• O Ekoinfonet
 • WDU20170000144

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

  0 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  2017-01-24

  WDU20170000143

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r.

  0 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000142

  Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r.

  0 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  2017-01-01

  -o bezpieczeństwie morskim

  WDU20170000141

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

  2 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  2017-02-07

  WDU20170000140

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

  1 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000139

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  1 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  2017-01-24

  -Ordynacja podatkowa TJ

  WDU20170000138

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

  1 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  2017-03-01

  WDU20170000137

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

  1 pobran
  opublikowano
  2017-01-23
  wchodzi w życie
  2017-02-07

  WDU20170000136

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

  1 pobran
  opublikowano
  2016-01-20
  wchodzi w życie
  2017-01-21

  WDU20170000135

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

  1 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  2017-01-21

  -Kodeks Pracy

  WDU20170000134

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

  2 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  2017-04-01

  -o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

  WDU20170000133

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.

  1 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  2017-01-21

  WDU20170000132

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw

  1 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  2017-04-21

  WDU20170000131

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

  8 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000130

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

  7 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000129

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań lotniczo-lekarskich

  4 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000128

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

  7 pobran
  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000127

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

  4 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  -o udostępnianiu informacji o środowisku

  WDU20170000126

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  6 pobran
  opublikowano
  2017-01-20
  wchodzi w życie
  2017-02-04

  WDU20170000125

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  4 pobran
  opublikowano
  2017-01-19
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000124

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

  3 pobran
  opublikowano
  2017-01-19
  wchodzi w życie
  2017-02-03

  WDU20170000123

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

  4 pobran
  opublikowano
  2017-01-19
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000122

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

  5 pobran
  opublikowano
  2017-01-19
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000121

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

  16 pobran
  opublikowano
  2017-01-19
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000120

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy

  10 pobran
  opublikowano
  2017-01-19
  wchodzi w życie
  2017-01-20

  -Kodeks karny wykonawczy.

  WDU20170000119

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

  6 pobran
  opublikowano
  2017-01-19
  wchodzi w życie
  2017-01-20

  -o obszarach morskich RP i administracji morskie

  WDU20170000118

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach

  7 pobran
  opublikowano
  2017-01-18
  wchodzi w życie
  2017-02-02

  WDU20170000117

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

  6 pobran
  opublikowano
  2017-01-18
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000116

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

  6 pobran
  opublikowano
  2017-01-18
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  -Prawo własności przemysłowej.

  WDU20170000115

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

  7 pobran
  opublikowano
  2017-01-18
  wchodzi w życie
  2017-01-19

  -o ochronie zdrowia zwierząt

  WDU20170000114

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia

  5 pobran
  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  -o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

  WDU20170000113

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego

  11 pobran
  opublikowano
  2017-01-17
  wchodzi w życie
  2017-01-18

  -Kodeks postępowania cywilnego

  WDU20170000112

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika

  9 pobran
  opublikowano
  2017-01-17
  wchodzi w życie
  2017-01-18

  WDU20170000111

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w rozprawach sądowych

  8 pobran
  opublikowano
  2017-01-17
  wchodzi w życie
  2017-01-18

  WDU20170000110

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

  7 pobran
  opublikowano
  2017-01-17
  wchodzi w życie
  2017-01-18

  -o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

  WDU20170000109

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

  6 pobran
  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000108

  Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.

  9 pobran
  opublikowano
  2017-01-17
  wchodzi w życie
  2017-01-17

  -o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

  WDU20170000107

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

  8 pobran
  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  -o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

  WDU20170000106

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

  7 pobran
  opublikowano
  2017-01-17
  wchodzi w życie
  2017-01-18

  -o ochronie zdrowia zwierząt

  WDU20170000105

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017

  7 pobran
  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  WDU20170000104

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

  8 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-01-17

  -o zawodzie lekarza

  WDU20170000103

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

  8 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-01-31

  WDU20170000102

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

  7 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-01-16

  WDU20170000101

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

  7 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-01-17

  WDU20170000100

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

  9 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-01-17

  WDU20170000099

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresów, za które przysługuje ten dodatek, i terminów jego wypłaty

  8 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-01-17

  WDU20170000098

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie delegowania radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa podległych, nadzorowanych lub kierowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa

  8 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-01-17

  WDU20170000097

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej

  6 pobran
  opublikowano
  2017-01-16
  wchodzi w życie
  2017-02-01

  WDU20170000096

  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

  15 pobran
  opublikowano
  2017-01-13
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  -o zasadach zarządzania mieniem państwowym

  WDU20170000095

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

  10 pobran
  opublikowano
  2017-01-13
  wchodzi w życie
  2017-01-13

  -o zasadach realizacji programów

  WMP20170000001

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001257

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

  opublikowano
  2016-12-30
  wchodzi w życie
  2016-12-30

  0 pobran

  -

  WMP20160001256

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar

  opublikowano
  2016-12-30
  wchodzi w życie
  2016-12-30

  0 pobran

  -

  WMP20160001255

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

  opublikowano
  2016-12-30
  wchodzi w życie
  2016-12-30

  0 pobran

  -o finansach publicznych

  WMP20160001254

  Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001253

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001252

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

  opublikowano
  2016-12-30
  wchodzi w życie
  2016-12-30

  0 pobran

  -

  WMP20160001251

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt

  opublikowano
  2016-12-30
  wchodzi w życie
  2016-12-30

  0 pobran

  -

  WMP20160001250

  Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o systemie ubezpieczeń społecznych

  WMP20160001249

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

  opublikowano
  2016-12-29
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

  WMP20160001248

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

  opublikowano
  2016-12-29
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran
  WMP20160001247

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

  opublikowano
  2016-12-28
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001246

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

  opublikowano
  2016-12-28
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001245

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

  opublikowano
  2016-12-28
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001244

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2017 r.

  opublikowano
  2016-12-28
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001243

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001242

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran
  WMP20160001241

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Mikołajczyka w 50. rocznicę śmierci

  opublikowano
  2016-12-23
  wchodzi w życie
  2016-12-14

  0 pobran
  WMP20160001240

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran
  WMP20160001239

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia 35-tej rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych w Kopalni Węgla Kamiennego

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran
  WMP20160001238

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

  opublikowano
  2016-12-22
  wchodzi w życie
  2016-12-13

  0 pobran

  -

  WMP20160001237

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 1131.25.2016 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  2016-12-21

  0 pobran
  WMP20160001236

  Postanowienie nr rej. 512/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  2016-10-27

  0 pobran
  WMP20160001235

  Postanowienie nr rej. 511/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderu

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  2016-10-27

  0 pobran
  WMP20160001234

  Postanowienie nr rej. 513/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. o nadaniu orderów

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  2016-10-27

  0 pobran
  WMP20160001233

  Postanowienie nr rej. 503/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  2016-10-21

  0 pobran
  WMP20160001232

  Postanowienie nr rej. 509/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  2016-10-21

  0 pobran

  -

  WMP20160001231

  Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  2016-12-21

  0 pobran
  WMP20160001230

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu

  opublikowano
  2016-12-21
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  WMP20160001229

  Postanowienie nr 1131.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-12-20

  0 pobran

  -o zasadach realizacji programów

  WMP20160001228

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014

  opublikowano
  0000-00-00
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o systemie ubezpieczeń społecznych

  WMP20160001227

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran
  WMP20160001226

  Postanowienie nr rej. 507/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderu

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-10-21

  0 pobran
  WMP20160001225

  Postanowienie nr rej. 506/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-10-21

  0 pobran
  WMP20160001224

  Postanowienie nr rej. 505/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. o nadaniu orderów

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-10-21

  0 pobran
  WMP20160001223

  Postanowienie nr rej. 504/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu odznaczenia

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-10-18

  0 pobran
  WMP20160001222

  Postanowienie nr rej. 501/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2016 r. o nadaniu orderu

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-10-18

  0 pobran
  WMP20160001221

  Postanowienie nr rej. 497/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-10-17

  0 pobran
  WMP20160001220

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2017-01-01

  0 pobran
  WMP20160001219

  Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU)

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran
  WMP20160001218

  Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU)

  opublikowano
  2016-12-20
  wchodzi w życie
  2016-04-21

  0 pobran
  WMP20160001217

  Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-12

  0 pobran
  WMP20160001216

  Postanowienie nr rej. 490/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-12

  0 pobran
  WMP20160001215

  Postanowienie nr rej. 488/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. o nadaniu orderów

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-12

  0 pobran
  WMP20160001214

  Postanowienie nr rej. 484/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-11

  0 pobran
  WMP20160001213

  Postanowienie nr rej. 487/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2016 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-11

  0 pobran
  WMP20160001212

  Postanowienie nr rej. 473/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. o nadaniu orderów

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-07

  0 pobran
  WMP20160001211

  Postanowienie nr rej. 467/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-06

  0 pobran
  WMP20160001210

  Postanowienie nr rej. 472/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-04

  0 pobran
  WMP20160001209

  Postanowienie nr rej. 471/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2016 r. o nadaniu odznaczeń

  opublikowano
  2016-12-19
  wchodzi w życie
  2016-10-04

  0 pobran

  Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
  „Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
  System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
  Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu