Ekoinfonet - serwis aktualności prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000848

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000847

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000846

o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000845

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000844

o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000843

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000842

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000841

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000840

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000839

o transporcie kolejowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000838

o statystyce publicznej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000837

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000836

o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

ogłoszenie: 2017-04-26 WDU20170000835

Prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

ogłoszenie: 2017-04-25 WDU20170000834

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn

ogłoszenie: 2017-04-25 WDU20170000833

o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

ogłoszenie: 2017-04-25 WDU20170000832

o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

ogłoszenie: 2017-04-25 WDU20170000831

o nasiennictwie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

ogłoszenie: 2017-04-25 WDU20170000830

Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

ogłoszenie: 2017-04-25 WDU20170000829

-

Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007

0000-00-00 WMP20170000410

-

Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

0000-00-00 WMP20170000409

-

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007

0000-00-00 WMP20170000408

-

Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007

0000-00-00 WMP20170000407

-

Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007

0000-00-00 WMP20170000406

-o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r.

2017-04-26 WMP20170000405

-

Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

2017-04-26 WMP20170000404

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)

2017-04-26 WMP20170000403

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-04-24 WMP20170000402

-o podatku od spadków i darowizn.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r.

2017-04-24 WMP20170000401

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. nr 112.15.2017 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

2017-04-21 WMP20170000400

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-04-21 WMP20170000399

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-04-21 WMP20170000398

-o finansach publicznych

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2013

0000-00-00 WMP20170000397

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę

2017-04-21 WMP20170000396

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny

2017-04-21 WMP20170000395

-Prawo energetyczne

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

2017-04-20 WMP20170000394

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-04-20 WMP20170000393

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. nr 115.3.2017 w sprawie nadania tytułu profesora

2017-04-20 WMP20170000392

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.14.2017 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

2017-04-20 WMP20170000391

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.8.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

2017-04-20 WMP20170000390

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.7.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

2017-04-20 WMP20170000389

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

2017-04-20 WMP20170000388

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

2017-04-20 WMP20170000387

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.5.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

2017-04-20 WMP20170000386

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.4.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

2017-04-20 WMP20170000385

-

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r.

2017-04-19 WMP20170000384

-

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.

2017-04-19 WMP20170000383

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.

2017-04-19 WMP20170000382

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.

2017-04-19 WMP20170000381

-o finansach publicznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013

0000-00-00 WMP20170000380

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa

2017-04-18 WMP20170000379

-o finansach publicznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011

0000-00-00 WMP20170000378

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014

0000-00-00 WMP20170000377

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

2017-04-14 WMP20170000376

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

2017-04-13 WMP20170000375

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2017 r. nr 1130.6.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

2017-04-13 WMP20170000374

-o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

2017-04-13 WMP20170000373

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci

2017-04-13 WMP20170000372

-

Komunikat Nr 04/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych

0000-00-00 WMP20170000371

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014

0000-00-00 WMP20170000370

-

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

2017-04-12 WMP20170000369

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2017 r. w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921

0000-00-00 WMP20170000368

Postanowienie nr rej. 4/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-04-10 WMP20170000367

-

Zarządzenie nr 10/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii

0000-00-00 WMP20170000366

Postanowienie nr rej. 80/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

2017-04-07 WMP20170000365

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu

2017-04-07 WMP20170000364

Postanowienie nr rej. 78/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu orderu

2017-04-07 WMP20170000363

Postanowienie nr rej. 76/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-04-07 WMP20170000362

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. o nadaniu orderów

2017-04-07 WMP20170000361

2017-04-28
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100)

2017-04-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)

2017-04-29
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059)

2017-04-30
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

2017-04-30
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

2017-05-01
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

2017-05-01
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

2017-05-01
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

2017-05-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

2017-05-01
Dz.U. 2017 poz. 708

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

2017-05-03
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055)

2017-05-04
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

2017-05-04
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

2017-05-04
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789

Ustawa o transporcie kolejowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej

2017-05-05
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2017-05-06
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017-05-06
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa Prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

2017-05-09
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789

Ustawa o transporcie kolejowym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

2017-05-10
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

2017-05-10
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

2017-05-11
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

2017-05-11
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439

Ustawa o statystyce publicznej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

2017-05-12
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy

2017-06-01
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

2017-06-09
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

2017-06-09
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

2017-07-01
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

2017-07-01
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
„Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu