

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 15


Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2015 nr 0 poz. 1081akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz.U.2015 nr 0 poz. 666akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1080akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz.U.2012 nr 0 poz. 172akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz.U.2011 nr 42 poz. 221obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Dz.U.2010 nr 257 poz. 1729akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz.U.2009 nr 181 poz. 1418akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz.U.2008 nr 171 poz. 1061akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Dz.U.2008 nr 123 poz. 800obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Dz.U.2008 nr 119 poz. 769obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony

Dz.U.2008 nr 96 poz. 618obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej

Dz.U.2008 nr 77 poz. 463obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania

Dz.U.2008 nr 27 poz. 160obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania

Dz.U.2008 nr 14 poz. 91obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

Dz.U.2007 nr 155 poz. 1088akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 28


Dz.U. 2013 poz. 21
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 784obowiązujący

Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1742obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1601obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1115obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania

Dz.U.2016 nr 0 poz. 847obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów

Dz.U.2016 nr 0 poz. 182obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

Dz.U.2016 nr 0 poz. 108obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu

Dz.U.2016 nr 0 poz. 93obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1696obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1694obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1277obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1116obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1016obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 796obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Dz.U.2015 nr 0 poz. 314akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Dz.U.2015 nr 0 poz. 257obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 132obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10

Dz.U.2015 nr 0 poz. 125obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie

Dz.U.2015 nr 0 poz. 110obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny

Dz.U.2015 nr 0 poz. 74obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1974akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1973obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1923obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Dz.U.2014 nr 0 poz. 418obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 107obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1607obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1186obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dz.U.2013 nr 0 poz. 523obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 20


Dz.U. 2015 poz. 881
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1405obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.2016 nr 0 poz. 89obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane

Dz.U.2016 nr 0 poz. 88obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 73obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

Dz.U.2016 nr 0 poz. 67obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 56obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2317obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2251obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2155obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2149obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2148obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2141obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2137obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2125obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2119obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2074obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2072obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2055obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2054obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2052obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 6


Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1301obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1989obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1456akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Dz.U.2010 nr 72 poz. 466uchylony

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dz.U.2007 nr 61 poz. 417uchylony

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dz.U.2006 nr 136 poz. 964akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Dz.U.2006 nr 127 poz. 886obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dz.U.2002 nr 203 poz. 1718uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.2002 nr 129 poz. 1108uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U.2002 nr 26 poz. 257uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz.U.2002 nr 8 poz. 70obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 7


Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2015 nr 0 poz. 1529obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1329obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 319uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Dz.U.2011 nr 92 poz. 536uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Dz.U.2011 nr 38 poz. 200uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach

Dz.U.2011 nr 38 poz. 199uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

Dz.U.2011 nr 38 poz. 198uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków

Dz.U.2010 nr 130 poz. 882uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

Dz.U.2010 nr 130 poz. 878obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

Dz.U.2010 nr 36 poz. 201obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych

Dz.U.2010 nr 31 poz. 165nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

Dz.U.2010 nr 31 poz. 164nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Dz.U.2010 nr 15 poz. 81obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Dz.U.2009 nr 223 poz. 1789nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu

Dz.U.2009 nr 223 poz. 1788nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Dz.U.2009 nr 215 poz. 1672obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej

Dz.U.2009 nr 215 poz. 1671obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Dz.U.2009 nr 172 poz. 1341nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów

Dz.U.2009 nr 163 poz. 1304nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawei wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Dz.U.2009 nr 162 poz. 1293nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Dz.U.2009 nr 160 poz. 1274nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Dz.U.2009 nr 149 poz. 1209nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Dz.U.2009 nr 141 poz. 1156nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Dz.U.2009 nr 141 poz. 1155nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 11


Dz.U. 2013 poz. 888
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2015 nr 0 poz. 2264obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR

Dz.U.2015 nr 0 poz. 319obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 170obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Dz.U.2015 nr 0 poz. 137obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1972obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1966obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1405obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1298obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Dz.U.2014 nr 0 poz. 618obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

Dz.U.2014 nr 0 poz. 412obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1274obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 19


Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 937obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017

M.P.2015 nr 0 poz. 828obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016

M.P.2014 nr 0 poz. 711obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015

M.P.2013 nr 0 poz. 775obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014

M.P.2012 nr 0 poz. 673obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013

M.P.2011 nr 83 poz. 856obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

M.P.2010 nr 66 poz. 850obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

M.P.2009 nr 62 poz. 828obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010

M.P.2008 nr 69 poz. 626obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2008 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009

M.P.2007 nr 54 poz. 619obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2008

M.P.2006 nr 40 poz. 441obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2007

M.P.2005 nr 36 poz. 504obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2006

M.P.2004 nr 35 poz. 615obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2005

M.P.2003 nr 41 poz. 601obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2004

M.P.2002 nr 37 poz. 591obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r.

Dz.U.2015 nr 0 poz. 278obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1968obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1598obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

Dz.U.2010 nr 259 poz. 1775nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

Dz.U.2010 nr 259 poz. 1774uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

Dz.U.2007 nr 247 poz. 1840uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

Dz.U.2007 nr 109 poz. 752uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Dz.U.2006 nr 247 poz. 1816uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Dz.U.2006 nr 226 poz. 1654uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

Dz.U.2006 nr 225 poz. 1645uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada r. w sprawie stawek opłat produktowych

Dz.U.2006 nr 220 poz. 1611nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych

Dz.U.2005 nr 236 poz. 2006uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych

Dz.U.2005 nr 234 poz. 1996uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

Dz.U.2005 nr 157 poz. 1325uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych

Dz.U.2005 nr 103 poz. 872uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Dz.U.2005 nr 58 poz. 510uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Dz.U.2003 nr 232 poz. 2342uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągnietych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych

Dz.U.2003 nr 220 poz. 2189uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

Dz.U.2003 nr 180 poz. 1768uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych

Dz.U.2003 nr 104 poz. 982uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Dz.U.2002 nr 122 poz. 1052uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych.

Dz.U.2002 nr 2 poz. 26uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

Dz.U.2001 nr 157 poz. 1865uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Dz.U.2001 nr 131 poz. 1475obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

Dz.U.2001 nr 116 poz. 1235uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych.

Dz.U.2001 nr 69 poz. 719uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 14


Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2015 nr 0 poz. 96obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2010 nr 258 poz. 1760nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2010 nr 225 poz. 1471nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2010 nr 202 poz. 1340obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2010 nr 198 poz. 1319uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2010 nr 198 poz. 1317obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2010 nr 117 poz. 785obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

Dz.U.2010 nr 75 poz. 476obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Dz.U.2008 nr 162 poz. 1009obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Dz.U.2007 nr 128 poz. 894obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe

Dz.U.2007 nr 128 poz. 893obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2007 nr 128 poz. 892obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2006 nr 58 poz. 407obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

Dz.U.2006 nr 2 poz. 9obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów

Dz.U.2005 nr 214 poz. 1807obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe

Dz.U.2005 nr 214 poz. 1806obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2005 nr 212 poz. 1774uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2005 nr 210 poz. 1755uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2005 nr 201 poz. 1672uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2005 nr 200 poz. 1653uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

Dz.U.2005 nr 143 poz. 1206obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U.2005 nr 116 poz. 973uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego

Dz.U.2005 nr 109 poz. 917nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Dz.U.2005 nr 62 poz. 554uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 1


Dz.U. 2015 poz. 1688
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2015 nr 0 poz. 2353obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 32


Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.1996 nr 47 poz. 453uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1997 r.

M.P.1995 nr 43 poz. 499uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1996 r.

M.P.1994 nr 69 poz. 613uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1995 r.

M.P.1994 nr 24 poz. 196uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1994 r.

M.P.1993 nr 69 poz. 610uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe.

M.P.1993 nr 47 poz. 451obowiązujący

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu likwidacji niektórych zakładowych straży pożarnych.

M.P.1992 nr 36 poz. 267uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1992 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe.

M.P.1992 nr 28 poz. 198obowiązujący

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu utrzymania lub przekształcenia zakładowych straży pożarnych w zakładowe służby ratownicze.

M.P.1992 nr 20 poz. 155uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu kosztów udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniu ratowniczym poza terenem własnego działania.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1658obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2016 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 47obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2348obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2117obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2083obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1964obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1963obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1962obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1152obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2015 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1317obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1226obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1723obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1307obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2013 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 922wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2012 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 308akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym

Dz.U.2012 nr 0 poz. 29uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2011 nr 128 poz. 729wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2011 nr 50 poz. 262uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego

Dz.U.2011 nr 46 poz. 239obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2010 nr 257 poz. 1744wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2010 nr 166 poz. 1127wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2010 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2010 nr 109 poz. 719obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U.2010 nr 85 poz. 553obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Dz.U.2009 nr 226 poz. 1835obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2009 nr 210 poz. 1627obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Dz.U.2009 nr 130 poz. 1073uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadania ratunkowego

Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U.2009 nr 121 poz. 1005wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2009 nr 119 poz. 998uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2008 nr 144 poz. 911wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2008 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Dz.U.2007 nr 143 poz. 1001obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności

Dz.U.2007 nr 114 poz. 787wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2007 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2006 nr 221 poz. 1627wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2006 nr 80 poz. 563uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U.2005 nr 252 poz. 2127obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2005 nr 215 poz. 1823uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2004 nr 174 poz. 1812uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2004 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2004 nr 1 poz. 6obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin

Dz.U.2003 nr 121 poz. 1139uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U.2003 nr 121 poz. 1138uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U.2003 nr 121 poz. 1137uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2003 nr 96 poz. 878uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2003 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2002 nr 76 poz. 692uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2002 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.2001 nr 138 poz. 1561uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.2001 nr 82 poz. 895obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

Dz.U.2001 nr 50 poz. 530uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.2000 nr 56 poz. 673obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

Dz.U.2000 nr 15 poz. 194obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999 nr 111 poz. 1311uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.1999 nr 85 poz. 948uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 1999 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999 nr 53 poz. 564obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1999 nr 13 poz. 121uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

Dz.U.1999 nr 7 poz. 64uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Dz.U.1998 nr 166 poz. 1259uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Dz.U.1998 nr 159 poz. 1050uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1998 nr 121 poz. 798uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.1998 nr 120 poz. 779uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele obrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1998 nr 99 poz. 636uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i podziału środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1998 nr 94 poz. 598obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

Dz.U.1998 nr 55 poz. 362uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności.

Dz.U.1998 nr 15 poz. 69uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

Dz.U.1997 nr 75 poz. 474uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1994 nr 140 poz. 800uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.1993 nr 43 poz. 199uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1993 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz warunków psychofizycznych dla osób podejmujących pracę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1993 nr 10 poz. 48uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Dz.U.1993 nr 8 poz. 42uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.1992 nr 54 poz. 259obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

Dz.U.1992 nr 52 poz. 244uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

Dz.U.1992 nr 47 poz. 216uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie zasad nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w gospodarce narodowej.

Dz.U.1992 nr 44 poz. 198uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1992 nr 43 poz. 191uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania.

Dz.U.1992 nr 40 poz. 172nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 14


Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1533obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1953obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1368obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

Dz.U.2014 nr 0 poz. 145akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

Dz.U.2014 nr 0 poz. 6akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1314obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1225akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1173akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

Dz.U.2013 nr 0 poz. 665obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 180akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1018akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

Dz.U.2012 nr 0 poz. 723obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dz.U.2012 nr 0 poz. 688akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Dz.U.2012 nr 0 poz. 601uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne

Dz.U.2012 nr 0 poz. 445akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

Dz.U.2012 nr 0 poz. 384uchylony

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 42


Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 909obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

Dz.U.2016 nr 0 poz. 641obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 535akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1404akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1679obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1678obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1677obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1675akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1105akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 823akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 682obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 111obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1738akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1161akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1019akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 651obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1468obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Dz.U.2011 nr 294 poz. 1736akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dz.U.2011 nr 208 poz. 1242akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Dz.U.2011 nr 156 poz. 932akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Dz.U.2011 nr 153 poz. 909uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Dz.U.2011 nr 125 poz. 711uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Dz.U.2010 nr 229 poz. 1502akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2010 nr 100 poz. 639akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2010 nr 61 poz. 383uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego

Dz.U.2009 nr 5 poz. 19uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Dz.U.2008 nr 60 poz. 371obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnienioweprzeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Dz.U.2008 nr 53 poz. 322obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

Dz.U.2008 nr 53 poz. 321uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

Dz.U.2008 nr 53 poz. 320obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urządzeń podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

Dz.U.2008 nr 27 poz. 156uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dz.U.2007 nr 220 poz. 1632uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Dz.U.2006 nr 199 poz. 1469akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Dz.U.2006 nr 181 poz. 1335akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Dz.U.2006 nr 178 poz. 1320obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego

Dz.U.2006 nr 106 poz. 717obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego

Dz.U.2005 nr 261 poz. 2185uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dz.U.2005 nr 74 poz. 654akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Dz.U.2004 nr 273 poz. 2707uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dz.U.2004 nr 162 poz. 1701uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

Dz.U.2004 nr 108 poz. 1142uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Dz.U.2003 nr 217 poz. 2136uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Dz.U.2003 nr 193 poz. 1890obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

Dz.U.2003 nr 178 poz. 1746akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Dz.U.2003 nr 135 poz. 1269obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych

Dz.U.2003 nr 104 poz. 976uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.2003 nr 104 poz. 975uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Dz.U.2003 nr 67 poz. 628uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

Dz.U.2003 nr 67 poz. 627obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

Dz.U.2003 nr 50 poz. 426obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Dz.U.2003 nr 28 poz. 240uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

Dz.U.2002 nr 221 poz. 1860uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2002 nr 189 poz. 1584uchylony

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dz.U.2002 nr 120 poz. 1021uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Dz.U.2002 nr 63 poz. 572obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

Dz.U.2002 nr 4 poz. 43obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

Dz.U.2001 nr 153 poz. 1762uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dz.U.2001 nr 113 poz. 1211obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Dz.U.2001 nr 79 poz. 849obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dz.U.2001 nr 77 poz. 827obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.

Dz.U.2001 nr 30 poz. 346obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

Dz.U.2001 nr 30 poz. 345uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Dz.U.2001 nr 16 poz. 184akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 64


Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636
Akty wykonawcze


1 - 100 z 137    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2015 nr 0 poz. 287obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

M.P.2011 nr 210 poz. 1251--
M.P.2011 nr 45 poz. 505obowiązujący

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

M.P.2007 nr 29 poz. 324obowiązujący

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

M.P.2005 nr 48 poz. 659uchylony

Zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

M.P.2004 nr 22 poz. 394obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

M.P.2004 nr 1 poz. 20obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar

M.P.2003 nr 44 poz. 660obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

M.P.2003 nr 35 poz. 492obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Dz.U.2014 nr 0 poz. 281obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 906akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 808obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 630akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Dz.U.2012 nr 0 poz. 225obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej

Dz.U.2011 nr 217 poz. 1286obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2011 nr 210 poz. 1251obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2011 nr 210 poz. 1250obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2011 nr 135 poz. 792obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2010 nr 184 poz. 1238obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2010 nr 110 poz. 728obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Dz.U.2010 nr 110 poz. 727akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Dz.U.2010 nr 56 poz. 341obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar

Dz.U.2010 nr 9 poz. 61obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar

Dz.U.2009 nr 192 poz. 1486obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar

Dz.U.2009 nr 104 poz. 863obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2009 nr 104 poz. 862obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2009 nr 98 poz. 820obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 26 poz. 152obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 26 poz. 151obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 21 poz. 125akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 18 poz. 115obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 11 poz. 63obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 8 poz. 50obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 8 poz. 49obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 8 poz. 48obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 8 poz. 47obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 8 poz. 46obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 8 poz. 45obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 8 poz. 44obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 5 poz. 29obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 4 poz. 26obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 4 poz. 25obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 4 poz. 24obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 4 poz. 23obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 4 poz. 22obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać drogowe cysterny pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 3 poz. 13akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Dz.U.2008 nr 2 poz. 3obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przymiary, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2008 nr 2 poz. 2obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 250 poz. 1872obowiązujący

Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 241 poz. 1766obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 241 poz. 1765obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 225 poz. 1663uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 209 poz. 1513obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 197 poz. 1431uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 188 poz. 1345obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 144 poz. 1007obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 106 poz. 727uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 105 poz. 717obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 101 poz. 679obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 101 poz. 678obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 92 poz. 618uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 92 poz. 617uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki mleka, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 92 poz. 616uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 92 poz. 615obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 92 poz. 614uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów

Dz.U.2007 nr 92 poz. 613uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Dz.U.2007 nr 90 poz. 597obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa

Dz.U.2007 nr 44 poz. 280obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania wzorców jednostek miar za państwowe wzorce jednostek miar

Dz.U.2006 nr 225 poz. 1638obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar

Dz.U.2006 nr 181 poz. 1331uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek

Dz.U.2006 nr 142 poz. 1021uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar

Dz.U.2006 nr 106 poz. 716obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody

Dz.U.2005 nr 182 poz. 1530uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Dz.U.2005 nr 74 poz. 653uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Dz.U.2005 nr 69 poz. 615obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych

Dz.U.2005 nr 37 poz. 328obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa

Dz.U.2005 nr 33 poz. 295obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych

Dz.U.2005 nr 15 poz. 126obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych

Dz.U.2005 nr 11 poz. 79uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej

Dz.U.2004 nr 229 poz. 2309uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Dz.U.2004 nr 101 poz. 1036uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe

Dz.U.2004 nr 97 poz. 973uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu

Dz.U.2004 nr 94 poz. 915uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku

Dz.U.2004 nr 85 poz. 800uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

Dz.U.2004 nr 82 poz. 754uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu

Dz.U.2004 nr 77 poz. 731uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda

Dz.U.2004 nr 77 poz. 730uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Dz.U.2004 nr 70 poz. 637uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów

Dz.U.2004 nr 63 poz. 588uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy

Dz.U.2004 nr 56 poz. 549uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne kontrolne i sortujące

Dz.U.2004 nr 49 poz. 472uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka oraz przetworniki drgań mechanicznych piezoelektryczne o masie do 300 g

Dz.U.2004 nr 43 poz. 394uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe

Dz.U.2004 nr 40 poz. 360uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze

Dz.U.2004 nr 37 poz. 332uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy,

Dz.U.2004 nr 35 poz. 316uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

Dz.U.2004 nr 35 poz. 315uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 05; 1 i 2

Dz.U.2004 nr 34 poz. 299uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami

Dz.U.2004 nr 27 poz. 235uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

Dz.U.2004 nr 27 poz. 234uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych

Dz.U.2004 nr 27 poz. 233uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

1 - 100 z 137    Następne >

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 28


Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2015 nr 0 poz. 1259obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016

M.P.2015 nr 0 poz. 703obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

M.P.2014 nr 0 poz. 1195obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015

M.P.2013 nr 0 poz. 905obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014

M.P.2012 nr 0 poz. 891obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013

M.P.2011 nr 115 poz. 1161wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012

M.P.2010 nr 97 poz. 1133wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011

M.P.2009 nr 80 poz. 995wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2010

M.P.2008 nr 97 poz. 847wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009

M.P.2007 nr 94 poz. 1033wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2008 r.

M.P.2007 nr 94 poz. 1032wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2008

M.P.2007 nr 1 poz. 10wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2007

M.P.2006 nr 90 poz. 958wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2007

M.P.2005 nr 80 poz. 1144wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006

M.P.2005 nr 80 poz. 1143wygaśnięcie aktu

Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006

M.P.2005 nr 9 poz. 183obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

M.P.1999 nr 37 poz. 565uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

M.P.1997 nr 17 poz. 160uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

M.P.1997 nr 16 poz. 156uchylony

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

M.P.1996 nr 80 poz. 719uchylony

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

M.P.1996 nr 34 poz. 347uchylony

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

M.P.1996 nr 15 poz. 205nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad środków finansowych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych.

M.P.1995 nr 37 poz. 445uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 1995 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1063obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

Dz.U.2014 nr 0 poz. 857obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 620akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 467obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Dz.U.2011 nr 246 poz. 1465akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

Dz.U.2011 nr 124 poz. 706uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek oplat za przejazd autostradą

Dz.U.2011 nr 63 poz. 323obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2010 nr 65 poz. 409obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Dz.U.2009 nr 75 poz. 637uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Dz.U.2009 nr 55 poz. 452uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Dz.U.2009 nr 30 poz. 191uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Dz.U.2008 nr 236 poz. 1621uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Dz.U.2008 nr 203 poz. 1269uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Dz.U.2008 nr 30 poz. 176uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu drogowego na rok 2008

Dz.U.2007 nr 191 poz. 1375obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2007 nr 132 poz. 915obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2007 nr 124 poz. 865uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad

Dz.U.2007 nr 28 poz. 188obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2006 nr 147 poz. 1066obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2006 nr 25 poz. 183obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2005 nr 184 poz. 1540obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2005 nr 140 poz. 1175obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2005 nr 8 poz. 57obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2005 nr 6 poz. 35obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U.2004 nr 214 poz. 2176obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

Dz.U.2004 nr 102 poz. 1075uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą

Dz.U.2004 nr 102 poz. 1071obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U.2003 nr 227 poz. 2251uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

Dz.U.2002 nr 121 poz. 1034akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

Dz.U.2002 nr 12 poz. 116obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.2001 nr 128 poz. 1437uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

Dz.U.2001 nr 118 poz. 1251uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.2001 nr 80 poz. 871uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami.

Dz.U.2001 nr 77 poz. 823uznany za uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Dz.U.2001 nr 50 poz. 531uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

Dz.U.1999 nr 70 poz. 793uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

Dz.U.1998 nr 148 poz. 976uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i sksploatację autostrad płatnych.

Dz.U.1997 nr 83 poz. 533obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14.

Dz.U.1997 nr 62 poz. 392uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.1995 nr 64 poz. 332uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.

Dz.U.1995 nr 58 poz. 306uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

Dz.U.1995 nr 58 poz. 305uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi.

Dz.U.1995 nr 52 poz. 283uchylony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Dz.U.1995 nr 43 poz. 222uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie autostrad płatnych.

Dz.U.1995 nr 38 poz. 186obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową Elbląg-granica państwa (Grzechotki).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 33


Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1655obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1584obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1275obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1274obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1151obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców

Dz.U.2016 nr 0 poz. 994obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców

Dz.U.2016 nr 0 poz. 880obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Dz.U.2016 nr 0 poz. 702obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2016 nr 0 poz. 327obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Dz.U.2016 nr 0 poz. 318obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Dz.U.2016 nr 0 poz. 280obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Dz.U.2016 nr 0 poz. 232obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Dz.U.2016 nr 0 poz. 231obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2247obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2096obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1369uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Dz.U.2015 nr 0 poz. 904uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1629obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 949obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Dz.U.2014 nr 0 poz. 937obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Dz.U.2014 nr 0 poz. 594uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1363akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1298uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2013 nr 0 poz. 894obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 809obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Dz.U.2013 nr 0 poz. 603akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Dz.U.2013 nr 0 poz. 512obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 476akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Dz.U.2013 nr 0 poz. 320uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2013 nr 0 poz. 319uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Dz.U.2013 nr 0 poz. 93uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Dz.U.2013 nr 0 poz. 91obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 84obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

Dz.U.2013 nr 0 poz. 83obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2013 nr 0 poz. 81obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

Dz.U.2013 nr 0 poz. 78akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Dz.U.2013 nr 0 poz. 75obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 31uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie oświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Dz.U.2013 nr 0 poz. 9obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1071obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1019uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1005uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2012 nr 0 poz. 995uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Dz.U.2012 nr 0 poz. 973uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz.U.2012 nr 0 poz. 771obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 22


Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1160obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Dz.U.2016 nr 0 poz. 362obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Dz.U.2016 nr 0 poz. 315obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1965obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Dz.U.2015 nr 0 poz. 718obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 629obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 26akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1364obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1297akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1293obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1257obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1045obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

Dz.U.2012 nr 0 poz. 974obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN

Dz.U.2012 nr 0 poz. 966obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

Dz.U.2012 nr 0 poz. 691uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 655obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

Dz.U.2012 nr 0 poz. 619obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 508obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

Dz.U.2012 nr 0 poz. 483obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 436obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 435obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi

Dz.U.2012 nr 0 poz. 192akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Dz.U.2012 nr 0 poz. 191akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 40


Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371
Akty wykonawcze


1 - 100 z 139    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2012 nr 0 poz. 820obowiązujący

Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

M.P.2010 nr 101 poz. 1184uchylony

Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

M.P.2009 nr 62 poz. 826uznany za uchylony

Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

M.P.2003 nr 50 poz. 776uchylony

Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1046obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Dz.U.2016 nr 0 poz. 990obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Dz.U.2016 nr 0 poz. 939obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Dz.U.2016 nr 0 poz. 251obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1968akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 302akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1704obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1217obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1070akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Dz.U.2014 nr 0 poz. 961obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

Dz.U.2014 nr 0 poz. 643obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli

Dz.U.2014 nr 0 poz. 537akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Dz.U.2014 nr 0 poz. 402obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1679akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1064obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 916obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 837obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 713obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Dz.U.2013 nr 0 poz. 92akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Dz.U.2012 nr 0 poz. 920obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 901akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 402obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 401obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 97uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 96uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r.w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Dz.U.2011 nr 297 poz. 1763uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

Dz.U.2011 nr 188 poz. 1121uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Dz.U.2011 nr 155 poz. 918uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz.U.2011 nr 150 poz. 892uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Dz.U.2011 nr 150 poz. 891uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2011 nr 146 poz. 870obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za czynności administracyjne z tytułu wydania zezwolenia zagranicznego

Dz.U.2011 nr 146 poz. 869obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych

Dz.U.2011 nr 134 poz. 783uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Dz.U.2011 nr 130 poz. 751obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

Dz.U.2011 nr 81 poz. 444obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych

Dz.U.2011 nr 61 poz. 308obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Dz.U.2011 nr 17 poz. 80uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2010 nr 257 poz. 1736obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Dz.U.2010 nr 257 poz. 1735obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa

Dz.U.2010 nr 250 poz. 1684uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Dz.U.2010 nr 194 poz. 1292uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

Dz.U.2010 nr 187 poz. 1256uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

Dz.U.2010 nr 187 poz. 1255obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego

Dz.U.2010 nr 137 poz. 916obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

Dz.U.2010 nr 125 poz. 847uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2010 nr 72 poz. 462obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

Dz.U.2010 nr 53 poz. 314akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Dz.U.2009 nr 223 poz. 1781uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Dz.U.2009 nr 188 poz. 1461uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Dz.U.2009 nr 147 poz. 1190uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2009 nr 145 poz. 1184uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

Dz.U.2009 nr 115 poz. 970uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2009 nr 86 poz. 721uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Dz.U.2009 nr 82 poz. 688uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2009 nr 54 poz. 443uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Dz.U.2008 nr 235 poz. 1598uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Dz.U.2008 nr 124 poz. 805uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Dz.U.2008 nr 98 poz. 638uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacji dotyczącej kontroli

Dz.U.2008 nr 76 poz. 454uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego

Dz.U.2007 nr 235 poz. 1726uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz.U.2007 nr 201 poz. 1462obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Dz.U.2007 nr 195 poz. 1412uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Dz.U.2007 nr 168 poz. 1184uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Dz.U.2007 nr 114 poz. 778uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

Dz.U.2007 nr 109 poz. 753obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

Dz.U.2007 nr 27 poz. 186uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Dz.U.2006 nr 210 poz. 1553uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowaniaInspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2006 nr 203 poz. 1502uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Dz.U.2006 nr 190 poz. 1408obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

Dz.U.2006 nr 151 poz. 1089uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Dz.U.2006 nr 149 poz. 1082uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

Dz.U.2006 nr 58 poz. 406uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Dz.U.2006 nr 56 poz. 395uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu

Dz.U.2006 nr 47 poz. 344uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

Dz.U.2006 nr 47 poz. 343obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów

Dz.U.2006 nr 19 poz. 153uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego

Dz.U.2006 nr 6 poz. 41uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia

Dz.U.2005 nr 256 poz. 2153uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

Dz.U.2005 nr 243 poz. 2065uchylony

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

Dz.U.2005 nr 197 poz. 1637uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Dz.U.2004 nr 237 poz. 2376obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Dz.U.2004 nr 223 poz. 2260uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Dz.U.2004 nr 205 poz. 2098uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Dz.U.2004 nr 159 poz. 1664uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz.U.2004 nr 159 poz. 1663uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Dz.U.2004 nr 153 poz. 1612uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

Dz.U.2004 nr 144 poz. 1519uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Dz.U.2004 nr 138 poz. 1461uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

Dz.U.2004 nr 122 poz. 1269uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

Dz.U.2004 nr 119 poz. 1245uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Dz.U.2004 nr 100 poz. 1006uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia

Dz.U.2004 nr 82 poz. 759uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Dz.U.2004 nr 30 poz. 258uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Dz.U.2004 nr 15 poz. 131uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy

Dz.U.2004 nr 14 poz. 125uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

Dz.U.2003 nr 232 poz. 2335uchylony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

1 - 100 z 139    Następne >

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 10


Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1040obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 344akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1442obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 838obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Dz.U.2010 nr 173 poz. 1171akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

Dz.U.2007 nr 170 poz. 1196akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

Dz.U.2005 nr 53 poz. 474akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

Dz.U.2004 nr 51 poz. 495obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów

Dz.U.2003 nr 211 poz. 2064uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Dz.U.2003 nr 211 poz. 2059obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dz.U.2003 nr 211 poz. 2058uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dz.U.2003 nr 209 poz. 2029akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 97


Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
Akty wykonawcze


1 - 100 z 464    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 778obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

M.P.2015 nr 0 poz. 707obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

M.P.2014 nr 0 poz. 632obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

M.P.2013 nr 0 poz. 704obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

M.P.2012 nr 0 poz. 579obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

M.P.2011 nr 82 poz. 830obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1377obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 67


Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
Akty wykonawcze


1 - 100 z 161    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 178obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2015

M.P.2015 nr 0 poz. 1258obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2016

M.P.2015 nr 0 poz. 1253obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016

M.P.2015 nr 0 poz. 231obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2014

M.P.2014 nr 0 poz. 1148obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015

M.P.2014 nr 0 poz. 1140obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015

M.P.2014 nr 0 poz. 136obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2013

M.P.2013 nr 0 poz. 962obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014

M.P.2013 nr 0 poz. 120obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2012

M.P.2012 nr 113 poz. 1147--
M.P.2012 nr 0 poz. 910obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2013

M.P.2012 nr 0 poz. 91obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011

M.P.2011 nr 113 poz. 1147obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2012

M.P.2011 nr 15 poz. 154obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2010

M.P.2010 nr 5 poz. 20--
M.P.2009 nr 77 poz. 955obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie najpopularniejszej kategorii cenowej na rok 2010

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1747obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 2016-10-24

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1298obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1231obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1051obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1028obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2361obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2349obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2326obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2318obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2302obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2296obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2285obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2283obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2279obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2259obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2235obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2234obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2232obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2212obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2181obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2176obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2175obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2162obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2138obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1836akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1631obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1496akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1492obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1343uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1342uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1285obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1159obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 889akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 664akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 423obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 422akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

Dz.U.2015 nr 0 poz. 216obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1867obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1857uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1842obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1837obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1830obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1676akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1445akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1350akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1095akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1580akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1278uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1276obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1167akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1109uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1108uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1087uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1086uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 728uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Dz.U.2013 nr 0 poz. 718uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 226uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 225uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

Dz.U.2013 nr 0 poz. 213uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 212akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 56akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2013 nr 0 poz. 34uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1532uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1525uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1524uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1522obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1074akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1066uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2012 nr 0 poz. 307uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Dz.U.2012 nr 0 poz. 177uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

Dz.U.2011 nr 292 poz. 1717uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Dz.U.2011 nr 286 poz. 1679uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Dz.U.2011 nr 286 poz. 1677uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego

Dz.U.2011 nr 280 poz. 1647uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Dz.U.2011 nr 210 poz. 1249uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2011 nr 89 poz. 507uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U.2011 nr 38 poz. 197uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Dz.U.2010 nr 257 poz. 1734obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

Dz.U.2010 nr 249 poz. 1665uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

Dz.U.2010 nr 241 poz. 1617obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

Dz.U.2010 nr 235 poz. 1545uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

Dz.U.2010 nr 229 poz. 1501obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD

Dz.U.2010 nr 221 poz. 1450uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dz.U.2010 nr 160 poz. 1076uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

1 - 100 z 161    Następne >

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 24


Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.1997 nr 49 poz. 473uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.

M.P.1995 nr 53 poz. 579uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

M.P.1994 nr 35 poz. 298uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

M.P.1992 nr 32 poz. 222uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1992 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1416obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

Dz.U.2012 nr 0 poz. 894obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 383uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy

Dz.U.2012 nr 0 poz. 244obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

Dz.U.2011 nr 152 poz. 899obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego

Dz.U.2011 nr 93 poz. 540obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

Dz.U.2011 nr 71 poz. 376obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej

Dz.U.2011 nr 35 poz. 179obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej

Dz.U.2011 nr 34 poz. 176obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej

Dz.U.2011 nr 22 poz. 115obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektoratów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Dz.U.2011 nr 13 poz. 62obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

Dz.U.2011 nr 11 poz. 58uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym

Dz.U.2010 nr 244 poz. 1624uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej

Dz.U.2010 nr 238 poz. 1582obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym

Dz.U.2010 nr 235 poz. 1644--
Dz.U.2010 nr 229 poz. 1500obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego

Dz.U.2010 nr 196 poz. 1300obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej

Dz.U.2008 nr 219 poz. 1404uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej

Dz.U.2008 nr 219 poz. 1403uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

Dz.U.2008 nr 17 poz. 102obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

Dz.U.2007 nr 35 poz. 223obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Dz.U.2007 nr 13 poz. 84uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy

Dz.U.2007 nr 5 poz. 35uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez innych inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych

Dz.U.2006 nr 203 poz. 1497uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

Dz.U.2006 nr 64 poz. 452uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej

Dz.U.2006 nr 58 poz. 400obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej

Dz.U.2006 nr 31 poz. 218uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Dz.U.2006 nr 8 poz. 47obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

Dz.U.2005 nr 182 poz. 1528uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej

Dz.U.2005 nr 22 poz. 177uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

Dz.U.2004 nr 282 poz. 2802obowiązujący

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

Dz.U.2004 nr 258 poz. 2582obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych

Dz.U.2004 nr 136 poz. 1454obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej

Dz.U.2004 nr 130 poz. 1382uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Dz.U.2004 nr 71 poz. 647obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego

Dz.U.2004 nr 66 poz. 607uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dz.U.2004 nr 51 poz. 494uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy

Dz.U.2003 nr 225 poz. 2232uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Dz.U.2003 nr 210 poz. 2043obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej

Dz.U.2003 nr 133 poz. 1239uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Dz.U.2003 nr 102 poz. 950uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Dz.U.2003 nr 59 poz. 523uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Dz.U.2003 nr 35 poz. 292uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

Dz.U.2003 nr 20 poz. 174uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej

Dz.U.2003 nr 20 poz. 172uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

Dz.U.2002 nr 136 poz. 1147uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2002 nr 123 poz. 1057uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika operacyjnego oraz środków, którymi się posługuje przy wykonywaniu zadań służbowych.

Dz.U.2002 nr 100 poz. 912uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych.

Dz.U.2002 nr 100 poz. 911uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek.

Dz.U.2002 nr 96 poz. 856uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.2002 nr 96 poz. 846uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2002 nr 96 poz. 845uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2002 nr 96 poz. 844uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.

Dz.U.2001 nr 151 poz. 1708uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.

Dz.U.2001 nr 26 poz. 286uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2000 nr 97 poz. 1057uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2000 nr 11 poz. 134uznany za uchylony

RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.

Dz.U.1999 nr 59 poz. 628obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.

Dz.U.1998 nr 153 poz. 995uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.1998 nr 105 poz. 661uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania przysługującego w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom operacyjnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

Dz.U.1998 nr 44 poz. 261uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli w tym zakresie.

Dz.U.1997 nr 86 poz. 545uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.1997 nr 62 poz. 391obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.

Dz.U.1994 nr 33 poz. 123uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.1993 nr 48 poz. 219uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów kontroli skarbowej utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk oraz magnetycznych nośników informacji.

Dz.U.1992 nr 12 poz. 49uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.1992 nr 12 poz. 45uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 68


Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 979obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

M.P.2016 nr 0 poz. 779obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

M.P.2016 nr 0 poz. 680obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 1029obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 912obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 735obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 640obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 895obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 718obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 575obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 812obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 724obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 595obowiązujący

Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 743obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 587obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 508obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.

M.P.2011 nr 95 poz. 962obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

M.P.2011 nr 95 poz. 961obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

M.P.2011 nr 68 poz. 679obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

M.P.2010 nr 75 poz. 950obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

M.P.2010 nr 55 poz. 755obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

M.P.2010 nr 51 poz. 688obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r.

M.P.2009 nr 67 poz. 872obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.

M.P.2009 nr 52 poz. 742obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

M.P.2009 nr 47 poz. 702obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.

M.P.2008 nr 78 poz. 692obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.

M.P.2008 nr 59 poz. 531obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.

M.P.2008 nr 54 poz. 486obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r.

M.P.2007 nr 76 poz. 813obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.

M.P.2007 nr 47 poz. 557obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.

M.P.2007 nr 44 poz. 524obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r.

M.P.2006 nr 75 poz. 758obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

M.P.2006 nr 72 poz. 724obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.

M.P.2006 nr 72 poz. 721obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r.

M.P.2005 nr 68 poz. 956obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

M.P.2005 nr 62 poz. 864obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r.

M.P.2005 nr 62 poz. 859obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.

M.P.2004 nr 46 poz. 794obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

M.P.2004 nr 43 poz. 763obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r.

M.P.2004 nr 43 poz. 753obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r.

M.P.2003 nr 51 poz. 804obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

M.P.2003 nr 49 poz. 770obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r.

M.P.2002 nr 48 poz. 713obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

M.P.2001 nr 35 poz. 575obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2001 r.

M.P.2000 nr 33 poz. 697obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2000 r.

M.P.1999 nr 33 poz. 521obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1999 r.

M.P.1998 nr 36 poz. 514obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1998 r.

M.P.1997 nr 79 poz. 772obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1997 r.

M.P.1996 nr 63 poz. 586obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P.1995 nr 54 poz. 606obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1995 r.

M.P.1994 nr 55 poz. 467obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1994 r.

M.P.1993 nr 53 poz. 498obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1993 r.

M.P.1992 nr 33 poz. 237obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1992 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1992 r.

M.P.1991 nr 33 poz. 249obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1508obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2245obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2025obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 174obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1648obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Dz.U.2013 nr 0 poz. 221uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dz.U.2012 nr 0 poz. 137uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dz.U.2011 nr 293 poz. 1731uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dz.U.2009 nr 132 poz. 1089obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Dz.U.2008 nr 146 poz. 927obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Dz.U.2008 nr 40 poz. 235uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dz.U.2007 nr 249 poz. 1851obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową

Dz.U.2007 nr 205 poz. 1484uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dz.U.2007 nr 138 poz. 969uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Dz.U.2007 nr 102 poz. 696obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Dz.U.2007 nr 79 poz. 533uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dz.U.2007 nr 24 poz. 148uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dz.U.2006 nr 142 poz. 1023obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne

Dz.U.2006 nr 33 poz. 229uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Dz.U.2005 nr 232 poz. 1969uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dz.U.2004 nr 282 poz. 2804uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

Dz.U.2004 nr 252 poz. 2523uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Dz.U.2004 nr 107 poz. 1138obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

Dz.U.2002 nr 234 poz. 1969uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2001 nr 153 poz. 1754obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wykazu środków transportowych.

Dz.U.2001 nr 125 poz. 1375wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2000 nr 105 poz. 1115obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1999 nr 96 poz. 1129uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1998 nr 146 poz. 954uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1997 nr 143 poz. 956uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1995 nr 147 poz. 715obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1995 nr 147 poz. 714uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U.1994 nr 132 poz. 676uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U.1994 nr 132 poz. 675uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1993 nr 121 poz. 540uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1993 nr 121 poz. 539uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U.1992 nr 94 poz. 467uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1992 nr 94 poz. 466uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U.1992 nr 22 poz. 93uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Dz.U.1991 nr 116 poz. 502uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1991 nr 9 poz. 34uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 23


Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2011 nr 34 poz. 413obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2011 r.

M.P.2010 nr 49 poz. 664obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2007 r.

M.P.2010 nr 49 poz. 663obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2010 r.

M.P.2010 nr 49 poz. 662obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2009 r.

M.P.2010 nr 49 poz. 661obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2008 r.

M.P.2000 nr 40 poz. 801obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2000 r.

M.P.2000 nr 27 poz. 556obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2000 r.

M.P.1997 nr 86 poz. 873obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1996 nr 83 poz. 729obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1995 nr 68 poz. 771obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1995 nr 26 poz. 314uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz spółdzielczych związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

M.P.1995 nr 9 poz. 125obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r.

M.P.1994 nr 69 poz. 626obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1994 nr 2 poz. 9obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1994 r.

M.P.1993 nr 4 poz. 16obowiązujący

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1993 r.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 273obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1995obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1980obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 600obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1878uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1865uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 768akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 494uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2011 nr 265 poz. 1575uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2009 nr 224 poz. 1798uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2009 nr 160 poz. 1268akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

Dz.U.2006 nr 243 poz. 1761uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2006 nr 99 poz. 687obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2005 nr 257 poz. 2156uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2005 nr 94 poz. 791uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2004 nr 279 poz. 2761uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2003 nr 224 poz. 2224uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U.2003 nr 189 poz. 1856uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników

Dz.U.2002 nr 229 poz. 1917uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2002 nr 160 poz. 1325uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2001 nr 106 poz. 1155uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2001 nr 2 poz. 16uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2000 nr 115 poz. 1203uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Dz.U.2000 nr 17 poz. 217obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów.

Dz.U.1999 nr 30 poz. 290obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

Dz.U.1999 nr 6 poz. 39uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U.1998 nr 26 poz. 150nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1998 nr 8 poz. 29uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Dz.U.1997 nr 128 poz. 833uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.

Dz.U.1997 nr 116 poz. 747uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1997 nr 50 poz. 323nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1997 nr 14 poz. 78uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U.1997 nr 6 poz. 35uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U.1997 nr 1 poz. 3nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1996 nr 63 poz. 294uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U.1996 nr 63 poz. 293uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1995 nr 122 poz. 590uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1995 nr 89 poz. 445uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U.1995 nr 73 poz. 362uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1995 nr 14 poz. 63uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1995 nr 7 poz. 34uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1995 nr 3 poz. 12nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1994 nr 104 poz. 508uchylony

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1994 nr 68 poz. 295uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U.1994 nr 18 poz. 62uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U.1993 nr 133 poz. 642nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1993 nr 127 poz. 586uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1993 nr 108 poz. 486uchylony

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1993 nr 94 poz. 431uznany za uchylony

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.

Dz.U.1993 nr 59 poz. 266uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1993 nr 46 poz. 209uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1993 nr 28 poz. 131uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1993 nr 28 poz. 130nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1993 nr 28 poz. 129uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów.

Dz.U.1992 nr 103 poz. 524uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U.1992 nr 78 poz. 396uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1992 nr 32 poz. 139uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1992 nr 32 poz. 138nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1992 nr 30 poz. 130uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 63


Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
Akty wykonawcze


1 - 100 z 198    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 491obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2015 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 523obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 398obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 475obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 398obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r.

M.P.2011 nr 44 poz. 490obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2010 r.

M.P.2010 nr 42 poz. 611obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r.

M.P.2009 nr 34 poz. 519obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2008 r.

M.P.2008 nr 96 poz. 827obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.

M.P.2008 nr 40 poz. 360obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2007 r.

M.P.2008 nr 23 poz. 233obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.

M.P.2007 nr 99 poz. 1078obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.

M.P.2007 nr 34 poz. 400obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2006 r.

M.P.2006 nr 37 poz. 423obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2005 r.

M.P.2005 nr 78 poz. 1110obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

M.P.2005 nr 40 poz. 543obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wykazu terytoriów zależnych lub terytoriów stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych

M.P.2005 nr 30 poz. 435obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2004 r.

M.P.2004 nr 53 poz. 902obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

M.P.2004 nr 24 poz. 428obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2003 r.

M.P.2003 nr 58 poz. 914obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

M.P.2003 nr 29 poz. 409obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2002 r.

M.P.2002 nr 60 poz. 843obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2002 nr 20 poz. 370obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2001 r.

M.P.2001 nr 47 poz. 784obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2001 nr 41 poz. 671obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2001 r.

M.P.2001 nr 18 poz. 313obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2000 r.

M.P.2000 nr 43 poz. 854obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2000 nr 37 poz. 741obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2000 r.

M.P.1999 nr 41 poz. 639obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1999 nr 36 poz. 551obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1999 r.

M.P.1998 nr 46 poz. 656obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1998 nr 41 poz. 578obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1998 r.

M.P.1997 nr 86 poz. 873obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1997 nr 82 poz. 808obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1997 r.

M.P.1996 nr 83 poz. 729obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1996 nr 68 poz. 648obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1996 r.

M.P.1995 nr 68 poz. 771obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1995 nr 58 poz. 646obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1995 r.

M.P.1994 nr 69 poz. 626obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1994 nr 58 poz. 505obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1994 r.

M.P.1993 nr 68 poz. 607obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1993 nr 57 poz. 531obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 listopada 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1993 r.

M.P.1993 nr 48 poz. 462uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1993 nr 1 poz. 5obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1992 nr 35 poz. 258obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1992 r.

M.P.1992 nr 1 poz. 8uznany za uchylony

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1991 nr 46 poz. 326obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu przeliczania emerytur i rent w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1991 nr 45 poz. 320uchylony wykazem

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu przeliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 467obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz.U.2016 nr 0 poz. 440obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2124obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2062obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2001obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1998obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1717obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 599obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 160obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1879uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1777obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1674uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1634uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1558obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1303uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1171obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1054uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 767akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 551akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz.U.2013 nr 0 poz. 493uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1331uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1272wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2012 nr 0 poz. 356uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Dz.U.2012 nr 0 poz. 355uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2011 nr 268 poz. 1583uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Dz.U.2011 nr 252 poz. 1518uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2011 nr 252 poz. 1517wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2011 nr 252 poz. 1515uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

Dz.U.2011 nr 252 poz. 1514uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2011 nr 25 poz. 131uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2010 nr 252 poz. 1691akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz.U.2010 nr 234 poz. 1534uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2010 nr 188 poz. 1264wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2009 nr 160 poz. 1269wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2009 nr 160 poz. 1267akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

Dz.U.2009 nr 156 poz. 1237uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

Dz.U.2009 nr 150 poz. 1210uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2008 nr 235 poz. 1591uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2008 nr 234 poz. 1575uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe

Dz.U.2008 nr 212 poz. 1335uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2008 nr 173 poz. 1073uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2008 nr 74 poz. 445uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2007 nr 212 poz. 1563uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

Dz.U.2007 nr 187 poz. 1329wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dz.U.2007 nr 148 poz. 1044uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2007 nr 140 poz. 988akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz.U.2007 nr 134 poz. 941uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

Dz.U.2007 nr 73 poz. 486uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2007 nr 36 poz. 229akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz.U.2006 nr 243 poz. 1760uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2006 nr 204 poz. 1505uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku od zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U.2006 nr 203 poz. 1498uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

1 - 100 z 198    Następne >

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 1


Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2015 nr 0 poz. 1999obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 940uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2011 nr 292 poz. 1719uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2008 nr 234 poz. 1577uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2006 nr 243 poz. 1764uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2006 nr 139 poz. 989uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2005 nr 246 poz. 2089uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2004 nr 47 poz. 453uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2003 nr 146 poz. 1419uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz.U.2002 nr 229 poz. 1915uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2000 nr 108 poz. 1153uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 95


Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
Akty wykonawcze


1 - 100 z 443    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 797obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 59


Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
Akty wykonawcze


1 - 100 z 205    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1281obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1277obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1140obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1136obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1124obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1095obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1050obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 500obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Dz.U.2016 nr 0 poz. 98obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2320akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2258obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2244obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2230uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2208obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2193obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1504obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1498akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dz.U.2015 nr 0 poz. 914uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2015 nr 0 poz. 911obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 849obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Dz.U.2015 nr 0 poz. 815obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 514akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Dz.U.2015 nr 0 poz. 409akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1860obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1803obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1624obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1544akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dz.U.2014 nr 0 poz. 944akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Dz.U.2014 nr 0 poz. 709obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Dz.U.2014 nr 0 poz. 407obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Dz.U.2014 nr 0 poz. 371obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 369akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Dz.U.2014 nr 0 poz. 209uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

Dz.U.2014 nr 0 poz. 163akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1722akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1719obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1713akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1662obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1656obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1589akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1485obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1299obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1076obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Dz.U.2013 nr 0 poz. 724obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Dz.U.2013 nr 0 poz. 394uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2013 nr 0 poz. 367uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

Dz.U.2013 nr 0 poz. 363obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Dz.U.2013 nr 0 poz. 362uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2013 nr 0 poz. 360akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

Dz.U.2013 nr 0 poz. 359akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U.2013 nr 0 poz. 357obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

Dz.U.2013 nr 0 poz. 356uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1550uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1528uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1485uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1451obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1428uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1382obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dz.U.2012 nr 0 poz. 781uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 780obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

Dz.U.2012 nr 0 poz. 777uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 767obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 584uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2012 nr 0 poz. 163akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Dz.U.2012 nr 0 poz. 140uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2012 nr 0 poz. 89akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U.2012 nr 0 poz. 32akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Dz.U.2011 nr 293 poz. 1727obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U.2011 nr 292 poz. 1716uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 198 poz. 1174uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 156 poz. 931uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Dz.U.2011 nr 153 poz. 907uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 153 poz. 906uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 140 poz. 818uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Dz.U.2011 nr 136 poz. 801obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 136 poz. 800obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 136 poz. 799uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Dz.U.2011 nr 136 poz. 798uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 136 poz. 797uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Dz.U.2011 nr 136 poz. 796uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego

Dz.U.2011 nr 126 poz. 716uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 73 poz. 392uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 69 poz. 365uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Dz.U.2011 nr 68 poz. 364uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Dz.U.2011 nr 68 poz. 363uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U.2011 nr 68 poz. 362uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 68 poz. 361akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

Dz.U.2011 nr 68 poz. 360uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 68 poz. 359uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

Dz.U.2011 nr 44 poz. 230uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 44 poz. 229obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

Dz.U.2011 nr 44 poz. 228uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Dz.U.2010 nr 257 poz. 1733akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Dz.U.2010 nr 255 poz. 1713uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Dz.U.2010 nr 252 poz. 1694uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Dz.U.2010 nr 252 poz. 1693obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2010 nr 250 poz. 1681uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Dz.U.2010 nr 249 poz. 1662uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Dz.U.2010 nr 249 poz. 1661uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Dz.U.2010 nr 246 poz. 1649uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

1 - 100 z 205    Następne >

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 22


Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz.U.2016 nr 0 poz. 1094obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Dz.U.2016 nr 0 poz. 771obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 540obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1680obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1679obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1407obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 740obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1547obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1532uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Dz.U.2013 nr 0 poz. 346akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 136uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

Dz.U.2011 nr 286 poz. 1682uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Dz.U.2011 nr 153 poz. 908obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Dz.U.2010 nr 78 poz. 520obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych

Dz.U.2010 nr 55 poz. 332obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

Dz.U.2009 nr 147 poz. 1189akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Dz.U.2009 nr 84 poz. 706obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Dz.U.2009 nr 18 poz. 98uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych

Dz.U.2008 nr 221 poz. 1441uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Dz.U.2007 nr 189 poz. 1354obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Dz.U.2007 nr 128 poz. 896obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów zaopatrujących wybrane floty w biopaliwo ciekłe oraz zbiorników, w których magazynowane są biopaliwa ciekłe przeznaczone dla wybranych flot

Dz.U.2007 nr 59 poz. 399akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

Dz.U.2007 nr 44 poz. 281uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych

Dz.U.2007 nr 44 poz. 279obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG)

Dz.U.2007 nr 41 poz. 262uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej

Dz.U.2007 nr 41 poz. 261obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej

Dz.U.2007 nr 24 poz. 150obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek

Dz.U.2007 nr 24 poz. 149obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek

Dz.U.2007 nr 4 poz. 30uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

Dz.U.2006 nr 251 poz. 1851uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Dz.U.2006 nr 251 poz. 1850uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 22


Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2014 nr 0 poz. 91obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 598obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2011 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 224obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2010 r.

M.P.2011 nr 44 poz. 480obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

M.P.2010 nr 82 poz. 984obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2009 r.

M.P.2010 nr 17 poz. 183obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

M.P.2009 nr 80 poz. 993obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2008 r.

M.P.2008 nr 89 poz. 778obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2007 r.

M.P.2007 nr 53 poz. 607obowiązujący

Uchwała Nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie "Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014"

M.P.2007 nr 49 poz. 569obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2006 r.

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1439obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

Dz.U.2015 nr 0 poz. 970obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru świadectwa

Dz.U.2015 nr 0 poz. 780obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

Dz.U.2015 nr 0 poz. 631obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2016 i 2017

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1861obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1733uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1517obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 578uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1052obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na lata 2014 i 2015

Dz.U.2013 nr 0 poz. 918obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 53


Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
Akty wykonawcze


1 - 100 z 129    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 891obowiązujący

Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

M.P.2016 nr 0 poz. 411obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r

M.P.2016 nr 0 poz. 350obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

M.P.2015 nr 0 poz. 377obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 291obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 971obowiązujący

Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

M.P.2012 nr 0 poz. 108obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

M.P.2011 nr 110 poz. 1112obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

M.P.2011 nr 84 poz. 879uchylony

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

M.P.2011 nr 43 poz. 468obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019

M.P.2010 nr 7 poz. 64obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

M.P.2010 nr 2 poz. 11obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r.

M.P.2009 nr 56 poz. 771obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną

M.P.2009 nr 31 poz. 448obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny

M.P.2008 nr 51 poz. 457obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

M.P.2008 nr 29 poz. 268obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny

M.P.2008 nr 1 poz. 12obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

M.P.2007 nr 95 poz. 1037obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną

M.P.2007 nr 71 poz. 769uchylony

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

M.P.2007 nr 33 poz. 384obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny

M.P.2006 nr 31 poz. 343obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

M.P.2005 nr 53 poz. 731obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014

M.P.2005 nr 42 poz. 562obowiązujący

Obwieszczenie MinistraGospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r.

M.P.2002 nr 26 poz. 436uchylony

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1136obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1940obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1912obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Dz.U.2014 nr 0 poz. 671obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Dz.U.2014 nr 0 poz. 505obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii

Dz.U.2014 nr 0 poz. 487obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł

Dz.U.2014 nr 0 poz. 425obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii

Dz.U.2013 nr 0 poz. 1362obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Dz.U.2013 nr 0 poz. 820obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Dz.U.2012 nr 0 poz. 1229obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Dz.U.2012 nr 0 poz. 968akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Dz.U.2012 nr 0 poz. 535akt objęty tekstem jednolitym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U.2011 nr 189 poz. 1126akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U.2011 nr 187 poz. 1117obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej

Dz.U.2011 nr 176 poz. 1052uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Dz.U.2010 nr 194 poz. 1291obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dz.U.2010 nr 186 poz. 1246obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej

Dz.U.2010 nr 133 poz. 891akt posiada tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Dz.U.2010 nr 108 poz. 701obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Dz.U.2010 nr 34 poz. 182uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Dz.U.2009 nr 216 poz. 1677uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U.2008 nr 162 poz. 1005obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Dz.U.2008 nr 156 poz. 969uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Dz.U.2008 nr 90 poz. 548obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną

Dz.U.2008 nr 53 poz. 318uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

Dz.U.2008 nr 30 poz. 178obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Dz.U.2008 nr 28 poz. 165uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Dz.U.2007 nr 207 poz. 1498uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U.2007 nr 185 poz. 1314uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Dz.U.2007 nr 133 poz. 924obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

Dz.U.2007 nr 128 poz. 895uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną

Dz.U.2007 nr 93 poz. 623obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Dz.U.2007 nr 16 poz. 92obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Dz.U.2006 nr 205 poz. 1510uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

Dz.U.2006 nr 193 poz. 1423uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dz.U.2006 nr 30 poz. 209obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej

Dz.U.2006 nr 12 poz. 70wygaśnięcie aktu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych

Dz.U.2006 nr 12 poz. 69uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

Dz.U.2005 nr 261 poz. 2187uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

Dz.U.2005 nr 141 poz. 1189obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Dz.U.2005 nr 98 poz. 825obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń

Dz.U.2005 nr 2 poz. 6uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci

Dz.U.2004 nr 277 poz. 2750uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Dz.U.2004 nr 267 poz. 2657uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Dz.U.2004 nr 267 poz. 2656uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

Dz.U.2004 nr 184 poz. 1902uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem

Dz.U.2004 nr 167 poz. 1751uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci

Dz.U.2004 nr 105 poz. 1114uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Dz.U.2004 nr 105 poz. 1113uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci

Dz.U.2003 nr 104 poz. 971uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

Dz.U.2003 nr 89 poz. 828obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Dz.U.2003 nr 79 poz. 714uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej

Dz.U.2003 nr 59 poz. 518uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

Dz.U.2003 nr 39 poz. 338obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Dz.U.2003 nr 17 poz. 158uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

Dz.U.2002 nr 213 poz. 1804uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U.2002 nr 107 poz. 942uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki.

Dz.U.2001 nr 59 poz. 608uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

Dz.U.2001 nr 52 poz. 540nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Dz.U.2001 nr 34 poz. 407uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U.2001 nr 1 poz. 8uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U.2001 nr 1 poz. 7uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U.2000 nr 122 poz. 1336uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródełniekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku.

Dz.U.2000 nr 100 poz. 1079uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

Dz.U.2000 nr 96 poz. 1053uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.

Dz.U.2000 nr 95 poz. 1042obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

Dz.U.2000 nr 85 poz. 957uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Dz.U.2000 nr 77 poz. 877uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczeniami usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Dz.U.2000 nr 75 poz. 866obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Dz.U.2000 nr 72 poz. 845uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Dz.U.2000 nr 15 poz. 187uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.

Dz.U.1999 nr 105 poz. 1196uznany za uchylony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

Dz.U.1999 nr 102 poz. 1188uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

Dz.U.1999 nr 92 poz. 1049obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

Dz.U.1999 nr 35 poz. 326uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Dz.U.1999 nr 30 poz. 291uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

1 - 100 z 129    Następne >

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 22


Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 289obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2015 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2016 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 263obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2014 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2015 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 702obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 241obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2013 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 287obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 205obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2011 r.

M.P.2011 nr 24 poz. 260obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2010 r.

M.P.2010 nr 17 poz. 184obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r.

M.P.2009 nr 21 poz. 269obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2008 r.

M.P.2008 nr 28 poz. 264obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2007 r.

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1018obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1814obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1812obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1807obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1806obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

Dz.U.2013 nr 0 poz. 515uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

Dz.U.2011 nr 140 poz. 819uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.2010 nr 56 poz. 342obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

Dz.U.2009 nr 220 poz. 1727uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

Dz.U.2009 nr 162 poz. 1290obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Dz.U.2009 nr 150 poz. 1211uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

Dz.U.2009 nr 65 poz. 546obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Dz.U.2009 nr 23 poz. 129obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Dz.U.2009 nr 1 poz. 6obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Dz.U.2007 nr 178 poz. 1252obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Dz.U.2007 nr 87 poz. 582obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień

Dz.U.2007 nr 81 poz. 549uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Dz.U.2007 nr 81 poz. 548uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Dz.U.2007 nr 81 poz. 547uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

Dz.U.2007 nr 81 poz. 546uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 71


Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425
Akty wykonawcze


1 - 100 z 637    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 826obowiązujący

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

M.P.2015 nr 0 poz. 1046obowiązujący

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

M.P.2011 nr 99 poz. 1001uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

M.P.2008 nr 86 poz. 760uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

M.P.2005 nr 45 poz. 612uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

M.P.2005 nr 14 poz. 249uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

M.P.2003 nr 50 poz. 777uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym

M.P.2001 nr 27 poz. 443uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

M.P.2000 nr 18 poz. 395obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego.

M.P.1999 nr 27 poz. 420uznany za uchylony

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego.

M.P.1999 nr 16 poz. 226uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

M.P.1999 nr 12 poz. 169uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

M.P.1999 nr 11 poz. 159uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.1997 nr 78 poz. 739uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.

M.P.1997 nr 52 poz. 490uchylony

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych.

M.P.1997 nr 28 poz. 261uchylony

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki artystycznej prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1997 nr 28 poz. 259uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej.

M.P.1997 nr 13 poz. 107uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

M.P.1997 nr 2 poz. 10uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej.

M.P.1996 nr 83 poz. 724nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.

M.P.1996 nr 24 poz. 251nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej publicznych szkół i placówek prowadzonych przez ministrów i inne organy administracji rządowej.

M.P.1993 nr 64 poz. 572uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.

M.P.1992 nr 37 poz. 275obowiązujący

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia.

M.P.1992 nr 27 poz. 189uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rodzajów publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozbawionym całkowicie opieki rodzicielskiej.

M.P.1992 nr 13 poz. 92uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

M.P.1992 nr 12 poz. 86uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie minimum programowego wychowania przedszkolnego oraz zestawu dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1710obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1691obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1591obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1543obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1453obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1408obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1385obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1384obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1375obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1369obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1368obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1335obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1278obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1268obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1212obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1045obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 1041obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Dz.U.2016 nr 0 poz. 896obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Dz.U.2016 nr 0 poz. 895obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Dz.U.2016 nr 0 poz. 894obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Dz.U.2016 nr 0 poz. 841obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 787obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 695obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Dz.U.2016 nr 0 poz. 551obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Dz.U.2016 nr 0 poz. 485obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U.2016 nr 0 poz. 484obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U.2016 nr 0 poz. 469obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Dz.U.2016 nr 0 poz. 452obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Dz.U.2016 nr 0 poz. 339obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1942uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1873obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1872obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1827obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Dz.U.2015 nr 0 poz. 1667obowiązujący

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 19


Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Akty wykonawcze


1 - 100 z 1004    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.1997 nr 38 poz. 379uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P.1997 nr 34 poz. 328uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

M.P.1997 nr 34 poz. 327uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

M.P.1997 nr 1 poz. 7uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 stycznia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P.1997 nr 1 poz. 6uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.

M.P.1996 nr 84 poz. 747uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P.1996 nr 39 poz. 388uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P.1996 nr 39 poz. 387uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

M.P.1996 nr 34 poz. 346uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

M.P.1996 nr 23 poz. 248uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1996 nr 16 poz. 214uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1996 nr 7 poz. 83uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1995 nr 68 poz. 768uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1995 nr 56 poz. 624uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

M.P.1995 nr 54 poz. 597obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1995 nr 54 poz. 594uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1995 nr 54 poz. 593uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1995 nr 54 poz. 592uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1995 nr 54 poz. 591uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

M.P.1995 nr 54 poz. 589obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1995 nr 48 poz. 550uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1995 nr 36 poz. 435obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1995 nr 36 poz. 434uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1995 nr 36 poz. 433uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1995 nr 36 poz. 432uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1995 nr 33 poz. 410obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1995 nr 32 poz. 375uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1995 nr 31 poz. 367uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

M.P.1995 nr 22 poz. 267uznany za uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, których statutowe organy mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

M.P.1995 nr 16 poz. 201obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1995 nr 16 poz. 200uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1995 nr 16 poz. 199uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1995 nr 4 poz. 64uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

M.P.1995 nr 4 poz. 63obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1995 nr 4 poz. 62uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1995 nr 4 poz. 59uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1995 nr 1 poz. 10uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

M.P.1994 nr 68 poz. 604uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1994 nr 64 poz. 573obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994 nr 64 poz. 572uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1994 nr 61 poz. 540obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994 nr 61 poz. 539uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1994 nr 58 poz. 501uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1994 nr 58 poz. 500uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

M.P.1994 nr 58 poz. 498uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1994 nr 57 poz. 488obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1994 nr 57 poz. 487obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.

M.P.1994 nr 53 poz. 451uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1994 nr 43 poz. 358obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994 nr 43 poz. 357uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1994 nr 36 poz. 312uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1994 nr 31 poz. 255uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

M.P.1994 nr 20 poz. 159uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1994 nr 12 poz. 102uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1994 nr 12 poz. 101uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1994 nr 12 poz. 100uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1994 nr 11 poz. 90obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1994 nr 9 poz. 77uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

M.P.1994 nr 9 poz. 76uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1994 nr 6 poz. 56obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994 nr 6 poz. 55uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1993 nr 69 poz. 615uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1993 nr 56 poz. 521uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1993 nr 56 poz. 520obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1993 nr 51 poz. 479uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1993 nr 33 poz. 340uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1993 nr 28 poz. 299uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1993 nr 28 poz. 298uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1993 nr 26 poz. 276uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1993 nr 26 poz. 275uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1993 nr 25 poz. 247uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

M.P.1993 nr 10 poz. 69uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1993 nr 10 poz. 68obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1993 nr 2 poz. 7uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1992 nr 40 poz. 297uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1992 nr 35 poz. 253uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1992 nr 35 poz. 252obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1992 nr 32 poz. 223uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1992 nr 28 poz. 196uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1992 nr 24 poz. 176uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1992 nr 23 poz. 171uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1992 nr 23 poz. 170uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1992 nr 22 poz. 163uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

M.P.1992 nr 21 poz. 159uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1992 nr 21 poz. 158uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

M.P.1992 nr 14 poz. 108obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1992 nr 14 poz. 107uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

M.P.1992 nr 12 poz. 87uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1992 nr 7 poz. 48uchylony

Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

M.P.1992 nr 5 poz. 28uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1992 nr 5 poz. 27obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1992 nr 4 poz. 19uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1991 nr 45 poz. 317nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Przemysłu i Handlu.

M.P.1991 nr 42 poz. 292uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1991 nr 42 poz. 291obowiązujący

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1991 nr 42 poz. 290uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1991 nr 32 poz. 228uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1991 nr 28 poz. 201nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna

Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.

M.P.1991 nr 21 poz. 149uchylony

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1991 nr 14 poz. 91uznany za uchylony

Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

1 - 100 z 1004    Następne >

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 100


Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887
Akty wykonawcze


1 - 100 z 198    Następne >Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2016 nr 0 poz. 902obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2016 nr 0 poz. 803obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.

M.P.2016 nr 0 poz. 586obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2016 r.

M.P.2016 nr 0 poz. 585obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2016 nr 0 poz. 449obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

M.P.2016 nr 0 poz. 257obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2016 nr 0 poz. 169obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 1306obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

M.P.2015 nr 0 poz. 1292obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2015 nr 0 poz. 1278obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2015 nr 0 poz. 1123obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2015 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 824obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2015 nr 0 poz. 751obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 557obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2015 nr 0 poz. 556obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.

M.P.2015 nr 0 poz. 404obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

M.P.2015 nr 0 poz. 291obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2015 nr 0 poz. 225obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2014 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 1164obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2014 nr 0 poz. 1155obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

M.P.2014 nr 0 poz. 1137obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2014 nr 0 poz. 1134obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2014 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 832obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2014 nr 0 poz. 736obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 501obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2014 nr 0 poz. 500obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 355obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

M.P.2014 nr 0 poz. 223obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2014 nr 0 poz. 164obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2013 r.

M.P.2014 nr 0 poz. 4obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

M.P.2013 nr 0 poz. 1029obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2013 nr 0 poz. 1028obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2013 nr 0 poz. 955obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 746obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2013 nr 0 poz. 745obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 547obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.

M.P.2013 nr 0 poz. 546obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2013 nr 0 poz. 394obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

M.P.2013 nr 0 poz. 174obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2013 nr 0 poz. 103obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2012 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 1022obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2012 nr 0 poz. 1018obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2012 nr 0 poz. 888obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 672obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2012 nr 0 poz. 625obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 447obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2012 nr 0 poz. 328obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r.

M.P.2012 nr 0 poz. 299obowiązujący

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

M.P.2012 nr 0 poz. 181obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2012 nr 0 poz. 160obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.

M.P.2011 nr 118 poz. 1199obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.

M.P.2011 nr 117 poz. 1189obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2011 nr 115 poz. 1160obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2011 nr 87 poz. 920obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2011 nr 57 poz. 576obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2011 nr 27 poz. 301obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2010 nr 100 poz. 1182obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2010 nr 99 poz. 1173obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2010 nr 66 poz. 851obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2010 nr 46 poz. 647obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w teminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2010 nr 15 poz. 164obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2009 nr 81 poz. 1039obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2009 nr 80 poz. 997obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2009 nr 62 poz. 830obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2009 nr 37 poz. 576obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2009 nr 15 poz. 194obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2008 nr 97 poz. 850obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

M.P.2008 nr 95 poz. 826obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2008 nr 68 poz. 616obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2008 nr 50 poz. 452obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2008 nr 31 poz. 282obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2007 nr 97 poz. 1075obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2008

M.P.2007 nr 95 poz. 1041obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2007 nr 66 poz. 740obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2007 nr 38 poz. 439obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2007 nr 19 poz. 236obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2006 nr 90 poz. 951obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007

M.P.2006 nr 89 poz. 930obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2006 nr 62 poz. 653obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2006 nr 43 poz. 464obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2006 nr 20 poz. 230obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2005 nr 84 poz. 1221obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2006

M.P.2005 nr 80 poz. 1146obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2005 nr 53 poz. 736obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2005 nr 35 poz. 486obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2005 nr 16 poz. 278obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2004 nr 54 poz. 910obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2005

M.P.2004 nr 53 poz. 903obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2004 nr 38 poz. 674obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2004 nr 27 poz. 469obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2004 nr 12 poz. 198obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2003 nr 58 poz. 915obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2004

M.P.2003 nr 56 poz. 889obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2003 nr 43 poz. 651obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2003 nr 35 poz. 494obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2003 nr 16 poz. 257obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2003 nr 5 poz. 73obowiązujący

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

M.P.2002 nr 60 poz. 845obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2003.

M.P.2001 nr 47 poz. 785obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2002 .

M.P.2000 nr 43 poz. 855obowiązujący

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2001.

1 - 100 z 198    Następne >

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Ilość wyświetlonych aktów obowiązujących na stronie: 16


Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883
Akty wykonawcze


Adres publikacyjnyStatusTytuł
M.P.2015 nr 0 poz. 364obowiązujący

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2015 nr 0 poz. 363obowiązujący

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2015 nr 0 poz. 25obowiązujący

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2014 nr 0 poz. 1224obowiązujący

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2014 nr 0 poz. 721wygaśnięcie aktu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2014 nr 0 poz. 706obowiązujący

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2010 nr 53 poz. 719obowiązujący

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2010 nr 53 poz. 715wygaśnięcie aktu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2006 nr 47 poz. 494obowiązujący

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2006 nr 47 poz. 493wygaśnięcie aktu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

M.P.2002 nr 19 poz. 329wygaśnięcie aktu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2002 nr 18 poz. 306wygaśnięcie aktu

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.1998 nr 11 poz. 188wygaśnięcie aktu

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2015 nr 0 poz. 2020obowiązujący

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2015 nr 0 poz. 745obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

Dz.U.2015 nr 0 poz. 719obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

Dz.U.2014 nr 0 poz. 1934obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

Dz.U.2011 nr 225 poz. 1350obowiązujący

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2011 nr 103 poz. 601obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2008 nr 229 poz. 1536obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2006 nr 203 poz. 1494uznany za uchylony

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2004 nr 100 poz. 1025uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2004 nr 100 poz. 1024obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Dz.U.2004 nr 94 poz. 923obowiązujący

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2003 nr 61 poz. 545uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dz.U.2002 nr 154 poz. 1285uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2001 nr 121 poz. 1306uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dz.U.2000 nr 98 poz. 1063uchylony

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.1999 nr 93 poz. 1081uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.1999 nr 6 poz. 49uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.1998 nr 80 poz. 522uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.1998 nr 80 poz. 521uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dz.U.1998 nr 73 poz. 464uchylony

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.