Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnychObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz.U. 2018 poz. 151

Ogloszony: 2018-01-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dz.U. 2018 poz. 150

Ogloszony: 2018-01-18

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dz.U. 2018 poz. 149

Ogloszony: 2018-01-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dz.U. 2018 poz. 148

Ogloszony: 2018-01-18

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

Dz.U. 2018 poz. 147

Ogloszony: 2018-01-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U. 2018 poz. 146

Ogloszony: 2018-01-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Dz.U. 2018 poz. 145

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Dz.U. 2018 poz. 144

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Dz.U. 2018 poz. 143

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 142

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Dz.U. 2018 poz. 141

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Dz.U. 2018 poz. 140

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

Dz.U. 2018 poz. 139

Ogloszony: 2018-01-17

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 138

Ogloszony: 2018-01-17

Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dz.U. 2018 poz. 137

Ogloszony: 2018-01-17

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

podstawa: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Dz.U. 2018 poz. 136

Ogloszony: 2018-01-17

Zmiany do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Akty zmienione:
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Dz.U. 2018 poz. 135

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

Dz.U. 2018 poz. 134

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 2018 poz. 133

Ogloszony: 2018-01-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Dz.U. 2018 poz. 132

Ogloszony: 2018-01-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 131

Ogloszony: 2018-01-16

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Dz.U. 2018 poz. 130

Ogloszony: 2018-01-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

podstawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Dz.U. 2018 poz. 129

Ogloszony: 2018-01-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Dz.U. 2018 poz. 128

Ogloszony: 2018-01-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Dz.U. 2018 poz. 127

Ogloszony: 2018-01-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

podstawa: Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Dz.U. 2018 poz. 126

Ogloszony: 2018-01-16

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

Dz.U. 2018 poz. 125

Ogloszony: 2018-01-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Dz.U. 2018 poz. 124

Ogloszony: 2018-01-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Dz.U. 2018 poz. 123

Ogloszony: 2018-01-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

Dz.U. 2018 poz. 122

Ogloszony: 2018-01-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U. 2018 poz. 121

Ogloszony: 2018-01-15

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Dz.U. 2018 poz. 120

Ogloszony: 2018-01-15

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dz.U. 2018 poz. 119

Ogloszony: 2018-01-15

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

podstawa: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

Dz.U. 2018 poz. 118

Ogloszony: 2018-01-15

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dz.U. 2018 poz. 117

Ogloszony: 2018-01-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

podstawa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Dz.U. 2018 poz. 116

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 115

Ogloszony: 2018-01-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Dz.U. 2018 poz. 114

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.

Dz.U. 2018 poz. 113

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Dz.U. 2018 poz. 112

Ogloszony: 2018-01-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U. 2018 poz. 111

Ogloszony: 2018-01-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U. 2018 poz. 110

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dz.U. 2018 poz. 109

Ogloszony: 2018-01-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz.U. 2018 poz. 108

Ogloszony: 2018-01-12

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 107

Ogloszony: 2018-01-12

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 106

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dz.U. 2018 poz. 105

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 104

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 103

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 102

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 101

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Akty zmienione:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dz.U. 2018 poz. 100

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 99

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 98

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 97

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 96

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 95

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 94

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 93

Ogloszony: 2018-01-12

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Dz.U. 2018 poz. 92

Ogloszony: 2018-01-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz.U. 2018 poz. 91

Ogloszony: 2018-01-11

Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

Dz.U. 2018 poz. 90

Ogloszony: 2018-01-11

Poprawka do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjęta w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

Dz.U. 2018 poz. 89

Ogloszony: 2018-01-11

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz.U. 2018 poz. 88

Ogloszony: 2018-01-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Dz.U. 2018 poz. 87

Ogloszony: 2018-01-11

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dz.U. 2018 poz. 86

Ogloszony: 2018-01-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy.

Dz.U. 2018 poz. 85

Ogloszony: 2018-01-11

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

Dz.U. 2018 poz. 84

Ogloszony: 2018-01-11

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Dz.U. 2018 poz. 83

Ogloszony: 2018-01-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

podstawa: Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dz.U. 2018 poz. 82

Ogloszony: 2018-01-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Dz.U. 2018 poz. 81

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

podstawa: Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Dz.U. 2018 poz. 80

Ogloszony: 2018-01-10

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dz.U. 2018 poz. 79

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko=Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 78

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Dz.U. 2018 poz. 77

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 76

Ogloszony: 2018-01-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Dz.U. 2018 poz. 75

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 74

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

Dz.U. 2018 poz. 73

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec

Dz.U. 2018 poz. 72

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 71

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 70

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"

Dz.U. 2018 poz. 69

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Dz.U. 2018 poz. 68

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

Dz.U. 2018 poz. 67

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 66

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które maja być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 65

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2018 poz. 64

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

Dz.U. 2018 poz. 63

Ogloszony: 2018-01-10

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Dz.U. 2018 poz. 62

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych

Dz.U. 2018 poz. 61

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018

podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018

Dz.U. 2018 poz. 60

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 59

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 58

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 57

Ogloszony: 2018-01-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dz.U. 2018 poz. 56

Ogloszony: 2018-01-10

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego

Dz.U. 2018 poz. 55

Ogloszony: 2018-01-10

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Dz.U. 2018 poz. 54

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 53

Ogloszony: 2018-01-10

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 52

Ogloszony: 2018-01-10

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające postanowienie o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000092

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000091

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000090

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000089

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000088

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000087

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000086

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000085

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000084

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000083

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000082

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000081

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000080

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000079

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000078

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000077

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000076

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 4 grudnia 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000075

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000074

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000073

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000072

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000071

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000070

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000069

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000068

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000067

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000066

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000065

-

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000064

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000063

-

Komunikat nr 01/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180000062

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000061

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000060

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000059

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000058

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000057

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000056

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000055

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

0000-00-00 WMP20180000054

-o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

0000-00-00 WMP20180000053

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000052

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000051

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000050

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2017 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000049

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000048

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000047

-o zasadach finansowania nauki

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

0000-00-00 WMP20180000046

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000045

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2017 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000044

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000043

2018-01-23
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego

2018-01-23
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019

2018-01-24
Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa o odpadach

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

2018-01-24
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa o rachunkowości

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

2018-01-25
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2016-2018

2018-01-25
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

2018-01-27
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

2018-02-02
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

2018-02-12
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360

Ustawa o systemie oceny zgodności.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych

2018-02-12
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

2018-03-05
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

2018-03-06
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

2018-03-14
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

2018-03-15
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

2018-03-15
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-03-15
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-03-23
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272

Ustawa Prawo przewozowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

2018-04-01
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

2018-04-10
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

2018-06-01
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724

Ustawa o ochronie zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów

2018-06-04
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego
Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
Wed, 15 Feb 2017 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Wed, 15 Feb 2017 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

Książki helion

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 54.90

Cena: 69.00

Cena: 79.00

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 79.00

Cena: 39.00

Cena: 89.00

Cena: 69.00

Cena: 39.90

Cena: 89.00

Cena: 77.00

Cena: 59.00

Cena: 109.00

Cena: 149.00

Cena: 57.00

Cena: 149.00