Ekoinfonet - serwis aktualności prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000637

o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025)

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000636

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000635

o odnawialnych źródłach energii

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r.

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000634

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000633

Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000632

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000631

Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000630

o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000629

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

ogłoszenie: 2017-03-24 WDU20170000628

o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw skarbu Państwa

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

ogłoszenie: 2017-03-23 WDU20170000627

o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

ogłoszenie: 2017-03-23 WDU20170000626

o ochronie zdrowia zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

ogłoszenie: 2017-03-23 WDU20170000625

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

ogłoszenie: 2017-03-23 WDU20170000624

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

ogłoszenie: 2017-03-23 Dz.U. 2017 poz. 623 WDU20170000623

Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ogłoszenie: 2017-03-23 WDU20170000622

o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

ogłoszenie: 2017-03-23 WDU20170000621

o Służbie Celnej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

ogłoszenie: 2017-03-22 WDU20170000620

Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r.

ogłoszenie: 2017-03-22 WDU20170000619

Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 27 czerwca 2012 r.

ogłoszenie: 2017-03-22 WDU20170000618

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu

2017-03-24 WMP20170000281

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2017

0000-00-00 WMP20170000280

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-03-24 WMP20170000279

-

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

2017-03-23 WMP20170000278

-

Postanowienie nr 110.7.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-23 WMP20170000277

-

Postanowienie nr 110.6.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-23 WMP20170000276

-

Postanowienie nr 110.5.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-23 WMP20170000275

-

Postanowienie nr 110.4.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-23 WMP20170000274

-

Postanowienie nr 110.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-23 WMP20170000273

-

Postanowienie nr 110.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-23 WMP20170000272

-

Postanowienie nr 110.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-23 WMP20170000271

-

Postanowienie nr 115.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora

2017-03-22 WMP20170000270

-

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016 r.

2017-03-22 WMP20170000269

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego

2017-03-22 WMP20170000268

Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie

2017-03-20 WMP20170000267

-o zapasach ropy naftowej

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2016 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2017 r.

2017-03-17 WMP20170000266

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17

2017-03-16 WMP20170000265

-

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

2017-03-16 WMP20170000264

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci

2017-03-16 WMP20170000263

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

2017-03-15 WMP20170000262

-o ubezpieczeniu społecznym rolników

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.

2017-03-15 WMP20170000261

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

2017-03-15 WMP20170000260

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014

0000-00-00 WMP20170000259

-

Komunikat Nr 3/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych

0000-00-00 WMP20170000258

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014

0000-00-00 WMP20170000257

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec

0000-00-00 WMP20170000256

-Prawo własności przemysłowej.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

2017-03-08 WMP20170000255

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

2017-03-08 WMP20170000254

-o systemie oceny zgodności.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

2017-03-08 WMP20170000253

-

Zarządzenie nr 8/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł

2017-03-07 WMP20170000252

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.

2017-03-07 WMP20170000251

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.

2017-03-07 WMP20170000250

-

Postanowienie nr 112.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2017 r. o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

2017-03-06 WMP20170000249

-

Postanowienie nr 112.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

2017-03-06 WMP20170000248

-

Postanowienie nr 112.10.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

2017-03-06 WMP20170000247

-

Postanowienie nr 112.9.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

2017-03-06 WMP20170000246

-

Postanowienie nr 112.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

2017-03-06 WMP20170000245

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia ks. Franciszka Blachnickiego w 30. rocznicę śmierci

2017-03-06 WMP20170000244

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2017-03-06 WMP20170000243

-

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

2017-03-03 WMP20170000242

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisaną w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.

2017-03-03 WMP20170000241

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej, podpisana w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.

2017-03-03 WMP20170000240

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzoną w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.

2017-03-03 WMP20170000239

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.

2017-03-03 WMP20170000238

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela

2017-03-03 WMP20170000237

-

Postanowienie nr 112.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

2017-03-03 WMP20170000236

-

Postanowienie nr 112.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

2017-03-03 WMP20170000235

-Prawo własności przemysłowej.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

2017-03-03 WMP20170000234

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. nr 112.79.2016 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

2017-03-03 WMP20170000233

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu CEPiK 2.0

2017-03-03 WMP20170000232

2017-03-28
Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

2017-03-28
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009)

2017-03-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057)

2017-03-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Linie (PLH040020)

2017-03-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051)

2017-03-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010)

2017-03-29
Dz.U. 2015 poz. 1994

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

2017-03-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019)

2017-03-30
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615

Ustawa o zasadach finansowania nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

2017-03-30
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535

Ustawa o podatku od towarów i usług VAT

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

2017-03-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Noteci (PLH080006)

2017-03-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002)

2017-03-30
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamek Świecie (PLH040025)

2017-03-31
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054)

2017-03-31
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053)

2017-03-31
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001)

2017-03-31
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014)

2017-03-31
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013)

2017-03-31
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073)

2017-03-31
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 404

Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw skarbu Państwa

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

2017-04-01
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kąty (PLH060010)

2017-04-01
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018)

2017-04-01
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

2017-04-01
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawska Góra (PLH060018)

2017-04-01
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041)

2017-04-01
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)

2017-04-04
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wierzchowiska (PLH060069)

2017-04-04
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019)

2017-04-04
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008)

2017-04-04
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
„Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu