Ekoinfonet - serwis aktualności prawnych

Akty prawne tematycznie


 • Ewidencja odpadów
 • O Ekoinfonet
 • 1

  2017-02-23 WDU20170000339

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

  1

  2017-02-23 WDU20170000338

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

  o podatku akcyzowym
  1

  2017-02-23 WDU20170000337

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

  1

  2017-02-23 WDU20170000336

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt U 2/15

  1

  2017-02-23 WDU20170000335

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

  o podatku akcyzowym
  2

  2017-02-23 WDU20170000334

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

  Ordynacja podatkowa TJ
  2

  2017-02-23 WDU20170000333

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

  o podatku akcyzowym
  2

  2017-02-23 WDU20170000332

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego

  o podatku akcyzowym
  3

  2017-02-23 WDU20170000331

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

  o podatku akcyzowym
  1

  2017-02-23 WDU20170000330

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

  Ordynacja podatkowa TJ
  2

  2017-02-23 WDU20170000329

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

  o ogłaszaniu aktów normatywnych
  1

  2017-02-23 WDU20170000328

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

  o nasiennictwie
  1

  2017-02-23 WDU20170000327

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B

  3

  2017-02-22 WDU20170000326

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

  o podatku akcyzowym
  2

  2017-02-22 WDU20170000325

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

  o podatku akcyzowym
  5

  2017-02-22 WDU20170000324

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

  o podatku akcyzowym
  3

  2017-02-22 WDU20170000323

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

  o podatku akcyzowym
  2

  2017-02-22 WDU20170000322

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

  Prawo geologiczne i górnicze
  2

  2017-02-22 WDU20170000321

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
  2

  2017-02-22 WDU20170000320

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek na finansowanie przymusowej restrukturyzacji kas w oparciu o ryzyko

  -

  2017-02-23 WMP20170000218

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-23 WMP20170000217

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-23 WMP20170000216

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  2017-02-23 WMP20170000215

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-23 WMP20170000214

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-23 WMP20170000213

  Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2017-02-24

  0 pobran

  -

  2017-02-21 WMP20170000212

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

  0000-00-00 WMP20170000211

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o podatku akcyzowym

  2017-02-20 WMP20170000210

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2016

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  0000-00-00 WMP20170000209

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-20 WMP20170000208

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o zasadach realizacji programów

  0000-00-00 WMP20170000207

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-17 WMP20170000206

  Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-17 WMP20170000205

  Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-17 WMP20170000204

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  2017-02-17 WMP20170000203

  Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2017-02-18

  0 pobran

  -o zasadach realizacji programów

  0000-00-00 WMP20170000202

  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-16 WMP20170000201

  Postanowienie nr 115.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  0000-00-00 WMP20170000200

  Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2014

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-15 WMP20170000199

  Postanowienie nr 110.103.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2017-03-30

  0 pobran

  -

  2017-02-15 WMP20170000198

  Postanowienie nr 110.102.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2017-03-30

  0 pobran

  -

  2017-02-15 WMP20170000197

  Postanowienie nr 110.101.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2017-03-30

  0 pobran

  -

  2017-02-15 WMP20170000196

  Postanowienie nr 110.100.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-15 WMP20170000195

  Postanowienie nr 110.99.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-15 WMP20170000194

  Postanowienie nr 110.98.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2016-12-29

  0 pobran

  -

  2017-02-15 WMP20170000193

  Postanowienie nr 110.97.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2016-12-29

  0 pobran

  -

  0000-00-00 WMP20170000192

  Komunikat Nr 02/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  0000-00-00 WMP20170000191

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-14 WMP20170000190

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  2017-02-14 WMP20170000189

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-13 WMP20170000188

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-13 WMP20170000187

  Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  2017-02-13 WMP20170000186

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-10 WMP20170000185

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-10 WMP20170000184

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie kwoty bazowej w 2016 r.

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-10 WMP20170000183

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-10 WMP20170000182

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o wychowaniu w trzeźwości

  2017-02-10 WMP20170000181

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-10 WMP20170000180

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-10 WMP20170000179

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-10 WMP20170000178

  Uchwała nr 3/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2017-03-01

  0 pobran

  -

  2017-02-09 WMP20170000177

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-09 WMP20170000176

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-08 WMP20170000175

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-08 WMP20170000174

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  2017-02-08 WMP20170000173

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  0000-00-00 WMP20170000172

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -o zasadach zarządzania mieniem państwowym

  2017-02-08 WMP20170000171

  Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

  opublikowano

  wchodzi w życie
  2017-02-08

  0 pobran

  -

  0000-00-00 WMP20170000170

  Zarządzenie nr 5/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  -

  0000-00-00 WMP20170000169

  Zarządzenie nr 4/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii

  opublikowano

  wchodzi w życie
  0000-00-00

  0 pobran

  Nasze aplikacje

  Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
  „Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
  System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
  Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu