Czytniki kanałów RSS

skróty na stronie
R =Rozporządzenie
O =Obwieszczenie
=Oświadczenie
U =Ustawa
Um =Umowa
Uc =Uchwała
WTK =Wyrok Trybunału konstytucyjnego
WTK =Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
D =Dokument
K =Konwencja
Pr =Protokół
Pos =Postanowienie
Por =Porozumienie
T =Traktakt
MSRP =Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M =Ministra
B = Budownictwa
ON = Obrony Narodowej
I = Infrastruktury
F = Finansów
G = Gospodarki
Z = Zdrowia
T = Transportu
R = Rozwoju
R = Rolnictwa
C = Cyfryzacji
SW = Spraw Wewnętrznych
S = Sprawiedliwości
iA = i Administracji
Ś = Środowiska
SZ = Spraw Zagranicznych
RM =Rady Ministrów
w.s.o.j.t =w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
wspr =w sprawie
zd. =z dnia
I =stycznia
II =lutego
III =marca
IV =kwietnia
V =maja
VI =czerwca
VII =lipca
VIII =sierpnia
IX =września
X =października
XI =listopada
XII =grudnia
TJ =akt posiada tekst jednolity
TJ =akt objęty tekstem jednolitym
N - upp =nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
N - hwd =nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
PN =przedwojenne nieobowiązujące
O =obowiązujący
U =uznany za uchylony
U =uchylony

Kontakt
wojtek '@' ekoinfonet.pl
25975 z 47251
Postep aktualizacji - 2016-12-10

Najnowsze

WDU20160001986
0000-00-00
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy 0
WDU20160001985
2016-12-08
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw 0
WDU20160001984
2016-12-08
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 0
WDU20160001983
2016-12-08
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 0
WDU20160001982
2016-12-08
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzonego w Monako dnia 14 kwietnia 2005 r. 0
WDU20160001981
2016-12-08
Protokół poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., sporządzony w Monako z dnia 14 kwietnia 2005 r. 0
WDU20160001980
2016-12-08
Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 15 maja 2015 r. 0
WDU20160001979
2016-12-08
Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 15 maja 2015 r. 0
WDU20160001978
2016-12-08
Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. 0
WDU20160001977
2016-12-08
Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisany w Seulu dnia 22 października 2013 r. 0

Administracja

BHP i ppoż

Budownictwo

Edukacja

Gospodarka leśna

Gospodarka morska

Gospodarka morska 11
o bezpieczeństwie morskim Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 TJ 8 / 6
o izbach morskich. Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 TJ -- 5 / 9
o konwencji o bombardowaniu Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212 O -- 6 / 7
o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162 U -- 6 / 8
o obszarach morskich RP i administracji morskie Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 TJ -- 5 / 6
o ochronie kabli podmorskich Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269 O -- 7 / 7
o ochronie żeglugi i portów morskich Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 TJ 8 / 5
o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213 O -- 5 / 7
o polskiej strefie rybołówstwa morskiego Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163 O -- 8 / 9
o portach i przystaniach morskich Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44 O 6 / 9
o postępowaniu ze statkami handlowemi Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210 O -- 6 / 6
o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211 O -- 7 / 7
o rybołówstwie morskim Dz.U. 2015 poz. 222 O 8 / 8
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899 O 8 / 8
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243 TJ 7 / 8
Program ochrony brzegów morskich Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621 TJ 9 / 7

Informatyka

Kodeksy

Kodeksy 6
Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 TJ 1442 / 13
Kodeks karny skarbowy Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930 TJ 8 / 8
Kodeks karny wykonawczy. Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 O -- 5 / 8
Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 TJ -- 5 / 7
Kodeks morski Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 TJ 6 / 8
Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 TJ -- 6 / 7
Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 TJ -- 5 / 9
Kodeks postępowania karnego Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 TJ -- 4 / 9
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 TJ -- 3 / 8
Kodeks Pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 TJ 1802 / 10
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 O -- 5 / 8
Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 TJ 6 / 10
Kodeks wyborczy Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 O 6 / 8
Kodeks wykroczeń Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 TJ -- 6 / 6

Paliwa i energia

Prawo pracy

Rachunkowość

Rachunkowość 272
o kontroli skarbowej Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 TJ -- 7 / 6
o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 poz. 1947 O -- 2 / 6
o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 O -- 5 / 8
o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 TJ 7 / 11
o podatku akcyzowym Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 TJ 5722 / 9
o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 TJ 276 / 9
o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 TJ 1224 / 9
o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 TJ 7 / 7
o podatku od niektórych instytucji finansowych Dz.U. 2016 poz. 68 O 9 / 10
o podatku od spadków i darowizn. Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 TJ 6 / 12
o podatku od towarów i usług VAT Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 O 11 / 8
o podatku tonażowym Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1353 TJ -- 5 / 8
o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 TJ 10 / 12
o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 TJ 6 / 8
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702 O 10 / 7
Ordynacja podatkowa TJ Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 TJ 7 / 10
Prawo celne Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 TJ 6 / 8

Recykling

Rolnictwo

Rolnictwo 5
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249 TJ 3 / 5
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44 TJ 5 / 8
o krajowym systemie ewidencji producentów Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76 TJ 5 / 10
o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 O -- 5 / 6
o nasiennictwie Dz.U. 2012 poz. 1512 O 7 / 9
o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 O 4 / 9
o ochronie roślin Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 TJ 7 / 8
o ochronie zdrowia zwierząt Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 TJ 6 / 8
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921 O 6 / 7
o organizacji rynków owoców i warzyw Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 U 6 / 10
o paszach Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045 TJ 7 / 6
o podatku rolnym Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 TJ 6 / 6
o produktach biobójczych Dz.U. 2015 poz. 1926 O 8 / 7
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 TJ 5 / 11
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2004 nr 93 poz. 898 U 6 / 8
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975 TJ 5 / 8
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 TJ -- 5 / 6
o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 455 TJ 5 / 9
o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 TJ 6 / 9

Srodowisko

Srodowisko 24018
o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 O 62056 / 8
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060 O 4 / 9
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859 TJ 8 / 8
o ochronie przyrody Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492 U 6 / 9
o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 TJ 5 / 9
o odpadach Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 U -- 4 / 9
o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 U 8 / 9
o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 TJ 7 / 10
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070 TJ 6 / 10
o udostępnianiu informacji o środowisku Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 TJ 9 / 12
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 TJ 7 / 11
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493 TJ 7 / 8
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 TJ 6 / 10
Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 TJ 10 / 10
Prawo wodne Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 TJ 8 / 10
Prawo wodne Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230 U -- 6 / 9
Warstwa ozonowa Dz.U. 2015 poz. 881 O 7 / 9

Technika

Transport

Transport 19
o autostradach płatnych Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 TJ -- 9 / 9
o czasie pracy kierowców Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 O 6 / 10
o drogach publicznych Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 TJ 5 / 9
o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 TJ 6 / 9
o przewozie towarów niebezpiecznych Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 TJ 11 / 9
o publicznym transporcie zbiorowym Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 TJ 7 / 8
o systemie tachografów cyfrowych Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 O 10 / 9
o transporcie drogowym. Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 TJ 6 / 6
o ubezpieczeniach obowiązkowych Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 TJ 6 / 9
Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 TJ 14 / 9
Prawo przewozowe Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 TJ 7 / 9
Umowa europejska ADR Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189 O -- 3 / 9
Umowa o międzynarodowych przewozach (ATP) Dz.U. 2015 poz. 667 O 4 / 8

Unia Europejska

Zdrowie

Zdrowie 4
o akredytacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418 O -- 5 / 8
o diagnostyce laboratoryjnej Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083 TJ 6 / 9
o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 TJ 9 / 9
o izbach lekarskich Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 TJ -- 4 / 6
o konsultantach w ochronie zdrowia Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 TJ -- 3 / 5
o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 O -- 5 / 7
o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 TJ -- 4 / 10
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 TJ -- 5 / 7
o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 TJ 6 / 7
o publicznej służbie krwi Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 TJ 5 / 9
o refundacji leków Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 TJ 5 / 8
o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 TJ -- 6 / 7
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 TJ 6 / 9
o wychowaniu w trzeźwości Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 TJ 6 / 7
o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 TJ 3 / 9
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 TJ -- 4 / 9
o zawodzie lekarza Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 TJ 6 / 7
o zdrowiu publicznym Dz.U. 2015 poz. 1916 O 5 / 9
Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 TJ 6 / 8

Zywność (HACCP)


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
„Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu